Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption : 30/09/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Otopeni: Services de transport aÈrien rÈgulier

2021/S 178-464474  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
14/09/2021
S178
Roumanie-Otopeni: Services de transport aÈrien rÈgulier

2021/S 178-464474

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 169-442230)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01836
NumÈro national d'identification: 27036839
Adresse postale: Strada: Zborului, nr. 1
Ville: Otopeni
Code NUTS: RO322 Ilfov
Code postal: 075100
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: MIU Adrian
Courriel: achizitii1836@roaf.ro
TÈlÈphone: +40 213505113-276/462
Fax: +40 213185452/67
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.roaf.ro
Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Acord-cadru achizi?ie servicii de transport aerian

NumÈro de rÈfÈrence: A1-4871 din 23.06.2021

II.1.2)
Code CPV principal
60410000 Services de transport aÈrien rÈgulier

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Obiectul acordului-cadru Ól constituie prestarea unor servicii de transport interna?ional de persoane pentru personalul din cadrul Statului Major al For?elor Aeriene. Contractele subsecvente vor avea ca obiect prestarea de servicii de transport aerian de pasageri, prin rezervarea ?i emiterea de bilete de avion pe rute interna?ionale, pentru personalul din cadrul Statului Major al For?elor Aeriene, Ón func?ie de necesit??i ?i Ón limita bugetului alocat. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Num?r zile p'n la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
09/09/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 169-442230

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Contractele subsecvente se atribuie prin reluarea competi?iei, conform pct. 4 - Metodologie de lucru din Caietului de sarcini.

 
 
C L A S S E    C P V
60410000 - Services de transport aérien régulier