Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 01/03/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie '?? Ordinateur de bureau '?? Furnizare echipamente digitale proiect cod F-PNRR-Dotari-2023 Lot 1 '?? Computere de birou, Lot 2 '?? Servere, Lot 3 '?? Computere portabile, Lot 4 '?? Display interactiv cu suport, Lot 5 '?? Videoproiector '?i ecrane de proiec'?ie, Lot 6 '?? Echipamente periferice, Lot 7 '?? Imprimante '?i scanere, Lot 8 '?? Camere videoconferin'?'? '?i sisteme sunet, Lot 9 '?? Robot umanoid educational, Lot 10 '?? Pachete software IT

2024/S 2024-128231  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
128231-2024 - Résultats
Roumanie – Ordinateur de bureau – Furnizare echipamente digitale proiect cod F-PNRR-Dotari-2023 Lot 1 – Computere de birou, Lot 2 – Servere, Lot 3 – Computere portabile, Lot 4 – Display interactiv cu suport, Lot 5 – Videoproiector ?i ecrane de proiec?ie, Lot 6 – Echipamente periferice, Lot 7 – Imprimante ?i scanere, Lot 8 – Camere videoconferin?a ?i sisteme sunet, Lot 9 – Robot umanoid educational, Lot 10 – Pachete software IT
OJ S 44/2024 01/03/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: JUDETUL TIMIS
Forme juridique de l’acheteur: Autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Furnizare echipamente digitale proiect cod F-PNRR-Dotari-2023 Lot 1 – Computere de birou, Lot 2 – Servere, Lot 3 – Computere portabile, Lot 4 – Display interactiv cu suport, Lot 5 – Videoproiector ?i ecrane de proiec?ie, Lot 6 – Echipamente periferice, Lot 7 – Imprimante ?i scanere, Lot 8 – Camere videoconferin?a ?i sisteme sunet, Lot 9 – Robot umanoid educational, Lot 10 – Pachete software IT
Description: Prin prezentele contracte se vor achizi?iona echipamente digitale pentru dotarea a 13 laboratoare de informatica din unita?i de înva?amânt preuniversitar, a 3 laboratoare de informatica din unita?i de înva?amânt IPT, a 3 ateliere de practica ?i a 301 sali de clasa/grupa din unita?i de înva?amânt preuniversitar/ sali pentru activita?i extra?colare – 10 loturi: Lot 1 – Computere de birou (Sistem all-in-one – 193 bucati; Sistem Desktop PC – 3 buca?i) Lot 2 – Servere – 9 buca?i Lot 3 – Computere portabile (laptop – 258 bucati, tableta – 2 bucati) Lot 4 – Display interactiv cu suport (tabla interactiva + suport – 217 bucati) Lot 5 – Videoproiector ?i ecrane de proiec?ie (proiector holograma 3D – 2 bucati, videoproiector – 132 bucati, ecran de proiectie – 2 bucati) Lot 6 – Echipamente periferice (monitor LED – 3 bucati, statie de incarcare mobila – 1 bucata, microscop digital prescolar – 10 bucati, aparat foto digital - 3 bucati, trepied profesional – 1 bucata, microfon ambiental – 13 bucati, casca VR – 1 bucata, DVD writer extern – 1 bucata, hard disk-uri – 2 bucati, HDD extern – 6 bucati, Hub 7n1, USB-C/USB – 28 bucati, mouse – 65 bucati, router wifi – 23 bucati, nivela laser cu linii si puncte – 2 bucati, telemetru cu laser – 2 bucati, kit robotica programabil – 2 bucati, kit accesorii robotica – 8 bucati) Lot 7 – Imprimante ?i scanere (imprimanta 3D – 2 bucati, imprimanta multifunctionala – 286 bucati, imprimanta multifunctionala A3 cerneala color CISS – 1 bucata, imprimanta multifunctionala A3 laser color – 1 bucata, scaner documente portabil – 81 bucati) Lot 8 – Camere videoconferin?a ?i sisteme sunet (camera videoconferinta – 221 bucati, camera web – 28 bucati, sistem conferinte video de grup – 1 bucata, sistem de sunet – 271 bucati) Lot 9 – Robot umanoid educational – 1 bucata Lot 10 – Pachete software IT (Licen?a Windows 11 – 4 bucati, Licen?a Windows 10 – 2 bucati, Licen?a Microsoft Office 2021 – 44 bucati) Produsele aferente fiecarui lot ofertat vor fi livrate, transportate, puse in func?iune in conformitate cu cerin?ele caietului de sarcini si a legisla?iei incidente in vigoare. Furnizorul are obligatia de a instrui personalul pentru utilizare. Termenul de livrare al produselor aferente lotului pentru care se depune oferta, este de 60 de zile calendaristice de la data emiterii comenzii produselor de catre autoritatea contractanta. Ofertan?ii pot depune oferta pentru, unul sau mai multe loturi. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informa?ii suplimentare, in a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in condi?iile in care solicitarile se vor adresa cu cel pu?in 22 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.
Identifiant de la procédure: c76c91d5-9a6a-46ec-9dc5-e7a31c40f55b
Identifiant interne: 4358029_2023_PAAPD1437840
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 30213300 Ordinateur de bureau
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Lot 1 – Computere de birou
Description: Lot 1 – Computere de birou (Sistem all-in-one – 193 bucati; Sistem Desktop PC – 3 buca?i)
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 30213300 Ordinateur de bureau
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Timis (RO424)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Timisoara, sediul utilizatorilor (conform listei de distributie - Anexa 2 la Caietul de sarcini
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 6 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Termenul de livrare a tutror produselor care fac obiectul prezentului lot este de 60 de zile calendaristice
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Prelungirea duratei de viata a produsului – garan?ie suplimentara
Description: Perioada de garantie suplimentara împreuna cu service-ul gratuit pentru aceasta perioada. Perioada de garantie va fi exprimata în luni. i) Pentru o perioada de garantie de 24 luni, nu se acorda punctaj. ii) Pentru o perioada de garantie ofertata mai mica de 24 de luni (perioada minima de garantie solicitata prin specificatii tehnice), oferta este respinsa. iii) Pentru o perioada de garantie suplimentara ofertata peste cerinta minima din specificatiile tehnice si care reprezinta maxim inca 24 luni (48 luni = perioada maxima) se va acorda punctaj. Punctajul se acorda în func?ie de perioada de garan?ie acordata împreuna cu service-ul gratuit pentru aceasta perioada astfel: pentru cea mai mare perioada se acorda 20 de puncte, iar pentru alte perioade punctajul se calculeaza potrivit ecua?iei de propor?ionalitate pe baza celorlalte valori. Aceste costuri vor fi incluse în propunerea financiara. În vederea sus?inerii perioadei de garan?ie suplimentara fata de perioada minima de garantie solicitata, operatorii vor prezenta o declara?ie pe propria raspundere.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20

Critère:
Type: Qualité
Nom: Prelungirea duratei de via?a a produsului - memoria RAM
Description: i) Pentru produsele “Sistem all-in-one” ofertate cu 8 GB memorie RAM, respectiv pentru produsele “Sistem Desktop PC” ofertate cu 16 GB memorie RAM , nu se acorda punctaj. ii) Pentru produsele “Sistem all-in-one” ofertate cu memorie RAM mai mica de 8GB (memorie RAM minima solicitata prin specifica?ii tehnice), respectiv pentru produsele “Sistem Desktop PC” ofertate cu memorie mai mica de 16 GB (memorie RAM minima solicitata prin specifica?ii tehnice), oferta este respinsa. iii) Pentru un produs ofertat cu memorie RAM peste cerin?a minima din specifica?iile tehnice se va acorda punctaj. Punctajul se acorda astfel: pentru fiecare din cele doua produse ale lotului în func?ie de memoria RAM alocata ca cerin?a minima, respectiv pentru computerele de tip sistem all in one minim 8 GB iar pentru computerele de tip sistem desktop PC minim 16 GB, produsul cu cea mai mare capacitate a memoriei RAM se acorda 20 de puncte, iar pentru alte produse cu o capacitate mai mica, punctajul se calculeaza potrivit ecua?iei de propor?ionalitate pe baza celorlalte valori. Aceste costuri vor fi incluse în propunerea financiara.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20

Critère:
Type: Qualité
Nom: Gestiunea Scoaterii din uz – ambalaj din material reciclat
Description: Gestiunea Scoaterii din uz – ambalaj din material reciclat. În cazul în care sunt utilizate cutii din carton, acestea trebuie sa fie compuse din cel pu?in 50% material reciclat. În cazul în care sunt utilizate pungi sau folii din plastic pentru ambalarea finala, acestea trebuie sa fie compuse din cel pu?in 50% material reciclat sau sa fie biodegradabile sau compostabile, în conformitate cu defini?iile prevazute în EN 13432. Se acorda punctaj maxim de 20 de puncte ofertei / ofertelor care prezinta cea mai mare propor?ie de material reciclat. Pentru restul ofertelor punctajul se acorda potrivit formulei: P_eco(n)=(%_n – 50% / %_max – 50%) x 20, unde: P_eco(n) – punctajul ob?inut de catre oferta admisibila aflata sub evaluare; %_n – propor?ia ofertei admisibile aflata sub evaluare; %_max – cea mai mare proportie ofertata în cadrul ofertelor admisibile; Produsele care de?in o eticheta ecologica relevanta de tip I ?i care îndeplinesc criteriile enumerate sunt punctate corespunzator. În mod alternativ, se prezinta o declaratie de conformitate cu prezentul criteriu privind ambalajul produsului. Criteriul vizeaza numai ambalaje primare, astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, modificata prin Directiva 2004/12/CE.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: JUDETUL TIMIS
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Lot 2 – Servere
Description: Lot 2 – Servere – 9 buca?i
Identifiant interne: 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 48820000 Serveurs
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Timis (RO424)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Timisoara, sediul utilizatorilor (conform listei de distributie - Anexa 2 la Caietul de sarcini)
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 6 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Termenul de livrare a tuturor produselor care fac obiectul prezentului lot este de 60 de zile calendaristice
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Prelungirea duratei de viata a produsului – garan?ie suplimentara
Description: Perioada de garantie suplimentara împreuna cu service-ul gratuit pentru aceasta perioada. Perioada de garantie va fi exprimata în luni. i) Pentru o perioada de garantie de 24 luni, nu se acorda punctaj. ii) Pentru o perioada de garantie ofertata mai mica de 24 de luni (perioada minima de garantie solicitata prin specificatii tehnice), oferta este respinsa. iii) Pentru o perioada de garantie suplimentara ofertata peste cerinta minima din specificatiile tehnice si care reprezinta maxim inca 24 luni (48 luni = perioada maxima) se va acorda punctaj Punctajul se acorda în func?ie de perioada de garan?ie acordata împreuna cu service-ul gratuit pentru aceasta perioada astfel: pentru cea mai mare perioada se acorda 20 de puncte, iar pentru alte perioade punctajul se calculeaza potrivit ecua?iei de propor?ionalitate pe baza celorlalte valori. Aceste costuri vor fi incluse în propunerea financiara. În vederea sus?inerii perioadei de garan?ie suplimentara fata de perioada minima de garantie solicitata, operatorii vor prezenta o declara?ie pe propria raspundere.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20

Critère:
Type: Qualité
Nom: Prelungirea duratei de via?a a produsului - memoria RAM
Description: i) Pentru produsele ofertate cu 2 GB memorie RAM, nu se acorda punctaj. ii) Pentru produsele ofertate cu memorie RAM mai mica de 2 GB (memorie RAM minima solicitata prin specifica?ii tehnice), oferta este respinsa. iii) Pentru un produs ofertat cu memorie RAM peste cerin?a minima din specifica?iile tehnice se va acorda punctaj Punctajul se acorda astfel: pentru produsul cu cea mai mare capacitate a memoriei RAM se acorda 20 de puncte, iar pentru alte produse cu o capacitate mai mica, punctajul se calculeaza potrivit ecua?iei de propor?ionalitate pe baza celorlalte valori. Aceste costuri vor fi incluse în propunerea financiara.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20

Critère:
Type: Qualité
Nom: Gestiunea Scoaterii din uz – ambalaj din material reciclat
Description: În cazul în care sunt utilizate cutii din carton, acestea trebuie sa fie compuse din cel pu?in 50% material reciclat. În cazul în care sunt utilizate pungi sau folii din plastic pentru ambalarea finala, acestea trebuie sa fie compuse din cel pu?in 50% material reciclat sau sa fie biodegradabile sau compostabile, în conformitate cu defini?iile prevazute în EN 13432. Se acorda punctaj maxim de 20 de puncte ofertei / ofertelor care prezinta cea mai mare propor?ie de material reciclat. Pentru restul ofertelor punctajul se acorda potrivit formulei: P_eco(n)=(%_n – 50% / %_max – 50%) x 20, unde: P_eco(n) – punctajul ob?inut de catre oferta admisibila aflata sub evaluare; %_n – propor?ia ofertei admisibile aflata sub evaluare; %_max – cea mai mare proportie ofertata în cadrul ofertelor admisibile; Produsele care de?in o eticheta ecologica relevanta de tip I ?i care îndeplinesc criteriile enumerate sunt punctate corespunzator. În mod alternativ, se prezinta o declaratie de conformitate cu prezentul criteriu privind ambalajul produsului. Criteriul vizeaza numai ambalaje primare, astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, modificata prin Directiva 2004/12/CE.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: JUDETUL TIMIS
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Lot 3 – Computere portabile
Description: Lot 3 – Computere portabile (laptop – 258 bucati, tableta – 2 bucati)
Identifiant interne: 3
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 30213100 Ordinateurs portables
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Timis (RO424)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Timisoara, sediul utilizatorilor (conform listei de distributie - Anexa 2 la Caietul de sarcini)
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 6 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Termenul de livrare a tuturor produselor care fac obiectul prezentului lot este de 60 de zile calendaristice
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Prelungirea duratei de viata a produsului – garan?ie suplimentara
Description: Perioada de garantie suplimentara împreuna cu service-ul gratuit pentru aceasta perioada. Perioada de garantie va fi exprimata în luni. i) Pentru o perioada de garantie de 24 luni, nu se acorda punctaj. ii) Pentru o perioada de garantie ofertata mai mica de 24 de luni (perioada minima de garantie solicitata prin specificatii tehnice), oferta este respinsa. iii) Pentru o perioada de garantie suplimentara ofertata peste cerinta minima din specificatiile tehnice si care reprezinta maxim inca 24 luni (48 luni = perioada maxima) se va acorda punctaj Punctajul se acorda în func?ie de perioada de garan?ie acordata împreuna cu service-ul gratuit pentru aceasta perioada astfel: pentru cea mai mare perioada se acorda 20 de puncte, iar pentru alte perioade punctajul se calculeaza potrivit ecua?iei de propor?ionalitate pe baza celorlalte valori. Aceste costuri vor fi incluse în propunerea financiara. În vederea sus?inerii perioadei de garan?ie suplimentara fata de perioada minima de garantie solicitata, operatorii vor prezenta o declara?ie pe propria raspundere
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20

Critère:
Type: Qualité
Nom: Prelungirea duratei de via?a a produsului - memoria RAM
Description: Prelungirea duratei de via?a a produsului - memoria RAM cu cea mai mare capacitate. i) Pentru produsele “Laptop” ofertate cu 8 GB memorie RAM, respectiv pentru produsele “Tableta” ofertate cu 4 GB memorie RAM, nu se acorda punctaj. ii) Pentru produsele “Laptop” ofertate cu memorie RAM mai mica de 8GB (memorie RAM minima solicitata prin specifica?ii tehnice), respectiv pentru produsele “Tableta” ofertate cu memorie RAM mai mica de 4 GB (memorie RAM minima solicitata prin specifica?ii tehnice), oferta este respinsa. iii) Pentru un produs ofertat cu memorie RAM peste cerin?a minima din specifica?iile tehnice se va acorda punctaj; Punctajul se acorda astfel: pentru fiecare din cele doua produse ale lotului în func?ie de memoria RAM alocata ca cerin?a minima, respectiv pentru laptop-uri minim 8 GB, iar pentru tablete minim 4 GB, produsul cu cea mai mare capacitate a memoriei RAM se acorda 20 de puncte, iar pentru alte produse cu o capacitate mai mica, punctajul se calculeaza potrivit ecua?iei de propor?ionalitate pe baza celorlalte valori. Aceste costuri vor fi incluse în propunerea financiara.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20

Critère:
Type: Qualité
Nom: Gestiunea Scoaterii din uz – ambalaj din material reciclat
Description: În cazul în care sunt utilizate cutii din carton, acestea trebuie sa fie compuse din cel pu?in 50% material reciclat. În cazul în care sunt utilizate pungi sau folii din plastic pentru ambalarea finala, acestea trebuie sa fie compuse din cel pu?in 50% material reciclat sau sa fie biodegradabile sau compostabile, în conformitate cu defini?iile prevazute în EN 13432. Se acorda punctaj maxim de 20 de puncte ofertei / ofertelor care prezinta cea mai mare propor?ie de material reciclat. Pentru restul ofertelor punctajul se acorda potrivit formulei: P_eco(n)=(%_n – 50% / %_max – 50%) x 20, unde: P_eco(n) – punctajul ob?inut de catre oferta admisibila aflata sub evaluare; %_n – propor?ia ofertei admisibile aflata sub evaluare; %_max – cea mai mare proportie ofertata în cadrul ofertelor admisibile; Produsele care de?in o eticheta ecologica relevanta de tip I ?i care îndeplinesc criteriile enumerate sunt punctate corespunzator. În mod alternativ, se prezinta o declaratie de conformitate cu prezentul criteriu privind ambalajul produsului. Criteriul vizeaza numai ambalaje primare, astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, modificata prin Directiva 2004/12/CE.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: JUDETUL TIMIS
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Lot 4 – Display interactiv cu suport
Description: Lot 4 – Display interactiv cu suport (tabla interactiva + suport – 217 bucati)
Identifiant interne: 4
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 30195200 Tableaux-copieurs électroniques ou accessoires
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Timis (RO424)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Timisoara, sediul utilizatorilor (conform listei de distributie - Anexa 2 la Caietul de sarcini)
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 6 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Termenul de livrare a tuturor produselor care fac obiectul prezentului lot este de 60 de zile calendaristice
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Prelungirea duratei de viata a produsului – garan?ie suplimentara
Description: Perioada de garantie suplimentara împreuna cu service-ul gratuit pentru aceasta perioada. Perioada de garantie va fi exprimata în luni. i) Pentru o perioada de garantie de 24 luni, nu se acorda punctaj. ii) Pentru o perioada de garantie ofertata mai mica de 24 de luni (perioada minima de garantie solicitata prin specificatii tehnice), oferta este respinsa. iii) Pentru o perioada de garantie suplimentara ofertata peste cerinta minima din specificatiile tehnice si care reprezinta maxim inca 24 luni (48 luni = perioada maxima) se va acorda punctaj Punctajul se acorda în func?ie de perioada de garan?ie acordata împreuna cu service-ul gratuit pentru aceasta perioada astfel: pentru cea mai mare perioada se acorda 20 de puncte, iar pentru alte perioade punctajul se calculeaza potrivit ecua?iei de propor?ionalitate pe baza celorlalte valori. Aceste costuri vor fi incluse în propunerea financiara. În vederea sus?inerii perioadei de garan?ie suplimentara fata de perioada minima de garantie solicitata, operatorii vor prezenta o declara?ie pe propria raspundere
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20

Critère:
Type: Qualité
Nom: Prelungirea duratei de via?a a produsului - memoria RAM
Description: Prelungirea duratei de via?a a produsului - memoria RAM cu cea mai mare capacitate. i) Pentru produsele ofertate cu 8 GB memorie RAM, nu se acorda punctaj. ii) Pentru produsele ofertate cu memorie RAM mai mica de 8 GB (memorie RAM minima solicitata prin specifica?ii tehnice), oferta este respinsa. iii) Pentru un produs ofertat cu memorie RAM peste cerin?a minima din specifica?iile tehnice se va acorda punctaj; Punctajul se acorda astfel: pentru produsul cu cea mai mare capacitate a memoriei RAM se acorda 20 de puncte, iar pentru alte produse cu o capacitate mai mica, punctajul se calculeaza potrivit ecua?iei de propor?ionalitate pe baza celorlalte valori. Aceste costuri vor fi incluse în propunerea financiara.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20

Critère:
Type: Qualité
Nom: Gestiunea Scoaterii din uz – ambalaj din material reciclat
Description: În cazul în care sunt utilizate cutii din carton, acestea trebuie sa fie compuse din cel pu?in 50% material reciclat. În cazul în care sunt utilizate pungi sau folii din plastic pentru ambalarea finala, acestea trebuie sa fie compuse din cel pu?in 50% material reciclat sau sa fie biodegradabile sau compostabile, în conformitate cu defini?iile prevazute în EN 13432. Se acorda punctaj maxim de 20 de puncte ofertei / ofertelor care prezinta cea mai mare propor?ie de material reciclat. Pentru restul ofertelor punctajul se acorda potrivit formulei: P_eco(n)=(%_n – 50% / %_max – 50%) x 20, unde: P_eco(n) – punctajul ob?inut de catre oferta admisibila aflata sub evaluare; %_n – propor?ia ofertei admisibile aflata sub evaluare; %_max – cea mai mare proportie ofertata în cadrul ofertelor admisibile; Produsele care de?in o eticheta ecologica relevanta de tip I ?i care îndeplinesc criteriile enumerate sunt punctate corespunzator. În mod alternativ, se prezinta o declaratie de conformitate cu prezentul criteriu privind ambalajul produsului. Criteriul vizeaza numai ambalaje primare, astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, modificata prin Directiva 2004/12/CE.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: JUDETUL TIMIS
5.1.
Lot: LOT-0005
Titre: Lot 5 – Videoproiector ?i ecrane de proiec?ie
Description: Lot 5 – Videoproiector ?i ecrane de proiec?ie (proiector holograma 3D – 2 bucati, videoproiector – 132 bucati, ecran de proiectie – 2 bucati)
Identifiant interne: 5
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 38652120 Vidéoprojecteurs
Nomenclature supplémentaire (cpv): 38653400 Écrans de projection
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Timis (RO424)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Timisoara, sediul utilizatorilor (conform listei de distributie - Anexa 2 la Caietul de sarcini)
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 6 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Termenul de livrare a tuturor produselor care fac obiectul prezentului lot este de 60 de zile calendaristice
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 50

Critère:
Type: Qualité
Nom: Prelungirea duratei de viata a produsului – garan?ie suplimentara
Description: Prelungirea duratei de viata a produsului – Perioada de garantie suplimentara împreuna cu service-ul gratuit pentru aceasta perioada. Perioada de garantie va fi exprimata în luni. i) Pentru o perioada de garantie de 24 luni, nu se acorda punctaj. ii) Pentru o perioada de garantie ofertata mai mica de 24 de luni (perioada minima de garantie solicitata prin specificatii tehnice), oferta este respinsa. iii) Pentru o perioada de garantie suplimentara ofertata peste cerinta minima din specificatiile tehnice si care reprezinta maxim inca 24 luni (48 luni = perioada maxima) se va acorda punctaj Punctajul se acorda în func?ie de perioada de garan?ie acordata împreuna cu service-ul gratuit pentru aceasta perioada astfel: pentru cea mai mare perioada se acorda 30 de puncte, iar pentru alte perioade punctajul se calculeaza potrivit ecua?iei de propor?ionalitate pe baza celorlalte valori. Aceste costuri vor fi incluse în propunerea financiara. În vederea sus?inerii perioadei de garan?ie suplimentara fata de perioada minima de garantie solicitata, operatorii vor prezenta o declara?ie pe propria raspundere
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30

Critère:
Type: Qualité
Nom: Gestiunea Scoaterii din uz – ambalaj din material reciclat
Description: În cazul în care sunt utilizate cutii din carton, acestea trebuie sa fie compuse din cel pu?in 50% material reciclat. În cazul în care sunt utilizate pungi sau folii din plastic pentru ambalarea finala, acestea trebuie sa fie compuse din cel pu?in 50% material reciclat sau sa fie biodegradabile sau compostabile, în conformitate cu defini?iile prevazute în EN 13432. Se acorda punctaj maxim de 20 de puncte ofertei / ofertelor care prezinta cea mai mare propor?ie de material reciclat. Pentru restul ofertelor punctajul se acorda potrivit formulei: P_eco(n)=(%_n – 50% / %_max – 50%) x 20, unde: P_eco(n) – punctajul ob?inut de catre oferta admisibila aflata sub evaluare; %_n – propor?ia ofertei admisibile aflata sub evaluare; %_max – cea mai mare proportie ofertata în cadrul ofertelor admisibile; Produsele care de?in o eticheta ecologica relevanta de tip I ?i care îndeplinesc criteriile enumerate sunt punctate corespunzator. În mod alternativ, se prezinta o declaratie de conformitate cu prezentul criteriu privind ambalajul produsului. Criteriul vizeaza numai ambalaje primare, astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, modificata prin Directiva 2004/12/CE.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: JUDETUL TIMIS
5.1.
Lot: LOT-0006
Titre: Lot 6 – Echipamente periferice
Description: Lot 6 – Echipamente periferice (monitor LED – 3 bucati, statie de incarcare mobila – 1 bucata, microscop digital prescolar – 10 bucati, aparat foto digital - 3 bucati, trepied profesional – 1 bucata, microfon ambiental – 13 bucati, casca VR – 1 bucata, DVD writer extern – 1 bucata, hard disk-uri – 2 bucati, HDD extern – 6 bucati, Hub 7n1, USB-C/USB – 28 bucati, mouse – 65 bucati, router wifi – 23 bucati, nivela laser cu linii si puncte – 2 bucati, telemetru cu laser – 2 bucati, kit robotica programabil – 2 bucati, kit accesorii robotica – 8 bucati)
Identifiant interne: 6
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 30232000 Périphériques (appareils)
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Timis (RO424)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Timisoara, sediul utilizatorilor (conform listei de distributie - Anexa 2 la Caietul de sarcini)
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 6 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Termenul de livrare a tuturor produselor care fac obiectul prezentului lot este de 60 de zile calendaristice
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 80

Critère:
Type: Qualité
Nom: Prelungirea duratei de viata a produsului – garan?ie suplimentara
Description: Perioada de garantie suplimentara împreuna cu service-ul gratuit pentru aceasta perioada. Perioada de garantie va fi exprimata în luni. i) Pentru o perioada de garantie de 24 luni, nu se acorda punctaj. ii) Pentru o perioada de garantie ofertata mai mica de 24 de luni (perioada minima de garantie solicitata prin specificatii tehnice), oferta este respinsa. iii) Pentru o perioada de garantie suplimentara ofertata peste cerinta minima din specificatiile tehnice si care reprezinta maxim inca 24 luni (48 luni = perioada maxima) se va acorda punctaj Punctajul se acorda în func?ie de perioada de garan?ie acordata împreuna cu service-ul gratuit pentru aceasta perioada astfel: pentru cea mai mare perioada se acorda 20 de puncte, iar pentru alte perioade punctajul se calculeaza potrivit ecua?iei de propor?ionalitate pe baza celorlalte valori. Aceste costuri vor fi incluse în propunerea financiara. În vederea sus?inerii perioadei de garan?ie suplimentara fata de perioada minima de garantie solicitata, operatorii vor prezenta o declara?ie pe propria raspundere
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: JUDETUL TIMIS
5.1.
Lot: LOT-0007
Titre: Lot 7 – Imprimante ?i scanere
Description: Lot 7 – Imprimante ?i scanere (imprimanta 3D – 2 bucati, imprimanta multifunctionala – 286 bucati, imprimanta multifunctionala A3 cerneala color CISS – 1 bucata, imprimanta multifunctionala A3 laser color – 1 bucata, scaner documente portabil – 81 bucati)
Identifiant interne: 7
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 30232110 Imprimantes laser
Nomenclature supplémentaire (cpv): 30232150 Imprimantes à jet d'encre, 38520000 Scanners
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Timis (RO424)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Timisoara, sediul utilizatorilor (conform listei de distributie - Anexa 2 la Caietul de sarcini)
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 6 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Termenul de livrare a tuturor produselor care fac obiectul prezentului lot este de 60 de zile calendaristice
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 80

Critère:
Type: Qualité
Nom: Prelungirea duratei de viata a produsului – garan?ie suplimentara
Description: Perioada de garantie suplimentara împreuna cu service-ul gratuit pentru aceasta perioada. Perioada de garantie va fi exprimata în luni. i) Pentru o perioada de garantie de 24 luni, nu se acorda punctaj. ii) Pentru o perioada de garantie ofertata mai mica de 24 de luni (perioada minima de garantie solicitata prin specificatii tehnice), oferta este respinsa. iii) Pentru o perioada de garantie suplimentara ofertata peste cerinta minima din specificatiile tehnice si care reprezinta maxim inca 24 luni (48 luni = perioada maxima) se va acorda punctaj Punctajul se acorda în func?ie de perioada de garan?ie acordata împreuna cu service-ul gratuit pentru aceasta perioada astfel: pentru cea mai mare perioada se acorda 20 de puncte, iar pentru alte perioade punctajul se calculeaza potrivit ecua?iei de propor?ionalitate pe baza celorlalte valori. Aceste costuri vor fi incluse în propunerea financiara. În vederea sus?inerii perioadei de garan?ie suplimentara fata de perioada minima de garantie solicitata, operatorii vor prezenta o declara?ie pe propria raspundere.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: JUDETUL TIMIS
5.1.
Lot: LOT-0008
Titre: Lot 8 – Camere videoconferin?a ?i sisteme sunet
Description: Lot 8 – Camere videoconferin?a ?i sisteme sunet (camera videoconferinta – 221 bucati, camera web – 28 bucati, sistem conferinte video de grup – 1 bucata, sistem de sunet – 271 bucati)
Identifiant interne: 8
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 30232110 Imprimantes laser
Nomenclature supplémentaire (cpv): 32333200 Caméscopes, 32342410 Matériel de sonorisation
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Timis (RO424)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Timisoara, sediul utilizatorilor (conform listei de distributie - Anexa 2 la Caietul de sarcini)
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 6 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Termenul de livrare a tuturor produselor care fac obiectul prezentului lot este de 60 de zile calendaristice
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 80

Critère:
Type: Qualité
Nom: Prelungirea duratei de viata a produsului – garan?ie suplimentara
Description: Perioada de garantie suplimentara împreuna cu service-ul gratuit pentru aceasta perioada. Perioada de garantie va fi exprimata în luni. i) Pentru o perioada de garantie de 24 luni, nu se acorda punctaj. ii) Pentru o perioada de garantie ofertata mai mica de 24 de luni (perioada minima de garantie solicitata prin specificatii tehnice), oferta este respinsa. iii) Pentru o perioada de garantie suplimentara ofertata peste cerinta minima din specificatiile tehnice si care reprezinta maxim inca 24 luni (48 luni = perioada maxima) se va acorda punctaj Punctajul se acorda în func?ie de perioada de garan?ie acordata împreuna cu service-ul gratuit pentru aceasta perioada astfel: pentru cea mai mare perioada se acorda 20 de puncte, iar pentru alte perioade punctajul se calculeaza potrivit ecua?iei de propor?ionalitate pe baza celorlalte valori. Aceste costuri vor fi incluse în propunerea financiara. În vederea sus?inerii perioadei de garan?ie suplimentara fata de perioada minima de garantie solicitata, operatorii vor prezenta o declara?ie pe propria raspundere.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: JUDETUL TIMIS
5.1.
Lot: LOT-0009
Titre: Lot 9 – Robot umanoid educational
Description: Lot 9 – Robot umanoid educational – 1 bucata
Identifiant interne: 9
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 42997300 Robots industriels
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Timis (RO424)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Timisoara, sediul utilizatorilor (conform listei de distributie - Anexa 2 la Caietul de sarcini)
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 6 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Termenul de livrare a tuturor produselor care fac obiectul prezentului lot este de 60 de zile calendaristice
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 80

Critère:
Type: Qualité
Nom: Prelungirea duratei de viata a produsului – garan?ie suplimentara
Description: Perioada de garantie suplimentara împreuna cu service-ul gratuit pentru aceasta perioada. Perioada de garantie va fi exprimata în luni. i) Pentru o perioada de garantie de 24 luni, nu se acorda punctaj. ii) Pentru o perioada de garantie ofertata mai mica de 24 de luni (perioada minima de garantie solicitata prin specificatii tehnice), oferta este respinsa. iii) Pentru o perioada de garantie suplimentara ofertata peste cerinta minima din specificatiile tehnice si care reprezinta maxim inca 24 luni (48 luni = perioada maxima) se va acorda punctaj Punctajul se acorda în func?ie de perioada de garan?ie acordata împreuna cu service-ul gratuit pentru aceasta perioada astfel: pentru cea mai mare perioada se acorda 20 de puncte, iar pentru alte perioade punctajul se calculeaza potrivit ecua?iei de propor?ionalitate pe baza celorlalte valori. Aceste costuri vor fi incluse în propunerea financiara. În vederea sus?inerii perioadei de garan?ie suplimentara fata de perioada minima de garantie solicitata, operatorii vor prezenta o declara?ie pe propria raspundere.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: JUDETUL TIMIS
5.1.
Lot: LOT-0010
Titre: Lot 10 – Pachete software IT
Description: Lot 10 – Pachete software IT (Licen?a Windows 11 – 4 bucati, Licen?a Windows 10 – 2 bucati, Licen?a Microsoft Office 2021 – 44 bucati)
Identifiant interne: 10
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 48517000 Logiciels de TI
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Timis (RO424)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Timisoara, sediul utilizatorilor (conform listei de distributie - Anexa 2 la Caietul de sarcini)
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 6 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Termenul de livrare a tuturor produselor care fac obiectul prezentului lot este de 60 de zile calendaristice
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 80

Critère:
Type: Qualité
Nom: Prelungirea duratei de viata a produsului – garan?ie suplimentara
Description: Perioada de garantie suplimentara împreuna cu service-ul gratuit pentru aceasta perioada. Perioada de garantie va fi exprimata în luni. i) Pentru o perioada de garantie de 24 luni, nu se acorda punctaj. ii) Pentru o perioada de garantie ofertata mai mica de 24 de luni (perioada minima de garantie solicitata prin specificatii tehnice), oferta este respinsa. iii) Pentru o perioada de garantie suplimentara ofertata peste cerinta minima din specificatiile tehnice si care reprezinta maxim inca 24 luni (48 luni = perioada maxima) se va acorda punctaj Punctajul se acorda în func?ie de perioada de garan?ie acordata împreuna cu service-ul gratuit pentru aceasta perioada astfel: pentru cea mai mare perioada se acorda 20 de puncte, iar pentru alte perioade punctajul se calculeaza potrivit ecua?iei de propor?ionalitate pe baza celorlalte valori. Aceste costuri vor fi incluse în propunerea financiara. În vederea sus?inerii perioadei de garan?ie suplimentara fata de perioada minima de garantie solicitata, operatorii vor prezenta o declara?ie pe propria raspundere.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: JUDETUL TIMIS

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0010
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0006
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Le lauréat n’a pas encore été choisi, mais le concours est toujours en cours.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0005
Le lauréat n’a pas encore été choisi, mais le concours est toujours en cours.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0008
Le lauréat n’a pas encore été choisi, mais le concours est toujours en cours.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0009
Le lauréat n’a pas encore été choisi, mais le concours est toujours en cours.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0007
Le lauréat n’a pas encore été choisi, mais le concours est toujours en cours.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Le lauréat n’a pas encore été choisi, mais le concours est toujours en cours.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Le lauréat n’a pas encore été choisi, mais le concours est toujours en cours.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Le lauréat n’a pas encore été choisi, mais le concours est toujours en cours.

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: JUDETUL TIMIS
Numéro d’enregistrement: 4358029
Adresse postale: Strada: Revolutiei 1989, nr. 17  
Ville: Timisoara
Code postal: 300034
Subdivision pays (NUTS): Timis (RO424)
Pays: Roumanie
Point de contact: Georgeta Prisecaru
Adresse électronique: s.achizitii.publice@cjtimis.ro
Téléphone: +40 256406362
Télécopieur: +40 256406426
Adresse internet: https://www.cjtimis.ro
Profil de l’acheteur: https://www.e-licitatie.ro
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Numéro d’enregistrement: 20329980
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Ville: Bucure?ti
Code postal: 030084
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Télécopieur: +40 213104642
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Operator SEAP
Numéro d’enregistrement: RO42283735
Adresse postale: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020976  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020976
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Roxana Popescu
Adresse électronique: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Téléphone: +40 3032997
Adresse internet: https://www.adr.gov.ro/
Rôles de cette organisation
TED eSender
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 597a438e-e555-445a-a272-f024a0a249e4 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 29/02/2024 09:56:45 (UTC+2)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 29/02/2024 14:27:57 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: roumain
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 128231-2024
Numéro de publication au JO S: 44/2024
Date de publication: 01/03/2024

 
 
C L A S S E    C P V
30213300 - Ordinateur de bureau