Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption : 16/11/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Oradea: Travaux de construction de réseaux de chauffage urbain

2020/S 200-484211  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
14/10/2020
S200
Roumanie-Oradea: Travaux de construction de réseaux de chauffage urbain

2020/S 200-484211

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 197-473652)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Municipiul Oradea
Numéro national d'identification: 4230487
Adresse postale: Str. Unirii nr. 1
Ville: Oradea
Code NUTS: RO111 Bihor
Code postal: 410100
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Mihaela Nastea
Courriel: mihaela.laslau@oradea.ro
Téléphone: +40 259437000
Fax: +40 259409406
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.oradea.ro
Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Proiectare ?i execu?ie pentru obiectivele de investi?ii: lot 1: "Dezafectare PT 413 ?i alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice", lot 2: "Modernizarea sistemului de termoficare pe strada Libert??ii, între strada Iosif Vulcan ?i Parcul Traian", lot 3: "Modernizarea magistralei M2, pe strada Cicero, renun?area la PT 806 ?i PT 810 ?i alimentarea [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

www.e-licitatie.ro
Numéro de référence: Cod unic: 4230487/2020/101

II.1.2)
Code CPV principal
45232140 Travaux de construction de réseaux de chauffage urbain

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Proiectare si executie pentru obiectivele de investitii: - lot 1: "Dezafectare PT 413 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice"; - lot 2: "Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Libert??ii, între str. Iosif Vulcan ?i Parcul Traian"; - lot 3: "Modernizarea magistralei M2, pe str. Cicero, renun?area la PT 806 ?i PT 810 ?i alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor minipuncte termice". Tipurile de lucrari sunt cele descrise in referatele de necesitate nr. 257532/13.5.2020 si nr. 270963/29.5.2020, precum si in caietele de sarcini dupa cum urmeaza: (a) proiectare - se va întocmi câte un set de documenta?ii/proiect pentru fiecare obiect din prezentul caiet de sarcini, în parte, conform HG 907/2016; - documenta?ii pentru ob?inerea aviz?rii preliminare ISCIR pentru instala?ii care sunt sub inciden?a ISCIR (dac este cazul); - proiectul pentru autorizarea execut?rii lucr?rilor (proiectul pentru autorizarea execut?rii lucr?rilor de construire - PAC ?i proiectul de organizare a execu?iei lucr?rilor - POE); - proiect tehnic de execu?ie (PT) cu detalii de execu?ie (DDE); - planul de securitate ?i s?n?tate pe ?antier; - documenta?ie as-built; - cartea tehnic a instala?iilor realizate; - manuale de exploatare ?i mentenan??; - plan de management al mediului; - programul de urm?rire ?i monitorizare a performan?elor de eficien? energetic stabilite prin SF, inclusiv mijloacele de m?sur ?i modul prin care se va realiza acest lucru; (b) Asisten?a tehnic din partea proiectantului, se va asigura pe toata durata de execu?ie a lucr?rilor efectuate în baza proiectului, f?r costuri suplimentare pentru beneficiar: - participarea la fazele de control prev?zute în planul de control al calit??ii lucr?rilor; - emiterea de solu?ii tehnice, preciz?ri sau clarific?ri legate de aplicarea proiectului tehnic în concordan? cu situa?ia din teren; - urm?rirea pe ?antier a lucr?rilor de execu?ie; - emiterea de dispozi?ii de ?antier; - verific?ri ?i controale curente care se execut cu ocazia deplas?rilor pe ?antier; - elaborarea planurilor modificatoare datorate situa?iei din teren; - deplasarea pe ?antier ori de câte ori se solicit justificat acest lucru; - întocmirea referatului de prezentare al proiectantului cu privire la modul în care a fost executat lucrarea, la recep?ia la terminarea lucr?rilor; - orice alt activitate care este prev?zut în legisla?ia în vigoare referitoare la asisten?a tehnic din partea proiectantului ?i nu a fost precizat în documenta?ie; (c) furnizarea de echipamente (utilaje) si materiale în conformitate cu proiectul tehnic (listele de cantit??i, caietele de sarcini, fi?ele tehnice), ce urmeaz a se elabora; (d) execu?ia lucr?rilor; (e) teste ?i probe pentru punere în func?iune; (f) remedieri pe perioada de garan?ie. Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Solicitarile de clarificari vor fi transmise in format editabil. Prevederile prezentei sectiuni se completeaza cu prevederile caietului de sarcini.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
09/10/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 197-473652

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Lot nº: 1, 2, 3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termen limit pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

Au lieu de:

Date: 09/11/2020

Lire:

Date: 16/11/2020

Numéro de section: IV.2.7)

Lot nº: 1, 2, 3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Condi?ii de deschidere a ofertelor

Au lieu de:

Date: 09/11/2020

Lire:

Date: 16/11/2020

Numéro de section: IV.2.6)

Lot nº: 1, 2, 3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Perioada minim pe parcursul c?reia ofertantul trebuie s î?i men?in oferta

Au lieu de:

Date: 09/05/2021

Lire:

Date: 16/05/2021

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
39715200 - Équipement de chauffage 
45232140 - Travaux de construction de réseaux de chauffage urbain 
45331100 - Travaux d'installation de chauffage central 
71321200 - Services de conception des systèmes de chauffage