Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/06/2022
Date de péremption : 04/07/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Oradea: Travaux routiers

2022/S 119-334422  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

22/06/2022
S119
Roumanie-Oradea: Travaux routiers

2022/S 119-334422

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 104-290898)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: MUNICIPIUL ORADEA
Numéro national d'identification: 4230487
Adresse postale: Strada: Piata Unirii, nr. 1
Ville: Oradea
Code NUTS: RO111 Bihor
Code postal: 410100
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Adela Tirtea
Courriel: mihaela.nastea@oradea.ro
Téléphone: +4 0259437000
Fax: +4 0259409406
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.oradea.ro
Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Proiectare si executie pentru: Lot 1 - Modernizare strada George Bacovia; Lot 2 - Modernizare strada Eugen Lovinescu; Lot 3 - Modernizare strada Dejului; Lot 4 - Modernizare strada Emilie Zola; Lot 5 - Modernizare strada Emil Cioran

Numéro de référence: 4230487/2021/6

II.1.2)
Code CPV principal
45233140 Travaux routiers

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Elaborare proiect pentru autorizarea execut?rii lucr?rilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execu?ia lucr?rilor (PT), asisten?? tehnic? din partea proiectantului pe perioada execut?rii lucr?rilor ?i execu?ie lucr?ri pentru obiectivul de investi?ii: LOT 1 - MODERNIZARE STRADA GEORGE BACOVIA Tipurile de lucrari sunt cele descrise in referatul de necesitate: nr. 38545 din 28.01.2022, precum si in caietul de sarcini /tema de proiecatre nr. 38544 din 28.01.2022/ proiectele tehnice de executie puse la dispozitie. - Lucrari de drumuri - Lucrari de canalizare pluviala - Servicii de proiectare tehnic? pentru construc?ia de lucr?ri publice LOT 2 - MODERNIZARE STRADA EUGEN LOVINESCU Tipurile de lucrari sunt cele descrise in referatul de necesitate: nr. 38540 din 28.01.2022, precum si in caietul de sarcini /tema de proiecatre nr. 58516 din 28.01.2022/ proiectele tehnice de executie puse la dispozitie. - Lucrari de drumuri - Lucrari de canalizare pluviala - Servicii de proiectare tehnic? pentru construc?ia de lucr?ri publice LOT 3 - MODERNIZARE STRADA DEJULUI Tipurile de lucrari sunt cele descrise in referatul de necesitate: nr. 38473 din 28.01.2022, precum si in caietul de sarcini /tema de proiecatre nr. 38472 din 28.01.2022/ proiectele tehnice de executie puse la dispozitie. - Lucrari de drumuri - Lucrari de canalizare pluviala - Servicii de proiectare tehnic? pentru construc?ia de lucr?ri publice LOT 4 - MODERNIZARE STRADA EMILIE ZOLA Tipurile de lucrari sunt cele descrise in referatul de necesitate: nr. 38507 din 28.01.2022, precum si in caietul de sarcini /tema de proiecatre nr. 38503 din 28.01.2022/ proiectele tehnice de executie puse la dispozitie. - Lucrari de drumuri - Lucrari de canalizare pluviala - Servicii de proiectare tehnic? pentru construc?ia de lucr?ri publice LOT 5 - MODERNIZARE STRADA EMIL CIORAN Tipurile de lucrari sunt cele descrise in referatul de necesitate: nr. 38497 din 28.01.2022, precum si in caietul de sarcini /tema de proiecatre nr. 38492 din 28.01.2022/ proiectele tehnice de executie puse la dispozitie. - Lucrari de drumuri - Lucrari de canalizare pluviala - Servicii de proiectare tehnic? pentru construc?ia de lucr?ri publice Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Solicitarile de clarificari vor fi transmise in format editabil.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
17/06/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 104-290898

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.4

Lot nº: 5

Au lieu de:

Elaborare proiect pentru autorizarea execut?rii lucr?rilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execu?ia lucr?rilor (PT), asisten?? tehnic? din partea proiectantului pe perioada execut?rii lucr?rilor ?i execu?ie lucr?ri pentru obiectivul de investi?ii: Lot - 5 Modernizare strada EMIL CIORAN Strada Emil Cioran este o strad? nemodernizat? în cartierul Tineretului din municipiul Oradea. Circula?ia pe carosabilul nemodernizat a str?zii este incomod?, nu sunt amenajate trotuare, pietonii circul? pe carosabil, la circula?ia auto vara se creeaz? praf. Apele pluviale nu sunt colectate corespunz?tor. Studiul de fezabilitate a fost aprobat prin HCL 924/26. 11. 2021. Lot 5 - 385.919,98 lei fara TVA a) Valoare executie lucrari : 874.588,59 lei fara TVA b) Valoare proiectare : 13.585,02 lei fara TVA din care : - elaborare proiect PAC si PT :
   9. 585,02 lei fara TVA - asistenta tehnica din partea proiectantului: 4,000 lei fara TVA.

Lire:

Elaborare proiect pentru autorizarea execut?rii lucr?rilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execu?ia lucr?rilor (PT), asisten?? tehnic? din partea proiectantului pe perioada execut?rii lucr?rilor ?i execu?ie lucr?ri pentru obiectivul de investi?ii: Lot - 5 Modernizare strada EMIL CIORAN Strada Emil Cioran este o strad? nemodernizat? în cartierul Tineretului din municipiul Oradea. Circula?ia pe carosabilul nemodernizat a str?zii este incomod?, nu sunt amenajate trotuare, pietonii circul? pe carosabil, la circula?ia auto vara se creeaz? praf. Apele pluviale nu sunt colectate corespunz?tor. Studiul de fezabilitate a fost aprobat prin HCL 924/26. 11. 2021. Lot 5 - 385.919,98 lei fara TVA a) Valoare executie lucrari : 372.334,96 lei fara TVA b) Valoare proiectare : 13.585,02 lei fara TVA din care : - elaborare proiect PAC si PT :
   9. 585,02 lei fara TVA - asistenta tehnica din partea proiectantului: 4,000 lei fara TVA.

Numéro de section: II.2.4

Lot nº: 3

Au lieu de:

Elaborare proiect pentru autorizarea execut?rii lucr?rilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execu?ia lucr?rilor (PT), asisten?? tehnic? din partea proiectantului pe perioada execut?rii lucr?rilor ?i execu?ie lucr?ri pentru obiectivul de investi?ii : LOT 3 - MODERNIZARE STRADA DEJULUI Strada Dejului este o strad? nemodernizat? în cartierul Tineretului din municipiul Oradea. Circula?ia pe carosabilul nemodernizat a str?zii este incomod?, nu sunt amenajate trotuare, pietonii circul? pe carosabil, la circula?ia auto vara se creeaz? praf. Apele pluviale nu sunt colectate corespunz?tor. Studiul de fezabilitate a fost aprobat prin HCL 924/26. 11. 2021. Lot 3 - 842.366,32 lei fara TVA a) Valoare executie lucrari : 874.588,59 lei fara TVA b) Valoare proiectare : 26.692,25 lei fara TVA din care : - elaborare proiect PAC si PT : 22.692,25 lei fara TVA - asistenta tehnica din partea proiectantului :
   4. 000,00 lei fara TVA Ofertan?ii nu vor avea nici o obliga?ie în raport cu valorile componentelor, acestea fiind orientative, oferta comparându-se în ansamblul s?u cu valoarea estimat? a contractului

Lire:

Elaborare proiect pentru autorizarea execut?rii lucr?rilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execu?ia lucr?rilor (PT), asisten?? tehnic? din partea proiectantului pe perioada execut?rii lucr?rilor ?i execu?ie lucr?ri pentru obiectivul de investi?ii : LOT 3 - MODERNIZARE STRADA DEJULUI Strada Dejului este o strad? nemodernizat? în cartierul Tineretului din municipiul Oradea. Circula?ia pe carosabilul nemodernizat a str?zii este incomod?, nu sunt amenajate trotuare, pietonii circul? pe carosabil, la circula?ia auto vara se creeaz? praf. Apele pluviale nu sunt colectate corespunz?tor. Studiul de fezabilitate a fost aprobat prin HCL 924/26. 11. 2021. Lot 3 - 842.366,32 lei fara TVA a) Valoare executie lucrari : 822.035,78 lei fara TVA b) Valoare proiectare : 20.330,54 lei fara TVA din care : - elaborare proiect PAC si PT : 16.330,54 lei fara TVA - asistenta tehnica din partea proiectantului :
   4. 000,00 lei fara TVA Ofertan?ii nu vor avea nici o obliga?ie în raport cu valorile componentelor, acestea fiind orientative, oferta comparându-se în ansamblul s?u cu valoarea estimat? a contractului

Numéro de section: II.2.4

Lot nº: 4

Au lieu de:

Elaborare proiect pentru autorizarea execut?rii lucr?rilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execu?ia lucr?rilor (PT), asisten?? tehnic? din partea proiectantului pe perioada execut?rii lucr?rilor ?i execu?ie lucr?ri pentru obiectivul de investi?ii: Lot 4 - MODERNIZARE STRADA EMILIE ZOLA Strada Emile Zola este o strad? nemodernizat? în cartierul Tineretului din municipiul Oradea. Circula?ia pe carosabilul nemodernizat a str?zii este incomod?, nu sunt amenajate trotuare, pietonii circul? pe carosabil, la circula?ia auto vara se creeaz? praf. Apele pluviale nu sunt colectate corespunz?tor. Studiul de fezabilitate a fost aprobat prin HCL 924/26.11. 2021. Lot 4 - 895.707,42 lei fara TVA a) Valoare executie lucrari : 874.588,59 lei fara TVA b) Valoare proiectare : 26.692,25 lei fara TVA din care : - elaborare proiect PAC si PT ; 22.692,25 lei fara TVA - asistenta tehnica din partea proiectantului :
   4. 000,00 lei fara TVA Ofertan?ii nu vor avea nici o obliga?ie în raport cu valorile componentelor, acestea fiind orientative, oferta comparându-se în ansamblul s?u cu valoarea estimat? a contractului

Lire:

Elaborare proiect pentru autorizarea execut?rii lucr?rilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execu?ia lucr?rilor (PT), asisten?? tehnic? din partea proiectantului pe perioada execut?rii lucr?rilor ?i execu?ie lucr?ri pentru obiectivul de investi?ii: Lot 4 - MODERNIZARE STRADA EMILIE ZOLA Strada Emile Zola este o strad? nemodernizat? în cartierul Tineretului din municipiul Oradea. Circula?ia pe carosabilul nemodernizat a str?zii este incomod?, nu sunt amenajate trotuare, pietonii circul? pe carosabil, la circula?ia auto vara se creeaz? praf. Apele pluviale nu sunt colectate corespunz?tor. Studiul de fezabilitate a fost aprobat prin HCL 924/26.11. 2021. Lot 4 - 895.707,42 lei fara TVA a) Valoare executie lucrari : 874.588,59 lei fara TVA b) Valoare proiectare : 21.118,83 lei fara TVA din care : - elaborare proiect PAC si PT ; 17.118,83 lei fara TVA - asistenta tehnica din partea proiectantului :
   4. 000,00 lei fara TVA Ofertan?ii nu vor avea nici o obliga?ie în raport cu valorile componentelor, acestea fiind orientative, oferta comparându-se în ansamblul s?u cu valoarea estimat? a contractului

VII.2)
Autres informations complémentaires:
S-a corectat: a) Valoare executie lucrari : 372.334,96 lei fara TVA S-a corectat: a) Valoare executie lucrari : 822.035,78 lei fara TVA b) Valoare proiectare : 20.330,54 lei fara TVA din care : - elaborare proiect PAC si PT : 16.330,54 lei fara TVA - asistenta tehnica din partea proiectantului :
   4. 000,00 lei fara TVA S-a corectat: b) Valoare proiectare : 21.118,83 lei fara TVA din care : - elaborare proiect PAC si PT ; 17.118,83 lei fara TVA - asistenta tehnica din partea proiectantului :
   4. 000,00 lei fara TVA
Roumanie-Oradea: Travaux routiersType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 04/07/2022 22/06/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
45233140 - Travaux routiers 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil