Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption : 23/01/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Oradea:Travaux de construction d'Èquipements hospitaliers

2022/S 233-669399  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

02/12/2022
S233
Roumanie-Oradea: Travaux de construction d'Èquipements hospitaliers

2022/S 233-669399

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2022/S 163-462554)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: MUNICIPIUL ORADEA
NumÈro national d'identification: 4230487
Adresse postale: Strada: Unirii, nr. 1
Ville: Oradea
Code NUTS: RO111 Bihor
Code postal: 410100
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Mihaela Nastea
Courriel: mihaela.nastea@oradea.ro
TÈlÈphone: +40 259408803
Fax: +4 0259409406
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.oradea.ro
Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Achizitia serviciilor de proiectare si a executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitii: ìCONSTRUIRE SPITAL BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOLOGIE, DISPENSAR TBC SI FUNCTIUNI CONEXEî, cod unic 4230487/2022/50

NumÈro de rÈfÈrence: Cod unic: 4230487/2022/50

II.1.2)
Code CPV principal
45215140 Travaux de construction d'Èquipements hospitaliers

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Achizitia serviciilor de proiectare si a executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitii: ìCONSTRUIRE SPITAL BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOLOGIE, DISPENSAR TBC SI FUNCTIUNI CONEXEî, cod unic 4230487/2022/50 Scopul lucrarilor reprezinta realizarea investitiilor pentru proiectul ìCONSTRUIRE SPITAL BOLI INFEC?IOASE ?I PNEUMOLOGIE, DISPENSAR TBC ?I FUNC?IUNI CONEXEî. Obiectivul investi?iei ce face obiectul prezentului caiet de sarcini Ól constituie construirea unui nou corp de cl?dire al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea, destinat urm?toarelor specializ?ri: Boli infec?ioase, Pneumologie ?i Fiziologie, ce Ón prezent func?ioneaz? Ón 3 loca?ii diferite, unele Ón sistem pavilionar. Noul spital se dore?te a fi o unitate medical? de excelen??, oferind servicii medicale la cel mai Ónalt nivel, cu personal medical cu preg?tire specializat?.
   1.  Primul termen pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 35 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 30-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
   2.  Al doilea termen pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. SOLICITARILE DE CLARIFICARI VOR FI TRANSMISE IN FORMAT EDITABIL. Prevederile prezentei sectiuni se completeaza cu prevederile Caietului de Sarcini. Valoarea totala estimata: 391.822.181,77 lei fara TVA, defalacata dupa cum urmeaza: - 374.846.192,77 lei fara TVA - reprezent'nd componenta de execu?ie lucr?ri; - 16.975.989,00 lei fara TVA - Reprezent'nd componenta de proiectare. Ofertan?ii nu vor avea nicio obliga?ie Ón raport cu valorile componentelor, acestea fiind orientative, oferta compar'ndu-se Ón ansamblul s?u cu valoarea estimat? a contractului. Prevederile prezentei sectiuni se completeaza cu prevederile Caietui de Sarcini.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
29/11/2022

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 163-462554

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 14/12/2022

Lire:

Date: 23/01/2023

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 14/12/2022

Lire:

Date: 23/01/2023

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 14/03/2023

Lire:

Date: 23/04/2023

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Achizitia serviciilor de proiectare si a executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitii: ìCONSTRUIRE SPITAL BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOLOGIE, DISPENSAR TBC SI FUNCTIUNI CONEXEî, cod unic 4230487/2022/50 23/01/2023 02/12/2022 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
45215140 - Travaux de construction d'équipements hospitaliers 
45255400 - Travaux de montage 
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil