Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 12/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Otopeni: Tentes

2021/S 179-465256  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Roumanie-Otopeni: Tentes 2021/S 179-465256 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01836 NumÈro national d'identification: 27036839 Adresse postale: Strada: Zborului, nr. 1 Ville: Otopeni Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 075100 Pays: Roumanie Point(s) de contact: MIU Adrian Courriel: achizitii1836@roaf.ro TÈlÈphone: +40 213505113-276/462 Fax: +40 213185452/67 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.roaf.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100127538 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale DÈfense
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Furnizare hangare dislocabile pentru aeronave NumÈro de rÈfÈrence: A1-4370
II.1.2) Code CPV principal 39522530 Tentes
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Obiectul contractului este furnizarea de î Hangare mentenanta aeronave dislocabileî, structurat pe 3 loturi ?i Ón func?ie de cantit??ile necesare solicitate de c?tre autoritatea contractant U.M. 01836 Otopeni. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu cel putin 11 zile inainte de termenul limita de depunere a candidaturilor/ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor ñ 18
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 7 719 390.44 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots Nombre maximal de lots pouvant Ítre attribuÈs un soumissionnaire: 3
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Hangar Mobil pe Structura Metalic Dislocabil
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39522530 Tentes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO312 C?l?ra?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 01912, loc. Borcea, strada Blocuri Baraganu , nr.1, jud. Calarasi, cod po?tal 917015.
II.2.4) Description des prestations:
Incheierea unui contract de furnizare produse pentru cort cu destinatie hangar avioane, dislocabil, conform cerin?elor prevazute Ón caietul de sarcini. Cantitate: 1 complet.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Rezistenta la rupere a materialului din care este confectionata anvelopa cu valoarea cea mai mare primeste 15 p / PondÈration: 15 CritËre de qualitÈ - Nom: Pentru cel mai mare termen de garantie, se acord 15 p / PondÈration: 15 Prix - PondÈration: 70
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 3 349 642.54 RON
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 150 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Cuantumul garantiei de participare este de 1 % din valoarea contactului pentru lot nr.
   2. 
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Hangar Minimal pe Structura Metalic Dislocabil
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39522530 Tentes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO312 C?l?ra?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 01912, loc. Borcea, strada Blocuri Baraganu , nr.1, jud. Calarasi, cod po?tal 917015.
II.2.4) Description des prestations:
Incheierea unui Contract de furnizare produse pentru cort cu destinatie hangar avioane, dislocabil, conform cerin?elor prevazute Ón caietul de sarcini. Cantitate: 1 complet.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Rezistenta la rupere a materialului din care este confectionata anvelopa cu valoarea cea mai mare primeste 15 p / PondÈration: 15 CritËre de qualitÈ - Nom: Pentru cel mai mare termen de garantie, se acord 15 p / PondÈration: 15 Prix - PondÈration: 70
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 1 008 403.36 RON
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 150 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Cuantumul garantiei de participare este de 1 % din valoarea contactului pentru lot nr.
   3. 
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Hangar Elicoptere pe Structura Metalic?, Dislocabil
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39522530 Tentes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO312 C?l?ra?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02015, loc. Bacau, str. Republicii nr. 202 bis, jud. Bac?u, cod po?tal 600304
II.2.4) Description des prestations:
Incheierea unui contract de furnizare produse pentru cort cu destinatie hangar elicoptere, dislocabil, conform cerin?elor prevazute Ón caietul de sarcini. Cantitate: 1 complet.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Rezistenta la rupere a materialului din care este confectionata anvelopa cu valoarea cea mai mare primeste 15 p / PondÈration: 15 CritËre de qualitÈ - Nom: Pentru cel mai mare termen de garantie, se acord 15 p / PondÈration: 15 Prix - PondÈration: 70
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 3 361 344.54 RON
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 150 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Cuantumul garantiei de participare este de 1 % din valoarea contactului pentru lot nr.1.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerin?a nr.1. ñNeÓncadrarea Ón prevederile art. 164, art.165 si art.167 din Legea nr.98/2016, privind achizitiile publice. Ofertan?ii, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii nu trebuie s se reg?seasc Ón situa?iile prev?zute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea de Óndeplinire: Se va completa DUAE Ón conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probeaz Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz a fi prezentate, la solicitarea autorit??ii/entit??ii contractante doar ofertantului clasat pe primul loc Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor sunt: - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezent?rii; - cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control Ón cadrul acestuia, a?a cum rezult din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; - dup caz, documente prin care se demonstreaz faptul c operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice; - alte documente edificatoare, dup caz. OEn cazul Ón care Ón ?ara de origine sau ?ara Ón care este stabilit ofertantul/ter?ul sus?in?tor/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prev?zute mai sus sau respectivele documente nu vizeaz toate situa?iile prev?zute la art. 164, 165 ?i 167, autoritatea/entitatea contractant are obliga?ia de a accepta o declara?ie pe proprie r?spundere sau, dac Ón ?ara respectiv nu exist prevederi legale referitoare la declara?ia pe propria r?spundere, o declara?ie autentic dat Ón fa?a unui notar, a unei autorit??i administrative sau judiciare sau a unei asocia?ii profesionale care are competen?e Ón acest sens. Cerin?a nr.
   2.  Evitarea conflictului de interese Operatorii economici participan?i la procedura de atribuire trebuie s analizeze o poten?ial inciden? a unei situa?ii de natura celor precizate de art. 60 din Legea nr. 98/2016. Preciz?m c persoanele cu func?ie de decizie din cadrul autorit??ii contractante cu privire la organizarea, derularea ?i finalizarea procedurii de atribuire sunt: Laurentiu HODOROGEA (Comandant ), Dumitru DAVID (Loc?iitorul Comandantului), Adrian MIU (?ef Serviciu Management Achizi?ii Program Major For?e Aeriene ) ?i Nicoale B?CAN (Contabil ?ef). Modalitatea de Óndeplinire: Se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire a contractului de achizi?ie public?. Autoritatea contractant are obliga?ia complet?rii formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese Ón procedura de atribuire a contractelor de achizi?ie public?. Cerin?a nr.1. A. Dovedirea Ónregistr?rii ca persoan juridic Operatorii economici care depun ofert trebuie s dovedeasc o form de Ónregistrare Ón condi?iile legii din ?ara rezident?, din care s reias c operatorul economic este legal constituit, c nu se afl Ón niciuna din situa?iile de anulare a constituirii, precum ?i faptul c are capacitatea profesional de a realiza activit??ile ce fac obiectul contractului de achizi?ie public (obiectul contractului trebuie s aib corespondent Ón codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC). Cerin?a se aplic inclusiv pentru subcontractan?i ?i/sau ter?i sus?in?tori care completeaz informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE distinct. Modalitatea de Óndeplinire: Se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire a contractului de achizi?ie public cu informa?iile solicitate de c?tre autoritatea contractant - informa?ii referitoare la Óndeplinirea cerin?elor privind capacitatea de exercitare a activit??ii profesionale. Documentul justificativ care probeaz Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau Ón cazul ofertan?ilor persoane juridice/fizice str?ine, documentele echivalente emise Ón ?ara de reziden??, traduse Ón limba rom'n?, urmeaz s fie prezentate, la solicitarea Autorit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe locul I Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. OEn situa?ia Ón care vor fi executate p?r?i din contract de c?tre subcontractan?i, dovada Ónregistr?rii ?i coresponden?a activit??ilor principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achizi?iei se va prezenta obligatoriu ?i de c?tre subcontractan?i, pentru partea din contract pe care o vor realiza.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Loturile: 1,2,3Cifra de afaceri anuala generalaCerin?a nr.1-Cifra de afaceriOfertantul trebuie s demonstreze ca a realizat Cifra de afaceri anual cel putin egal cu valoarea estimat a lotului/loturilor pentru care participa la procedura de achizitie, iar cifra de afaceri global se va demonstra pentru ultimi 3 ani (2018, 2019 ?i 2020) Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
OEn situatia Ón care ofertantul a fost Ónfiin?at sau ?i-a Ónceput activitatea economic de mai pu?in de 3 ani, se va lua Ón considerare prezentarea informa?iilor corespunz?toare perioadei efective de activitate. NeÓndeplinirea acestei cerinte atrage excluderea ofertantului de la procedura privind atribuirea contractului. Ofertantii care trebuie s efectueze conversia altor monede dec't lei, Ón euro, vor utiliza cursurile de schimb medii anuale stabilite de catre BNR (2018= 4,6535 lei, 2019= 4,7452 lei, 2020=4.8371 lei).
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Loturile: 1,2,3Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatExperien? similar ñ Lista principalelor livr?ri de produse similare, a caror valoare Ón ultimii 3 ani (calcula?i anterior termenului limit de depunere a ofertelor) sa fie cel putin egal cu valoarea estimat a lotului/loturilor pentru care participa la procedura de achizitie. Prin produse similare autoritatea contractanta intelege corturi cu o suprafata de peste 200 m2 si dotate cu mijloace de incalzire/racire. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
La nivelul DUAE trebuie precizate informa?ii cum ar fi: num?rul ?i data contractului invocat drept experien? similar?, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data ?i num?rul documentului de recep?ie. Urm?toarele documente justificative care probeaz Óndeplinirea cerin?ei vor fi prezentate doar de c?tre ofertantul clasat pe primul loc Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor: - procesul-verbal de recep?ie sau alte documente din care s reias urm?toarele informa?ii: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada ?i locul livr?rii; - recomand?ri; - alte documente echivalente.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
Une enchËre Èlectronique sera effectuÈe
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 12/10/2021 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 12/01/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 12/10/2021 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
a)Posibilitatea retragerii sau modific?rii ofertei: Nicio ofert nu poate fi retras dup data limit de depunere precizat ?i anun?ul de participare, sub sanc?iunea excluderii acestuia la procedura pentru atribuirea contractului de achizi?ie public ?i a pierderii garan?iei de participare. Comisia de evaluare, cu acceptul operatorului economic, corecteaz erorile aritmetice ?i remediaz viciile de form ale documentelor ?i ofertelor prezentate de c?tre acesta (art.134, alin.10 din HG 395/2016). Dac op. ec. modific oferta dup deschidere sau nu accept remedierea viciilor sau corec?ia erorilor, aceasta va fi considerat neconform (art.134, alin.11 din HG 395/2016). b) Asociere: OEn cazul asocierii mai multor operatori economici cu scopul de a depune oferta comun?, Óndeplinirea cerintelor privind situatia personal a ofertantului, capacitatea de exercitare a activit??ii profesionale ?i standardele de asigurare a calit??ii trebuie s fie Óndeplinite de fiecare asociat Ón parte, iar cerin?a privind capacitatea tehnica si/sau profesional trebuie sa fie Óndeplinit prin cumul de grupul de asocia?i. Se va prezenta acordul de asociere din care vor rezulta cel pu?in urm?toarele: faptul ca asocia?ii sunt responsabili solidar ?i nelimitat de executarea contractului, nominalizarea liderului asocia?iei, comunic?rile ?i pl??ile se vor face de liderul asocia?iei. c) OEn cazul Ón care nu se specific Ón cadrul prezentei Fi?e de date a achizi?iei modul de prezentare a documentelor, acestea pot fi prezentate Ón oricare din urm?toarele forme: original, copie legalizat sau copie lizibil cu men?iunea Ñconform cu originalulî. d) Documentele emise Óntr-o limb str?in vor fi Ónso?ite de traduceri Ón limba rom'n efectuate de un traduc?tor autorizat. e) Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. OEn cazul Ón care acestea sunt semnate de o alt persoan?, aceasta va prezenta o Ómputernicire. f) Toate documentele vor avea, pe l'ng semn?tur?, men?ionat Ón clar numele, prenumele ?i func?ia semnatarului.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Termenele limita de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr. 101 din 19 mai 2016.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Birou juridic - U.M. 01836 Otopeni Adresse postale: Strada Zborului nr. 1 Ville: Otopeni Code postal: 075100 Pays: Roumanie Courriel: achizitii1836@roaf.ro TÈlÈphone: +40 213506133/137 Fax: +40 213185452/67 Adresse internet: www.roaf.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
39522530 - Tentes