Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/09/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Oradea:Travaux de construction d'équipements hospitaliers

2023/S 186-580581  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 27/09/2023 S186 Roumanie-Oradea: Travaux de construction d'équipements hospitaliers 2023/S 186-580581 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: MUNICIPIUL ORADEA Numéro national d'identification: 4230487 Adresse postale: Strada: Unirii, nr. 1 Ville: Oradea Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 410100 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Mihaela Nastea Courriel: mihaela.nastea@oradea.ro Téléphone: +4 0259437000 Fax: +4 0259409406 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.oradea.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Extindere ambulator Corp B Spital Clinic Judetean de Urgenta Oradea, Etapa I si Etapa II", cod SMIS 123666, Cod unic: 4230487/2022/9 Numéro de référence: Cod unic: 4230487/2022/9
II.1.2) Code CPV principal 45215140 Travaux de construction d'équipements hospitaliers
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Extindere ambulator Corp B Spital Clinic Judetean de Urgenta Oradea, Etapa I si Etapa II", cod SMIS 123666 În cadrul Programul Opera?ional Regional 2014-2020 Axa prioritar? 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare ?i sociale, Prioritatea de investi?ii
   8. 1 este finantat obiectivul de investitii "Extindere ambulator Corp B Spitalul Clinic Jude?ean de Urgen?? Oradea Etapa I si Etapa II" - Municipiul ORADEA, Jude?ul BIHOR in cadrul proiectului Extindere ambulator Corp B Spitalul Clinic Jude?ean de Urgen?? Oradea Etapa I si Etapa II", cod SMIS 123666. Obiectivul general al proiectului consta in cre?erea accesibilit??ii serviciilor de sanatate la nivelul jude?ului Bihor - Spitalul Clinic Judetean de Urgenta - in vederea imbunatatirii starii de sanatate a populatiei. Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
   1.  Construirea unui (1) corp anexa prin extinderea Ambulatoriului Corpului B, al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea situat pe str. Gheorghe Doja nr. 65 Oradea, cu un regim de inaltime D+P+3E
   2.  Extinderea activitatii Ambulatoriului existent in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea prin realizarea infratructurii specifice si dotarea acesteia cu echipamentele de specialitate in vederea asigurarii accesului populatiei la serviciile de sanatate din judetul Bihor
   3.  Relocarea activitatii ambulatoriului existent pe str. Republicii nr.37, ca urmare a conditiilor improprii in care acesta isi desfasoara activitatea, a lipsei de functionalitate a serviciilor medicale asigurate de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea, a locatiilor diferite si proximitatii improprii a celor doua locatii
   4.  Dotarea Ambulatoriului de Specialitate, creat prin proiect, al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea situat pe str. Gheorghe Doja nr. 65 Oradea cu dotari de specialitate (aparatura medicala si mobilier medical adecvat). Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. SOLICITARILE DE CLARIFICARI VOR FI TRANSMISE IN FORMAT EDITABIL. Prevederile prezentei sectiuni se completeaza cu prevederile Caietui de Sarcini. Valoarea totala estimata : 38.877.483,23 lei fara TVA.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 44 127 364.32 RON
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO111 Bihor Lieu principal d'exécution:
Mun Oradea
II.2.4) Description des prestations:
Executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Extindere ambulator Corp B Spital Clinic Judetean de Urgenta Oradea, Etapa I si Etapa II", cod SMIS 123666 Valoarea totala estimata : 38.877.483,23 lei fara TVA. Obiectul contractului ce rezult? din aceast? procedur? este execu?ia tuturor lucr?rilor descrise în documenta?ia de atribuire, respectiv: i. Lucrari de Arhitectura ii. Lucrari de Infrastructura iii. Lucrari de Suprastructura iv. Lucrari de Instalatii v. Imagini Obiectul contractului include ?i urmatoarele activit??i: i. achizi?ionarea tuturor materialelor ?i produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor ?i echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru execu?ia lucr?rilor; ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesar? pentru preg?tirea ?antierului, sau orice autoriza?ie necesar? Contractantului de la autorit??ile competente pentru executarea lucr?rilor ?i realizarea activit??ilor ?i lucr?rilor temporare; iii. transportul la ?antier al oric?ror materiale, utilaje, componente ?i echipamente de lucru, a oric?rui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execu?ia lucr?rilor; iv. orice testare, testele ?i probele relevante, a?a cum sunt aceste test?ri ?i teste solicitate prin legisla?ia ?i reglement?rile în domeniul sistemului de asigurare a calit??ii în construc?ii, precum ?i certific?rile ?i rezultatele testelor materialelor, ale lucr?rilor executate, a echipamentelor înglobate în lucr?ri, certific?rile ?i agrementele pentru utilajele folosite la execu?ia lucr?rilor; v. orice consumabile necesare pentru execu?ia lucr?rilor ?i realizarea test?rilor; vi. între?inerea normal? ?i extraordinar? a lucr?rilor pân? la predarea acestora c?tre Beneficiar; vii. activit??i ?i consumabile necesare pentru men?inerea ?antierului curat ?i func?ional, demontarea ?i îndep?rtarea oric?ror lucr?ri sau activit??i provizorii; viii. preg?tirea Documentelor Antreprenorului a?a cum sunt definite în acest document ix. documente tehnice aferente metodologiei de execu?ie a Antreprenorului, piese desenate ?i calculele aferente, elaborate în stricta aplicare a proiectului elaborat de Beneficiar x. Documentarea informa?iilor necesare pentru Cartea tehnic? a construc?iei, inclusiv documentarea instruc?iunilor de exploatare Prevederile prezentei sectiuni se completeaza cu prevederile Caietui de Sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Garantia tehnica acordata lucrarilor conform clauzei 61 din conditii generale de contract / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom:
   3.  Experienta profesional? a persoanei nominalizate ca Manager de contract/ Coordonator de contract / Pondération: 10 Prix - Pondération: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Programul Opera?ional Regional 2014-2020 Axa prioritar? 8 si buget local
II.2.14) Informations complémentaires Lucr?rile beneficiaz? de finan?are prin Programul Opera?ional Regional 2014-2020 Axa prioritar? 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare ?i sociale, Prioritatea de investi?ii
   8. 1 - Investi?ii în infrastructurile sanitare ?i sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel na?ional, regional ?i local, reducând inegalit??ile în ceea ce prive?te starea de s?n?tate ?i promovând incluziunea social? prin îmbun?t??irea accesului la serviciile sociale, culturale ?i de recreere, precum ?i trecerea de la serviciile institu?ionale la serviciile prestate de comunit??i, Obiectivul Specific
   8. 1 - Cre?terea accesiblit??ii serviciilor de s?n?tate, comunitare ?i al celor de nivel secundar, în special pentru zonele s?race ?i izolate, Opera?iunea A - Ambulatorii.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 107-294938
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 351214 Intitulé:
Executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Extindere ambulator Corp B Spital Clinic Judetean de Uregenta Oradea, Etapa I si Etapa II
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
06/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PRECON TRANSILVANIA S.R.L.
Numéro national d'identification: 40807310 Adresse postale: Strada Decebal, Nr. 4 Ville: Oradea Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 410197 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@precontransilvania.ro Téléphone: +40 731290570 Adresse internet: www.listafirme.ro/precontransilvania.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TERMOLINE Numéro national d'identification: RO7973044 Adresse postale: Strada FABRICILOR, Nr. 2F Ville: Oradea Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 410125 Pays: Roumanie Courriel: horiaban@termoline.ro Téléphone: +40 259306035 Fax: +40 259306045 Adresse internet: www.termoline.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LEMACONS Numéro national d'identification: RO26287387 Adresse postale: Strada Agricola Carda?, Nr. 1-3 Ville: Galati Code NUTS: RO224 Gala?i Code postal: 800189 Pays: Roumanie Courriel: mariana.ifrim@lemacons.ro Téléphone: +40 336401564 Fax: +40 336401567
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ROMGER GENERAL TRADE & CONSULTING S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 5509529 Adresse postale: Strada Ionescu-?ise?ti Gheorghe, Nr. 256-260, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013824 Pays: Roumanie Courriel: virginia.diaconu@romger.com Téléphone: +40 213156380 Fax: +40 213140082 Adresse internet: www.romger.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 38 877 483.23 RON Valeur totale du marché/du lot: 44 127 364.32 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée Valeur hors TVA: 3 090 759.92 RON Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
AL.SE.RO. IMPEX - 2,02% pentru Executie lucrari de instalatii curenti slabi Medical Gazplus- 5,93% pentru Executie lucrari instalatii gaze medicale
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. Mai exact, va fi declarata castigatoare oferta care a obtinut cel mai mare punctaj la factorul pret. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? va solicita prin SEAP depunerea de noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mica.
   2. Operatorii economici pot fi exclu?i din procedura de achizi?ii publice sau pot fi urm?ri?i în justi?ie în temeiul legisla?iei na?ionale în cazuri grave de declara?ii false atunci când au completat DUAE sau, în general, atunci când au furnizat informa?iile solicitate pentru verificarea absen?ei motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selec?ie ori în cazul în care nu au divulgat aceste informa?ii sau nu au fost în m?sur? s? prezinte documentele justificative.
   3.  Prezum?ia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul î?i asum? r?spunderea exclusiv? pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original, copie si/sau copie "conform? cu originalul" în vederea particip?rii la procedur?. În acest scop, analizarea de c?tre comisia de evaluare a documentelor prezentate de ofertan?i nu angajeaz? din partea acesteia nicio r?spundere sau obliga?ie fat? de acceptarea respectivelor documente ca fiind autentice sau legale ?i nu înl?tur? r?spunderea exclusiv? a ofertantului sub acest aspect. În acest sens, operatorii economici care, fie nu prezint? sau prezint? informa?ii par?iale cu privire la propria lor situa?ie privind inciden?a motivelor de excludere sau îndeplinirea criteriilor de calificare ?i selec?ie sau care se fac vinova?i de declara?ii false în con?inutul informa?iilor transmise la solicitarea autorit??ii contractante vor fi respin?i, cu aplicarea în mod corespunz?tor a dispozi?iilor/consecin?elor legale incidente.
   4. Achizitorul va avea dreptul de a uza oricand de toate prevederile art 221 din legea 98/2016 cu conditia indeplinirii conditiilor impuse de acest articol. Prim urmare, uzul efectiv al acestui articol nu va putea fi niciodata considerat ca reprezentand o schimbare a condi?iilor care au restric?ionat concuren?a. Prin mentionarea in documentatia de atribuire a faptului ca in situatia in care conditiile impuse de articolul 221 vor fi indeplinite, autoritatea contractanta va avea dreptul oricand de a uza de prevederile lui, autoritatea contractanta respecta principiul transparentei, putand fi retinut faptul ca restrangerea concurentei nu va putea fi invocata in situatia in care art 221 din Legea 98/2016 va fi aplicat pe parcursul executarii contractului. Prezenta prevedere rerezinta un amendament care permite cresterea valorii contractului astfel ca in cazul in care vor fi necesare modificari la contractul incheiat care sa duca la cresterea valorii lui, in baza art 221 din Legea 98/2016 (art 72 din Directiva 24/2014) nu se va putea afirma ca modificarea reprezinta intentia partilor de a renegocia contractul si ca alti competitori au fost privati de aceasta informatie pe care daca ar fi stiut o ar fi fost interesati in a licita.
   5.  Prevederile prezentului anunt se completeaza cu informatiile prevazute in cadrul Documentatiei de Atribuire, Sectiunea I - Instructiuni pentru ofertanti .
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA, DIRECTIA JURIDICA Adresse postale: PIATA UNIRII NR. 1 Ville: Oradea Code postal: 410100 Pays: Roumanie Téléphone: +40 259437000 Adresse internet: www.oradea.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
22/09/2023 Executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Extindere ambulator Corp B Spital Clinic Judetean de Urgenta Oradea, Etapa I si Etapa II", cod SMIS 123666, Cod unic: 4230487/2022/9 27/09/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
45215140 - Travaux de construction d'équipements hospitaliers