Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption : 19/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Otopeni:Services d'Èlimination de dÈchets solides urbains

2023/S 55-158754  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Roumanie-Otopeni: Services d'Èlimination de dÈchets solides urbains 2023/S 055-158754 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU GESTIONAREA INTEGRATA A DESEURILOR ILFOV NumÈro national d'identification: 40268976 Adresse postale: Strada: Calea Bucurestilor, nr. 222C Ville: Otopeni Code NUTS: RO322 Ilfov Pays: Roumanie Point(s) de contact: GARGARITA ELIZA MIHAELA Courriel: contact@adigidi.ro TÈlÈphone: +40 755134078 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.adigidi.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100163684 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: ASOCIATIE
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: servicii de utilitati publice
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Servicii de delegare a gestiunii activitatii de eliminare, prin depozitare, a deseurilor provenite de pe raza UAT membre ale ADIGIDI NumÈro de rÈfÈrence: 1
II.1.2) Code CPV principal 90513200 Services d'Èlimination de dÈchets solides urbains
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Procedura de achizi?ie organizat? de Autoritatea Contractant? are ca obiect atribuirea contractului de achizi?ie public? intitulat ìContract de delegare a gestiunii activit??ii de eliminare, prin depozitare, a de?eurilor provenite de pe raza UAT membre ale ADIGIDIî . Viitorul contract de delegare a gestiunii unei activit??ii componente ale serviciului de salubrizare, respectiv eliminarea, prin depozitare, a de?eurilor provenite de pe raza UAT membre ADIGIDI, se supune modalit??ii gestiunii delegate. Gestiunea delegat? este modalitatea de gestiune Ón care asocia?ia de dezvoltare intercomunitar?, Ón numele ?i pe seama unit??ilor administrativ- teritoriale membre, atribuie unui operator o parte din competen?ele ?i responsabilit??ile privind prestarea serviciilor de utilit??i publice, pe baza unui contract, denumit contract de delegare a gestiunii. Contractul de delegare a gestiunii activit??ii de eliminare, prin depozitare, a de?eurilor provenite de pe raza UAT membre ale ADIGIDI se va derula pe o perioada de 5 ani. Operatorul serviciului de salubrizare va asigura serviciile detaliate Ón Caietul de sarcini, inclus Ón documenta?ia de atribuire. OEn m?sura Ón care solicit?rile de clarificare sunt primite cu cel pu?in 20 zile Ónainte de termenul limit? stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractant? va r?spunde Ón mod clar si complet tuturor acestor solicit?ri de clarificare Ón a 11-a zi Ónainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 68 992 825.33 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 90513100 Services d'Èlimination des ordures mÈnagËres
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO322 Ilfov Lieu principal d'exÈcution:
Judetul Ilfov
II.2.4) Description des prestations:
Activitatea de eliminare, prin depozitare, a de?eurilor reziduale, a de?eurilor stradale, a de?eurilor de p?m'nt ?i pietre provenite de pe c?ile publice, a reziduurilor rezultate de la instala?iile de tratare a de?eurilor municipale, precum ?i a de?eurilor care nu pot fi valorificate provenite din activit??i de reamenajare ?i reabilitare interioar? ?i/sau exterioar? a locuin?elor la depozitele de de?euri nepericuloase este una dintre activit??ile componente ale serviciului de salubrizare conform prevederilor art. 2, alin. (3), lit. i) din Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare al localit??ilor, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, iar prestarea activit??ii de depozitare, activitate component? a serviciului de salubrizare, nu se poate realiza dec't Ón baza unui contract de delegare a gestiunii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilit??i publice, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Potrivit prevederilor art. 5, alin. 1), lit. (f) din Statutul ADIGIDI, unul din obiectivele Asocia?iei se refer? la Óncheierea contractului/contractelor de delegare cu operatorii, îÓn numele ?i pe seama unit??ilor administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea Ómpreun? calitatea de delegatar, astfel cum este prev?zut de art. 30 din Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilit??i publice, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare (Ón func?ie de specificul activit??ilor care compun Serviciul, delegatar pot fi to?i membrii Asocia?iei pentru toate activit??ile sau numai o parte din ace?tia pentru anumite activit??i).î Totodat?, Jude?ul Ilfov ñ Consiliul Jude?ean, preg?te?te, Ón prezent, proiectul SMID Ilfov ñ Componenta
   1.  Colectarea separat? ?i transportul de?eurilor municipale, cu scopul Óndeplinirii obiectivelor ?i ?intelor jude?ene privind gestionarea categoriilor de de?euri care fac obiectul planific?rii Ón cadrul Planului Jude?ean de Gestionare a De?eurilor. Prin implementarea proiectului, de?eurile municipale vor fi colectate separat ?i transportate Ón conformitate cu prevederile PJGD Ilfov, iar biode?eurile vor fi colectate individual ?i compostate Ón unit??i de compostare individual?; colectarea ?i compostarea individual? a biode?eurilor vor reprezenta o faz? pilot pentru calibrarea sistemului de colectare separat? pentru cea de-a doua etap? de implementare a SMID Ilfov, c'nd de?eurile colectate separat ?i de?eurile reziduale vor fi tratate Ón instala?ii autorizate. A doua component? a proiectului SMID are ca obiectiv extinderea sistemului de colectare separat? a biode?eurilor (?in'nd cont de rezultatele colect?rii ?i compost?rii individuale implementate Ón prima etap?), precum ?i tratarea integrat? a de?eurilor colectate separat ?i a de?eurilor reziduale Ón cadrul îCentrului de Management Integrat al De?eurilor (CMID) Bucure?ti-Ilfovî, pentru care este prev?zut? darea Ón operare din anul 2027. OEn conformitate cu prevederile art. 2, alin. (8) din Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare al localit??ilor, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, Ónainte de atribuirea activit??ii de colectare separat? ?i transport separat al de?eurilor municipale, unit??ile administrativ-teritoriale sunt obligate s? atribuie, individual sau Ón asociere, activit??ile de transfer, sortare, tratare anaerob?/aerob? ?i/sau de eliminare, prin depozitare. Astfel, Ón baza prevederilor legislative din sectorul de?euri, a obiectivelor ADIGIDI, precum ?i a calit??ii asocia?iei de beneficiar al proiectului SMID Ilfov, ADIGIDI trebuie s? asigure organizarea procedurii de achizi?ie Ón vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii activit??ii de eliminare, prin depozitare, a de?eurilor provenite de pe raza UAT membre ale ADIGIDI, Ón numele ?i pe seama membrilor s?i.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Experien?a profesional? specific? a managerului de contract / PondÈration: 12 Prix - PondÈration: 88
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 60 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerin?a nr.1 ñ NeÓncadrarea Ón situa?iile prev?zute la art.164, 165 ?i 167 din Legea nr. 98/2016 Ofertan?ii Ón nume propriu sau Ón asociere, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii nu trebuie s? se reg?seasc? Ón situa?iile prev?zute la art. 164, 165 ?i 167 din Legea nr. 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Modalitatea de Óndeplinire: Se va completa ?i prezenta DUAE - "Motive de excludere" - Sec?iunea A "Motive referitoare la condamn?rile penale", Sec?iunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contribu?iilor la asigur?rile sociale", Sec?iunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale". OEnainte de atribuirea contractului, Ofertantul clasat pe primul loc dup? aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Autorit??ii Contractante, urm?toarele documente edificatoare care probeaz?/ confirm? neÓncadrarea Ón situa?iile prev?zute la art. 164, 165 ?i 167 din Legea nr. 98/2016, at't pentru Ofertantul unic/Ofertantul asociat, c't ?i pentru subcontractan?i/ter?i sus?in?tori declara?i Ón ofert?: -Cazierul judiciar al operatorului economic -Cazierul judiciar al persoanelor fizice/juridice Ómputernicite men?ionate Ón certificatul constatator emis de ONRC ?i pentru asocia?i/ac?ionari pentru cei care figureaz? printre persoanele fizice/juridice Ómputernicite. Not?: se vor prezen?a caziere judiciare pentru ac?ionar sau asociat semnificativ respectiv orice persoan? care exercit? drepturi aferente unor ac?iuni care, cumulate, reprezint? cel pu?in 10% din capitalul social sau Ói confer? de?in?torului cel pu?in 10% din totalul drepturilor de vot Ón adunarea general?. Persoanele juridice rom'ne vor prezenta certificat de atestare fiscal? cu situa?ia obliga?iilor de plat? c?tre bugetul general consolidat, eliberat de ANAF, precum ?i certificat de atestare fiscal? privind situa?ia obliga?iilor de plat? c?tre bugetul local, din care s? reias? lipsa datoriilor restante la momentul prezent?rii acestora; Certificatele se vor prezenta pentru sediul principal iar pentru sediile secundare/punctele de lucru operatorul economic va prezenta o declara?ie pe proprie r?spundere privind Óndeplinirea obliga?iilor de plata a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor la bugetul consolidat datorate, conform prevederilor alin.3, art.165 din Legea 98/2016, modificat? ?i completat? prin OG 3/2021. Persoanele juridice str?ine vor prezenta orice documente edificatoare, valabile la data prezent?rii (certificate de atestare fiscal?, caziere fiscale, alte documente echivalente) eliberate de autorit??ile competente ale ??rii de origine, prin care sa dovedeasc? faptul c? ?i-au Óndeplinit obliga?iile de plat? a impozitelor, taxelor ?i a contribu?iilor la bugetul de stat ?i local, Ón conformitate cu legisla?ia ??rii de reziden?? a operatorului economic sau a ??rii Ón care acesta este stabilit. Cerin?a 2: NeÓncadrarea Ón situa?iile prev?zute la art. 59 ?i 60 din Legea nr. 98/2016 Ofertan?ii Ón nume propriu sau Ón asociere, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii nu trebuie s? se reg?seasc? Ón situa?iile de conflict de interese prev?zute la art. 59 ?i 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice. Modalitatea de Óndeplinire: Se va completa DUAE - "Motive de excludere" - Sec?iunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale". Al?turi de DUAE, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Ter?ul sus?in?tor va prezenta Formularul nr. 7 - Declara?ie privind neÓncadrarea Ón prevederile art. 59 ?i 60 alin (1) din Legea 98/2016. Persoanele care de?in func?ii de decizie Ón cadrul Autorit??ii Contractante, Ón ceea ce prive?te organizarea, derularea ?i finalizarea procedurii de atribuire sunt: Vigheciu Adrian Nicolae - Director Executiv, T?nase Silvestru - Director Executiv Adjunct. Cerin?a nr. 1 ñ Documente care dovedesc forma de Ónregistrare a operatorului economic Operatorii economici care depun oferta trebuie s? dovedeasc? o form? de Ónregistrare Ón condi?iile legii din ?ara de reziden??, din care s? reias? c? operatorul economic este legal constituit, c? nu se afl? Ón niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii, precum ?i faptul c? are capacitatea profesional? de a realiza activit??ile care fac obiectul contractului. Modalitatea de Óndeplinire: Se va completa DUAE - "Criterii de selec?ie" - Sec?iunea A. Capacitatea de a corespunde cerin?elor. OEnainte de atribuirea contractului, Ofertantul clasat pe primul loc dup? aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Autorit??ii Contractante, urm?toarele documente de confirmare Ón vederea prob?rii celor asumate prin DUAE: a)Operatori economici rom'ni - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comer?ului de pe l'ng? Tribunalul Teritorial, din care s? rezulte cel pu?in informa?iile legate de reprezentan?ii legali ?i domeniul/domeniile de activitate. OEn cazul unei oferte Ón asociere, autorizarea activit??ilor se va demonstra pentru fiecare asociat Ón raport cu implicarea Ón contractul pentru care se depune oferta. b)Operatori economici nereziden?i (str?ini) - documente echivalente, care dovedesc o forma de Ónregistrare / atestare ori apartenen?? din punct de vedere profesional, Ón conformitate cu cerin?ele legale din ?ara de reziden??, din care s? rezulte c? domeniul de activitate al operatorului economic corespunde obiectului contractului supus procedurii; - Certificat de Reziden?? Fiscal? (evitarea dublei impuneri) sau o declara?ie, valabile pentru anul calendaristic Ón curs. NOTE:1)Informa?iile din certificatele constatatoare trebuie s? fie reale/actuale la data prezent?rii acestora, Ón urma solicit?rii Autorit??ii Contractante; 2)Obiectul contractului trebuie s? aib? corespondent Ón codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC (respectiv documentul echivalent prezentat de operatorul economic nerezident) pentru partea din contract pe care o realizeaz? operatorul economic. Cerin?a nr. 2 ñ Autoriza?ii speciale Operatorii economici care depun oferta trebuie sa detin? Autorizatia integrat? de mediu pentru functionarea gropii de gunoi unde urmeaza a se depozita de?eurile si trebuie s? o men?ina valabil? pe toat? perioada de desfa?urare a serviciilor conform O.U.G. nr. 92 din 19 august 2021. Modalitatea de Óndeplinire: Se va completa DUAE - "Criterii de selec?ie" - Sec?iunea A. Capacitatea de a corespunde cerin?elor. OEnainte de atribuirea contractului, Ofertantul clasat pe primul loc dup? aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Autorit??ii Contractante, Autorizatia de mediu, document de confirmare Ón vederea prob?rii celor asumate prin DUAE.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Specificati cifra de afaceri medie anualaMedia cifrei de afaceri global? a ofertantului din ultimii trei ani ( 2020, 2021 si 2022) s? fie cel pu?in egal? cu valoarea estimata a contractului de achizitie publica de 68.992.825,33 lei. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Pentru ofertan?ii reziden?i ?i nereziden?i: (Ón cazul Ón care publicarea acestor bilan?uri este prev?zut? de legisla?ia ??rii Ón care este stabilit ofertantul nerezident) bilan?urile contabile pe anii 2020, 2021, 2022 / extrase de bilan? / raport de audit / raport al cenzorilor, dup? caz, sau orice alte documente echivalente.Din aceste documente trebuie s? rezulte m?rimea cifrei de afaceri anuale medii.OEn cazul asocierii mai multor ofertan?i, cerin?a privind capacitatea financiar? a ofertantului poate s? fie Óndeplinita prin cumul, de grupul de asocia?i.OEn conformitate cu prevederile art.182 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 ?i prevederile art. 48 alin (1) din H.G. nr. 395/2016 capacitatea economic? ?i financiar? a ofertantului poate fi sus?inut?, pentru Óndeplinirea contractului ?i de o alt? persoan? (ter?/ter?i sus?in?tori). OEn cazul Ón care ofertantul Ó?i demonstreaz? situa?ia economic? ?i financiar? invoc'nd ?i sus?inerea acordat? de c?tre o alt? persoan?, atunci acesta are obliga?ia de a dovedi sus?inerea de care beneficiaz?, de regul?, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirm? faptul c? va pune la dispozi?ia ofertantului resursele financiare invocate. Potrivit art. 183 din Legea nr. 98/2016, persoana care asigur? sus?inerea financiar? nu trebuie s? se afle Ón situa?ia care determin? excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art. 165 si art.167 din Legea nr. 98/2016.Angajamentul ferm trebuie s? reprezinte un instrument juridic care s? asigure dreptul autorit??ii contractante de a solicita, Ón mod legitim, Óndeplinirea anumitor obliga?ii de c?tre persoana sus?in?toare, potrivit art. 182 alin. (3) din Legea 98/2016 si art. 48 din H.G. 395/2016 .Angajamentul privind sus?inerea financiar? a cifrei de afaceri, se prezint? odat? cu DUAE. Nota 1: Pentru operatorii economici care nu au avut activitate Ón unul sau mai mul?i din anii solicita?i: 2020, 2021 sau 2022, cifra de afaceri se va lua Ón considerare Ón mod corespunz?tor.Nota 2: OEn cazul unei asocieri, aceast? cerin?? se demonstreaz? prin luarea Ón considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Pentru transformarea din Euro Ón Ron (Ón cazul contractelor prezentate Ón alt? moned? dec't lei) se va utiliza cursul mediu pentru fiecare an Ón parte, publicat de BNR.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatCerin?a nr. 1 ñ Experien?? similar?Prin Ñservicii similareî se Ón?elege servicii care sa fi presupus realizarea cel pu?in a urm?toarelor tipuri de activit??i/componente principale: eliminarea, prin depozitare, a de?eurilor (administrare a depozitelor dede?euri municipale pentru eliminarea prin depozitare a de?eu rilor).Cerin?a nr. 2 ñ Informa?ii privind asocia?ii OEn cazul depunerii unei oferte de c?tre un grup de operatori economici, se vor furniza informa?ii privind asocierea. Proportia de subcontractareOEn cazul Ón care o parte din contract va fi subcontractat?, Ofertantul va furniza informa?ii privind partea/p?r?ile din contract care urmeaz? s? fie Óndeplinite de subcontractan?i, denumirea ?i specializarea subcontractan?ilor.Subcontractan?ii nu trebuie s? se afle Ón situa?iile prev?zute de art. 59-60, 164, 165 ?i 167 din Legea nr. 98/2016, sub sanc?iunea excluderii din procedura de atribuire.Resursele materiale ?i umane ale subcontractan?ilor declara?i se iau Ón considerare pentru partea lor de implicare Ón contractul care urmeaz? s? fie Óndeplinit, dac? sunt prezentate documente relevante Ón acest sens.OEn conformitate cu prevederile art. 174 alin.(l) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractant? solicit? Ofertantului s? transmit? informa?ii ?i documente relevante referitoare la capacitatea tehnic? ?i profesional? a subcontractan?ilor propu?i, cu privire la partea/p?r?ile din contract pe care ace?tia urmeaz? s? le Óndeplineasc? efectiv. Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiCertificate emise de organisme independente cu privire la standard de asigurare a calit??ii. va prezenta un certificat emis de un organism independent care atest? c? acesta are implementat, conform ISO 9001,Ofertantul va demonstra implementarea unui sistem de management al calit??ii conform SR EN ISO 9001 pentru activitatea principal? a contractului, sau ECHIVALENT sau alte probe/dovezi care confirm? asigurarea unui nivel corespunz?tor al calit??ii pentru cazurile Ón care operatorul nu a avut acces la un certificate de calitate astfel cum a fost solicitat ori nu a avut posibilitatea de a-l ob?ine Ón termenul stabilit. Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediuCertificate emise de organisme independente cu privire la standard de mediu.Ofertantul va demonstra implementarea unui sistem de management de mediu conform SR EN ISO 14001 pentru activitatea principal? a contractului sau ECHIVALENT sau alte probe/dovezi care confirm? asigurarea unui nivel corespunz?tor al protec?iei mediului, pentru cazurile Ón care operatorul nu a avut acces la un certificate de management de mediu astfel cum a fost solicitat ori nu a avut posibilitatea de a-l ob?ine Ón termenul stabilit. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
1 ñ Experien?? similar?Ofertantul va face dovada ca Ón ultimii trei ani raporta?i la termenul limit? de depunere a ofertelor a prestat servicii similare Ón valoare cumulat? de minim 68.992.825,33 lei fara T.V.A. la nivelul unuia sau mai multor contracte.OEn situa?ia Ón care se decaleaz? termenul limita de depunere al ofertelor, perioada aferent? experien?ei similare (ultimii 3 ani Ómplini?i la data termenului limit? pentru depunerea ofertelor) se va extinde Ón mod corespunz?tor cu perioada de decalare.Ofertantul/ter?ul sus?in?tor va prezenta, ca dovad? preliminar? DUAE completat cu informa?ii relevante care s? demonstreze realizarea plafoanelor valorice/cantitative, respectiv:- num?rul, data ?i denumirea contractului invocat drept experien?? similar?;- beneficiarul acestuia ?i datele sale de contact;- data ?i num?rul documentului de recep?ie;- activit??ile pentru care a fost responsabil ?i ponderea acestora, dac? este cazul;- valoarea acestora f?r? T.V.A.Documentele justificative care probeaz? Óndeplinirea experien?ei similare asumate prin completarea DUAE ce urmeaz? a fi prezentate, se vor solicita de c?tre autoritatea contractant?, ofertantului clasat pe primul loc Ón urma aplic?rii criteriului de atribuire. Se va sus?ine Óndeplinirea cerin?elor prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiar ori de c?tre clientul privat beneficiar, respectiv procese verbale de recep?ie/p?r?i relevante ale contractului de servicii din care sa reias? toate elementele necesare pentru confirmarea Óndeplinirii cerin?ei privind experienta similar?.OEn cazul Ón care ofertantul Ó?i demonstreaz? experien?a similar? invoc'nd sus?inerea de c?tre o alta persoan?, atunci acesta are obliga?ia de a dovedi sus?inerea prin prezentarea unui angajament ferm, al persoanei respective. Persoana care asigur? Óndeplinirea cerin?ei nu trebuie s? se afle Ón situa?iile prev?zute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.Angajamentul ter?ului sus?in?tor (Ómpreun? cu documente anexe la angajament, transmise acestora de c?tre ter?/ter?ii sus?in?tori, din care rezult? modul efectiv Ón care se va materializa sus?inerea acestuia/acestora) se prezint? odat? cu DUAE.Pentru transformarea din Euro Ón Ron (Ón cazul contractelor prezentate Ón alt? moned? dec't lei) se va utiliza cursul mediu pentru fiecare an Ón parte, publicat de BNR.2 ñ Informa?ii privind asocia?ii OEn cazul Ón care Ofertantul este o asociere de operatori economici, se va completa DUAE pentru fiecare membru al asocierii ?i se va prezenta Acordul de asociere (model - Formular nr. 4). Ofertantul va include Ón DUAE informa?iile cu privire la subcontractan?ii propu?i.Subcontractan?ii vor completa DUAE, Ón conformitate cu ceea ce implic? participarea lor la Óndeplinirea contractului, conform art. 193, alin 3 din Legea 98/2016.Subcontractantul nu trebuie s? se afle Ón situa?iile prev?zute de art. 60, 164, 165 ?i 167 din Legea nr. 98/2016, sub sanc?iunea excluderii din procedura de atribuire.Subcontractan?ii pe a c?ror capacit??i se bazeaz?) ofertantul vor completa la r'ndul lor un DUAE separat, incluz'nd informa?iile referitoare la situa?iile de excludere astfel cum acestea sunt men?ionate la art. 60, 164, 165 ?i 167 din Legea nr. 98/2016, sub sanc?iunea excluderii din procedura de atribuire precum ?i cele care prezint? relevan?? din perspectiva capacit??ilor pe care se bazeaz? Ofertantul. Dac? prin subcontractant nu se Óndepline?te o cerin?? de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar Ón scopul demonstr?rii neÓncadr?rii Ón motivele de excludere.Odat? cu depunerea DUAE, ofertan?ii vor prezenta acordul/acordurile de subcontractare. (Formular nr. 5).Documentele justificative care probeaz? cele asumate Ón acord vor fi solicitate de Autoritatea Contractant? doar Ofertantului situat pe primul loc Ón clasamentul realizat dup? evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire. Ofertantul/ofertantul asociat va completa DUAE.OEnainte de atribuire contractului de achizi?ie public?, autoritatea contractant? va solicita ofertantului clasat pe primul loc dup? aplicarea criteriului de atribuire s? prezinte documentele justificative prin care confirm? Óndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, Ón conformitate cu cerin?ele stabilite prin D.U.A.E. ?i prin documenta?ia de atribuire. Ofertantul clasat pe primul loc Ón clasamentul intermediar dup? aplicarea criteriului de atribuire, va prezenta certificat/e emis/e de organisme independente care atest? respectarea standardelor de asigurare a calit??ii, respectiv SR EN ISO 9001 sau ECHIVALENT. Ofertantul/ofertantul asociat va completa DUAE.OEnainte de atribuire contractului de achizi?ie public?, autoritatea contractant? va solicita ofertantului clasat pe primul loc dup? aplicarea criteriului de atribuire s? prezinte documentele justificative prin care confirm? Óndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, Ón conformitate cu cerin?ele stabilite prin D.U.A.E. ?i prin documenta?ia de atribuire. Ofertantul clasat pe primul loc Ón clasamentul intermediar dup? aplicarea criteriului de atribuire, va prezenta certificat/e emis/e de organisme independente care atest? respectarea standardelor de mediu, respectiv SR EN ISO 14001 sau ECHIVALENT.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 19/04/2023 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 19/10/2023
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 19/04/2023 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Membrii comisiei de evaluare
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea sau echivalent. Modalitatea de departajare a ofertelor egale, situate pe primul loc cu acela?i punctaj OEn cazul Ón care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face av'nd Ón vedere punctajul ob?inut la factorul de evaluare pre?. OEn cazul Ón care egalitatea se men?ine, A.C. are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, iar oferta c'?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?. OEn eventualitatea Ón care nici prin aplicarea acestui sistem nu se va ajunge la o departajare a ofertelor pe pozi?ii distincte Ón clasament, entitatea contractant? va recurge la solicitarea transmiterii de c?tre operatorii economici de documente care con?in noi pre?uri (reofertare de pre?). Ulterior, Ón cazul Ón care vor continua s? subziste situa?ii de natura celor anterior men?ionate se va reaplica sistemul explicitat Ón cadrul prezentei note asigur'ndu-se parcurgerea tuturor pa?ilor stabili?i, p'n? la momentul Ón care se va realiza o departajare a ofertelor pe pozi?ii distincte Ón clasament.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile ?i c?ile de atac Ón materie de atribuire a contractelor de achizi?ie public?, a contractelor sectoriale ?i a contractelor de concesiune de lucr?ri ?i concesiune de servicii, precum ?i pentru organizarea ?i func?ionarea Consiliului Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
13/03/2023 Servicii de delegare a gestiunii activitatii de eliminare, prin depozitare, a deseurilor provenite de pe raza UAT membre ale ADIGIDI 19/04/2023 17/03/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90513100 - Services d'élimination des ordures ménagères 
90513200 - Services d'élimination de déchets solides urbains