Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/06/2024
Date de péremption : 12/08/2024
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie - Ouvrages ferroviaires - Proiectare '?i execuãiei lucrari aferente obiectivului de investiãii '??Modernizarea infrastructurii de cale ferata dintre staãile CF Bucure'?ti Nord-Jilava-Giurgiu Nord-Giurgiu Nord Frontiera - Lot 2'?'

2024/S 2024-373623  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
373623-2024 - Mise en concurrence
Roumanie – Ouvrages ferroviaires – Proiectare si executiei lucrari aferente obiectivului de investitii „Modernizarea infrastructurii de cale ferata dintre statile CF Bucuresti Nord-Jilava-Giurgiu Nord-Giurgiu Nord Frontiera – Lot 2”
OJ S 121/2024 24/06/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire - Avis de changement
Marché de travaux

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique
Activité de l’entité adjudicatrice: Services de chemin de fer

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Proiectare si executiei lucrari aferente obiectivului de investitii „Modernizarea infrastructurii de cale ferata dintre statile CF Bucuresti Nord-Jilava-Giurgiu Nord-Giurgiu Nord Frontiera – Lot 2”
Description: Orice solicitare de clarificari trebuie transmisa în SEAP (http://www.e-licitatie.ro/pub). Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari/ informa?ii suplimentare în legatura cu documenta?ia de atribuire cu 22 zile înainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire în a 12-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta nu va raspunde la solicitarile de clarificari transmise dupa data limita stabilita. Linia de cale ferata Bucure?ti Nord – Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera este parte a re?elelor TEN-T ?i a fost identificata ?i definita ca linie de cale ferata conven?ionala care trebuie modernizata. Linia de cale ferata Bucure?ti Nord - Giurgiu Nord este prima linie înfiin?ata în România ?i este, parte componenta a re?elelor AGC, AGTC ?i T.E.R. Linia CF Bucure?ti Nord - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera este o linie importanta, în cadrul re?elei de cale ferata din România, deoarece preia traficul interna?ional european de pe cele 2 coridoare centrale de pe teritoriul României ?i face legatura între Coridorul Rhin - Dunare (fostul Coridor IV) ?i ?arile din sud-estul Europei (Bulgaria, Grecia, Turcia), prin traversarea Dunarii pe Podul Prieteniei, în sectorul de grani?a dintre România ?i Bulgaria. Traseul de cale ferata care face obiectul acestui caiet de sarcini se desfa?oara între sta?iile Bucure?ti Progresu – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontiera ?i este compus din urmatoarele linii de cale ferata: 103, 106. ? linia 103 (Bucure?ti Progresu km 5+421- Sta?ia Giurgiu Ora? km 67+332), linie la care se fac lucrari de modernizare (exceptând 12,02 km interval Vidra- Comana (Lotul 1) aflat în execu?ie în prezent) ?i electrificare; ? linia 106. (Ax sta?ie Giurgiu Nord km 64+044 – Ax Pod Russe km 69+700), ), linie la care se fac lucrari de modernizare ?i electrificare. Pe sectorul CF Progresu – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontiera vor fi prevazute lucrari de reabilitare, electrificare, inclusiv ERTMS Nivel 2 cu analizarea ?i integrarea acestora în CNMT Bucure?ti. Obiectivele principale ale investi?iei, obiective ce definesc atât necesitatea cât ?i oportunitatea investi?iei, sunt: ? reducerea timpului de calatorie prin cre?terea vitezei de circula?ie pe întregul tronson; ? îmbunata?irea condi?iilor de siguran?a a traficului feroviar; ? îmbunata?irea confortului în timpul calatoriei, gestionând în acela?i timp reducerea emisiilor de poluan?i ?i impactul negativ asupra mediului. ? atragerea calatorilor ?i a transportatorilor de marfuri, de la traficul auto catre traficul feroviar, pe ruta c.f. Bucure?ti Nord – Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera.
Identifiant de la procédure: 362ba3e0-e187-4a3e-895e-e17b9dbd8bfa
Identifiant interne: 17.A/1/450/15.04.2023
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45234100 Ouvrages ferroviaires
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 2 711 348 579,96 RON
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: 1. Un op.ec.poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SEAP.
   2.  Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana.
   3.  Documentatia de atrib. se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site–ul http://www.e-licitatie.ro/pub.
   4.  Solicitarile de clarif. ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sect. ”Solicitari de clarificare/ Intrebari/ Comunicari” din cadrul procedurii de atrib. derulate prin mijloace electronice.
   5.  Raspunsurile la sol. de clarif.se vor posta in termen legal la rubrica "LISTA CLARIFICARI, NOTIFICARI SI DECIZII" din cadrul anuntului de participare publicat pe site–ul: http://www.e-licitatie.ro/pub.
   6.  Comisia de evaluare va transmite sol. de clarif. privind of. depuse, in SEAP la Sect. “Solicitari de clarificare/ Intrebari/ Comunicari”. Operatorii ec.vor transmite rasp. la clarif.si eventualele doc.solicitate pe parcursul evaluarii of.lor prin intermediul SEAP (Sect. “Solicitari de clarificare/ Intrebari/ Comunicari”), integral in Sect. corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/ fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.
   7.  Declaratia DUAE se completeaza direct in SEAP, iar depunerea acesteia odata cu oferta este oblig., in caz contrar, oferta va fi respinsa ca inacceptabila in conf. cu art. 143, alin.(2), lit.b) din HG nr. 394/2016.
   8.  În cazul în care doua sau mai multe of. sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. În situatia în care egalitatea se mentine, entitatea contractanta va solicita noi propuneri financiare si oferta câstigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica. Pentru prezentarea unei noi propuneri financiare, entitatea contractanta va solicita reofertare prin intermediul platformei SEAP.
   9.  Modificarile aduse Contractului fara organizarea unei noi proceduri de atrib., aferente op?iunilor de revizuire cuprinse în clauzele contractuale se fac prin Act Aditional cu respectarea legislatiei în vigoare.Partile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului fara organizarea unei noi proceduri de atrib., în condi?iile prevazute la art. 235 - 243 din Lg. nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale cu modificarile ?i completarile ulterioare. 10. In cazul în care oferta desemnata castigatoare este o asociere, inainte de incheierea contractului se va prezenta acordul de asociere in forma autentificata. 11. Inainte de semnarea contractului, of. câ?tigator va depune lista cu utilajele de care dispune pentru îndeplinirea contractului, prin participarea la procedura; lista va contine cel pu?in informa?iile : a) categorie/subcategorii utilaj; b) denumire utilaj; c) model; d) marca; e) an de fabrica?ie; f) data ultimei revizii; g) date de identificare utilaj conform tipului de identificator prevazut în Nomenclatorul de utilaje; h) denumirea operatorului economic care de?ine utilajul; i) forma de de?inere (proprietate/ concesionare/ leasing/ inchiriere); j) valoare nou (RON); f) perioada de disponibilitate a utilajului, pentru îndeplinirea contractului; g) alte informatii. Facem precizarea ca, odata cu publicarea anun?ului de atrib. a contractului informa?iile privind utilajele vor deveni publice, drept pentru care aceste informa?ii nu pot fi grevate de clauze de confiden?ialitate. 12. Toate specifica?iile, serviciile ?i cerin?ele men?ionate ?i solicitate în cadrul documenta?iei de atrib. (inclusiv caietul de sarcini) sunt înso?ite de men?iunea “sau echivalent”. 13. In conditiile in care pe perioada derularii contractului apar modificari privind persoanele fizice beneficiari reali, declarati in Formularul 13, in termen de 5 zile de la modificare se va retransmite declaratia actualizata. 14. In cazul in care pe percursul derularii contractului se introduc noi subcontractanti, se va transmite Formularul 13 completat cu datele de identificare pentru acesta/acestia. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal CNCF „CFR” - SA colecteaza ?i prelucreaza date cu caracter personal în conf. cu prevederile Reg. U.E. nr. 679/2016 privind protec?ia persoanelor fizice în ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circula?ie a acestor date. Prin acest document, C.N.C.F. „CFR” – S.A. informeaza persoanele vizate, ale caror date sunt colectate, cu privire la modul în care sunt utilizate aceste date ?i, în acela?i timp, informeaza persoanele vizate despre drepturile care li se cuvin.Entitatea contractanta informeaza în ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal de urmatoarele: Prin semnarea contractului se considera ca toate persoanele fizice nominalizate în oferta/ documentele ce înso?esc oferta respectiva au fost informate de C.N.C.F. „CFR” – S.A. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ?i sunt de acord în condi?iile men?ionate mai jos: Scopul ?i destinatarii prelucrarii datelor cu caracter personal sunt cele reglementate de Lg. nr.99/2016 privind achizi?iile sectoriale; Lg. nr.101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atrib. a contr. de ach. pub., a contr. sect. si a contr. de concesiune de lucrari si concesiune de sv., precum si pentru organizarea si functionarea CNSC; Lg.184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atrib. a contr. de ach.i sect. ?i Lg. nr.544/2001 privind liberul acces la informa?iile de interes public, republicata, cu modificarile ?i completarile ulterioare ?i Lg. nr. 190 din 18 iulie 2018 privind masuri de punere în aplicare a Reg. (UE) 2016/679 al Parlam. European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Reg. general privind protectia datelor). Destinatari ai datelor cu caracter personal: În fluxul de procesare ?i stocare, datele cu caracter pers. ar putea fi transferate, dupa caz, urmatoarelor categorii de destinatari: • Autorita?i ?i Institu?ii ale Statului ?i/sau autorita?i/institu?ii interna?ionale, având desemnate atribu?ii/drepturi de verificare/control, etc.; • Instan?e Judecatore?ti; • Destinatari care cer informa?ii pe baza Legii 544/2001, privind liberul acces la informa?iile de interes public, republicata, cu modificarile ?i completarile ulterioare; Transferul datelor în afara ?arii: Datele cu caracter personal colectate de catre C.N.C.F. „CFR” - S.A. pot fi transmise în afara ?arii, catre Direc?iile din cadrul Comisiei Europene, localizate în Bruxelles (Belgia) ?i utilizate de acestea în scopurile prelucrarii men?ionate mai sus ?i a Directivei 2014/25/UE a Parlam. European ?i a Cons. din 26 februarie 2014 privind achizi?iile efectuate de entita?ile care î?i desfa?oara activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor ?i serviciilor po?tale ?i de abrogare a Directivei 2004/17/C?. Perioada stocarii datelor: Datele dumneavoastra personale vor fi pastrate pentru întreaga perioada de timp în care contractul de ach. sect. produce efecte juridice, incluzând perioada de garan?ie a contractului respectiv, la care se adauga o perioada suplimentara de minim 5 ani dupa ce contractul respectiv nu mai produce efecte. Drepturile persoanei vizate: Ave?i urmatoarele drepturi asupra datelor cu caracter personal, care va apar?in ?i care sunt prelucrate de catre CNCF „CFR” - SA: • dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; • dreptul de a solicita rectificarea datele cu caracter personal, inexacte sau incomplete; • dreptul de a depune o plângere în fata Autorita?ii Na?ionale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor personale, pentru fiecare din scopurile definite mai sus, este: - încheierea ?i executarea Contractului de Ach. Sect., la care persoana vizata este parte; - obliga?iile legale ce îi revin CNCF „CFR” - SA. conform prevederilor legale aplicabile, dintre care men?ionam: Lg. nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informa?iile de interes public, republicata, cu modificarile ?i completarile ulterioare; Lg. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale, republicata, cu modificarile ?i completarile ulterioare, Lg. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atrib. a contr. de ach.i sect., Ordonan?a de Urgen?a nr. 98/2017 privind func?ia de control ex ante al procesului de atrib. a contr./acordurilor-cadru de ach. sect., a contr./acordurilor-cadru sectoriale si a contr. de concesiune de lucrari si concesiune de servicii. Termenul legal de prelucrarea a datelor cu caracter personal, cât ?i perioada de stocare a datelor sunt cele reglementate de Lg. nr.99/2016 privind achizi?iile sectoriale; Lg. nr.101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atrib. a contr. de ach. publica, a contr. sectoriale si a contr. de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor; Lg. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atrib. a contr. de ach.i sect. ?i Lg. nr.544/2001 privind liberul acces la informa?iile de interes public, republicata, cu modificarile ?i completarile ulterioare. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent.
Base juridique:
Directive 2014/25/UE
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Participation à une organisation criminelleParticipare la o organizatie criminala
CorruptionCoruptie
FraudeFrauda
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristesInfractiuni teroriste sau infractiuni legate de activitati teroriste
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorismeSpalare de bani sau finantarea terorismului
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humainsExploatarea prin munca a copiilor si alte forme de trafic de persoane
Paiement d’impôts et taxesPlata impozitelor
Paiement des cotisations de sécurité socialePlata asigurarilor sociale

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Default lot
Description: Linia de cale ferata Bucure?ti Nord – Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera este parte a re?elelor TEN-T ?i a fost identificata ?i definita ca linie de cale ferata conven?ionala care trebuie modernizata. Linia de cale ferata Bucure?ti Nord - Giurgiu Nord este prima linie înfiin?ata în România ?i este, parte componenta a re?elelor AGC, AGTC ?i T.E.R. Linia CF Bucure?ti Nord - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera este o linie importanta, în cadrul re?elei de cale ferata din România, deoarece preia traficul interna?ional european de pe cele 2 coridoare centrale de pe teritoriul României ?i face legatura între Coridorul Rhin - Dunare (fostul Coridor IV) ?i ?arile din sud-estul Europei (Bulgaria, Grecia, Turcia), prin traversarea Dunarii pe Podul Prieteniei, în sectorul de grani?a dintre România ?i Bulgaria. Traseul de cale ferata care face obiectul acestui caiet de sarcini se desfa?oara între sta?iile Bucure?ti Progresu – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontiera ?i este compus din urmatoarele linii de cale ferata: 103, 106. ? linia 103 (Bucure?ti Progresu km 5+421- Sta?ia Giurgiu Ora? km 67+332), linie la care se fac lucrari de modernizare (exceptând 12,02 km interval Vidra- Comana (Lotul 1) aflat în execu?ie în prezent) ?i electrificare; ? linia 106. (Ax sta?ie Giurgiu Nord km 64+044 – Ax Pod Russe km 69+700), ), linie la care se fac lucrari de modernizare ?i electrificare. Pe sectorul CF Progresu – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontiera vor fi prevazute lucrari de reabilitare, electrificare, inclusiv ERTMS Nivel 2 cu analizarea ?i integrarea acestora în CNMT Bucure?ti. Obiectivele principale ale investi?iei, obiective ce definesc atât necesitatea cât ?i oportunitatea investi?iei, sunt: ? reducerea timpului de calatorie prin cre?terea vitezei de circula?ie pe întregul tronson; ? îmbunata?irea condi?iilor de siguran?a a traficului feroviar; ? îmbunata?irea confortului în timpul calatoriei, gestionând în acela?i timp reducerea emisiilor de poluan?i ?i impactul negativ asupra mediului. ? atragerea calatorilor ?i a transportatorilor de marfuri, de la traficul auto catre traficul feroviar, pe ruta c.f. Bucure?ti Nord – Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera. În conformitate cu HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile ulterioare, precum ?i cu prevederile art. 14 alin. (1) din Legea 99/2016 coroborat cu art. 117, alin (1) din acelasi act normativ, în baza Devizului General estimat, s-a determinat valoarea estimata a contractului de Modernizarea infrastructurii de cale ferata dintre statile CF Bucuresti Nord-Jilava-Giurgiu Nord-Giurgiu Nord Frontiera – Lot 2, astfel: Valoarea estimata a contractului ca fiind
   2. 259.457.149,97 Lei, fara TVA, din care: ? Valoarea estimata pentru serviciile de Proiectare este de 57.349.502,11 Lei, fara TVA; ? Valoare estimata pentru executia lucrarilor este de
   2. 046.560.859,51 Lei, fara TVA (exclusiv Publicitate aferenta lucrarilor si Rezerve de implementare); ? Cheltuieli privind integrarea CE Comana ?i BLAI Vidra-Comana în ERTMS Lot 2, suma provizionata 12.000.000 Lei, fara TVA; ? Publicitate aferenta lucrarilor, suma provizionata 276.000 Lei, fara TVA; ? Rezerve de implementare, suma provizionata 143.270.788,35 (fara TVA). Suplimentar acestei valori, Entitatea Contractanta, în conformitate cu prevederile art.14, alin. (1) din Legea 99/2016 cu modificarile ?i completarile ulterioare, în aplicarea prevederilor art. 117, alin. (1) din Legea 99/2016, opteaza pentru achizi?ia ulterioara de noi servicii ?i/sau lucrari similare de la ofertantul a carui oferta a fost declarata câ?tigatoare în cadrul prezentei proceduri de achizi?ie sectoriala în cuantum de 451.891.429,99 Lei fara TVA, reprezentând 22% din valoarea estimata a contractului (fara valorile estimate pentru rezervele de implementare ?i organizarea de ?antier). Valoarea Estimata Totala a contractului (inclusiv servicii/lucrari similare) este de
   2. 711.348.579,96 Lei fara TVA. Valoarea Estimata Totala a contractului (inclusiv servicii/lucrari similare) este intervalul
   2. 259.457.149,97 -
   2. 711.348.579,96 Lei, fara TVA, respectiv intervalul
   2. 688.754.008,46 –
   3. 226.504.810,15 Lei cu TVA. Valoarea estimata a contractului nu include sumele aferente provizionului „Cheltuieli diverse si neprevazute”.
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45234100 Ouvrages ferroviaires
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45210000 Travaux de construction de bâtiments, 45221112 Travaux de construction de ponts de chemin de fer, 45233140 Travaux routiers, 45234115 Travaux de signalisation ferroviaire, 45246200 Travaux de protection des berges, 45314000 Installation de matériel de télécommunications, 45315300 Installations d'alimentation électrique, 71322500 Services de conception technique pour installations de transport, 71356200 Services d'assistance technique, 79341000 Services de publicité
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Giurgiu (RO314)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Linia de cale ferata CF Progresu – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontiera, situata pe raza Sucursalei Regionale CF Bucuresti – CFR SA
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 98 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Description: Cerin?a 1 I. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 177 din Legea nr. 99/ 2016. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE, - sectiunea "Motive de excludere" - pct. A "Motive referitoare la condamnari penale"...Textul complet se regaseste in Anexa 1 la fisa de date II. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 178 din Legea nr. 99/ 2016. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE, - sectiunea "Motive de excludere" - pct. B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale"....Textul complet se regaseste in Anexa 1 la fisa de date. III. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 180 din Legea nr. 99/ 2016. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Motive de excludere" - pct. C. "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale". De asemenea, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa prezinte:...Textul complet se regaseste in Anexa 1 la fisa de date. Informatii privind neîncadrarea în prevederile art.73 din Legea 99/2016 Persoane cu functii de decizie din cadrul Entita?ii Contractante, precum si persoanele din cadrul Entita?ii Contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/ sau desfasurarea procedurii de atribuire sunt: GHEORGHE UDRI?TE Pre?edinte C.A. MIHAELA MOCANU Membru C.A. DAMIAN ION Membru C.A. DORIN MITAN Membru C.A. DIANA DOINA ?ENEA Membru C.A. MARIAN MARIUS CHIPER Membru C.A. MARIAN ZAMFIR Membru C.A. ION SIMU-ALEXANDRU- Dir. General MANTESCU IULIAN FLORIN-Dir. Fin. MARIA MONICA MIHAILEANU- Dir. Gen. Adj. Proiecte cu Fin. Ext. DOROBANTU VALENTIN – Dir. Gen. Adj. Tehnic PIPA GEORGE RADU -Dir. Gen. Adj. Expl. BLEOTU IULIAN Dir. – Management Fin. Proiecte cu Fin. Externa BADEA MANUELA – Dir. – Dir. Pr. Proiecte cu Fin. Ext. BAICU SORINA - Dir. Dir. Op. Fin. DASCALU ANA- MARIA- Dir. - Dir. Juridica DUMITRESCU MANUELA DANIELA - Dir. Dir. Ach. STAICU IULIA - Dir. Adjunct Dir. Ach. MARIAN CIOFALCA – Dir. Dir. Autorizari Sisteme Feroviare POP IOAN – Dir. Dir. Instala?ii GLODEANU MIHAI – ?ef Serv. – Serv.l Instala?ii ERTMS IRIMIA CRISTIAN – ?ef Serv. - Dir. Autorizare Subsisteme Ferov. FLORESCU MARIA - Ing. - Dir. Aut. Sub. Ferov. CIPRIAN TANASICA – ?ef Serv. - Dir. Autorizare Subsisteme Feroviare SANDU DORIN – ?ef Serv. - Serv. Instala?ii de Semnalizare SOTILESCU DORU – Ing. POPA CRISTIAN – Ing. NICA ALEXANDRU – Ing. UNGUREANU GABRIEL – ?ef Serv. KISS MARIANA-Sef Serv TOMA MIRELA- Sef Birou ILIE MARIANA - Sef Birou STANESCU BOGDAN IULIAN-Expert Ach. MANDRAS OANA OTILIA- Ing.Sp. NEACSU SONIA GEORGETA - Ing.Sp DRAGOI-RUNCEANU SILVIA- Ec. I GHITA DANIELA - Cons.jur.Sp. BALA SIMONA LAVINIA- Sef Serv. CONSTANTIN DOINA- Ec. Sp. MEDELE? CECILIA MARCELA- Ec. ARHIRE MADALINA -Sociolog MIRICA FLORINA- Sef Serv. PREDA GEORGIANA- Sef Serv. BUHOLT MARIANA - Cons.jur. MARUNTU VIOLETA- Cons.jur. MIHAI CRENGUTA MIHAELA- Cons.jur GEORGESCU ROXANA VASILICA Cons.jur. GHEORGHE MARIA ALEXANDRA Cons.jur. GHEORGHE MIRELA - Ec. SINCAI FLORIN DANIEL- Ec. VALEANU MADALINA-Ec. DUMITRACHI SORIN VALENTIN NI?U MIHAIL OVIDIU BURTESCU MARIANA – Ing. 1 GEORGESCU GABRIEL ELIAN – ?ef Serv. BADIU OFELIA – Ec. specialist - CRETU GABRIEL – Promotor de imagine senior RADU VALENTIN – Ing. I MORARU GEORGETA – Ing. I ISTRATE CATALIN – MARIUS – Ing. II Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Motive de excludere" - pct. C. "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale – Conflict de interese care decurge din participarea la procedura de achizitii publice". Membrii Adunarii Generale a Actionarilor CNCF CFR SA nu au atributii/competente cu privire la documentatia de atribuire si derularea procesului de achizitie sectoriala. Persoanele juridice responsabile cu întocmirea documentatiilor tehnico – economice încluse în Documentatia de Atribuire - Asocierea S.C.Baicons Impex S.R.L. – INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A. (fosta ACCIONA INGENIERIA) ...Textul complet se regaseste in Anexa 1 la fisa de date.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Description: Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca, o forma de înregistrare în condi?iile legii din ?ara rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna din situa?iile de anulare a constituirii, precum ?i faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activita?ile ce fac obiectul contractului de achizi?ie sectoriala. Cerin?a se aplica pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat, subcontractan?i ?i/sau ter?i sus?inatori. Conform prevederilor Legii 129/2019 privind identificarea beneficiarului real, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Entita?ii Contractante, va depune Declara?ie privind beneficiarul real al persoanei juridice, inclusiv pentru asociat/ subcontractant/ ter? sus?inator. Nedepunerea Declara?iei privind beneficiarul real al persoanei juridice odata cu documentele justificative DUAE (inclusiv pentru asociat/ter? sus?inator/ subcontractant) atrage respingerea ofertei. . ...Textul complet se regaseste in Anexa 1 la fisa de date.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Utilisation de ce critère: Non utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Cerinta 8 Standarde de asigurare a calita?ii
Description: Ofertantul/ofertantul asociat va prezenta dovada implementarii unui standard de asigurare a calita?ii conform standard ISO 9001 pentru activitatea principala ce face obiectul contractului, sau echivalent. Pentru situa?iile în care se depun oferte în asociere, cerin?a trebuie îndeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o executa, aferenta activita?ii principale ce face obiectul contractului Modalitatea de îndeplinire ?i aplicabilitatea în cadrul procedurii. In vederea îndeplinirii cerintei, se va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - punctul A "Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie". Document suport DUAE: Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta dovada implementarii unui standard de asigurare a calita?ii conform standard ISO 9001 sau echivalent prin prezentarea unor certificate valabile emise de orgamisme independente sau alte probe/dovezi care confirma sigurarea unui nivel corespunzator al calita?ii. Pentru situa?iile în care se depun oferte în asociere, cerin?a trebuie îndeplinita de fiecare membru al asocierii, pentru partea din contract pe care o executa, aferenta activita?ii principale ce face obiectul contractului. Note:
   1.  Cerinta implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent trebuie indeplinita exclusiv de operatorul economic/ operatorii economici care desfasoara in cadrul contractului activitati aferente activita?ii principale ce face obiectul contractului.
   2.  Daca un grup de operatori economici depun oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa D.U.A.E. - sectiunea "Criteriile de selectie" - punctul A "Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie". De asemenea, impreuna cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii.
   3.  Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi îndeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator).
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Cerinta 9 Standarde de management de mediu
Description: Ofertantul/ofertantul va prezenta dovada implementarii unui sistem de management de mediu conform cu standardul SR EN ISO 14001, sau echivalent. Pentru situa?iile în care se depun oferte în asociere, cerin?a trebuie îndeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o executa. Modalitatea de îndeplinire ?i aplicabilitatea în cadrul procedurii. In vederea îndeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat va DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - punctul A "Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie". In ceea ce priveste "Criteriile de selectie" - punctul A "Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie", entitatea contractanta solicita Ofertantului unic/Ofertantului asociat sa declare daca indeplineste sau nu toate criteriile de selectie stabilite in documentele achizitiei si mentionate in anuntul de participare. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Enitatii Contractante, certificarile specifice acordate de organisme independente, respectiv ISO 14001 sau echivalent, sau orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/ dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire. Note:.
   1. Cerinta implementarii sistemului de management al mediului conform SR EN ISO 14001 sau echivalent trebuie indeplinita exclusiv de operatorul economic/ operatorii economici care desfasoara in cadrul contractului activitati aferente activita?ii principale ce face obiectul contractului nu se solicita SR EN ISO 14001 pentru activitatea de proiectare.
   2.  Daca un grup de operatori economici depun oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza aferenta obiectului de activitate principal al contractului (nu se solicita pentru serviciile de proiectare). In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa D.U.A.E. - sectiunea "Criteriile de selectie" - punctul A "Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie". De asemenea, impreuna cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii.
   3.  Cerinta privind certificarea ISO 14001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator)
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Cerinta 1 Realizarea de lucrari constructie noua si/sau modernizare si/sau reabilitare Suprastructura c.f. si terasamente c.f în valoare cumulata de cel putin 276.800.000 lei fara TVA, prin prezentarea a minim 1 contract, maxim 5 contracte;
Description: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat si dus la bun sfârsit în ultimii 5 ani (perioada ce se calculeaza de la data limita de depunere a ofertelor), lucrari similare contractului ce urmeaza a fi atribuit, care îndeplinesc urmatoarele cerin?e: Realizarea de lucrari constructie noua si/sau modernizare si/sau reabilitare Suprastructura c.f. si terasamente c.f în valoare cumulata de cel putin 276.800.000 lei fara TVA, prin prezentarea a minim 1 contract, maxim 5 contracte; Note aplicabile cerin?elor nr 1, 2, 3 ?i 4:
   1.  Domeniile c.f. se refera la calea ferata si nu cuprind domeniile metrou, tramvai .
   2.  Prin sintagma lucrari duse la bun sfârsit se întelege (conf art. 11 alin. 3 din Instructiunea ANAP nr. 2/2017): a) lucrari receptionate pe obiecte, care sunt însotite de proces-verbal de receptie întocmit în conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau b) lucrari receptionate însotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor; sau c) lucrari receptionate însotite de proces-verbal de receptie finala.
   3. Pentru transformare in Lei : a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2019 – 1 Euro = 4,7452, 2020 - 1 Euro = 4,8371 Lei, 2021 - 1 Euro =
   4. 9204, 2022- 1 Euro = 4,9315Lei ?i anul 2023 – 1 EURO = 4,9465lei b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2019, 2020, 2021, 2022 ?i 2023 publicat pe site-ul https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro.ro . Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.
   4.  Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerin?a se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În aceasta situa?ie, ?i ofertantul asociat va completa DUAE - sec?iunea "Criteriile de selec?ie" - punctul A "Indica?ie globala pentru toate criteriile de selec?ie". De asemenea, împreuna cu oferta, se va încarca in SEAP ?i Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, în condi?iile legii.
   5.  În vederea îndeplinirii cerin?ei, ofertantul poate beneficia de sus?inerea unui/unor ter?/terti, cu respectarea prevederilor art. 196 din Legea nr. 99/2016 si ale art. 55 din HG nr. 394/2016. În acest caz, ter?ul sus?inator va completa DUAE - sec?iunea "Criteriile de selec?ie" - punctul A "Indica?ie globala pentru toate criteriile de selec?ie". Se accepta ?i lucrari superioare din punct de vedere al complexita?ii obiectului contractului conform prevederilor art. 5 alin. 1) din Instructiunea ANAP nr.2/2017. Daca, ulterior initierii procedurii Entitatea Contractanta va decala data limita de depunere a ofertelor, limita inferioara a perioadei de 5 ani se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii, urmând a fi considerata îndeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada/dovezile executarii contractului/contractelor de experienta similara în intervalul de timp nou rezultat. Modalitatea de indeplinire In vederea îndeplinirii cerintei, ofertantul unic/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - punctul A "Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie". In ceea ce priveste "Criteriile de selectie" - punctul A "Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie", autoritatea contractanta solicita Ofertantului unic/Ofertantului asociat/Tertului sustinator/ sa declare daca indeplineste sau nu toate criteriile de selectie stabilite in documentele achizitiei si mentionate in anuntul de participare. Ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire a ofertelor admisibile, anterior atribuirii contractului va prezenta, la solicitarea Entitatii Contractante, documentele justificative care atesta îndeplinirea cerin?ei, ?i anume: Copii ale par?ilor relevante ale contractelor/ Procese verbale de recep?ie la terminarea lucrarilor/ Procese verbale de recep?ie pe obiect/ Procese verbale de recep?ie finala/ Certificari de buna execu?ie/ Documente/certificate constatatoare emise de autorita?ile contractante ?i/sau Certificari de buna execu?ie/recomandari sau orice înscrisuri semnate de Beneficiarul contractului/ Antreprenorul general (în cazul în care ofertantul/ ter?ul sustinator a fost subcontractant), care sa confirme recep?ionarea lucrarilor pentru fiecare contract men?ionat, în conformitate cu art.192 alin. a) din Legea nr.99/2016, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerin?ei de capacitate tehnica. Aceste documente vor fi prezentate si de catre Ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta Formular E - DECLARATIE PRIVIND EXPERIENTA SIMILARA. . ...Textul complet se regaseste in Anexa 1 la fisa de date.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Cerinta 2 Realizarea de lucrari constructie noua si/sau modernizare si/sau reabilitare lucrari de arta - cale ferata (poduri ?i/ sau pasaje ?i/sau viaducte) în valoare cumulata de cel pu?in 44.000.000 lei fara TVA, prin prezentarea a minim 1 contract, maxim 5 contracte;
Description: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat si dus la bun sfârsit în ultimii 5 ani (perioada ce se calculeaza de la data limita de depunere a ofertelor), lucrari similare contractului ce urmeaza a fi atribuit, care îndeplinesc urmatoarele cerin?e: Realizarea de lucrari constructie noua si/sau modernizare si/sau reabilitare lucrari de arta - cale ferata (poduri ?i/ sau pasaje ?i/sau viaducte) în valoare cumulata de cel pu?in 44.000.000 lei fara TVA, prin prezentarea a minim 1 contract, maxim 5 contracte; Note aplicabile cerin?elor nr 1, 2, 3 ?i 4:
   1.  Domeniile c.f. se refera la calea ferata si nu cuprind domeniile metrou, tramvai .
   2.  Prin sintagma lucrari duse la bun sfârsit se întelege (conf art. 11 alin. 3 din Instructiunea ANAP nr. 2/2017): a) lucrari receptionate pe obiecte, care sunt însotite de proces-verbal de receptie întocmit în conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau b) lucrari receptionate însotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor; sau c) lucrari receptionate însotite de proces-verbal de receptie finala.
   3. Pentru transformare in Lei : a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2019 – 1 Euro = 4,7452, 2020 - 1 Euro = 4,8371 Lei, 2021 - 1 Euro =
   4. 9204, 2022- 1 Euro = 4,9315Lei ?i anul 2023 – 1 EURO = 4,9465lei b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2019, 2020, 2021, 2022 ?i 2023 publicat pe site-ul https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro.ro . Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.
   4.  Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerin?a se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În aceasta situa?ie, ?i ofertantul asociat va completa DUAE - sec?iunea "Criteriile de selec?ie" - punctul A "Indica?ie globala pentru toate criteriile de selec?ie". De asemenea, împreuna cu oferta, se va încarca in SEAP ?i Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, în condi?iile legii.
   5.  În vederea îndeplinirii cerin?ei, ofertantul poate beneficia de sus?inerea unui/unor ter?/terti, cu respectarea prevederilor art. 196 din Legea nr. 99/2016 si ale art. 55 din HG nr. 394/2016. În acest caz, ter?ul sus?inator va completa DUAE - sec?iunea "Criteriile de selec?ie" - punctul A "Indica?ie globala pentru toate criteriile de selec?ie". Se accepta ?i lucrari superioare din punct de vedere al complexita?ii obiectului contractului conform prevederilor art. 5 alin. 1) din Instructiunea ANAP nr.2/2017. Daca, ulterior initierii procedurii Entitatea Contractanta va decala data limita de depunere a ofertelor, limita inferioara a perioadei de 5 ani se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii, urmând a fi considerata îndeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada/dovezile executarii contractului/contractelor de experienta similara în intervalul de timp nou rezultat. Modalitatea de indeplinire In vederea îndeplinirii cerintei, ofertantul unic/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - punctul A "Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie". In ceea ce priveste "Criteriile de selectie" - punctul A "Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie", autoritatea contractanta solicita Ofertantului unic/Ofertantului asociat/Tertului sustinator/ sa declare daca indeplineste sau nu toate criteriile de selectie stabilite in documentele achizitiei si mentionate in anuntul de participare. Ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire a ofertelor admisibile, anterior atribuirii contractului va prezenta, la solicitarea Entitatii Contractante, documentele justificative care atesta îndeplinirea cerin?ei, ?i anume: Copii ale par?ilor relevante ale contractelor/ Procese verbale de recep?ie la terminarea lucrarilor/ Procese verbale de recep?ie pe obiect/ Procese verbale de recep?ie finala/ Certificari de buna execu?ie/ Documente/certificate constatatoare emise de autorita?ile contractante ?i/sau Certificari de buna execu?ie/recomandari sau orice înscrisuri semnate de Beneficiarul contractului/ Antreprenorul general (în cazul în care ofertantul/ ter?ul sustinator a fost subcontractant), care sa confirme recep?ionarea lucrarilor pentru fiecare contract men?ionat, în conformitate cu art.192 alin. a) din Legea nr.99/2016, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerin?ei de capacitate tehnica. Aceste documente vor fi prezentate si de catre Ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta Formular E - DECLARATIE PRIVIND EXPERIENTA SIMILARA. . ...Textul complet se regaseste in Anexa 1 la fisa de date.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Cerinta 3 Realizarea de lucrari constructie noua si/sau modernizare si/sau reabilitare Instalatii de semnalizare c.f. (Centralizare electronica si ETCS nivel 2) si telecomunicatii c.f. în valoare cumulata de cel pu?in 80.400.000 lei fara TVA, prin prezentarea a minim 1 contract, maxim 5 contracte;
Description: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat si dus la bun sfârsit în ultimii 5 ani (perioada ce se calculeaza de la data limita de depunere a ofertelor), lucrari similare contractului ce urmeaza a fi atribuit, care îndeplinesc urmatoarele cerin?e: Realizarea de lucrari constructie noua si/sau modernizare si/sau reabilitare Instalatii de semnalizare c.f. (Centralizare electronica si ETCS nivel 2) si telecomunicatii c.f. în valoare cumulata de cel pu?in 80.400.000 lei fara TVA, prin prezentarea a minim 1 contract, maxim 5 contracte; Note aplicabile cerin?elor nr 1, 2, 3 ?i 4:
   1.  Domeniile c.f. se refera la calea ferata si nu cuprind domeniile metrou, tramvai .
   2.  Prin sintagma lucrari duse la bun sfârsit se întelege (conf art. 11 alin. 3 din Instructiunea ANAP nr. 2/2017): a) lucrari receptionate pe obiecte, care sunt însotite de proces-verbal de receptie întocmit în conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau b) lucrari receptionate însotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor; sau c) lucrari receptionate însotite de proces-verbal de receptie finala.
   3. Pentru transformare in Lei : a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2019 – 1 Euro = 4,7452, 2020 - 1 Euro = 4,8371 Lei, 2021 - 1 Euro =
   4. 9204, 2022- 1 Euro = 4,9315Lei ?i anul 2023 – 1 EURO = 4,9465lei b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2019, 2020, 2021, 2022 ?i 2023 publicat pe site-ul https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro.ro . Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.
   4.  Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerin?a se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În aceasta situa?ie, ?i ofertantul asociat va completa DUAE - sec?iunea "Criteriile de selec?ie" - punctul A "Indica?ie globala pentru toate criteriile de selec?ie". De asemenea, împreuna cu oferta, se va încarca in SEAP ?i Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, în condi?iile legii.
   5.  În vederea îndeplinirii cerin?ei, ofertantul poate beneficia de sus?inerea unui/unor ter?/terti, cu respectarea prevederilor art. 196 din Legea nr. 99/2016 si ale art. 55 din HG nr. 394/2016. În acest caz, ter?ul sus?inator va completa DUAE - sec?iunea "Criteriile de selec?ie" - punctul A "Indica?ie globala pentru toate criteriile de selec?ie". Se accepta ?i lucrari superioare din punct de vedere al complexita?ii obiectului contractului conform prevederilor art. 5 alin. 1) din Instructiunea ANAP nr.2/2017. Daca, ulterior initierii procedurii Entitatea Contractanta va decala data limita de depunere a ofertelor, limita inferioara a perioadei de 5 ani se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii, urmând a fi considerata îndeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada/dovezile executarii contractului/contractelor de experienta similara în intervalul de timp nou rezultat. Modalitatea de indeplinire In vederea îndeplinirii cerintei, ofertantul unic/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - punctul A "Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie". In ceea ce priveste "Criteriile de selectie" - punctul A "Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie", autoritatea contractanta solicita Ofertantului unic/Ofertantului asociat/Tertului sustinator/ sa declare daca indeplineste sau nu toate criteriile de selectie stabilite in documentele achizitiei si mentionate in anuntul de participare. Ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire a ofertelor admisibile, anterior atribuirii contractului va prezenta, la solicitarea Entitatii Contractante, documentele justificative care atesta îndeplinirea cerin?ei, ?i anume: Copii ale par?ilor relevante ale contractelor/ Procese verbale de recep?ie la terminarea lucrarilor/ Procese verbale de recep?ie pe obiect/ Procese verbale de recep?ie finala/ Certificari de buna execu?ie/ Documente/certificate constatatoare emise de autorita?ile contractante ?i/sau Certificari de buna execu?ie/recomandari sau orice înscrisuri semnate de Beneficiarul contractului/ Antreprenorul general (în cazul în care ofertantul/ ter?ul sustinator a fost subcontractant), care sa confirme recep?ionarea lucrarilor pentru fiecare contract men?ionat, în conformitate cu art.192 alin. a) din Legea nr.99/2016, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerin?ei de capacitate tehnica. Aceste documente vor fi prezentate si de catre Ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta Formular E - DECLARATIE PRIVIND EXPERIENTA SIMILARA. . ...Textul complet se regaseste in Anexa 1 la fisa de date.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Cerinta 4 Realizarea de lucrari constructie noua si/sau modernizare si/sau reabilitare Energoalimentare c.f. (inclusiv SCADA) si linie de contact c.f. în valoare cumulata de cel pu?in 77.300.000 lei fara TVA, prin prezentarea a minim 1 contract, maxim 5 contracte.
Description: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat si dus la bun sfârsit în ultimii 5 ani (perioada ce se calculeaza de la data limita de depunere a ofertelor), lucrari similare contractului ce urmeaza a fi atribuit, care îndeplinesc urmatoarele cerin?e: Realizarea de lucrari constructie noua si/sau modernizare si/sau reabilitare Energoalimentare c.f. (inclusiv SCADA) si linie de contact c.f. în valoare cumulata de cel pu?in 77.300.000 lei fara TVA, prin prezentarea a minim 1 contract, maxim 5 contracte. Note aplicabile cerin?elor nr 1, 2, 3 ?i 4:
   1.  Domeniile c.f. se refera la calea ferata si nu cuprind domeniile metrou, tramvai .
   2.  Prin sintagma lucrari duse la bun sfârsit se întelege (conf art. 11 alin. 3 din Instructiunea ANAP nr. 2/2017): a) lucrari receptionate pe obiecte, care sunt însotite de proces-verbal de receptie întocmit în conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau b) lucrari receptionate însotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor; sau c) lucrari receptionate însotite de proces-verbal de receptie finala.
   3. Pentru transformare in Lei : a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2019 – 1 Euro = 4,7452, 2020 - 1 Euro = 4,8371 Lei, 2021 - 1 Euro =
   4. 9204, 2022- 1 Euro = 4,9315Lei ?i anul 2023 – 1 EURO = 4,9465lei b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2019, 2020, 2021, 2022 ?i 2023 publicat pe site-ul https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro.ro . Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.
   4.  Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerin?a se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În aceasta situa?ie, ?i ofertantul asociat va completa DUAE - sec?iunea "Criteriile de selec?ie" - punctul A "Indica?ie globala pentru toate criteriile de selec?ie". De asemenea, împreuna cu oferta, se va încarca in SEAP ?i Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, în condi?iile legii.
   5.  În vederea îndeplinirii cerin?ei, ofertantul poate beneficia de sus?inerea unui/unor ter?/terti, cu respectarea prevederilor art. 196 din Legea nr. 99/2016 si ale art. 55 din HG nr. 394/2016. În acest caz, ter?ul sus?inator va completa DUAE - sec?iunea "Criteriile de selec?ie" - punctul A "Indica?ie globala pentru toate criteriile de selec?ie". Se accepta ?i lucrari superioare din punct de vedere al complexita?ii obiectului contractului conform prevederilor art. 5 alin. 1) din Instructiunea ANAP nr.2/2017. Daca, ulterior initierii procedurii Entitatea Contractanta va decala data limita de depunere a ofertelor, limita inferioara a perioadei de 5 ani se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii, urmând a fi considerata îndeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada/dovezile executarii contractului/contractelor de experienta similara în intervalul de timp nou rezultat. Modalitatea de indeplinire In vederea îndeplinirii cerintei, ofertantul unic/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - punctul A "Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie". In ceea ce priveste "Criteriile de selectie" - punctul A "Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie", autoritatea contractanta solicita Ofertantului unic/Ofertantului asociat/Tertului sustinator/ sa declare daca indeplineste sau nu toate criteriile de selectie stabilite in documentele achizitiei si mentionate in anuntul de participare. Ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire a ofertelor admisibile, anterior atribuirii contractului va prezenta, la solicitarea Entitatii Contractante, documentele justificative care atesta îndeplinirea cerin?ei, ?i anume: Copii ale par?ilor relevante ale contractelor/ Procese verbale de recep?ie la terminarea lucrarilor/ Procese verbale de recep?ie pe obiect/ Procese verbale de recep?ie finala/ Certificari de buna execu?ie/ Documente/certificate constatatoare emise de autorita?ile contractante ?i/sau Certificari de buna execu?ie/recomandari sau orice înscrisuri semnate de Beneficiarul contractului/ Antreprenorul general (în cazul în care ofertantul/ ter?ul sustinator a fost subcontractant), care sa confirme recep?ionarea lucrarilor pentru fiecare contract men?ionat, în conformitate cu art.192 alin. a) din Legea nr.99/2016, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerin?ei de capacitate tehnica. Aceste documente vor fi prezentate si de catre Ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta Formular E - DECLARATIE PRIVIND EXPERIENTA SIMILARA. . ...Textul complet se regaseste in Anexa 1 la fisa de date.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Cerinta 5 PROIECTARE. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat si a dus la bun sfarsit in ultimii 5 ani (perioada ce se calculeaza de la data limita de depunere a ofertelor), servicii de elaborare ?i/ sau actualizare ?i/ sau revizuire de Studii de fezabilitae ?i/ sau Proiecte tehnice ?i/sau DALI (documenta?ie pentru autorizarea lucrarilor de interven?ii) .....
Description: PROIECTARE. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat si a dus la bun sfarsit in ultimii 5 ani (perioada ce se calculeaza de la data limita de depunere a ofertelor), servicii de elaborare ?i/ sau actualizare ?i/ sau revizuire de Studii de fezabilitae ?i/ sau Proiecte tehnice ?i/sau DALI (documenta?ie pentru autorizarea lucrarilor de interven?ii) pentru lucrari de construc?ie noua ?i/ sau modernizare ?i/ sau reabilitare în domeniul de cale ferata, care sa fi con?inut cel putin specialitatile suprastructura c.f., terasamente cf, lucrari de arta - cale ferata (poduri ?i/ sau pasaje ?i/sau viaducte), instalatii de semnalizare c.f. (telecomunicatii c.f., energoalimentare c.f., linie de contact c.f. in valoare cumulata de minimum
   1. 400.000 lei fara T.V.A. prin prezentarea a minim 1 contract, maxim 5 contracte. Nota:
   1.  Prin sintagma servicii duse la bun sfârsit se întelege (conf art. 9 alin. (3) din Instructiunea ANAP nr. 2/2017): a) Servicii receptionate partial, cu conditia ca specificul contractului/activitatilor ce reprezinta experienta similara sa permita elaborarea unui livrabil care sa poata fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent; b) Servicii receptionate la sfârsitul prestarii; sfârsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie, respectiv a perioadei de notificare a defectelor în cadrul contractelor.
   2.  Domeniile c.f. se refera la calea ferata si nu cuprind domeniile metrou, tramvai.
   3.  Pentru transformare in in Lei : a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2019 – 1 Euro = 4,7452, 2020 - 1 Euro = 4,8371 Lei, 2021 - 1 Euro =
   4. 9204, 2022- 1 Euro = 4,9315Lei ?i anul 2023 – 1 EURO = 4,9465lei b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2019, 2020, 2021, 2022 ?i 2023 publicat pe site-ul https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_ro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.
   4.  Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - punctul A "Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie". De asemenea, impreuna cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. . In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti, cu respectarea prevederilor art. 196 din Legea nr. 99/2016 si ale art. 55 din HG nr. 394/2016. In acest caz, tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - punctul A "Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie". Daca, ulterior initierii procedurii entitatea contractanta va decala data limita de depunere a ofertelor, limita inferioara a perioadei de 5 ani se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii, urmând a fi considerata îndeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada prestarii serviciilor in cadrul contractului/lor de experienta similara în intervalul de timp nou rezultat. Se accepta si servicii superioare din punct de vedere al complexitatii obiectului contractului conform prevederilor art. 5 alin. 1) din Instructiunea ANAP nr.2/2017. Modalitatea de îndeplinire In vederea îndeplinirii cerintei, ofertantul unic/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - punctul A "Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie". In ceea ce priveste "Criteriile de selectie" - punctul A "Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie", autoritatea contractanta solicita Ofertantului unic/Ofertantului asociat/Tertului sustinator/ sa declare daca indeplineste sau nu toate criteriile de selectie stabilite in documentele achizitiei si mentionate in anuntul de participare. Ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire a ofertelor admisibile, anterior atribuirii contractului va prezenta, la solicitarea Entitatii Contractante, documentele justificative care atesta îndeplinirea cerin?ei, ?i anume: Copii ale par?ilor relevante ale contractelor/ Procese verbale de recep?ie la terminarea lucrarilor/ Procese verbale de recep?ie pe obiect/ Procese verbale de recep?ie finala/ Certificari de buna execu?ie/ Documente/certificate constatatoare emise de autorita?ile contractante ?i/sau Certificari de buna execu?ie/recomandari sau orice înscrisuri semnate de Beneficiarul contractului/ Antreprenorul general (în cazul în care ofertantul/ ter?ul sustinator a fost subcontractant), care sa confirme recep?ionarea lucrarilor pentru fiecare contract men?ionat, în conformitate cu art.192 alin. a) din Legea nr.99/2016, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerin?ei de capacitate tehnica. Aceste documente vor fi prezentate si de catre Ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta Formular E - DECLARATIE PRIVIND EXPERIENTA SIMILARA. . ...Textul complet se regaseste in Anexa 1 la fisa de date.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Cerinta 6 Utilaje- Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are la dispozitie/are acces la urmatoarele utilaje, instalatii si echipamente tehnice pentru executia lucrarilor:
Description: Perioada de mobilizare a utilajelor: De la data: 06.05.2025 Pâna la data: 06.11.2027 Termenele sunt estimative. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are la dispozitie/are acces la urmatoarele utilaje, instalatii si echipamente tehnice pentru executia lucrarilor: Nr.crt. Tip utilaj, instalatie, echimpanet tehnic Numar 1 Utilaj mobil pentru montat/demontat panouri CF 1 buc 2 Instalatie de ciuruit piatra sparta 1 buc 3 Set vagoane tehnologice pentru transportul traverselor, compatibile cu utilajul mobil pentru montat/demontat panouri CF 1 set 4 Masina de burat – linie curenta 1 buc 5 Masina de burat – schimbatori de cale 1 buc 6 Masina de profilat piatra sparta 1 buc 7 Utilaj mecanizat tip Drezina Pantograf 1 buc 8 Utilaj mecanizat tip Drezina Macara 1 buc 9 Masina pentru sudura electrica a sinei cap la cap presiune si contact sau utilaj/ instalatie specifica de sudura sinei 1 buc 10 Macara feroviara sau utilaj specializat de inlocuire mecanizata aparate de cale 1 buc Nota 1: Pentru utilajele/ echipamentele de la pozitiile 2, 3, 4, 5, 7 ?i 8 în func?ie de caracteristicile acestora ?i tipul lucrarilor pentru care sunt folosite, din tabelul de mai sus, se pot prezenta ca si utilaje/ echipamente superioare/compatibile/ similare: Nr.crt. Tip utilaj, instalatie, echimpanet tehnic Numar 1 Sistema de reabilitare (excavare, reabilitare strat de forma ?i înlocuire piatra sparta, inclusiv reciclare ?i spalare piatra sparta) – pozi?ia 2 1 buc/sistema 2 Vagon/ Buncar pentru materiale cu benzi transportoare – pozi?ia 3 1 buc/set 3 Mijloace mecanizate pentru transportul traverselor – pozi?ia 3 4 Ma?ina de burat care poate realiza burajul atât linie curenta cât ?i schimbatori de cale – pozi?iile 4 ?i 5 1 buc 5 Utilaj mecanziat tip Drezina Multifunc?ionala – pozi?iile 7 ?i 8 1 buc Nota 2: Ofertantul va completa informatiile solicitate in tabelul de mai sus cel putin pentru utilajele/echipamentele/instalatiile listate la punctul 1-2. Tabelul poate fi extins cu orice echipament/ utilaj/ instalatie disponibil si propus pentru realizarea contractului. Nota 3: Nota 3: Prin sintagma „are la dispozitie/are acces la” se intelege ca accesul la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice indicate in cerinta de calificare se poate face printr-unul sau mai multe dintre metodele urmatoare, mentionate cu titlu exempificativ: detinerea in dotare proprie/ inchiriere/ comodat/ leasing/ contract de prestare de servicii; Nota 4: Pe parcursul derularii contractului, orice echipament va putea fi inlocuit cu un alt echipament care va avea cel putin aceleasi caracteristici tehnice cu cele ale echipamentului inlocuit. Nota 5: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - punctul A "Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie". De asemenea, impreuna cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. Nota 6: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti, cu respectarea prevederilor art. 196 din Legea nr. 99/2016 si ale art. 55 din HG nr. 394/2016. In acest caz, tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - punctul A "Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie". Nota 7: Utilajele/ echipamentele/ instalatiile, in functie de specificul acestora, trebuie sa fie insotite de Certificate de omologare si/ sau Agrement tehnic si/ sau Autorizatie de vehicul feroviar si/ sau Autorizatie de tip si / sau Autorizatia de punere in circulatie emise de autoritati de reglementare, agrementare, autorizare nationale, europene si/ sau similar. Modalitatea de indeplinire: In vederea îndeplinirii cerintei, ofertantul unic/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - punctul A "Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie". In ceea ce priveste "Criteriile de selectie" - punctul A "Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie", entitatea contractanta solicita Ofertantului unic/Ofertantului asociat/Tertului sustinator sa declare daca indeplineste sau nu toate criteriile de selectie stabilite in documentele achizitiei si mentionate in anuntul de participare. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Entitatii Contractante, certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: documente care sa ateste ca are la dispozitie/ are acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice pentru executarea contractului, tipul echipamentului/ utilajului, producatorul si modelul echipamentului/ utilajului, seria si numarul echipamentului/ utilajului. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 8A Nedepunerea angajamentului de sustinere odata cu DUAE atrage respingerea ofertei ca inacceptabila (în temeiul art.202 din Legea nr.99/2016). . ...Textul complet se regaseste in Anexa 1 la fisa de date.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Cerinta 7 Autoriza?ii/Agremente AFER sau documente echivalente eliberate de autorita?ile relevante din ?arile de origine
Description: Autoriza?ii/Agremente AFER sau documente echivalente eliberate de autorita?ile relevante din ?arile de origine În conformitate cu prevederilor Ordinului MT nr. 290/2000 privind admiterea tehnica a produselor ?i/sau serviciilor destinate utilizarii în activita?ile de construire, modernizare, între?inere ?i de reparare a infrastructurii feroviare ?i a materialului rulant, pentru transportul feroviar ?i cu metroul pentru servicii de proiectare ?i execu?ie lucrari în domeniul infrastructurii feroviare, operatorii economici vor prezenta autoriza?ii/ agremente AFER valabile la momentul prezentarii. . ...Textul complet se regaseste in Anexa 1 la fisa de date. Modalitatea de îndeplinire ?i aplicabilitatea în cadrul procedurii. . ...Textul complet se regaseste in Anexa 1 la fisa de date. Documentele suport DUAE sunt: cel pu?in Autoriza?iile/ agrementele AFER pentru: - Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Entitatii Contractante, documentele justificative care probeaza îndeplinirea cerintei Documentele suport DUAE sunt: cel pu?in Autoriza?iile/ agrementele AFER pentru: - Lucrari de construc?ii montaj ?i repara?ii capitale la instala?iile de medie ?i înalta tensiune din STE, PS, PSS, PA, PAT, inclusiv suporturile pentru aparataj, barele corectoare, funda?iile aparatelor, canalele de cabluri. - Lucrari de construc?ii montaj ?i repara?ii capitale la instala?iile circuitelor secundare ?i de automatizare din STE, PS, PSS, PA, PAT. - Lucrari de construc?ii montaj ?i repara?ii capitale la ciruitele de alimentare la joasa tensiune pentru consumatorii auxiliari din STE, PS, PSS, PA, PAT. - Lucrari de construc?ii montaj ?i repara?ii capitale la instala?iile pentru protec?ia împotriva electrocutarii prin atingere directa sau indirecta în STE, PS, PSS, PA, PAT, instala?ia de paratrasnet (priza de pamânt, conductoare de protec?ie ?i nul, paratrasnet, cabluri de întoarcere). - Lucrari de construc?ii montaj ?i repara?ii capitale la instala?ii de telecomanda ?i semnalizare, telematica, panouri ?i pupitre de comanda în DEF, sistemele de conducere automata ?i achizi?ie de date, software. - Lucrari de construc?ii montaj ?i repara?ii capitale la sistemele dedicate, de detec?ie, semnalizare ?i stingere a incendiilor, sistemele de televiziune în circuit închis, sistemelor de management al accesului, sistemelor de avertizare la efrac?ie ?i Hold+Up, sistemelor clasice ?i digitale de videosupraveghere. - Lucrari de construc?ii montaj ?i repara?ii capitale la instala?iile liniei de contact. - Lucrari de construc?ii montaj ?i repara?ii capitale la instala?iile de protec?ie a omului ?i obiectelor metalice din cale ?i vecinatatea caii împotriva influen?elor liniei de contact. - Lucrari de construc?ii montaj ?i repara?ii capitale la instala?iile de iluminat interior ?i exterior în gari, depouri ?i tuneluri ?i elementele componente: tablou de distribu?ie, siguran?e fuzibile, transformator tensiune. - Lucrari de construc?ii montaj ?i repara?ii capitale la instala?iile de iluminat în triajele de cale ferata. - Lucrari de construc?ii montaj ?i repara?ii capitale la instala?iile pentru alimentarea cu energie electrica a macaralelor, instala?iilor de hidrofor, excalatoarelor, ventilatoarelor, filtrelor de aer, benzilor rulante, pompelor, compresoarelor, motoarelor electrice. - Lucrari de construc?ii montaj ?i repara?ii capitale la instala?iile pentru alimentarea încalzitoarelor de macaz. - Lucrari de construc?ii montaj ?i repara?ii capitale la grupurile electrogene. - Proiectare, consultan?a, expertizare în domeniul instala?iilor fixe de trac?iune electrica ?i a elementelor componente. - Lucrari de construc?ii montaj ?i repara?ii capitale la instala?iile SCB. - Proiectarea instala?iilor pentru instala?iile de comanda, control ?i semnalizare ale circula?iei trenurilor. - Lucrari de construc?ii montaj ?i repara?ii capitale la instala?iile TTR pentru siguran?a circula?iei. - Lucrari de construc?ii montaj ?i repara?ii capitale la instala?iile TTR pentru exploatare. - Lucrari de montare a cablului de fibra optica pe stâlpii liniei de contact. - Proiectare instala?iilor pentru instala?iile TTR-Tc. - Lucrari de construc?ii montaj, modernizari ?i repara?ii capitale instala?ii GSM-R. - Construc?ii ?i lucrari de terasamente: rambleu, debleu, profil mixt. - Construc?ii pentru apararea ?i protejarea terasamentelor (gabioane, brazduiri, creionaje). - Construc?ii pentru consolidarea terasamentelor (ziduri de sprijin, contraforturi, coloane ?i piloni, micropilo?i, ranfor?uri, drenuri). - Realizarea zonei platformei caii (strat de forma ?i substrat). - Construc?ii – montaj de structuri metalice ale podurilor: tabliere metalice, pode?e metalice, etc - Lucrari de construire, reparare, reabilitare, consolidare ?i între?inere a podurilor, pode?elor ?i viaductelor. - Lucrari de protec?ie anticorosiva la structurile metalice de rezisten?a ale podurilor ?i pode?elor CF. - Lucrari de construc?ii peroane, cheiuri, rampe de încarcare/descarcare, copertine, pasarele, etc. - Lucrari de construc?ii ?i repara?ii treceri la nivel cu calea ferata. - Lucrari de protec?ie a mediului aferente lucrarilor de construire ?i consolidare terasamente ?i lucrari de arta. - Lucrari de hidroizola?ii, termoizola?ii, ignifugari la cladiri cu specific feroviar. - Lucrari pentru realizarea instala?iilor aferente cladirilor cu specific feroviar. - Lucrari de construc?ie, reabilitare ?i modernizare linii CF. - Servicii de proiectare, expertizare, consultan?a în domeniul infrastructurii feroviare ?i cu metroul”. Recomandam consultarea site-ului www.afer.ro, http://www.afer.ro/onfr/documents/clase_risc.html
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Autre
Nom: Informa?ii privind subcontractarea
Description: Ofertantul va preciza categoriile de servicii/ lucrari din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze. Potrivit art.185 alin (4) din Legea nr 99/2016 se va lua în considerare capacitatea tehnica ?i profesionala a subcontractan?ilor propu?i pentru partea lor de implicare în contractul ce urmeaza sa fie îndeplinit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens. În cazul în care este identificata o situa?ie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozi?iilor art. 183 alin. (2) din Legea 99/2016, Entitatea Contractanta solicita ofertantului o singura data sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma verificarii, care se afla în aceasta situa?ie. Potrivit art.68 alin (1) din Legea nr.99/2016 se vor indica partea/par?ile din contract care urmeaza sa fie subcontractate. De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular D.U.A.E. separat care sa cuprinda informatiile solicitate in Sectiunile "Motive de excludere"; "Criteriile de selectie" – punctul A "Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie" (numai in situatia in care resursele sale sunt utilizate pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica). Ofertantii trebuie sa declare toti subcontractantii si toate datele de recunoastere a subcontractantilor. În cazul în care un ofertant subcontracteaza o parte/ parti din contract si este declarat câstigator al procedurii de atribuire, va depune înainte de încheierea contractului cu Entitatea Contractanta, contractul încheiat între ofertant si subcontractant, care se constituie anexa la contractul de achizitie sectoriala. Înlocuirea sau introducerea unui subcontractant dupa încheierea contractului, se poate face numai cu acordul Entita?ii Contractante în conformitate cu prevederile ?i clauzele Contractuale. Modalitatea de îndeplinire ?i aplicabilitatea în cadrul procedurii In vederea îndeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat va completa DUAE - sec?iunea "Criteriile de selec?ie" - punctul A "Indica?ie globala pentru toate criteriile de selec?ie". Se solicita tuturor ofertan?ilor, ca odata cu completarea DUAE sa prezinte acordul de subcontractare. Nedepunerea a acordului de subcontractare odata cu DUAE atrage respingerea ofertei ca inacceptabila (în temeiul art. 202 din Legea nr.99/2016). Se va preciza partea/par?ile din contract pe care operatorul economic inten?ioneaza sa o/le subcontracteze, cu indicarea procentului de subcontractare. Potrivit art.185 alin. (4) din Legea nr 99/2016 se va lua in considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare in contractul ce urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens. In cazul in care este identificata o situatie de excludere, conform prevederilor art.184 din Legea nr.99/2016, entitatea contractanta va solicita ofertantului o singura data, conform prevederilor art.187, inlocuirea subcontractantului. Potrivit art.68 alin (1) din Legea nr.99/2016 se vor indica partea/partile din contract care urmeaza sa fie subcontractate. In situatia in care subcontractantul are si calitatea de tert sustinator, acordul de subcontractare va include in mod obligatoriu clauzele minime din cuprinsul Formularului
   9.  In conformitate cu prevederile Clauzei 7 [Subcontractare] din Conditiile Generale de Contract aprobate prin HG 1/2018 "Simpla inchiriere a unui utilaj, furnizarea de manopera sau contractele de furnizare de bunuri nu sunt considerate sau interpretate drept "subcontracte" pentru scopul prezentului Contract." In conformitate cu prevederile art. 232 alin. (4) din Legea 99/2016, Entitatea contractanta are obligatia de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/ contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul/ Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie sectoriala : - vor contine cel putin informatiile din acordul/ acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor, - vor fi in concordanta cu Oferta si - se vor constitui anexa la contractul de achizitie sectoriala. In situatia in care Subcontractantul si-a exprimat optiunea de a fi platit direct de catre Beneficiar, Contractele de Subcontractare vor include, pe langa cele mai sus mentionate, in mod obligatoriu o anexa in care Ofertantul desemnat castigator si Subcontractantul: - vor consemna optiunea privind plata directa a Subcontractantului; - vor preciza contul bancar al Subcontractantului in care se vor realiza direct platile; - vor indica, pentru fiecare articol din Anexa nr. 1 la Formularul de Propunere Financiara, suma aferenta partii de Lucrari pentru care este desemnat Subcontractantul, in corelare cu Anexa nr. 3 la Formularul de Propunere Financiara; - vor preciza modul de tratare si aplicare a elementelor listate la punctele (a) - (f) din sub-clauza 50.1 [Situatia de lucrari] din Conditiile Generale in raport cu Subcontractantul, astfel incat sa fie stabilita metoda concreta de evaluare si certificare a partii din fiecare plata efectuata de Beneficiar Subcontractantului in conformitate cu prevederile clauzelor 50 [Plati] si 51 [Plata finala] din Conditiile Generale. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care categorii de servicii/lucrari din acesta sunt indeplinite de subcontractanti.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Autre
Nom: Informa?ii privind asocierea
Description: Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura în comun cu al?i operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara, în conformitate cu art. 66 din Legea nr.99/2016. Modalitatea de îndeplinire ?i aplicabilitatea în cadrul procedurii. In vederea îndeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat va completa DUAE - sec?iunea "Criteriile de selec?ie" - punctul A "Indica?ie globala pentru toate criteriile de selec?ie". Ofertan?ii vor prezinta Acordul de asociere (FORMULAR 5) odata cu transmiterea DUAE. Nedepunerea acordului de asociere odata cu DUAE atrage respingerea ofertei ca inacceptabila (în temeiul art.202 din Legea nr.99/2016). Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura în comun cu al?i operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara, in conformitate cu art. 66 din Legea nr.99/2016.
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: 2. Componenta tehnica sau Propunerea tehnica:
   2. 5. Experien?a de?inuta – Manager de proiect
Description: Acordare punctaj: Participarea expertului propus in pozitia de Manager Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau Coordonator Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct Manager Proiect si/ sau Adjunct Coordonator Proiect in cadrul unor contracte de supervizare executie lucrari si/sau supervizare proiectare si executie lucrari si/ sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare ?i/ sau reabilitare de infrastructura de transport feroviar (se exclud domeniile tramvai, metrou ) se va puncta astfel: participarea in 2 contracte: 1,875 puncte participarea in 3 contracte: 3,75 puncte participarea in 4 contracte: 7,5 puncte participarea in 5 sau mai mult de 5 contracte: 15 puncte Nota 1: Ofertantii vor depune Formularul nr. 3 "Curriculum Vitae" si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului. Nota 2: Pozitia similara in contractele nominalizate pentru indeplinirea cerintei privind experienta similara, va fi demonstrata in corelare cu activitatile de care este responsabil in contractul ce face obiectul prezentei proceduri de achizitie sectoriala. Nota 3 : Va fi luata in consider Nota 1: Ofertantii vor depune Formularul nr. 3 "Curriculum Vitae" si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului. Nota 2: Pozitia similara in contractele nominalizate pentru indeplinirea cerintei privind experienta similara, va fi demonstrata in corelare cu activitatile de care este responsabil in contractul ce face obiectul prezentei proceduri de achizitie sectoriala. Nota 3 : Va fi luata in considerare experienta similara a expertului nominalizat in oferta, care a avut atributii in corespondenta cu cerintele din caietul de sarcini. Punctajul acordat pentru factorul de evaluare: „Componenta tehnica” cu o pondere de 60% - punctaj maxim 60 puncte, va fi calculat dupa cum urmeaza: Punctele ob?inute pentru
   2. 1 Perioada de garan?ie a lucrarilor +
   2. 2 Metodologia de realizare a contractului si planificarea resurselor tehnice si umane in corelare cu specificul si complexitatea activitatilor +
   2. 3 ...Textul complet se regaseste in Anexa 2 la fisa de date In cazul în care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. În situatia în care egalitatea se mentine, entitatea contractanta va solicita noi propuneri financiare si oferta câstigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica. Pentru prezentarea unei noi propuneri financiare, entitatea contractanta va solicita reofertare prin intermediul platformei SEAP.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 15

Critère:
Type: Qualité
Nom: 2. Componenta tehnica sau Propunerea tehnica:
   2. 1. Perioada de garana?ie a lucrarilor
Description: Acordare punctaj: Algoritmul de calcul este urmatorul: Pentru oferta/ ofertele care prezinta o perioada de garantie a lucrarilor de 120 luni sau mai mare se va acorda punctajul maxim, respectiv 9 puncte. Se acorda punctaj intermediar pentru intervalul cuprins intre 61 luni (inclusiv) si 119 luni (inclusiv) cate 0,15 puncte pentru fiecare luna acordata suplimentar. Nota 1: Nu se acorda punctaj intermediar pentru intervale mai mici de 1 luna. Pentru ofertele care prezinta perioada de garantie a lucrarilor exprimata in numar de zile sau daca numarul de luni prezentat este sub forma de zecimale se va lua in considerare doar numarul intreg de luni. (ex 1: 2937 de zile = 2937 zile/30 zile = 97,9 luni - se puncteaza 97 de luni; ex. 2: 108,6 luni se puncteaza 108 luni). Nota 2: Perioada de garantie ofertata va fi sustinuta prin specificarea in cadrul Propunerii Tehnice a materialelor si tehnologiilor pe care Ofertantul le va utiliza in vederea asigurarii calitatii lucrarii pe intreaga perioada de garantie ofertata. Nota 3: Perioada de garantie suplimentara va fi acordata in aceeleasi conditii cu cele din perioada de garantie solicitata prin documentatia de atribuire, in conformitate cu prevederile Subclauzei 61.1 din HG nr.1/2018 - Anexa
   2.  Nota 4 : Lucrarile de reparatii datorate conditiilor de trafic, unei utilizari inadecvate, accidentelor, este in sarcina CNCF CFR SA, antreprenorul fiind raspunzator doar de limitele prevazute in HG 1/2018 – Anexa
   2.  Perioada de garantie suplimentara va fi acordata in conformitate cu prevederile clauzei 61.1) din Conditii Generale: „În Perioada de Garantie, Antreprenorul nu va fi responsabil pentru uzura normala a Lucrarilor produsa, pentru fiecare parte din Lucrari, începând cu data de începere a utilizarii partii respective de catre Beneficiar (…). De asemenea, Antreprenorul nu va fi responsabil pentru uzura sau deteriorari care rezulta dintr-o utilizare necorespunzatoare a Lucrarilor.” Nota 5: In cazul in care acordarea perioadei de garantie suplimentara este conditionata sau va contine exceptii de la acordarea garantiei, aceasta nu va fi luata in considerare si nu va fi punctata.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 9

Critère:
Type: Qualité
Nom: 2. Componenta tehnica sau Propunerea tehnica:
   2. 3.Experien?a de?inuta – ?ef echipa proiectare
Description: Acordare punctaj: Algoritmul de calcul este urmatorul: Participarea expertului propus in pozitia Coordonator Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau Manager Proiect si/ sau Adjunct Coordonator Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct Manager Proiect si/ sau Sef echipa proiectare si/ sau Adjunct Sef Echipa proiectare si/ sau Sef Proiect si/ sau Adjunct Sef Proiect in cadrul unor contracte in care au fost elaborate ?i/sau actualizate ?i/sau revizuite ?i/sau completate un studiu de fezabilitate ?i/sau proiect tehnic ?i/sau DALI pentru constructie noua ?i/ sau modernizare ?i/ sau reabilitare de infrastructura de transport feroviar (se exclud domeniile tramvai, metrou), se va puncta astfel: participarea in 2 contracte: 3,5 puncte participarea in 3 contracte: 7 puncte participarea in 4 contracte sau mai mult de 4 contracte: 14 puncte Nota 1: Ofertantii vor depune Formularul nr. 3 "Curriculum Vitae" si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului. Nota 2: In vederea acordarii punctajului vor fi luate in considerare si Proiectele Tehnice elaborate in cadrul unor contracte de proiectare si executie. Nota 3 : Va fi luata in considerare experienta similara a expertului nominalizat in oferta, care a avut atributii in corespondenta cu cerintele din caietul de sarcini.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 14

Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: 2. Componenta tehnica sau Propunerea tehnica:
   2. 4. - Expertul proiectant de poduri
Description: Acordare punctaj: Acordare punctaj: Algoritmul de calcul este urmatorul: Participarea expertului propus in pozitia de Inginer proiectant de poduri si/ sau Inginer proiectant structuri si/ sau Inginer Lucrari de Arta ?i/ sau Expert proiectant poduri, in cadrul unor contracte in cadrul carora au fost elaborate si/sau actualizate si/sau revizuite un studiu de fezabilitate ?i/sau proiect tehnic ?i/sau DALI pentru construc?ie noua ?i/sau modernizare ?i/ sau reabilitare în domeniul infrastructurii feroviare, care a inclus un pod ?i/ sau pasaj ?i/ sau viaduct cu o lungime de minim 150m (se exclud domeniile tramvai, metrou), se va puncta astfel: 2 contracte -
   2. 5 puncte ; 3 contracte - 5 puncte ; 4 sau mai mult de 4 contracte: 10 puncte. Nota 1: Ofertantii vor depune Formularul nr. 3 "Curriculum Vitae" si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului. Nota 2: In vederea acordarii punctajului vor fi luate in considerare si Proiectele Tehnice elaborate in cadrul unor contracte de proiectare si executie. Nota 3: In cazul in care in cadrul contractului, prezentat pentru ca experienta similara, au fost realizate mai multe poduri ?i/ sau pasaje ?i/ sau viaducte cu o lungime de minim 150 m, se va puncta doar o singura data contractul.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 10

Critère:
Type: Qualité
Nom: 2.2. Metodologia de realizare a contractului si planificarea resurselor tehnice si umane in corelare cu specificul si complexitatea activitatilor
Description: Acordare punctaj: Algoritmul de calcul este urmatorul: Entitatea Contractanta acorda 12 puncte pentru ofertantii care prezinta o metodologie de implementare a contractului care demonstreaza o foarte buna intelegere a activitatilor stabilite in Cerintele Beneficiarului, precum si o buna documentare/ analiza a proiectului. In vederea obtinerii celor 12 puncte acordate, metodologia de implementare a contractului va trebui sa contina cel putin urmatoarele: a) descrierea TUTUROR sub-activitatilor care compun activitatile de proiectare si executie prevazute in Cerintele Beneficiarului, in succesiunea normala a acestora, si in corelare INTEGRALA cu resursele tehnice si umane necesare proiectarii si executiei referitoare la: - numarul si specialitatile personalului propus (cel putin personalul solicitat prin Cerintele Beneficiarului atat pentru activitatea de proiectare, cat si pentru cea de executie, precum si orice alt personal necesar realizarii contractului), - facilitatile/ dotarile tehnice specifice executiei Lucrarilor (cel putin echipamentele/ utilajele/ instalatiile minim solicitate prin Cerintele Beneficiarului).principalele materiale ce vor fi puse in opera in vederea realizarii Lucrarilor, tinand cont de obiectele de constructii ce intra in alcatuirea Lucrarilor, precum si de solutiile tehnice adoptate; b) reprezentarea grafica si descrierea: - activitatilor aferente studiilor de teren pentru realizarea activitatii de proiectare - activitatilor de coordonare a proiectarii lucrarilor aferente utilitatilor; - tuturor sub-activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor. c) descrierea rolului echipei de proiectare in realizarea contractului si interactiunea acesteia cu echipa de coordonare a executiei lucrarilor d) prezentarea managementului general al contractului, prin prisma interactiunii cu personalul de management al Autoritatii Contractante, cu personalul Supervizorului, cu personalul Autoritatilor publice implicate in emiterea diverselor avize (inclusiv in ceea ce priveste verificatorii autorizati).
   2.  Entitatea Contractanta acorda 6 puncte pentru ofertantii care prezinta o metodologie de implementare a contractului care demonstreaza o buna intelegere a activitatilor stabilite in Cerintele Beneficiarului. In vederea obtinerii celor 6 puncte acordate, metodologia de implementare a contractului va trebui sa contina cel putin urmatoarele: a) descrierea MAJORITATII sub-activitatilor care compun activitatile de proiectare si executie prevazute in Cerintele Beneficiarului, in succesiunea normala a acestora, si in corelare PARTIALA cu resursele tehnice si umane necesare proiectarii si executiei referitoare la: - numarul si specialitatile personalului propus (cel putin personalul solicitat prin Cerintele Beneficiarului atat pentru activitatea de proiectare, cat si pentru cea de executie, precum si orice alt personal necesar realizarii contractului), -Textul complet se regaseste in Anexa 2 la fisa de date
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 12
5.1.11.
Documents de marché
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.e-licitatie.ro
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: roumain
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 12/08/2024 15:00:00 (UTC+3)
Date limite de validité de l’offre: 10 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 12/08/2024 15:00:00 (UTC+3)
Lieu: In SEAP
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué: Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016 Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura în comun cu al?i operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara, în conformitate cu art. 66 din Legea nr.99/2016. Se solicita tuturor ofertan?ilor ca odata cu completarea DUAE sa prezinte ?i Acordul de asociere (FORMULAR 5). Nedepunerea acordului de asociere odata cu DUAE atrage respingerea ofertei ca inacceptabila (în temeiul art.202 din Legea nr.99/2016). Modalitatea de îndeplinire ?i aplicabilitatea în cadrul procedurii. Se va completa DUAE online direct in SEAP in sectiunea dedicata procedurii, pe formularul DUAE deja configurat de entitatea contractanta - sectiunea "Criteriile de selectie" - punctul A "Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie". Ofertan?ii vor prezinta Acordul de asociere (FORMULAR 5) odata cu transmiterea DUAE. Nedepunerea acordului de asociere odata cu DUAE atrage respingerea ofertei ca inacceptabila (în temeiul art.202 din Legea nr.99/2016).
Montage financier: Conform Contractului de de finantare
Informations relatives aux délais de recours: Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016. Conform prevederilor Legii 101/2016, orice persoana care considera ca a fost vatamata de o eroare sau de o neregula printr-un act al Autorita?ii Contractante, care încalca legile privind achizi?iile publice, poate depune o plângere în termen de 10 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cuno?tin?a despre actul Autorita?ii Contractante considerat nelegal.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: CNCF „CFR” SA - Directia Juridica
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Organisation qui traite les offres: Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Numéro d’enregistrement: RO 11054529
Adresse postale: Strada: Golescu Dinicu, nr. 38  
Ville: Bucuresti
Code postal: 010873
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Daniela Ghi?a
Adresse électronique: Daniela.Ghita@cfr.ro
Téléphone: +40 213192400
Télécopieur: +40 213192401
Adresse internet: https://www.cfr.ro
Profil de l’acheteur: https://www.e-licitatie.ro
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Numéro d’enregistrement: 20329980
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Télécopieur: +40 213104642
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: CNCF „CFR” SA - Directia Juridica
Numéro d’enregistrement: 11054529
Adresse postale: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucuresti  
Ville: Bucuresti
Code postal: 010873
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: officeCFR@cfr.ro
Téléphone: +40 213192526
Télécopieur: +40 213192525
Adresse internet: https://www.cfr.ro
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Operator SEAP
Numéro d’enregistrement: RO42283735
Adresse postale: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020976  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020976
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Roxana Popescu
Adresse électronique: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Téléphone: +40 3032997
Adresse internet: https://www.adr.gov.ro/
Rôles de cette organisation
TED eSender
10. Modification
Version de l’avis antérieur à modifier: dc1eaf72-37f9-45a6-8fe0-ff292424f198-01
Principale raison de la modification: Mise à jour d’informations
Description: Conform prevederilor art. 1 alin.(1) din HG 394/2016
10.1.
Modification
Identifiant de la section: LOT-0000
Description des modifications: IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor - data
10.1.
Modification
Identifiant de la section: LOT-0000
Description des modifications: Oferta trebuie sa fie valabila pana la data de
10.1.
Modification
Identifiant de la section: LOT-0000
Description des modifications: Data deschiderii
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 3e008b5d-64b7-4806-b916-8e46b1c323d5 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 22/05/2024 17:11:48 (UTC+3)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 20/06/2024 17:03:02 (UTC+3)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: roumain
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 373623-2024
Numéro de publication au JO S: 121/2024
Date de publication: 24/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
45210000 - Travaux de construction de bâtiments 
45221112 - Travaux de construction de ponts de chemin de fer 
45233140 - Travaux routiers 
45234100 - Ouvrages ferroviaires 
45234115 - Travaux de signalisation ferroviaire 
45246200 - Travaux de protection des berges 
45314000 - Installation de matériel de télécommunications 
45315300 - Installations d'alimentation électrique 
71322500 - Services de conception technique pour installations de transport 
71356200 - Services d'assistance technique 
79341000 - Services de publicité