Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption : 21/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Oradea:Services d'archivage informatique

2023/S 55-158442  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Roumanie-Oradea: Services d'archivage informatique 2023/S 055-158442 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA NumÈro national d'identification: 4208498 Adresse postale: Strada: Republicii, nr. 37 Ville: Oradea Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 410159 Pays: Roumanie Point(s) de contact: BOGDAN-NICOLAE IURCOV Courriel: scjo.achizitii@yahoo.com TÈlÈphone: +40 749058149 Fax: +40 259417169 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spitaluljudetean-oradea.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100163662 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Alt tip
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
servicii de arhivare electronic? a foilor de observatie clinica generala (FOCG) NumÈro de rÈfÈrence: 4208498 2023 74
II.1.2) Code CPV principal 72252000 Services d'archivage informatique
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Servicii de arhivare electronic? a foilor de observatie clinica generala (FOCG) conform specificatiilor din caietul de sarcini. cant. min. 6 luni - AC 30.000 (FOCG) cant. max . 48 luni - AC 240.000 (FOCG) cant. min. o luna - CS
   5. 000 (FOCG) cant. max. 12 luni CS 60.000 (FOCG) pret estimat 7,8 lei fara TVA (FOCG) Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor- 20 zile. Cerintele tehnice si specifice sunt detaliate in caietul de sarcini. Data limita de transmitere a raspunsului la solicitarile de clarificari de catre autoritatea contractanta: cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor specificata in invitatia de participare.(Conform art.160 alin.2 si art.161 din Legea 98/2016 modificate prin OUG 107/2017).
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 1 872 000.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO111 Bihor Lieu principal d'exÈcution:
In locatiile prestatorului
II.2.4) Description des prestations:
Servicii de arhivare electronic? a foilor de observatie clinica generala (FOCG) conform specificatiilor din caietul de sarcini. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor- 20 zile. Cerintele tehnice si specifice sunt detaliate in caietul de sarcini. Data limita de transmitere a raspunsului la solicitarile de clarificari de catre autoritatea contractanta: cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor specificata in invitatia de participare.(Conform art.160 alin.2 si art.161 din Legea 98/2016 modificate prin OUG 107/2017).
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Experien?a specific? operatori (maxim 4 puncte) / PondÈration: 4 CritËre de qualitÈ - Nom: Experien?a Specialist date (maxim 4 puncte) / PondÈration: 4 CritËre de qualitÈ - Nom: Experien?a specific? Coordonator echipa digitizare (maxim 4 puncte) / PondÈration: 4 CritËre de qualitÈ - Nom: Experien?a specific? Arhivist (maxim 4 puncte) / PondÈration: 4 Prix - PondÈration: 84
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 48 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires fonduri proprii spital
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Ofertan?ii, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii nu trebuie s? se reg?seasc? Ón situa?iile prev?zute la art. 164, 165 ?i 167 din Legea nr. 98/2016; se va completa Documentul unic de achizi?ie european (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 ?i Notificarea nr. 240/2016; documentele justificative care probeaz? Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: a. certificate de atestare fiscal? privind plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezent?rii, pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru specificate Ón certificatul constatator emis de O.N.R.C. inclusiv pentru acelea la care nu exist? obliga?ii de plat?, o declara?ie pe propria r?spundere privind Óndeplinirea obliga?iilor de plat? a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor la bugetul general consolidat datorate; b. certificat de cazier judiciar al operatorului economic; c. certificate de cazier judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control Ón cadrul acestuia, a?a cum rezult? din certificatul constatator emis de O.N.R.C. / actul constitutiv; d. dup? caz, documente prin care se demonstreaz? faptul c? operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice; e. alte documente edificatoare, dup? caz; se va completa de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire, inclusiv eventualii ter?i ?i subcontractan?i, cu informa?iile aferente situa?iei lor; documentele justificative Ón original/copie legalizat?/copie lizibil? cu men?iunea Ñconform cu originalulî care probeaz? Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sau Ón cazul ofertan?ilor persoane juridice str?ine, documente echivalente emise Ón ?ara de reziden?? valabile la momentul prezent?rii; Ón cazul Ón care Ón ?ara de origine sau ?ara Ón care este stabilit ofertantul / ter?ul sus?in?tor / subcontractantul nu se emit documente de natura celor prev?zute mai sus, sau respectivele documente nu vizeaz? toate situa?iile prev?zute la art.164, 165 ?i 167 din Legea nr. 98/2016, autoritatea / entitatea contractant? are obliga?ia de a accepta o declara?ie pe proprie r?spundere sau, dac? Ón ?ara respectiv? nu exist? prevederi legale referitoare la declara?ia pe propria r?spundere, o declara?ie autentic? dat? Ón fa?a unui notar, a unei autorit??i administrative sau judiciare sau a unei asocia?ii profesionale care are competen?e Ón acest sens; urmeaz? a fi prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, de c?tre ofertantul clasat pe primul loc Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor; ? declara?ie pe proprie r?spundere privind conflictul de interese (neÓncadrarea Ón situa?iile prev?zute la art. 59 - 60 din Legea nr. 98/2016); persoane ce de?in func?ii de decizie Ón cadrul autorit??ii contractante: Dr. Carp Gheorghe ñ Manager, Ec. Ciurtin Pompilia ñ Director financiar contabil, Jr. Ghi??-Socolan Roxana ñ consilier juridic I, Ec. Iurcov Bogdan ñ ?ef S.A.P.C.A.T., - Comisia de evaluare: Soc. Borzescu Lidia ñ sef serviciu ESM Ing. M'rzac Marian Minel - S.A.P.C.A.T., Ec. Bibart Cosmin ñ S.A.P.C.A.T., Dr. Ursuti Alina ñ serviciu ESM, Ec. Demian Ascanio ñ serviciu APCAT. Declara?ia se va Óntocmi de c?tre fiecare ofertant / asociat, inclusiv de c?tre ter? sus?in?tor / subcontractant, dup? caz, ?i va fi prezentat? de to?i participan?ii odat? cu depunerea DUAE ?i a ofertei Ón SEAP; declara?ia va con?ine informa?ii aferente situa?iei lor; completare formular DPRPCI din formulare ?i modele de documente; Cerinta 1 Forma de Ónregistrare Ón condi?iile legii din ?ara reziden??, din care s? reias? c? operatorul economic este legal constituit, c? nu se afl? Ón niciuna din situa?iile de anulare a constituirii, precum ?i faptul c? are capacitatea de exercitare a activit??ii profesionale ce face obiectul achizi?iei publice; cerin?a se aplic? inclusiv pentru documenta?ia care trebuie prezentat? de ter?i sus?in?tori / subcontractan?i care completeaz? informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE distinct Certificat constatator emis de O.N.R.C. din care s? rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic; obiectul contractului trebuie s? aib? corespondent Ón codul C.A.E.N. din certificatul constatator emis de O.N.R.C.; se accept? Documentul unic de achizi?ie european (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 ?i Notificarea nr. 240/2016, se va completa de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire, inclusiv eventualii ter? sus?in?tori / subcontractan?i, cu informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE distinct; documentele justificative Ón original/copie legalizat?/copie lizibil? cu men?iunea Ñconform cu originalulî care probeaz? Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sau Ón cazul ofertan?ilor persoane juridice str?ine, documente echivalente emise Ón ?ara de reziden??, urmeaz? a fi prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, de c?tre ofertantul clasat pe primul loc Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor; Cerinta 2 Acreditare Administrator de Arhiva Electronic? emis?/recunoscut? de Autoritatea pentru digitalizarea Rom'niei conform legii 135/2007 si ordinul MCSI 493/2009 Detinerea autorizatie indic? faptul c? serviciile sunt prestate in conformitate cu legislatia in vigoare iar datele pacientilor inscrise in FOCG vor fi in siguranta. Completand in acest sens DUAE, urmand ca documentele justificative, sau pentru ofertantii straini documente echivalente emise in tara de rezidenta, sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertantului clasat pe primul loc.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Tehnicieni sau organisme tehnice pentru controlul de calitateDovada implementarii sistemului de conform SR EN ISO 27001 Managementul sigurantei informatiilor sau echivalent prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi. Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatLista principalelor servicii similare executate in ultimii 3 ani. Perioada de referinta - respectiv ultimii 3 ani - va fi Óntotdeauna calculata Ón sens invers pornind de la data comunicata Ón anuntul de participare (publicat la initierea procedurii) ca fiind termenul limita de depunere a ofertei. In cazul in care autoritatea contractanta va decala termenul limita de depunere a ofertei, limita inferioara a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii, urm'nd a fi considerata Óndeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada finalizarii contractului de experienta similara Ón intervalul de timp nou rezultat. Utilaje, instalatii si echipament tehnicData Center autorizat conform art. 17 din Legea 135/2007 Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiDovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 : 2015 sau echivalent prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Dovada implementarii sistemului de management SR EN ISO 27001 Managementul sigurantei informatiilor sau echivalent prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi.Completand in acest sens DUAE, urmand ca documentele justificative sau pentru ofertantii straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor ofertantului clasat pe primul loc Cerinta
   1.  Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei,Lista principalelor servicii de arhivare electronica (computerizata) FOCG sau similar, Óncheiat cu o institu?ie public? sau privat?, executate (continand valori, perioade de prestare beneficiar si recomandare sau certificat constatator pentru fiecare contract mentionat) cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, in valoare cumulata de cel putin 468.000 lei fara TVA la nivelul a cel mult 5 contracte.Documentele de sustinerea a celor declarate urmeaz? a fi prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, de c?tre ofertantul clasat pe primul loc Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor; Data Center autorizat. Detinerea autorizatie indic? faptul c? serviciile sunt prestate in conformitate cu legislatia in vigoare si pentru protejarea informatiilor din FOCGCompletand in acest sens DUAE, urmand ca documentele justificative sau pentru ofertantii straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor ofertantului clasat pe primul loc. Dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 : 2015 sau echivalent prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi.Completand in acest sens DUAE, urmand ca documentele justificative sau pentru ofertantii straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor ofertantului clasat pe primul loc
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargÈs de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 21/04/2023 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 21/08/2023
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 21/04/2023 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
Comisia de evaluare are dreptul de a solicita completari/clarificari la ofertele depuse. In cazul in care exista mai multe oferte pe locul 1 ce prezinta pret egal, se va solicita reofertare in SICAP in vederea departajarii ofertelor. In cazul in care operatorul economic semnatar al contractului de achizitie publica nu isi onoreaza obligatiile contractuale, autoritatea contractanta are dreptul de a rezilia unilateral contractul de achizitie publica. Ofertantul Ósi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate Ón original si/sau copie Ón vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu Ónlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. OEn cazul Ón care ofertantul declarat castigator nu Ósi onoreaza comenzile, Ón termenul stabilit prin contract, autoritatea contractanta are dreptul de a rezilia total sau partial contractul de furnizare pentru produsele care fac obiectul acestuia si se va intocmi, conform art. 166 din HG395/2016, documentul constatator pe care il vom publica in SICAP, prin care vom mentiona ca nu si-a indeplinit obligatiile contractuale fata de unitatea noastra, iar pe viitor, in situatia neindeplinirii obligatiilor contractuale, excluderea dintr-o procedura pentru atribuirea unui contract de achizitie publica. Caietul de sarcini face parte integranta din documenta?ia de atribuire si constituie ansamblul cerin?elor pe baza c?rora se elaboreaz? de c?tre fiecare ofertant propunerea tehnica. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî. GARAN?IA DE BUN? EXECU?IE (conform Legii nr. 208/11.07.2022 pentru modificarea ?i completarea Legii nr. 98/2016 privind achizi?iile publice): NU- se solicita
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Eventualele constestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor/ instanta competenta si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016. Termenul de depunere al contestatiei: in conformitate cu Legea nr.101/2016. Pentru mai multe detalii, vezi articolul 8 din Legea nr. 101/2016.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Biroul juridc al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea Adresse postale: str.Republicii nr.37, Oradea, jud. Bihor Ville: Oradea Code postal: 410159 Pays: Roumanie Fax: +40 259417169 Adresse internet: www.spitaljudetean-oradea.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
13/03/2023 servicii de arhivare electronic? a foilor de observatie clinica generala (FOCG) 21/04/2023 17/03/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
72252000 - Services d'archivage informatique