Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 18/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Oradea: Travaux de construction de parkings à étages

2021/S 179-464945  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Roumanie-Oradea: Travaux de construction de parkings à étages 2021/S 179-464945 Avis de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: MUNICIPIUL ORADEA Numéro national d'identification: 4230487 Adresse postale: Strada: Unirii, nr. 1 Ville: Oradea Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 410100 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Andreea Negrau Courriel: mihaela.nastea@oradea.ro Téléphone: +4 0259437000 Fax: +4 0259409406 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.oradea.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100127524 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Elaborare a documentatiei tehnico-economice la faza PT+DE+CS+DTAC si executie lucrari la obiectivul de investitii: Constructie administrativa de tip parcare de interes public cu acces nelimitat in strada Iosif Vulcan, nr. 10-12, Oradea, Judetul Bihor, Cod unic de inregistrare: 4230487/2021/94Cod unic 4230487/2021/53 Numéro de référence: 4230487/2021/94
II.1.2) Code CPV principal 45213312 Travaux de construction de parkings à étages
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Elaborare a documentatiei tehnico-economice la faza PT+DE+CS+DTAC si executie lucrari la obiectivul de investitii: Constructie administrativa de tip parcare de interes public cu acces nelimitat in strada Iosif Vulcan, nr. 10-12, Oradea, Judetul Bihor, Cod unic de inregistrare: 4230487/2021/94 Investitia este localizat intr-o zon foarte aglomerat a municipiului Oradea, intre str. Iosif Vulcan si str. Aurel Lazar ?i va raspunde nevoii de locuri de parcare a zonei, pe fondul eliminarii spatiilor de parcare de pe str. Libertatii si str. Aurel Lazar, in urma pietonalizarii acestora. Cererea pentru amenajarea de locuri de parcare in municipiul Oradea este mare. Cauza principala este cresterea numarului de autovehicule din localitate motivata de: - cresterea economica din ultimii ani si implicit a puterii de cumparare a populatiei; - programele nationale de incurajare a achizitiei de autovehicule noi; - eliminarea taxei de inmatriculare a autovehiculelor second-hand. In ultimii ani, administratia publica locala a facut eforturi considerabile pentru a satisface aceasta cerere. Prin intermediul acestei investitii vor fi create 145 locuri de parcare in cadrul unei parcari supraetajate. Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Solicitarile de clarificari vor fi transmise in format editabil.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 10 919 383.48 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO111 Bihor Lieu principal d'exécution:
MUNICIPIUL ORADEA
II.2.4) Description des prestations:
Elaborare a documentatiei tehnico-economice la faza PT+DE+CS+DTAC si executie lucrari la obiectivul de investitii: Constructie administrativa de tip parcare de interes public cu acces nelimitat in strada Iosif Vulcan, nr. 10-12, Oradea, Judetul Bihor, Cod unic de inregistrare: 4230487/2021/94 Tipurile de lucrari sunt cele descrise in referatul de necesitate nr. 315817 din 24.08.2021, precum si in caietul de sarcini / tema de proiectare aferenta nr. 315801 din 25.08.2021
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Se puncteaza experien?a arhitectului cu drept de semnatura OAR sau echivalent pentru persoanele juridice straine, care va fi nominalizat ca coordonator echipa de proiectare concretizata in num?rul de proiecte în care respectivul arhitect a îndeplinit acela?i tip de activit??i ca cele pe care urmeaz s le îndeplineasc în viitorul contract. a) pentru experien?a constând în implicarea între 2 ?i 4 proiecte a persoanei propuse se acord ¼ din punctajul maxim de 10 puncte; b) pentru experien?a constând în implicarea între 5 ?i 7 proiecte a persoanei propuse se acord ½ din punctajul maxim de 10 puncte; c) pentru experien?a constând în implicarea în peste 7 proiecte a persoanei propuse se acord punctajul maxim de 10 puncte. / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Se puncteaza experien?a managerului de proiect concretizata in num?rul de proiecte în care respectivul INGINER specialist in ventilatii a îndeplinit acela?i tip de activit??i ca cele pe care urmeaz s le îndeplineasc în viitorul contract. a) pentru experien?a constând în implicarea între 2 ?i 4 proiecte a persoanei propuse se acord ¼ din punctajul maxim de 10 puncte; b) pentru experien?a constând în implicarea între 5 ?i 7 proiecte a persoanei propuse se acord ½ din punctajul maxim de 10 puncte; c) pentru experien?a constând în implicarea în peste 7 proiecte a persoanei propuse se acord punctajul maxim de 10 puncte. / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Se puncteaza experien?a managerului de contract - - inginer CCIA (Constructii civile, industriale si agricole)sau echivalent pentru persoanele juridice straine concretizata in num?rul de proiecte în care respectivul manager de contract a îndeplinit acela?i tip de activit??i ca cele pe care urmeaz s le îndeplineasc în viitorul contract. a) pentru experien?a constând în implicarea între 2 ?i 4 proiecte a persoanei propuse se acord ¼ din punctajul maxim de 10 puncte; b) pentru experien?a constând în implicarea între 5 ?i 7 proiecte a persoanei propuse se acord ½ din punctajul maxim de 10 puncte; c) pentru experien?a constând în implicarea în peste 7 proiecte a persoanei propuse se acord punctajul maxim de 10 puncte. / Pondération: 10 Prix - Pondération: 70
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 15 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Bugetul local 2021_operativa iunie 2021_pozitia nr.361
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Ofertantul va face dovada ca nu se incadreaza la situatiile prevazute de art. 60, 164, art 165, art.167 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60, 164, art 165, art.167 din Legea 98/2016 se adreseaza si subcontractantilor si tertilor conform art 170/1 si 183/1 din Legea 98/2016. Documentele justificative vor putea fi, in masura in care furnizeaza toate informatiile solicitate in DUAE, urmatoarele :
   1.  Formular Declaratie conflict de interese
   2.  Certificat privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (bugetul local si bugetul de stat) care sa confirme faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile RESTANTE de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru ,,pentru care exista obligatii de plata" la momentul DEPUNERII ACESTORA.
   3.  Cazier judiciar pentru operatorul economic,
   4. Cazier judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv
   5.  Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
   6.  Orice documente echivalente emise de autoritati din tara in care ofertantul este rezident.
   7.  Orice alte documente edificatoare. Persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante:
   1.  Birta Florin - Alin Primar
   2.  Mos Arina Viceprimar
   3.  Dragos Marcel Viceprimar
   4.  Mihai Jurca - Administrator Public
   5.  Barabas Calin Iulian Consilier Local
   6.  Buhas Camelia Liana Consilier Local
   7.  Burta Olivia Ligia Consilier Local
   8.  Craciun Nicolae Andrei Consilier Local
   9.  Dulca Camelia - Mariana Consilier Local 10. Filimon Teofil Laviniu Consilier Local 11. Lezeu Ioan Consilier Local 12. Marinau Florin Liviu Consilier Local 13. Morar Grigore Consilier Local 14. Negrean Daniel - Dumitru Consilier Local 15. Nica Antonia Monica Consilier Local 16. Nica Nicolae Consilier Local 17. Tau Ioan Consilier Local 18. Tirla Ioan Alexandru Consilier Local 19. Zdranca Ionel Marius Consilier Local 20. Bungau Florica Consilier Local 21. Madar Marius Adrian Consilier Local 22. Pavel Emilian Consilier Local 23. Hunyadi Istvan Consilier Local 24. Kadar Hunor Consilier Local 25. Peto Dalma - Csilla Consilier Local 26. Szabo Jozsef Consilier Local 27. Calapod Flavius Marian Consilier Local 28. Popescu Anca Magdalena Consilier local 29. Pop Coman Ioana Consilier Local 30. Mihai Jurca Administrator Public 31. Florea Augustin Eduard Director Executiv Directia Economica 32. Vlad Simona Director adj.Directia Economica 33. Torjoc Edit Consilier Directia Economica 34. Lezeu Doru Consilier Directia Economica 35. Marc Oltea Diana Director executiv Directia Juridica 36. Tarcea Camelia Consilier juridic Directia Juridica 37. Lucian Popa Director executiv Directia Patrimoniu Imobiliar 38. Cristian Popescu Director executiv Adj. Directia Patrimoniu Imobiliar 39. Annamaria Sava Sef Serviciu Tehnic DPI 40. Leonica Petric Consilier DPI 41. Gheorghe Vesa Consilier DPI 42 Nastea Mihaela Sef Serviciu Achizitii Publice 43. Nicoara Julieta Consilier Achizitii Publice 44. Horge Olimpia Consilier Achizitii Publice 45. Negrau Andreea Georgiana Consilier Achizitii Publice Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire prin bifarea sectiunii de indicatie globala. Documente justificative considerate adecvate pentru demonstrarea informatiilor incluse in DUAE (raspuns) referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si pe care Operatorul Economic le poate propune Autoritatii Contractante includ, fara a se limita la: i. certificate eliberate de registrul profesional sau de registrul comertului sau documente echivalente eliberate de autoritati competente din tara in care Operatorul Economic este stabilit; ii. alte dovezi pe care le poate prezenta Operatorul Economic, in conformitate cu legislatia tarii in care este stabilit Documentele justificative urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. La solicitarea expresa a Autoritatii Contractante si in aplicarea prevederilor art. 196 din Legea 98/2016, transmisa ca urmare a finalizarii procesului de evaluare si intocmirea clasamentului ofertelor admisibile pe baza aplicarii criteriului de atribuire, Ofertantul (Operator Economic individual sau Asocierea de operatori economici) aflat pe primul loc va demonstra indeplinirea cerintei prin prezentarea de documente care sa: i. probeze toate afirmatiile incluse in DUAE (raspuns) la rubrica/rubricile solicitate; ii. sa demonstreze ca: a. Operatorul Economic este legal constituit in tara sa de origine si ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, b. desfasoara in mod licit pe piata activitatea sa profesionala, respectiv: i. exista corespondenta intre obiectul Contractului si activitatea economica inscrisa in documentul de constituire al Operatorului Economic sub forma de cod NACE (Clasificarea statistica a activitatilor economice in Comunitatea Europeana sau echivalent) pentru Operatorul/Operatorii Economici ofertanti; ii. exista corespondenta intre activitatea asociata rolului Operatorului Economic in procedura si activitatea economica inscrisa in documentul de constituire al acestuia sub forma de cod NACE (Clasificarea statistica a activitatilor economice in Comunitatea Europeana sau echivalent) pentru Subcontractant si/sau tert sustinator iii. Corespondenta se determina prin raportarea cel putin la sectiunea din economia nationala, determinata pe principiul omogenitatii la nivel de Clasificare a activitatilor din economia nationala, cu luarea in considerare a lucrailor executate.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificatExperienta similara:Ofertantul dovedeste ca:-a realizat în ultimii 5 ani,la nivelul a maxim 2 contracte, lucrari similare cu cele ce fac obiectul contractului care se atribuie prin prezenta procedura si/sau lucrari de aceeasi natura si complexitate si/sau superioare din punct de vedere al complexitatii si scopului Avand in vedere c investitia se afl în totalitate în Ansamblul Urban - Centrul Istoric Oradea ?i este situat in zona de protectie a monumentelor istorice: Casa Darvas La Roche -Cod LMI BH-II-m-B-01090 ~38 m; Muzeul Memorial Iosif Vulcan - Cod LMI BH-IV-m-B-01257 ~12 m; Muzeul Memorial Aurel Lazar - Cod LMI BH-IV-m-B-01253 ~39 m, dintre contractele prezentate cel putin unul trebuie sa aiba ca obiect execu?ia lucrarilor, similare celor care se atribuie prin prezentul contract, referitoare la cladiri monumente istorice sau cladiri situate in zone construite protejate aferente acestora.- a prestat în ultimii 3 ani, servicii similare cu cele ce fac obiectul contractului care se atribuie prin prezenta procedura si/sau servicii de aceeasi natura si complexitate si/sau superioare din punct de vedere al complexitatii si scopuluiPentru scopul prezentei proceduri:1. Prin lucrari similare autoritatea contractanta intelege: lucrari de constructii noi sau interventie la obiective existente, constand in imobile de tip parcari si/sau imobile de tip constructii civile si/sau industriale, cu o valoare totala fara TVA mai mare sau cel putin egala cu 9,000,000.00 lei fara tva, Avand in vedere c investitia se afl în totalitate în Ansamblul Urban - Centrul Istoric Oradea ?i este situat in zona de protectie a monumentelor istorice: Casa Darvas La Roche -Cod LMI BH-II-m-B-01090 ~38 m; Muzeul Memorial Iosif Vulcan - Cod LMI BH-IV-m-B-01257 ~12 m; Muzeul Memorial Aurel Lazar - Cod LMI BH-IV-m-B-01253 ~39 m, dintre contractele prezentate cel putin unul trebuie sa aiba ca obiect execu?ia lucrarilor, similare celor care se atribuie prin prezentul contract, referitoare la cladiri monumente istorice sau cladiri situate in zone construite protejate aferente acestora.2. Prin servicii similare autoritatea contractanta intelege: servicii de proiectare (la orice faza conform art 5 din HG 907/2017 sau echivalent pentru ofertantii straini) pentru lucrari de constructii noi sau interventie la obiective existente, constand in imobile de tip parcari si/sau imobile de tip constructii civile si/sau industriale cu o valoare totala fara TVA mai mare sau cel putin egala cu 240,000.00 lei fara tva3. Experienta similara va putea fi indeplinita : a) prin prezentarea de contracte de proiectare si executie (art 3 litera m din Legea 98/2016; nota pag 6 din Instructiunea Anap 2/2017) astfel:- Prin prezentarea de contracte de proiectare si executie (art 3 litera m din Legea 98/2016) care sa demonstreze finalizarea in ultimii 5 ani de lucrari de constructii noi sau interventie la obiective existente, constand in imobile de tip parcari si/sau imobile de tip constructii civile si/sau industriale, de o valoare cumulat de minim
   9. 240.000 lei fara tva sau b) Prin cumularea valorica a lucrarilor/serviciilor executate/prestate in cadrul contractelor derulate distinct, respectiv, in cadrul unor contracte avand ca obiect prestarea de servicii de proiectare prestate in ultimii 3 ani si distinct, in cadrul unor contracte de executie lucrari executate in ultimii 5 ani. Pragurile cantitative/valorice sunt, in ambele situatii, cele precizate la punctele 1 si 2 de mai sus.Pentru restul detaliilor, va rugam sa consultati prevederile din documentatia de atribuire/instructiuni pentru ofertanti, punctul
   9. EXPERIENTA SIMILARA. Proportia de subcontractare.În cazul în care ofertantul/candidatul inten?ioneaz s subcontracteze o parte/p?r?i din contract, DUAE include: - informa?ii privind partea din contract care urmeaz a fi eventual subcontractat?- va avea anexat acordul de subcontractare.Subcontractan?ii pe a c?ror capacit??i se bazeaz ofertantul trebuie s completeze, la rândul lor, DUAE separat incluzând toate informa?iile prevazute la art 193 lit a, b din Legea 98/2016, care prezint relevan? din perspectiva capacit??ilor subcontractan?ilor pe care se bazeaz ofertantul în cadrul procedurii de atribuire. Mai exact, pentru acestia din DUAE va trebui sa rezulte pentru fiecare subcontractant in parte ca :- nu se afl în niciuna din situa?iile de excludere men?ionate la art. 60, 164, 165 ?i 167; si ca - îndepline?te criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractant?; Subcontractan?ii pe a c?ror capacit??i NU se bazeaz ofertantul trebuie s completeze, la rândul lor, DUAE separat incluzând toate informa?iile prevazute la art 193 lit a din Legea 98/2016. Mai exact, pentru acestia din DUAE va trebui sa rezulte pentru fiecare subcontractant in parte ca :- nu se afl în niciuna din situa?iile de excludere men?ionate la art. 60, 164, 165 ?i 167;2. Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi in conformitate cu art 71 alin 2 din Directiva 24/2016 si cu art 55 din Legea 98/2016 dac ace?tia din urm sunt cunoscu?i la momentul depunerii ofertei..3. Autoritatea contractanta informeaza ofertantii ca va publica prin mijloace electronice denumirea si datele de identificare ale ofertantului/ subcontractantului propus/tertului sustinator, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limita de depunere a solicitarilor de participare/ofertelor, cu exceptia persoanelor fizice, în cazul carora se publica doar numele.4. Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 60, 164, 165 si 167 în legatura cu subcontractantii propusi.
   5.  În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor art. 171 din legea 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului o singura data sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma verificarii, ca se afla în aceasta situatie.6. Autoritatea contractanta nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant în oferta, dar ia în considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante în acest sens7. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv. În cazul în care din informatiile si documentele prezentate nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv, autoritatea contractanta va respinge subcontractantul propus si va solicita ofertantului o singura data înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv.Pentru completari, a se vedea sectiunea referitoare la SUBCONTRACTARE, punctul 10, prezentata in Instructiunile pentru ofertati/Documentatia de atribuire. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste modalitatea de completare a DUAE, operatorii economici se vor putea limita la a indica global ca indeplinesc cerintele de calificare/selectie.Nota 1: In cazul contractelor de lucr?ri, autoritatea contractanta, odat ce a fost prezentat documentul care confirm recep?ionarea respectivelor lucr?ri în perioada de referin??, va lua calcul toat valoarea/cantitatea ce face obiectul respectivului document, având în vedere c acestea sunt integrate într-un livrabil/obiect de construc?ie cu func?ionalitate independent?, f?r a se mai elimina din calcul, în mod artificial, valori/cantit??i aferente lunilor/anilor ce nu se încadreaz în intervalul urm?rit.Nota 2: Autoritatea/Entitatea contractant are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al produselor/serviciilor/lucr?rilor care fac obiectul contractului prezentat drept experien? similar?, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant (Instructiunea ANAP 2/2017 art 12 alin 5)Nota 3: In situa?ia în care operatorul economic, ce prezint experien?a similara a realizat lucrari în calitate de subcontractant în contractul prezentat drept experien? similar pentru un antreprenor/contractant general, cerin?a referitoare la experien?a similar se consider îndeplinit cu condi?ia ca respectivele lucrari s fie confirmate de contractantul/antreprenorul general, iar beneficiarul final a atestat faptul c respectivul operator economic a avut calitatea de subcontractor. Nota 4: Pentru contractele exprimate in euro se va folosi pentru conversie rata medie lunara de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm pentru luna decembrie a anului in care respectivul contract a fost semnat. ( exemplu: decembrie 2014 : 1 euro = 4,20500 lei, decembrie 2015 : 1 euro =
   4. 4467 lei; decembrie 2016 : 1 EUR =
   4. 5172 RON; decembrie 2017 : 4,644; decembrie 2018: 4,6531; decembrie 2020:
   4. 8736 ron, Pentru anul 2021 se va folosi urmatorul curs: septembrie 2021: 1 EUR =
   4. 9343 RON.Nota 5: Pentru contractele exprimate in alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii publicate pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm pentru luna decembrie a anilor in care contractele au fost semnate,. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la nota 4 Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor :Se va prezenta DUAE pentru fiecare subcontractant precum si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul de subcontractare urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 18/10/2021 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 18/01/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 18/10/2021 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:

   1. În cazul în care dou sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. Mai exact, va fi declarata castigatoare oferta care a obtinut cel mai mare punctaj la factorul pret. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant va solicita prin SEAP depunerea de noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat cea cu propunerea financiar cea mai mica.
   2.  Operatorii economici pot fi exclu?i din procedura de achizi?ii publice sau pot fi urm?ri?i în justi?ie în temeiul legisla?iei na?ionale în cazuri grave de declara?ii false atunci când au completat DUAE sau, în general, atunci când au furnizat informa?iile solicitate pentru verificarea absen?ei motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selec?ie ori în cazul în care nu au divulgat aceste informa?ii sau nu au fost în m?sur s prezinte documentele justificative.
   3.  Prezum?ia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul î?i asum r?spunderea exclusiv pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original, copie si/sau copie "conform cu originalul" în vederea particip?rii la procedur?. În acest scop, analizarea de c?tre comisia de evaluare a documentelor prezentate de ofertan?i nu angajeaz din partea acesteia nicio r?spundere sau obliga?ie fat de acceptarea respectivelor documente ca fiind autentice sau legale ?i nu înl?tur r?spunderea exclusiv a ofertantului sub acest aspect. În acest sens, operatorii economici care, fie nu prezint sau prezint informa?ii par?iale cu privire la propria lor situa?ie privind inciden?a motivelor de excludere sau îndeplinirea criteriilor de calificare ?i selec?ie sau care se fac vinova?i de declara?ii false în con?inutul informa?iilor transmise la solicitarea autorit??ii contractante vor fi respin?i, cu aplicarea în mod corespunz?tor a dispozi?iilor/consecin?elor legale incidente
   4.  Achizitorul va avea dreptul de a uza oricand de toate prevederile art 221 din legea 98/2016 cu conditia indeplinirii conditiilor impuse de acest articol. Prim urmare, uzul efectiv al acestui articol nu va putea fi niciodata considerat ca reprezentand o schimbare a condi?iilor care au restric?ionat concuren?a. Prin mentionarea in documentatia de atribuire a faptului ca in situatia in care conditiile impuse de articolul 221 vor fi indeplinite, autoritatea contractanta va avea dreptul oricand de a uza de prevederile lui, autoritatea contractanta respecta principiul transparentei, putand fi retinut faptul ca restrangerea concurentei nu va putea fi invocata in situatia in care art 221 din Legea 98/2016 va fi aplicat pe parcursul executarii contractului. Prezenta prevedere rerezinta un amendament care permite cresterea valorii contractului astfel ca in cazul in care vor fi necesare modificari la contractul incheiat care sa duca la cresterea valorii lui, in baza art 221 din Legea 98/2016 (art 72 din Directiva 24/2014) nu se va putea afirma ca modificarea reprezinta intentia partilor de a renegocia contractul si ca alti competitori au fost privati de aceasta informatie pe care daca ar fi stiut o ar fi fost interesati in a licita.
   5. Orice referire la sintagma "LOT" din documentatie va fi considerata eliminata.
   6. Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Solicitarile de clarificari vor fi transmise in format editabil.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Conform Legii 101/2016.
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
45213312 - Travaux de construction de parkings à étages