Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Oradea: Services de réparation et d'entretien de véhicules à moteur et d'équipements connexes

2020/S 129-317164  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Roumanie-Oradea: Services de réparation et d'entretien de véhicules à moteur et d'équipements connexes 2020/S 129-317164 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Inspectoratul pt. Situa?ii de Urgen? Cri?ana Numéro national d'identification: 4208447 Adresse postale: Str. Avram Iancu nr. 9 Ville: Oradea Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 410094 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Florin Bochis Courriel: ijsu@rdsor.ro Téléphone: +40 259411212 Fax: +40 259430693 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.isubh.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro www.isubh.ro www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Ordre et sécurité publics
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Acord-cadru pentru servicii de reparare ?i de între?inere a autovehiculelor ?i a echipamentelor conexe pentru autospecialele din parcul ISU Bihor 24 de luni Numéro de référence: 1957511
II.1.2) Code CPV principal 50110000 Services de réparation et d'entretien de véhicules à moteur et d'équipements connexes
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Acordul-cadru are ca obiect servicii de reparare si întretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe pentru autospecialele din parcul ISU "Crisana" al judetului Bihor in perioada 2019-2021, obiect care a fost divizat în 11 loturi pentru a adapta dimensiunea contractelor individuale rezultate, astfel incat sa corespunda mai bine nevoilor autoritatii contractante, precum si capacitatii operatorilor economici. In acest sens se vor incheia acorduri cadru, ptr fiecare lot în parte. Autoritatea contractanta este interesata sa achizitioneze pe de o parte piese de schimb si materiale necesare in procesul de intretinere a autovehiculelor, iar pe de alta parte servicii de intretinere si repararea autovehiculelor din dotarea ISU "Crisana" al judetului Bihor, in atelierele specializate ale operatorilor economici care sunt castigatorii acordurilor cadru, ce fac obiectul prezentei proceduri. În derularea contractului se va avea in vedere faptul ca orice serviciu de mentenanta preventiva si corectiva va fi achizitionat doar in baza unui ctr subsecvent, semnat de catre reprezentantii legali ai partilor, numai in limita fondurilor alocate pentru anul bugetar respectiv. Ofertantul poate depune oferta de pret pentru loturile la care se va înscrie, detaliat, pe fiecare marca/tip de autovehicul rutier solicitat de catre autoritatea contractanta conform specificatiilor din caietul de sarcini. Totodata se poate depune oferta de pret pentru unul sau mai multe din loturile stabilite, detaliat pe fiecare tip de autovehicul rutier din lotul respectiv. Operatorii economici trebuie sa faca dovada ca detin atelier specializat sau ca au încheiate acorduri de asociere sau subcontractare cu operatori economici autorizati sa execute servicii ce fac obiectul contractului.In situatia in care dupa atribuirea acordului cadru, fondurile alocate pentru anul bugetar sunt sub pragurile estimate, autoritatea contractanta nu-si asuma obligatia de a executa reparatiile curente si reviziile tehnice la valoarea maxima prezentata in fisa de date a achizitiei. Acordul-cadru, ca modalitate speciala de atribuire a unui contract de achizitie publica, contine cantitati estimate produse si servicii pe care autoritatea contractanta apreciaza a le va achizitiona ulterior, cantitati care apar la nivelul documentatiei de atribuire a respectivului acord-cadru, autoritatea contractanta avand obligatia, ulterior, la momentul incheierii contractelor subsecvente, de a stabili cantitatile fixe ce vor fi achizitionate in cadrul respectivului contract subsecvent. Serviciile si produsele aferente executarii serviciilor de mentenanta corectiva si preventiva ce se vor achizitiona trebuie sa indeplineasca in totalitate cerintele minime ale specificatiilor tehnice asa cum sunt prevazute in caietul de sarcini. Cantitatile minime ?i maxime ale acordului cadru, respectiv ale contractelor subsecvente sunt mentionate in caietul de sarcini la paginile 6-9.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 36 431.23 RON
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Scania
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50110000 Services de réparation et d'entretien de véhicules à moteur et d'équipements connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO111 Bihor Lieu principal d'exécution:
Atelierele specializate trebuie sa fie situate in municipiul Oradea sau pe raza localitatilor limitrofe ale municipiul Oradea
II.2.4) Description des prestations:
Acord-cadru pentru servicii de reparare si de întretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe pentru autospecialele din parcul ISU Bihor 24 luni pentru LOTUL 9 - Scania
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Ponderea alocat acestui factoreste de maxim 40 %. / Pondération: 40 Critère de qualité - Nom: Ponderea alocat acestui factor este de maxim 20 %. / Pondération: 20 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Dac 2 sau mai mul?i ofertan?i ob?in acela?i punctaj va fi declarat câ?tig?tor ofertantul care pune la dispozi?ie mai mult de dou posturi de lucru, simultan. În cazul în care egalitatea se men?ine va fi declarat câ?tig?tor ofertantul care a ob?inut cel mai mare punctaj la factorul pret.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Iveco
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50110000 Services de réparation et d'entretien de véhicules à moteur et d'équipements connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO111 Bihor Lieu principal d'exécution:
Atelierele specializate trebuie sa fie situate in municipiul Oradea sau pe raza localitatilor limitrofe ale municipiul Oradea
II.2.4) Description des prestations:
Acord-cadru pentru servicii de reparare si de întretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe pentru autospecialele din parcul ISU Bihor 24 luni pentru LOTUL 4 - Iveco
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Ponderea alocat acestui factor este de maxim 40 %. / Pondération: 40 Critère de qualité - Nom: Ponderea alocat acestui factor este de maxim 20 %. / Pondération: 20 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Dac 2 sau mai mul?i ofertan?i ob?in acela?i punctaj va fi declarat câ?tig?tor ofertantul care pune la dispozi?ie mai mult de dou posturi de lucru, simultan. În cazul în care egalitatea se men?ine va fi declarat câ?tig?tor ofertantul care a ob?inut cel mai mare punctaj la factorul pret.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dacia
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50110000 Services de réparation et d'entretien de véhicules à moteur et d'équipements connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO111 Bihor Lieu principal d'exécution:
Atelierele specializate trebuie sa fie situate in municipiul Oradea sau pe raza localitatilor limitrofe ale municipiul Oradea.
II.2.4) Description des prestations:
Acord-cadru pentru servicii de reparare si de întretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe pentru autospecialele din parcul ISU Bihor 24 luni pentru LOTUL 1 - Dacia
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Ponderea alocat acestui factor este de maxim 40 %. / Pondération: 40 Critère de qualité - Nom: - Ponderea alocat acestui factor este de maxim 20 %. / Pondération: 20 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Dac 2 sau mai mul?i ofertan?i ob?in acela?i punctaj va fi declarat câ?tig?tor ofertantul care pune la dispozi?ie mai mult de dou posturi de lucru, simultan. În cazul în care egalitatea se men?ine va fi declarat câ?tig?tor ofertantul care a ob?inut cel mai mare punctaj la factorul pret.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Volvo
Lot nº: 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50110000 Services de réparation et d'entretien de véhicules à moteur et d'équipements connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO111 Bihor Lieu principal d'exécution:
Atelierele specializate trebuie sa fie situate in municipiul Oradea sau pe raza localitatilor limitrofe ale municipiul Oradea
II.2.4) Description des prestations:
Acord-cadru pentru servicii de reparare si de întretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe pentru autospecialele din parcul ISU Crisana 24 luni pentru LOTUL 11 - Volvo
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Ponderea alocat acestui factor este de maxim 40 %. / Pondération: 40 Critère de qualité - Nom: Ponderea alocat acestui factor este de maxim 20 %. / Pondération: 20 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Dac 2 sau mai mul?i ofertan?i ob?in acela?i punctaj va fi declarat câ?tig?tor ofertantul care pune la dispozi?ie mai mult de dou posturi de lucru, simultan. În cazul în care egalitatea se men?ine va fi declarat câ?tig?tor ofertantul care a ob?inut cel mai mare punctaj la factorul pret.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Volkswagen
Lot nº: 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50110000 Services de réparation et d'entretien de véhicules à moteur et d'équipements connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO111 Bihor Lieu principal d'exécution:
Atelierele specializate trebuie sa fie situate in municipiul Oradea sau pe raza localitatilor limitrofe ale municipiul Oradea
II.2.4) Description des prestations:
Acord-cadru pentru servicii de reparare si de întretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe pentru autospecialele din parcul ISU Bihor 24 luni pentru LOTUL 10 - Volkswagen
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Ponderea alocat acestui factor este de maxim 40 %. / Pondération: 40 Critère de qualité - Nom: Ponderea alocat acestui factor este de maxim 20 %. / Pondération: 20 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Dac 2 sau mai mul?i ofertan?i ob?in acela?i punctaj va fi declarat câ?tig?tor ofertantul care pune la dispozi?ie mai mult de dou posturi de lucru, simultan. În cazul în care egalitatea se men?ine va fi declarat câ?tig?tor ofertantul care a ob?inut cel mai mare punctaj la factorul pret.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Mercedes Benz
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50110000 Services de réparation et d'entretien de véhicules à moteur et d'équipements connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO111 Bihor Lieu principal d'exécution:
Atelierele specializate trebuie sa fie situate in municipiul Oradea sau pe raza localitatilor limitrofe ale municipiul Oradea
II.2.4) Description des prestations:
Acord-cadru pentru servicii de reparare si de întretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe pentru autospecialele din parcul ISU Bihor 24 luni pentru LOTUL - 6 - Mercedes Benz
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Ponderea alocat acestui factor este de maxim 40 %. / Pondération: 40 Critère de qualité - Nom: Ponderea alocat acestui factor este de maxim 20 %. / Pondération: 20 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Dac 2 sau mai mul?i ofertan?i ob?in acela?i punctaj va fi declarat câ?tig?tor ofertantul care pune la dispozi?ie mai mult de dou posturi de lucru, simultan. În cazul în care egalitatea se men?ine va fi declarat câ?tig?tor ofertantul care a ob?inut cel mai mare punctaj la factorul pret.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Nissan
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50110000 Services de réparation et d'entretien de véhicules à moteur et d'équipements connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO111 Bihor Lieu principal d'exécution:
Atelierele specializate trebuie sa fie situate in municipiul Oradea sau pe raza localitatilor limitrofe ale municipiul Oradea
II.2.4) Description des prestations:
Acord-cadru pentru servicii de reparare si de întretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe pentru autospecialele din parcul ISU Bihor 24 luni pentru LOTUL 7 - Nissan
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Ponderea alocat acestui factor este de maxim 40 %. / Pondération: 40 Critère de qualité - Nom: Ponderea alocat acestui factor este de maxim 20 %. / Pondération: 20 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Dac 2 sau mai mul?i ofertan?i ob?in acela?i punctaj va fi declarat câ?tig?tor ofertantul care pune la dispozi?ie mai mult de dou posturi de lucru, simultan. În cazul în care egalitatea se men?ine va fi declarat câ?tig?tor ofertantul care a ob?inut cel mai mare punctaj la factorul pret.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Renault
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50110000 Services de réparation et d'entretien de véhicules à moteur et d'équipements connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO111 Bihor Lieu principal d'exécution:
Atelierele specializate trebuie sa fie situate in municipiul Oradea sau pe raza localitatilor limitrofe ale municipiul Oradea
II.2.4) Description des prestations:
Acord-cadru pentru servicii de reparare si de întretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe pentru autospecialele din parcul ISU Bihor 24 luni pentru LOTUL 8 - Renault
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Ponderea alocat acestui factor este de maxim 40 %. / Pondération: 40 Critère de qualité - Nom: Ponderea alocat acestui factor este de maxim 20 %. / Pondération: 20 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Dac 2 sau mai mul?i ofertan?i ob?in acela?i punctaj va fi declarat câ?tig?tor ofertantul care pune la dispozi?ie mai mult de dou posturi de lucru, simultan. În cazul în care egalitatea se men?ine va fi declarat câ?tig?tor ofertantul care a ob?inut cel mai mare punctaj la factorul pret.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dennis
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50110000 Services de réparation et d'entretien de véhicules à moteur et d'équipements connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO111 Bihor Lieu principal d'exécution:
Atelierele specializate trebuie sa fie situate in municipiul Oradea sau pe raza localitatilor limitrofe ale municipiul Oradea.
II.2.4) Description des prestations:
Acord-cadru pentru servicii de reparare si de întretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe pentru autospecialele din parcul ISU Bihor 24 luni pentru LOTUL 3 - Dennis
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Ponderea alocat acestui factor este de maxim 40 %. / Pondération: 40 Critère de qualité - Nom: Ponderea alocat acestui factor este de maxim 20 %. / Pondération: 20 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Dac 2 sau mai mul?i ofertan?i ob?in acela?i punctaj va fi declarat câ?tig?tor ofertantul care pune la dispozi?ie mai mult de dou posturi de lucru, simultan. În cazul în care egalitatea se men?ine va fi declarat câ?tig?tor ofertantul care a ob?inut cel mai mare punctaj la factorul pret.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Roman
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50110000 Services de réparation et d'entretien de véhicules à moteur et d'équipements connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO111 Bihor Lieu principal d'exécution:
Atelierele specializate trebuie sa fie situate in municipiul Oradea sau pe raza localitatilor limitrofe ale municipiul Oradea.
II.2.4) Description des prestations:
Acord-cadru pentru servicii de reparare si de întretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe pentru autospecialele din parcul ISU Bihor 24 luni pentru LOTUL 2 - Roman
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Ponderea alocat acestui factor este de maxim 40 %. / Pondération: 40 Critère de qualité - Nom: Ponderea alocat acestui factor este de maxim 20 %. / Pondération: 20 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Dac 2 sau mai mul?i ofertan?i ob?in acela?i punctaj va fi declarat câ?tig?tor ofertantul care pune la dispozi?ie mai mult de dou posturi de lucru, simultan. În cazul în care egalitatea se men?ine va fi declarat câ?tig?tor ofertantul care a ob?inut cel mai mare punctaj la factorul pret.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Man
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50110000 Services de réparation et d'entretien de véhicules à moteur et d'équipements connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO111 Bihor Lieu principal d'exécution:
Atelierele specializate trebuie sa fie situate in municipiul Oradea sau pe raza localitatilor limitrofe ale municipiul Oradea
II.2.4) Description des prestations:
Acord-cadru pentru servicii de reparare si de întretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe pentru autospecialele din parcul ISU Bihor 24 luni pentru LOTUL 5 - Man
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Ponderea alocat acestui factor este de maxim 40 %. / Pondération: 40 Critère de qualité - Nom: Ponderea alocat acestui factor este de maxim 20 %. / Pondération: 20 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Dac 2 sau mai mul?i ofertan?i ob?in acela?i punctaj va fi declarat câ?tig?tor ofertantul care pune la dispozi?ie mai mult de dou posturi de lucru, simultan. În cazul în care egalitatea se men?ine va fi declarat câ?tig?tor ofertantul care a ob?inut cel mai mare punctaj la factorul pret.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 145-357469
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 9
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 4
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 11
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 7
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 5
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1210437
Lot nº: 10 Intitulé:
Volkswagen
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Frecvent S.R.L.
Numéro national d'identification: 13701516 Adresse postale: Strada Leonardo da Vinci, Nr. 21 Ville: Oradea Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 410598 Pays: Roumanie Courriel: contact@frecvent.ro Téléphone: +40 259421823 Fax: +40 259428211 Adresse internet: www.frecvent.ro www.frecvent.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 625 475.96 RON Valeur totale du marché/du lot: 2 798.99 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1210308
Lot nº: 10 Intitulé:
Volkswagen
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Frecvent S.R.L.
Numéro national d'identification: 13701516 Adresse postale: Strada Leonardo da Vinci, Nr. 21 Ville: Oradea Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 410598 Pays: Roumanie Courriel: contact@frecvent.ro Téléphone: +40 259421823 Fax: +40 259428211 Adresse internet: www.frecvent.ro www.frecvent.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 842 938.37 RON Valeur totale du marché/du lot: 12 604.74 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1210239
Lot nº: 10 Intitulé:
Volkswagen
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Frecvent S.R.L.
Numéro national d'identification: 13701516 Adresse postale: Strada Leonardo da Vinci, Nr. 21 Ville: Oradea Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 410598 Pays: Roumanie Courriel: contact@frecvent.ro Téléphone: +40 259421823 Fax: +40 259428211 Adresse internet: www.frecvent.ro www.frecvent.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 842 938.37 RON Valeur totale du marché/du lot: 622.18 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1210126
Lot nº: 6 Intitulé:
Mercedes Benz
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Frecvent S.R.L.
Numéro national d'identification: 13701516 Adresse postale: Strada Leonardo da Vinci, Nr. 21 Ville: Oradea Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 410598 Pays: Roumanie Courriel: contact@frecvent.ro Téléphone: +40 259421823 Fax: +40 259428211 Adresse internet: www.frecvent.ro www.frecvent.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 842 938.37 RON Valeur totale du marché/du lot: 4 585.88 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1960843
Lot nº: 10 Intitulé:
Volkswagen
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/12/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Frecvent S.R.L.
Numéro national d'identification: 13701516 Adresse postale: Strada Leonardo da Vinci, Nr. 21 Ville: Oradea Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 410598 Pays: Roumanie Courriel: contact@frecvent.ro Téléphone: +40 259421823 Fax: +40 259428211 Adresse internet: www.frecvent.ro www.frecvent.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 625 612.10 RON Valeur totale du marché/du lot: 7 144.54 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1960690
Lot nº: 10 Intitulé:
Volkswagen
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Frecvent S.R.L.
Numéro national d'identification: 13701516 Adresse postale: Strada Leonardo da Vinci, Nr. 21 Ville: Oradea Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 410598 Pays: Roumanie Courriel: contact@frecvent.ro Téléphone: +40 259421823 Fax: +40 259428211 Adresse internet: www.frecvent.ro www.frecvent.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 857 013.03 RON Offre la plus basse: 2 856 824.49 RON / Offre la plus élevée: 2 856 824.49 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1907961
Lot nº: 6 Intitulé:
Mercedes Benz
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
27/11/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Frecvent S.R.L.
Numéro national d'identification: 13701516 Adresse postale: Strada Leonardo da Vinci, Nr. 21 Ville: Oradea Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 410598 Pays: Roumanie Courriel: contact@frecvent.ro Téléphone: +40 259421823 Fax: +40 259428211 Adresse internet: www.frecvent.ro www.frecvent.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 856 824.49 RON Valeur totale du marché/du lot: 4 157.72 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1960691
Lot nº: 8 Intitulé:
Renault
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AUTO BARA & CO S.R.L.
Numéro national d'identification: 6733663 Adresse postale: Strada: Bor?ului, nr. 22, Sector: -, Judet: Bihor, Localitate: Oradea, Cod postal: 410605 Ville: Oradea Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 410605 Pays: Roumanie Courriel: cristina.popa@autobara.ro Téléphone: +40 259440000 Fax: +40 259440000 Adresse internet: www.autobara.ro www.autobara.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 226 477.24 RON Offre la plus basse: 168 692.24 RON / Offre la plus élevée: 168 692.24 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1210026
Lot nº: 10 Intitulé:
Volkswagen
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/01/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Frecvent S.R.L.
Numéro national d'identification: 13701516 Adresse postale: Strada Leonardo da Vinci, Nr. 21 Ville: Oradea Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 410598 Pays: Roumanie Courriel: contact@frecvent.ro Téléphone: +40 259421823 Fax: +40 259428211 Adresse internet: www.frecvent.ro www.frecvent.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 625 475.96 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 416.47 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1210038
Lot nº: 8 Intitulé:
Renault
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/01/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AUTO BARA & CO S.R.L.
Numéro national d'identification: 6733663 Adresse postale: Strada: Bor?ului, nr. 22, Sector: -, Judet: Bihor, Localitate: Oradea, Cod postal: 410605 Ville: Oradea Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 410605 Pays: Roumanie Courriel: cristina.popa@autobara.ro Téléphone: +40 259440000 Fax: +40 259440000 Adresse internet: www.autobara.ro www.autobara.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 226 477.24 RON Valeur totale du marché/du lot: 306.20 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1210068
Lot nº: 10 Intitulé:
Volkswagen
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/01/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Frecvent S.R.L.
Numéro national d'identification: 13701516 Adresse postale: Strada Leonardo da Vinci, Nr. 21 Ville: Oradea Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 410598 Pays: Roumanie Courriel: contact@frecvent.ro Téléphone: +40 259421823 Fax: +40 259428211 Adresse internet: www.frecvent.ro www.frecvent.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 625 612.10 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 167.39 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1210355
Lot nº: 8 Intitulé:
Renault
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AUTO BARA & CO S.R.L.
Numéro national d'identification: 6733663 Adresse postale: Strada: Bor?ului, nr. 22, Sector: -, Judet: Bihor, Localitate: Oradea, Cod postal: 410605 Ville: Oradea Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 410605 Pays: Roumanie Courriel: cristina.popa@autobara.ro Téléphone: +40 259440000 Fax: +40 259440000 Adresse internet: www.autobara.ro www.autobara.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 226 477.24 RON Valeur totale du marché/du lot: 949.40 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1210421
Lot nº: 6 Intitulé:
Mercedes Benz
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Frecvent S.R.L.
Numéro national d'identification: 13701516 Adresse postale: Strada Leonardo da Vinci, Nr. 21 Ville: Oradea Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 410598 Pays: Roumanie Courriel: contact@frecvent.ro Téléphone: +40 259421823 Fax: +40 259428211 Adresse internet: www.frecvent.ro www.frecvent.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 857 013.03 RON Valeur totale du marché/du lot: 677.72 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro http://www.cnsc.ro
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: ISU Cri?ana Bihor Adresse postale: Str. Avram Iancu nr. 9 Ville: Oradea Code postal: 410094 Pays: Roumanie Courriel: ijsu@rdsor.ro Téléphone: +40 259411212 Fax: +40 259479001 Adresse internet: www.isubihor.ro www.isubihor.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
03/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
50110000 - Services de réparation et d'entretien de véhicules à moteur et d'équipements connexes