Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Otopeni:Cuisines de campagne

2023/S 55-158265  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Roumanie-Otopeni: Cuisines de campagne 2023/S 055-158265 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01836 NumÈro national d'identification: 27036839 Adresse postale: Strada: Zborului, nr. 1 Ville: Otopeni Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 075100 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Adrian Miu Courriel: achizitiicomune1836@roaf.ro TÈlÈphone: +40 213185467 Fax: +40 213185452/67 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.roaf.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale DÈfense
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Buc?t?rii rulante auto ?i Remorci frigorifice NumÈro de rÈfÈrence: 6983 din 19.08.2022
II.1.2) Code CPV principal 44211400 Cuisines de campagne
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Obiectul acordului cadru este furnizarea de ÑBuc?t?rii rulante auto ?i remorci frigorificeî, structurat pe 2 (dou?) loturi. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 10 zile inainte de termenul limita de depunere a candidaturilor/ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor ñ 14
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 14 500 000.00 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Buc?t?rie rulant? auto
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44211400 Cuisines de campagne
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO316 Prahova Lieu principal d'exÈcution:
Unitatea Militar? 01991 T'rg?oru Nou, jud. Prahova.
II.2.4) Description des prestations:
Incheierea unui Acord-cadru de furnizare ÑBuc?t?rii rulante autoî av'nd durata de 24 luni, conform cerin?elor din caietul de sarcini si a specificatiei tehnice a produsului. Cantitate minima a acordului cadru = 8 complete. Cantitate maxima a acordului cadru = 32 complete. Cantitatea minima a celui mai mare contract subsecvent = 1 complet. Cantitatea maxima a celui mai mare contract subsecvent = 16 complet.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom:
   4.  Volum cuptor / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom:
   3.  Volum cazane / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom:
   2.  Consum combustibil/?arj?, cu cuptorul ?i cazanele Ón functiune / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Cuantumul garantiei de participare este de 1% din valoarea estimat? a celui mai mare contract subsecvent estimat a se atribui pentru lotul nr.
   1.  Valoarea estimat? a celui mai mare contract subsecvent lotul nr. 1 este 12,577,792.00 lei f?r? TVA
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Remorc? frigorific?
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34223300 Remorques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO316 Prahova Lieu principal d'exÈcution:
Unitatea Militar? 01991 T'rg?oru Nou, jud. Prahova.
II.2.4) Description des prestations:
Incheierea unui Acord-cadru de furnizare ÑRemorc? frigorific?î av'nd durata de 24 luni, conform cerin?elor din caietul de sarcini si a specificatiei tehnice a produsului. Cantitate minima a acordului cadru = 8 complete. Cantitate maxima a acordului cadru = 32 complete. Cantitatea minima a celui mai mare contract subsecvent = 4 complet. Cantitatea maxima a celui mai mare contract subsecvent = 16 complet.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom:
   3.  Volum util total / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom:
   2.  Autonomia pe baterii / PondÈration: 30 Prix - PondÈration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Cuantumul garantiei de participare este de 1% din valoarea estimat? a celui mai mare contract subsecvent estimat a se atribui pentru lotul nr. 2, Valoarea estimat? a celui mai mare contract subsecvent lotul nr. 2 este 3,144,448.00 lei f?r? TVA.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
Une enchËre Èlectronique a ÈtÈ utilisÈe
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 167-473074
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A11602
Lot n : 1 IntitulÈ:
Acord-cadru de furnizare bacatarii rulante auto
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PRO HORECA NumÈro national d'identification: RO16073823 Adresse postale: Strada Strada Nicolae Iorga, Nr. 46 Ville: Venus Code NUTS: RO223 Constan?a Code postal: 905504 Pays: Roumanie Courriel: cosmin@pro-horeca.ro TÈlÈphone: +40 724408044 Fax: +40 374605939 Adresse internet: www.pro-horeca.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 25 155 584.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 14 500 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî. Plata contravalorii produselor furnizate se va efectua de c?tre Achizitor Ón termen de 30 de zile de la data recep?iei cantitative si calitative a produselor ?i a notific?rii primite de Achizitor c? factura electronic? este disponibil? Ón sistemul na?ional privind factura electronic? RO e-Factura, conform art. 6(1) lit.c, din Legea 72/28.03.2013. Factura electronic? se transmite de catre Furnizor Ón sistemul na?ional privind factura electronic? RO e-Factura. Documentul Unic de Achizitii European se va putea accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati la adresa : e-licitatie.ro. a)Posibilitatea retragerii sau modific?rii ofertei: Nicio ofert? nu poate fi retras? dup? data limit? de depunere precizat? ?i anun?ul de participare, sub sanc?iunea excluderii acestuia la procedura pentru atribuirea contractului de achizi?ie public? ?i a pierderii garan?iei de participare. Comisia de evaluare, cu acceptul operatorului economic, corecteaz? erorile aritmetice ?i remediaz? viciile de form? ale documentelor ?i ofertelor prezentate de c?tre acesta (art.134, alin.10 din HG 395/2016). Dac? op. ec. modific? oferta dup? deschidere sau nu accept? remedierea viciilor sau corec?ia erorilor, aceasta va fi considerat? neconform? (art.134, alin.11 din HG 395/2016). b) Asociere: OEn cazul asocierii mai multor operatori economici cu scopul de a depune oferta comun?, Óndeplinirea cerintelor privind situatia personal? a ofertantului, capacitatea de exercitare a activit??ii profesionale ?i standardele de asigurare a calit??ii trebuie s? fie Óndeplinite de fiecare asociat Ón parte, iar cerin?a privind capacitatea tehnica si/sau profesional? trebuie sa fie Óndeplinit? prin cumul de grupul de asocia?i. Se va prezenta acordul de asociere din care vor rezulta cel pu?in urm?toarele: faptul ca asocia?ii sunt responsabili solidar ?i nelimitat de executarea contractului, nominalizarea liderului asocia?iei, comunic?rile ?i pl??ile se vor face de liderul asocia?iei. c) OEn cazul Ón care nu se specific? Ón cadrul prezentei Fi?e de date a achizi?iei modul de prezentare a documentelor, acestea pot fi prezentate Ón oricare din urm?toarele forme: original, copie legalizat? sau copie lizibil? cu men?iunea Ñconform cu originalulî. d) Documentele emise Óntr-o limb? str?in? vor fi Ónso?ite de traduceri Ón limba rom'n? efectuate de un traduc?tor autorizat. e) Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. OEn cazul Ón care acestea sunt semnate de o alt? persoan?, aceasta va prezenta o Ómputernicire. f) Toate documentele vor avea, pe l'ng? semn?tur?, men?ionat Ón clar numele, prenumele ?i func?ia semnatarului.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Birou juridic - U.M. 01836 Otopeni Adresse postale: Strada Zborului, nr.1 Ville: Otopeni Code postal: 075100 Pays: Roumanie Courriel: achizitii1836@roaf.ro TÈlÈphone: +40 213506133/137 Fax: +40 213502662 Adresse internet: www.roaf.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
13/03/2023 Buc?t?rii rulante auto ?i Remorci frigorifice 17/03/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
34223300 - Remorques 
44211400 - Cuisines de campagne