Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Oradea: Services de réparation et d'entretien d'équipements de terrains de jeux

2020/S 129-316992  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Roumanie-Oradea: Services de réparation et d'entretien d'équipements de terrains de jeux 2020/S 129-316992 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Municipiul Oradea Numéro national d'identification: 4230487 Adresse postale: Str. Unirii nr. 1 Ville: Oradea Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 410100 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Olimpia Horge Courriel: mihaela.laslau@oradea.ro Téléphone: +4 0259437000 Fax: +4 0259409406 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.oradea.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro www.oradea.ro www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Acord-cadru pe patru ani: servicii de între?inere, repara?ie ?i execu?ie lucr?ri noi referitoare la mobilierul urban (b?nci, co?uri de de?euri stradale, rastele de biciclete, echipamente de joac ?i componente echipamente de joac?, garduri metalice ?i împrejmuiri pentru protejarea zonelor verzi) amplasate pe domeniul public, confec?ii metalice, lucr?ri de vopsitori [...] detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro Numéro de référence: 4230487/2019/88
II.1.2) Code CPV principal 50870000 Services de réparation et d'entretien d'équipements de terrains de jeux
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Descrierea serviciilor solicitate care fac obiectul acordului-cadru: Activitatea de intretinere, reparatii si completare a mobilierului urban, a constructiilor decorative si utilitare, se desfasoara in scopul conservarii si extinderii fondului existent pe tot parcursul anului, ori de cate ori este nevoie. Prestarea lucrarilor de intretinere, reparatie si executie lucrari noi presupune urmatoarele tipuri de lucrari: (a) intretinerea si reparatia bancilor de odihna, echipamentelor de joaca si a imprejmuirilor confectionate din stalpisori metalici si lant prin lucrari specifice (inlocuirea suruburilor, stinghiilor din lemn si stalpisorilor metalici deteriorati, vopsiri); (b) inlocuirea cosurilor de deseuri stradale distruse si montarea cosurilor pe amplasamente; (c) intretinerea, repararea si executarea de lucrari noi la constructiile utilitare si decorative existente: fantani arteziene, garduri ornamentale, imprejmuiri de protectie a zonelor verzi (vopsirea suprafetelor betonate, refacerea panourilor de gard, a stalpilor si suruburilor de fixare lipsa sau distruse); (d) curatirea panourilor special amenajate pentru afisaj colant, cilindri de afisaj, peretii cladirilor, stalpii de iluminat public etc.; (e) amenajarea de platforme betonate in vederea amplasarii de incinte pentru depozitarea deseurilor menajere; (f) racordare la sistemul de canalizare menajera a platformelor betonate si asfaltate pentru depozitarea deseurilor menajere; (g) amenajarea de pavaje in parcuri si zone verzi si incadrarea acestora cu borduri, precum si executarea lucrarilor de reparatii la pavajele existente (inlocuirea pavelelor lipsa, inlocuirea bordurilor lipsa, rectificarea denivelarilor); (h) amenajare teren de joaca cu nisip; (i) confectionat imprejmuiri din panouri de gard, din sarma zincata si din plasa de sarma zincata; (j) confectionat imprejmuire din stalpisori de teava si lant; (k) demontat confectii metalice prin taiere cu flex; (l) demolat fundatii si platforme din beton; (m) confectii metalice diverse: confectionat sau reparat porti metalice de acces in parcuri, confectionat balustrade de protectie sau reparat/inlocuit portiuni distruse, confectionat porti de fotbal/handbal, panouri de baschet, reparat portiuni distruse a partii metalice la banci, echipamente de joaca etc. confectionari sau reparatii imprejmuiri/garduri metalice; (n) confectionat imprejmuire din plasa de sarma zincata; (o) amenajarea platformelor betonate cu strat de uzura din beton asfaltic BA 8; (p) imprastiat si nivelat nisip/pamant; (r) transport nisip/pamant inclusiv valoare material; (s) transport bunuri/materiale. Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 16 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 459 102.50 RON
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot nr. 1, sector 1, domeniul public al municipiului Oradea cuprins între malul stâng al Cri?ului Repede ?i limita intravilanului municipiului Oradea
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50870000 Services de réparation et d'entretien d'équipements de terrains de jeux 45112100 Travaux de creusement de tranchées 45212290 Réparation et entretien d'infrastructures sportives 45236110 Travaux de nivelage de terrains de sports 45236119 Travaux de réparation de terrains de sports 45236200 Travaux de nivelage d'installations récréatives 45236210 Travaux de nivelage d'aires de jeu pour enfants 45236250 Travaux de nivelage de parcs 45236290 Travaux de réparation d'espaces de loisir
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO111 Bihor Lieu principal d'exécution:
Municipiul Oradea.
II.2.4) Description des prestations:
Acord-cadru - servicii de intretinere, reparatie si executie lucrari noi, referitoare la mobilierul urban (banci, cosuri de deseuri stradale, rastele de biciclete, echipamente de joaca si componente echipamente de joaca, garduri metalice si imprejmuiri pentru protejarea zonelor verzi) amplasate pe domeniul public, confectii metalice, lucrari de vopsitorie, pavaje, incadrari cu borduri, platforme din beton nearmat; amenajarea platformelor betonate cu strat de uzura din beton asfaltic BA 8, imprastiat si nivelat nisip, pamant, pietris, sort, transport, nisip, pamant, pietris, sort, inclusiv valoare material, transport bunuri/materiale, razuit afise de pe panourile de afisaj, stalpi de iluminat public, cladiri etc.; amenajare locuri de joaca cu nisip in zonele verzi si pe alte terenuri apartinand domeniului public din municipiul Oradea care nu sunt in administrarea altor structuri din cadrul Primariei Municipiului Oradea sau ale altor persoane juridice subordonate Consiliului Local". Lot nr. 1, sector 1, domeniul public al municipiului Oradea cuprins intre malul stang al Crisului Repede si limita intravilanului municipiului Oradea.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot nr. 1, sector 1, domeniul public al municipiului Oradea, cuprins între malul stâng al Cri?ului Repede ?i limita intravilanului municipiului Oradea
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50870000 Services de réparation et d'entretien d'équipements de terrains de jeux 45112100 Travaux de creusement de tranchées 45212290 Réparation et entretien d'infrastructures sportives 45236110 Travaux de nivelage de terrains de sports 45236119 Travaux de réparation de terrains de sports 45236200 Travaux de nivelage d'installations récréatives 45236210 Travaux de nivelage d'aires de jeu pour enfants 45236250 Travaux de nivelage de parcs 45236290 Travaux de réparation d'espaces de loisir
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO111 Bihor Lieu principal d'exécution:
Municipiul Oradea.
II.2.4) Description des prestations:
Acord-cadru - servicii de intretinere, reparatie si executie lucrari noi, referitoare la mobilierul urban (banci, cosuri de deseuri stradale, rastele de biciclete, echipamente de joaca si componente echipamente de joaca, garduri metalice si imprejmuiri pentru protejarea zonelor verzi) amplasate pe domeniul public, confectii metalice, lucrari de vopsitorie, pavaje, incadrari cu borduri, platforme din beton nearmat; amenajarea platformelor betonate cu strat de uzura din beton asfaltic BA 8, imprastiat si nivelat nisip, pamant, pietris, sort, transport, nisip, pamant, pietris, sort, inclusiv valoare material, transport bunuri/materiale, razuit afise de pe panourile de afisaj, stalpi de iluminat public, cladiri etc.; amenajare locuri de joaca cu nisip in zonele verzi si pe alte terenuri apartinand domeniului public din municipiul Oradea care nu sunt in administrarea altor structuri din cadrul Primariei Municipiului Oradea sau ale altor persoane juridice subordonate Consiliului Local".
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 027-061791
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 288876
Lot nº: 1 Intitulé:

Lot nr. 1, sector 1, domeniul public al municipiului Oradea, cuprins între malul stâng al Cri?ului Repede ?i limita intravilanului municipiului Oradea
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Dumexim Numéro national d'identification: RO 16057895 Adresse postale: Str. General Magheru nr. 23 Ville: Oradea Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 410605 Pays: Roumanie Courriel: office@dumexim.ro Téléphone: +40 720144061 Fax: +40 359190047 Adresse internet: www.dumexim.ro www.dumexim.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 974 762.50 RON Valeur totale du marché/du lot: 729 551.25 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 288846
Lot nº: 2 Intitulé:

Lot nr. 2, sector 2, domeniul public al municipiului Oradea, cuprins între malul stâng al Cri?ului Repede ?i limita intravilanului municipiului Oradea
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Dumexim Numéro national d'identification: RO 16057895 Adresse postale: Str. General Magheru nr. 23 Ville: Oradea Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 410605 Pays: Roumanie Courriel: office@dumexim.ro Téléphone: +40 720144061 Fax: +40 359190047 Adresse internet: www.dumexim.ro www.dumexim.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 899 050.00 RON Offre la plus basse: 2 918 205.00 RON / Offre la plus élevée: 2 918 205.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 288827
Lot nº: 1 Intitulé:

Lot nr. 1, sector 1, domeniul public al municipiului Oradea, cuprins între malul stâng al Cri?ului Repede ?i limita intravilanului municipiului Oradea
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Dumexim Numéro national d'identification: RO 16057895 Adresse postale: Str. General Magheru nr. 23 Ville: Oradea Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 410605 Pays: Roumanie Courriel: office@dumexim.ro Téléphone: +40 720144061 Fax: +40 359190047
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 899 050.00 RON Offre la plus basse: 2 918 205.00 RON / Offre la plus élevée: 2 918 205.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 288889
Lot nº: 2 Intitulé:

Lot nr. 2, sector 2, domeniul public al municipiului Oradea, cuprins între malul stâng al Cri?ului Repede ?i limita intravilanului municipiului Oradea
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Dumexim Numéro national d'identification: RO 16057895 Adresse postale: Str. General Magheru nr. 23 Ville: Oradea Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 410605 Pays: Roumanie Courriel: office@dumexim.ro Téléphone: +40 720144061 Fax: +40 359190047 Adresse internet: www.dumexim.ro www.dumexim.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 974 762.50 RON Valeur totale du marché/du lot: 729 551.25 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro www.cnsc.ro
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prim?ria Municipiului Oradea, Direc?ia juridic Adresse postale: Pia?a Unirii nr. 1 Ville: Oradea Code postal: 410100 Pays: Roumanie Téléphone: +40 259437000 Adresse internet: www.oradea.ro www.oradea.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45112100 - Travaux de creusement de tranchées 
45212290 - Réparation et entretien d'infrastructures sportives 
45236110 - Travaux de nivelage de terrains de sports 
45236119 - Travaux de réparation de terrains de sports 
45236200 - Travaux de nivelage d'installations récréatives 
45236210 - Travaux de nivelage d'aires de jeu pour enfants 
45236250 - Travaux de nivelage de parcs 
45236290 - Travaux de réparation d'espaces de loisir 
50870000 - Services de réparation et d'entretien d'équipements de terrains de jeux