Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 14/10/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Otopeni: Services de nettoyage de b'timents

2020/S 180-435672  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
16/09/2020
S180
Roumanie-Otopeni: Services de nettoyage de b'timents

2020/S 180-435672

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 162-394910)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Compania Na?ional Aeroporturi Bucure?ti S.A.
NumÈro national d'identification: RO26490194
Adresse postale: Calea Bucure?tilor nr. 224E
Ville: Otopeni
Code NUTS: RO322 Ilfov
Code postal: 075150
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Mihai Copoeru, Cristina Maxim, George Niculie
Courriel: george.niculie@cnab.ro
TÈlÈphone: +40 212042119
Fax: +40 212041976 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.cnab.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro

www.cnab.ro
www.e-licitatie.ro
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Prestarea serviciilor de cur??are a depunerilor de cauciuc ?i vopsea depuse/aplicate pe suprafe?ele pistelor, c?ilor de rulare ?i platformelor de Ómbarcare/debarcare/sta?ionare/parcare aeronave ale AIHCB si AIBB-AV, cu jet de ap sub presiune

NumÈro de rÈfÈrence: 26490194_2020_PAAPD1142589

II.1.2)
Code CPV principal
90911200 Services de nettoyage de b'timents

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Achizitia de servicii de curatare a depunerilor de cauciuc si vopsea depuse/aplicate pe suprafetele pistelor, cailor de rulare si platformelor de imbarcare/debarcare/stationare/parcare aeronave ale AIHCB si AIBB-AV, cu jet de apa sub presiune. Numar de zile p'n la care se pot solicita clarific?ri Ónainte de data-limit de depunere a ofertelor: 15 zile Ónainte de data-limit de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare primite in a 10-a zi inainte de data-limita pentru depunerea ofertelor.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
11/09/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 162-394910

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III.1.3)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Capacitatea tehnic ?i profesional

Au lieu de:


   1.  Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Prin experienta similara se Óntelege indeplinirea de activitati de complexitate comparabila cu cele ale contractului ce urmeaza a fi atribuit, respectiv servicii de cur??are a depunerilor de cauciuc ?i vopsea, depuse/aplicate pe suprafe?ele pistelor, c?ilor de rulare ?i platformelor de Ómbarcare-debarcare/sta?ionare/parcare aeronave, prin cura?are mecanica cu jet de ap sub presiune. Pentru demonstrarea experientei similare privind desfasurarea de activitati de complexitate comparabila cu cele ale obiectului contractului ce urmeaza a fi atribuit, Ón sensul mentionat mai sus, ofertantul va dovedi ca a prestat, in ultimii trei ani (calculati pana la data-limita de depunere a ofertelor), servicii de cur??are a depunerilor de cauciuc ?i vopsea, depuse/aplicate pe suprafe?ele pistelor, c?ilor de rulare ?i platformelor de Ómbarcare-debarcare/sta?ionare/parcare aeronave, prin cura?are mecanica cu jet de ap sub presiune, in valoare de cel putin 159 400 EUR, exclusiv TVA, la nivelul unui contract sau mai multor contracte, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.

Lire:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Prin experienta similara se Óntelege indeplinirea de activitati de complexitate comparabila cu cele ale contractului ce urmeaza a fi atribuit, respectiv servicii de cur??are a depunerilor de cauciuc ?i vopsea, depuse/aplicate pe suprafe?ele pistelor, c?ilor de rulare ?i platformelor de Ómbarcare-debarcare/sta?ionare/parcare aeronave, sau suprafete de complexitate similara, prin cura?are mecanica cu jet de ap sub presiune. Pentru demonstrarea experientei similare privind desfasurarea de activitati de complexitate comparabila cu cele ale obiectului contractului ce urmeaza a fi atribuit, Ón sensul mentionat mai sus, ofertantul va dovedi ca a prestat, in ultimii trei ani (calculati pana la data-limita de depunere a ofertelor), servicii de cur??are a depunerilor de cauciuc ?i vopsea, depuse/aplicate pe suprafe?ele pistelor, c?ilor de rulare ?i platformelor de Ómbarcare-debarcare/sta?ionare/parcare aeronave, sau suprafete de complexitate similara, prin cura?are mecanica cu jet de ap sub presiune, in valoare de cel putin 159 400 EUR, exclusiv TVA, la nivelul unui contract sau mai multor contracte, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.

NumÈro de section: III.1.1)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Capacitatea de exercitare a activit??ii profesionale, inclusiv cerin?ele privind Ónscrierea Ón registrele profesionale sau comerciale

Au lieu de:

Cerin?a 2: ofertantul trebuie sa detina certificat de autorizare emis de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana, pentru prestarea de servicii de mentenanta ñ intretinere a suprafetelor pavate aferente obiectivelor pentru infrastructura de aerodrom (piste de decolare/aterizare, cai de rulare, platforme si acostamente), cod AAC in termen de valabilitate, in conformitate cu prevederile RACR-AD-AACDA (Reglementarea Aeronautica privind autorizarea si acceptarea agentilor aeronautici civili in domeniul aeroportuar sau conex), aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1448/16 octombrie 2014. Modalitatea de Óndeplinire: ofertantul va completa Documentul Unic de Achizi?ii European (DUAE) cf. art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 ?i Notific?rii ANAP nr. 240/2016. OEn vederea verific?rii informa?iilor cuprinse Ón DUAE, ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire va prezenta documente justificative care probeaz Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.

Lire:

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
90911200 - Services de nettoyage de bâtiments