Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/03/2020
Date de péremption : 08/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Oradea: Travaux de construction de réseaux de chauffage urbain

2020/S 61-144893  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/03/2020 S61 Marché de travaux - Avis de marché - Procédure ouverte Roumanie-Oradea: Travaux de construction de réseaux de chauffage urbain 2020/S 061-144893 Avis de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Municipiul Oradea Numéro national d'identification: 4230487 Adresse postale: Str. Unirii nr. 1 Ville: Oradea Code NUTS: RO111 Code postal: 410100 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Mihaela Nastea Courriel: mihaela.laslau@oradea.ro Téléphone: +4 0259437000 Fax: +4 0259409406 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.oradea.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro www.oradea.ro www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100091381 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Achizi?ia proiect?rii ?i execu?iei lucr?rilor pentru obiectivul de investi?ii: "Valorificarea energiei geotermale în asocia?ie cu pompe de caldur?, pentru producerea agentului termic pentru înc?lzire ?i ap cald în cartierul Nuf?rul I - Oradea", cod unic: 4230487/2020/1 Numéro de référence: Cod unic: 4230487/2020/1
II.1.2) Code CPV principal 45232140
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Achizi?ia proiect?rii ?i execu?iei lucr?rilor pentru obiectivul de investi?ii: "Valorificarea energiei geotermale în asocia?ie cu pompe de caldur?, pentru producerea agentului termic pentru înc?lzire ?i ap cald în cartierul Nuf?rul I - Oradea" Proiectul este împ?r?it în patru obiecte astfel: - obiectul 1: re?ea agent termic + legatura la M5 (str. Depozitelor) + conducte de legatur la forajele de extrac?ie ?i de reinjec?ie; - obiectul 2: sta?ie termic geotermal + sta?ii reinjec?ie foraj 1 730 ?i foraj 4 081; - obiectul 3: foraj de extrac?ie + pomp de adâncime cu ax vertical pentru foraj extrac?ie; - obiectul 4: 277 minipuncte termice montate la nivel de scar?/imobil. Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 16 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi, inainte de data-limita de depunere a ofertelor . Prevederile prezentei sectiuni se completeaza cu prevederile caietului de sarcini.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 65 194 981.44 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39715200 45255500 45331100 71321200
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO111 Lieu principal d'exécution:
Mun. Oradea.
II.2.4) Description des prestations:
Tipurile de lucrari sunt cele descrise in referatul de necesitate nr. 460943/10.12.2019, precum si in caietul de sarcini nr. 453636/5.12.2019 dupa cum urmeaza: Obiectul contractului este reprezentat de:
   1.  întocmirea tuturor documenta?iilor de proiectare pentru fazele de ob?inere a tuturor avizelor ?i autoriza?iilor necesare de la toate autorit??ile na?ionale a c?ror legisla?ie impune acest lucru ?i pentru toate fazele de derulare a contractului (de exemplu: ISCICIR, Pompieri, etc.), a tuturor avizelor de racordare la utilit??i ale investi?iei (de exemplu: SDEE Electrica S.A., Compania de Ap Oradea, S.C. Termoficare Oradea S.A. etc.), DTAC, proiect tehnic, detalii de execu?ie, documenta?ie pentru ob?inerea autoriza?iei de func?ionare ISCIR (dac este cazul), plan de securitate ?i s?n?tate pe ?antier, AS-BUILT (incluzând ?i c?r?ile conductelor); ob?inerea aprobarii planurilor de control ?i verificare care contine ?i fazele determinante ale lucr?rilor, de c?tre Inspectoratul de Stat în Construc?ii (dupa caz);
   2.  asisten? tehnic din partea proiectantului;
   3.  achizi?ia de materiale ?i echipamente;
   4.  execu?ia lucr?rilor ?i punerea în func?iune a instala?iilor;
   5.  testarea ?i punerea în func?iune (PIF), dup efectuarea recep?iei la terminarea lucr?rilor de execu?ie. În timpul acestei perioade, antreprenorul trebuie ca, în paralel, s desf??oare programul de Instruire (training) a personalul operatorului.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Eficien?a termic nominal a pompei (pompelor) de c?ldur COP (Coefficient Of Performance). / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Garan?ia tehnic acordat lucr?rilor, conform clauzei 61 din condi?ii generale de contract. / Pondération: 20 Prix - Pondération: 70
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
COD SMISS 115839.
II.2.14) Informations complémentaires Buget local, FEDR prin POIM.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Ofertantul va face dovada ca nu se incadreaza la situatiile prevazute de art. 60, 164, art. 165, art.167 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60, 164, art. 165, art.167 se adreseaza si subcontractantilor si tertilor, conform art. 170/1 si 183/1 din Legea 98/2016. Documentele justificative vor putea fi, in masura in care furnizeaza toate informatiile solicitate in DUAE, urmatoarele:
   1.  formularul "Declara?ie" privind conflictul de interese completat;
   2.  certificat privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (bugetul local si bugetul de stat) care sa confirme faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiilerestante de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru "pentru care exista obligatii de plata" la momentul depunerii acestora;
   3. cazier judiciar pentru operatorul economic;
   4. cazier judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
   5.  dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
   6.  orice documente echivalente emise de autoritati din tara in care ofertantul este rezident;
   7.  orice alte documente edificatoare. Persoanele cu functii de decizie sunt urmatoarele:
   1.  Bolojan Ilie Gavril - primar;
   2.  Birta Florin -Alin - viceprimar,
   3.  M?lan Mircea - viceprimar;
   4.  Duse Traian Adrian - consilier local;
   5.  Dulca Camelia - Mariana - consilier local;
   6.  Maci Mihai -consilier local;
   7.  Negrean Daniel - Dumitru - consilier local;
   8.  Morar Grigore -consilier local;
   9.  Buhas Camelia Liana - consilier local; 10. Dragos Marcel Daniel -consilier local; 11. Marinau Florin Liviu - consilier local; 12. Filimon Teofil Laviniu - consilier local; 13. Lezeu Ioan -c onsilier local; 14. Felea Adrian Ioan - consilier local; 15. Fonoage Corina Lavinia Silvia - consilier local; 16. Zdranca Ionel Marius - consilier local; 17. Blaga Mariana - consilier local; 18. Sabau Popa Liviu Mihai - consilier local; 19. Mohan Aurel George - consilier local; 20. Negrea Adrian - consilier local; 21. Avram Nicolae Ioan - consilier local; 22. Peto Dalma Csilla - consilier local; 23. Kecse Gabriella - consilier local; 24. Kirei Melinda - consilier local; 25. Kis Gabor Ferenc - consilier local; 26. Chiana Laurentiu Alin - consilier local; 27. Ionescu Romeo - consilier local; 28. Tau Ioan - consilier local; 29. Florea Augustin Eduard - director executiv Directia economica; 30. Simona Vlad - director adjunct Directia economica; 31. Eugenia Borbei - director executiv Directia juridica; 32. Diana Oltea Marc - ?ef Serviciu juridic; 33. Monica Gall - consilier juridic Directia juridica; 34. Mos Marius - director executiv DMPFI; 35. Ionut Sarac - ?ef Serviciu DMPFI; 36. Laviniu Mihit - consilier DMPFI; 37. Tigan Daniel - consilier DMPFI; 38. Pop Lucia - director dezvoltare Termoficare S.A.; 39. Matei C?lin - unitatea de implementare a proiectelor Termoficare S.A.; 40. Muresan Marin - unitatea de implementare a proiectelor Termoficare S.A.; 41. Maghiar Iulia Manuela - ?ef Serviciu achizitii publice; 42. Julieta Nicoara - consilier achizitii publice; 43. Laslau Mihaela - consilier achizitii publice; 44. Horge Olimpia - consilier achizitii publice; 45. Teodora Vaida - consilier achizitii publice; 46. Andreea Negrau - consilier achizitii publice; 47. Nastea Mihaela - consilier achizitii publice. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire prin bifarea sectiunii de indicatie globala. Documente justificative considerate adecvate pentru demonstrarea informatiilor incluse in DUAE (raspuns) referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si pe care operatorul economic le poate propune autoritatii contractante includ, fara a se limita la: (i) certificate eliberate de Registrul Profesional sau de Registrul Comertului sau documente echivalente eliberate de autoritati competente din tara in care operatorul economic este stabilit; (ii) alte dovezi pe care le poate prezenta operatorul economic, in conformitate cu legislatia tarii in care este stabilit. Documentele justificative urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. La solicitarea expresa a autoritatii contractante si in aplicarea prevederilor art. 196 din Legea 98/2016 transmisa ca urmare a finalizarii procesului de evaluare si intocmire a clasamentului ofertelor admisibile pe baza aplicarii criteriului de atribuire, ofertantul (operator economic individual sau asocierea de operatori economici) aflat pe primul loc va demonstra indeplinirea cerintei prin prezentarea de documente care sa: (i) probeze toate afirmatiile incluse in DUAE (raspuns) la rubrica/rubricile solicitate; (ii) sa demonstreze ca: (a) operatorul economic este legal constituit in tara sa de origine si ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii; (b) desfasoara in mod licit pe piata activitatea sa profesionala, respectiv: (i) exista corespondenta intre obiectul contractului si activitatea economica inscrisa in documentul de constituire al operatorului economic sub forma de cod NACE (clasificarea statistica a activitatilor economice in Comunitatea Europeana sau echivalent) pentru operatorul/operatorii economici ofertanti; (ii) exista corespondenta intre activitatea asociata rolului operatorului economic in procedura si activitatea economica inscrisa in documentul de constituire al acestuia sub forma de cod NACE (clasificarea statistica a activitatilor economice in Comunitatea Europeana sau echivalent) pentru subcontractant; (iii) corespondenta se determina prin raportarea cel putin la sectiunea din economia nationala, determinata pe principiul omogenitatii la nivel de clasificare a activitatilor din economia nationala, cu luarea in considerare a naturii lucrarilor executate.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat. Ofertantul (operator economic individual sau asociere de operatori economici) dovedeste ca: - a realizat în ultimii cinci ani lucrari similare cu cele ce fac obiectul contractului care se atribuie prin prezenta procedura si/sau lucrari de aceeasi natura si complexitate si/sau superioare din punct de vedere al complexitatii si scopului; - a prestat în ultimii trei ani servicii similare cu cele ce fac obiectul contractului care se atribuie prin prezenta procedura si/sau servicii de aceeasi natura si complexitate si/sau superioare din punct de vedere al complexitatii si scopului. Pentru scopul prezentei proceduri:
   1.  Prin "lucrari similare" autoritatea contractanta intelege: a) lucr?ri în domeniul sistemelor de termoficare (construc?ie/reabilitare/modernizare/extindere) de o valoare cumulat de minim 25 000 000 RON fara TVA; b) execu?ia unui foraj de mare adâncime minimum 2 000 m;
   2.  Prin "servicii similare" autoritatea contractanta intelege: a) servicii de proiectare (la orice faza conform art. 5 din HG 907/2017 sau echivalent pentru ofertantii straini) in domeniul sistemelor de termoficare (construc?ie/reabilitare/modernizare/extindere), de o valoare cumulat de minim 500 000 RON fara TVA; b) servicii de proiectare (la orice faza conform art. 5 din HG 907/2017 sau echivalent pentru ofertantii straini) in domeniul execu?iei unui foraj de mare adâncime (mimimum 2 000 m) pentru hidrocarburi sau apa geotermal?;
   3.  Experienta similara va putea fi indeplinita: a) prin prezentarea de contracte de proiectare si executie [art. 3 lit. m) din Legea 98/2016; nota pag. 6 din Instructiunea ANAP 2/2017], astfel: - prin prezentarea de contracte de proiectare si executie [art. 3 lit. m) din Legea 98/2016] care sa demonstreze finalizarea in ultimii cinci ani de lucr?ri în domeniul sistemelor de termoficare (construc?ie/reabilitare/modernizare/extindere) de o valoare cumulat de minimum 25 500 000 RON fara TVA; - prin prezetarea unui contract de proiectare si executie [art. 3 lit. m) din Legea 98/2016] lucr?ri care sa demonstreze finalizarea in ultimii cinci ani a execu?iei unui foraj de mare adâncime minimum 2 000 m realizat in ultimii cinci ani sau b) prin cumularea valorica a lucrarilor/serviciilor executate/prestate in cadrul contractelor derulate distinct, respectiv, in cadrul unor contracte avand ca obiect prestarea de servicii de proiectare prestate in ultimii trei ani si, distinct, in cadrul unor contracte de executie lucrari executate in ultimii cinci ani. Pragurile cantitative/valorice sunt, in ambele situatii, cele precizate la punctele
   1.  si
   2.  de mai sus;
   4.  Perioada de referinta, respectiv ultimii cinci ani/trei ani va fi întotdeauna calculata în sens invers, pornind de la data comunicata în anuntul de participare (publicat la initierea procedurii) ca fiind termenul-limita de depunere a ofertei. In cazul in care autoritatea contractanta va decala termenul-limita de depunere a ofertei, limita inferioara a perioadei de cinci ani/trei ani se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii, urmând a fi considerata îndeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada finalizarii contractului de experienta similara în intervalul de timp nou rezultat Prezenta sectiune se va completa cu mentiunile prevazute in cadrul Documentatiei de atribuire, Sectiunea "Instructiuni pentru ofertanti", punctul 9 - "Experienta similara". Proportia de subcontractare 1: În cazul în care ofertantul/candidatul inten?ioneaz s subcontracteze o parte/p?r?i din contract, DUAE include: informa?ii privind partea din contract care urmeaz a fi eventual subcontractat - va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractan?ii pe ale c?ror capacit??i se bazeaz ofertantul trebuie s completeze, la rândul lor, DUAE separat incluzând toate informa?iile prevazute la art. 193 lit. a), b) din Legea 98/2016 care prezint relevan? din perspectiva capacit??ilor subcontractan?ilor pe care se bazeaz ofertantul în cadrul procedurii de atribuire. Mai exact, pentru acestia din DUAE va trebui sa rezulte pentru fiecare subcontractant in parte ca: nu se afl în niciuna dintre situa?iile de excludere men?ionate la art. 164, 165 ?i 167 si ca îndeplinesc criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractant?. Subcontractan?ii pe a c?ror capacit??i nu se bazeaz ofertantul trebuie s completeze, la rândul lor, DUAE separat incluzând toate informa?iile prevazute la art. 193 lit. a) din Legea 98/2016. Mai exact, pentru acestia din DUAE, va trebui sa rezulte pentru fiecare subcontractant in parte ca:
   1.  nu se afl în niciuna dintre situa?iile de excludere men?ionate la art. 164, 165 ?i 167;
   2.  autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi in conformitate cu art. 71 alin. 2) din Directiva 24/2016 si cu art. 55 din Legea 98/2016, dac ace?tia din urm sunt cunoscu?i la momentul depunerii ofertei;
   3.  autoritatea contractanta informeaza ofertantii ca va publica prin mijloace electronice denumirea si datele de identificare ale ofertantului/subcontractantului propus/tertului sustinator, în termen de maximum cinci zile de la expirarea termenului-limita de depunere a solicitarilor de participare/ofertelor, cu exceptia persoanelor fizice, în cazul carora se publica doar numele;
   4.  autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 în legatura cu subcontractantii propusi;
   5.  în cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor art. 171 din legea 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului o singura data sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma verificarii, ca se afla în aceasta situatie;
   6.  autoritatea contractanta nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant în oferta, dar ia în considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante în acest sens;
   7.  autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv. În cazul în care din informatiile si documentele prezentate nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv, autoritatea contractanta va respinge subcontractantul propus si va solicita ofertantului o singura data înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv. Prezenta sectiune se va completa cu mentiunile prevazute in cadrul Documentatiei de atribuire, Sectiunea "Instructiuni pentru ofertanti", punctul 10 - "Men?iuni generale privind subcontractarea". Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste modalitatea de completare a DUAE, operatorii economici se vor putea limita la a indica global ca indeplinesc cerintele de calificare/selectie. Prezenta sectiune se va completa cu mentiunile prevazute in cadrul Documentatiei de atribuire, Sectiunea "Instructiuni pentru ofertanti", punctul 9 - "Experienta similara". Se va prezenta DUAE pentru fiecare subcontractant, precum si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul de subcontractare urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 08/05/2020 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 08/05/2021
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 08/05/2020 Heure locale: 15:00 Lieu:
În SEAP.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.În cazul în care dou sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. Mai exact, va fi declarata castigatoare oferta care a obtinut cel mai mare punctaj la factorul pret. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant va solicita prin SEAP depunerea de noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat cea cu propunerea financiar cea mai mic
   2.  Operatorii economici pot fi exclu?i din procedura de achizi?ii publice sau pot fi urm?ri?i în justi?ie în temeiul legisla?iei na?ionale, în cazuri grave de declara?ii false atunci când au completat DUAE sau, în general, atunci când au furnizat informa?iile solicitate pentru verificarea absen?ei motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de calificare ori în cazul în care nu au divulgat aceste informa?ii sau nu au fost în m?sur s prezinte documentele justificative.
   3.  Prevederile prezentului anunt se completeaza cu informatiile prevazute in cadrul Documentatiei de atribuire, Sectiunea I - "Instructiuni pentru ofertanti".
   4.  Clauza suspensiva: Incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de încheierea contractului de finantare sau de alocarea de credite bugetare pentru acest obiectiv de investitii de catre autoritatea contractanta, semnarea contractului facându-se cu respectarea dispozitiilor Ordinului 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale. In cazul in care contractul de finantare nu va fi semnat, autoritatea contractanta va putea aproba pentru anul semnarii contractului, o suma reprezentand contravaloarea lucrarilor aferente acestuia. Autoritatea contractanta precizeaza ca va încheia contractul cu ofertantul declarat câstigator numai în masura în care fondurile necesare achizitiei vor fi asigurate prin semnarea contractului de finantare sau prin alocarea de fonduri din bugetul local, conform mentiunilor de mai sus. In cazul în care, indiferent de motive, contractul de finantare nu se va semna sau nu vor putea fi aprobate fonduri din bugetul local, conform mentiunilor din prezenta sectiune, autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) din Legea 98/2016. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta ca autoritatea contractanta si/sau finantatorul nu pot fi considerate raspunzatoare pentru vreun prejudiciu în cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia si indiferent daca autoritatea contractanta si/sau finantatorul au fost notificate asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri îsi asuma întreaga raspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situatia aplicarii clauzei. Perioada pe parcursul careia se aplica clauza suspensiva este de un an de la data transmiterii comunicarilor de rezultat. Invederam ofertantilor obligatia de a-si prelungi valabilitatea ofertei cu luarea in considerare a acestei prevederi, la simpla solicitare a autoritatii contractante, daca aceasta se va afla in situatia aplicarii clauzei suspensive.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro www.cnsc.ro
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Eventualele constestatii se pot depune la Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor/ instanta competenta si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016. Termenul de depunere al contestatiei: in conformitate cu Legea nr.101/2016.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prim?ria municipiului Oradea, Direc?ia juridic Adresse postale: Pia?a Unirii nr.1 Ville: Oradea Code postal: 410100 Pays: Roumanie Téléphone: +40 259437000 Adresse internet: www.oradea.ro www.oradea.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
24/03/2020
 
 
C L A S S E    C P V
39715200 - Équipement de chauffage 
45232140 - Travaux de construction de réseaux de chauffage urbain 
45255500 - Travaux de forage et d'exploration 
45331100 - Travaux d'installation de chauffage central 
71321200 - Services de conception des systèmes de chauffage