Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/06/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Oradea: Travaux de construction de routes

2022/S 119-334362  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/06/2022 S119 Roumanie-Oradea: Travaux de construction de routes 2022/S 119-334362 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: JUDETUL BIHOR Numéro national d'identification: 4244997 Adresse postale: Strada: Traian, nr. 5 Ville: Oradea Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 410033 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Sanda Bogdan, Ana-LAura Cociuba Courriel: achizitii@cjbihor.ro Téléphone: +40 0259441317 Fax: +40 0259441317 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cjbihor.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Proiectare si Executie "Drum de leg?tur? între municipiul Oradea ?i comuna Sanmartin" Numéro de référence: 4244997/2021/30
II.1.2) Code CPV principal 45233120 Travaux de construction de routes
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Obiectul contractului il reprezinta proiectarea si executia lucrarilor pentru constructia Drumului de leg?tur? între municipiul Oradea ?i comuna Sanmartin. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, Autoritatea Contractant? a stabilit ca termenul limit? pân? la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie public? are dreptul de a solicita clarific?ri sau informa?ii suplimentare în leg?tur? cu documenta?ia de atribuire, este cu 25 zile înainte de termenul limit? de depunere a ofertelor. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, Autoritatea Contractant? a stabilit dou? termene limit? în care va r?spunde tuturor solicit?rilor de clarificare/informa?iilor suplimentare, dup? cum urmeaz?: primul termen limit? este cu 40 zile înainte de termenul limit? de depunere a ofertelor; al doilea termen limita este cu 15 zile înainte de termenul limit? de depunere a ofertelor. Cele dou? termene de r?spuns la clarific?ri nu afecteaz? dreptul operatorilor economici de a adresa solicit?ri de clarificare pe parcursul întregii perioade care se scurge de la momentul public?rii Anun?ului de Participare ?i pân? la termenul limit? cu 25 zile anterior termenului limit? de depunere a ofertelor stabilit de Autoritatea Contractant?. Cu toate acestea, având în vedere faptul c? Autoritatea Contractant? are obliga?ia de a raspunde în mod clar ?i complet tuturor solicit?rilor de clarificare primite în termen, trebuie s? î?i aloce un termen rezonabil pentru procesarea solicit?rilor de clarificare ?i formularea r?spunsurilor care se impun. Astfel, primul termen limit? pân? la care se pot transmite clarific?ri este cu 50 de zile înainte de termenul limit? de depunere a ofertelor iar al doilea termen limit? pân? la care se pot transmite clarific?ri este cu 25 de zile înainte de termenul limit? de depunere a ofertelor. În func?ie de complexitatea solicit?rilor de clarificare adresate de operatorii economici, pentru care r?spunsurile ar trebui publicate la primul termen indicat mai sus, Autoritatea Contractant? ?i-a rezervat dreptul de a publica r?spunsurile la clarific?rile respective la al doilea termen stabilit în Documenta?ia de Atribuire.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 148 940 166.91 RON
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45221111 Travaux de construction de ponts routiers 71322500 Services de conception technique pour installations de transport
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO111 Bihor Lieu principal d'exécution:
Oradea - Sanmartin
II.2.4) Description des prestations:
Proiectarea si Executia obiectivului "Drum de leg?tur? între municipiul Oradea ?i comuna Sanmartin" vor duce la dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietii interne cu scopul de a crea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene. De asemenea se vor realiza: - Asigurarea capacitatii de circulatie corespunzatoare si conditii optime de siguranta la nivelul desfasurarii circulatiei rutiere; - Transferarea traficului national si international in afara centrului urban; - Reducerea congestionarilor, imbunatatirea si cresterea sigurantei traficului; - Asigurarea accesului in aria de incidenta a drumului de legatura dinspre/spre infrastructura de transport secundara in vederea cresterii accesibilitatii spre si dinspre zonele defavorizate, slab dezvoltate economic. Efectele realizarii obiectivului ,, Drum de leg?tur? între municipiul Oradea ?i comuna Sanmartin" se vor resimti in primul rand prin : degrevarea de trafic in intravilanul Comunei Samartin care va conduce inclusiv la reducerea numarului de accidente prin preluarea unui trafic de tranzit major, scaderea emisiilor poluante din localitate si imbunatatirea conditiilor de viata, imbunatatirea confortului utilizatorilor, va influenta la nivel local, o dezvoltare socio-economica a zonelor adiacente, imbunatatirea legaturilor intre diferite localitati care sunt interdependente sau nu economic prin reducerea timpului de calatorie ca urmare a cresterii vitezei de deplasare.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Experien?a de?inut? de c?tre Inginerul Proiectant de Drumuri / Pondération: 4 Critère de qualité - Nom: Experien?a de?inut? de c?tre Seful Echipei de Proiectare / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Experien?a de?inut? de c?tre Managerul de Proiect / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Perioada de garan?ie a lucr?rilor / Pondération: 12 Critère de qualité - Nom: Experien?a de?inut? de c?tre Inginerul Proiectant de Poduri / Pondération: 4 Prix - Pondération: 70
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
În conformitate cu prevederile art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractanta opteaza pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare, in cuantum de 15.451.600,13 lei fara TVA, reprezentand un procent de 10% din valoarea estimat? a contractului. Valoarea minima a intervalului de la Sectiunea II.1.5 reprezinta valoarea estimat? a prezentei proceduri, în func?ie de care se va elabora ?i evalua oferta, iar valoarea maxim? a intervalului de la Sec?iunea II.1.5 reprezint? valoarea estimat? ce con?ine atât valoarea estimat? a prezentei proceduri, cât ?i valoarea posibilelor lucr?ri noi similare conform art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Drum de leg?tur? între municipiul Oradea ?i comuna Sanmartin
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 245-642861
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 177 Intitulé:
Proiectare si Executie "Drum de leg?tur? între municipiul Oradea ?i comuna Sanmartin"
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
06/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CONSTRUCTII ERBASU Numéro national d'identification: RO 430008 Adresse postale: Strada Caramfil G. Nicolae, Nr. 72, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 014146 Pays: Roumanie Courriel: ofertare@erbasu.ro Téléphone: +40 212323545 Fax: +40 212323505 Adresse internet: www.erbasu.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DRUMURI ORASENESTI S.A.
Numéro national d'identification: RO 5148777 Adresse postale: Strada Bor?ului, Nr. km 5 Ville: Oradea Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 410605 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@drumor.ro Téléphone: +40 259415007 Fax: +40 259415005
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PROCONS GROUP Numéro national d'identification: RO24080694 Adresse postale: Strada Sovata, Nr. 7 Ville: Oradea Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 410290 Pays: Roumanie Courriel: VLADMOLDOVAN@PROCONSGROUP.RO Téléphone: +40 743200078
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VÁHOSTAV - SK, a. s.
Numéro national d'identification: 20 20 333 216 Adresse postale: Strada Priemyselná, Nr. 6 Ville: NA Code NUTS: SK01 Bratislavský kraj Pays: Slovaquie Courriel: info@vahostav-sk.sk Téléphone: +42 1415171111 Fax: +42 1417233360 Adresse internet: www.vahostav-sk.sk
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 169 967 601.47 RON Valeur totale du marché/du lot: 148 940 166.91 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/06/2022 Roumanie-Oradea: Travaux de construction de routesType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 22/06/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
45221111 - Travaux de construction de ponts routiers 
45233120 - Travaux de construction de routes 
71322500 - Services de conception technique pour installations de transport