Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 14/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Pantelimon: Services d'entretien de l'Èclairage public

2020/S 147-361800  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
31/07/2020
S147
Roumanie-Pantelimon: Services d'entretien de l'Èclairage public

2020/S 147-361800

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 133-327057)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Prim?ria Ora?ului Pantelimon
NumÈro national d'identification: 4420759
Adresse postale: Str. Sf'ntul Gheorghe nr. 32
Ville: Pantelimon
Code NUTS: RO322 Ilfov
Code postal: 077145
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Marian Ivan
Courriel: investitii@primariapantelimon.ro
TÈlÈphone: +40 213502444226
Fax: +40 213017001 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.primariapantelimon.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro

www.primariapantelimon.ro
www.e-licitatie.ro
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Delegarea gestiunii serviciului de iluminat public Ón ora?ul Pantelimon

NumÈro de rÈfÈrence: 4420759/16/2020

II.1.2)
Code CPV principal
50232100 Services d'entretien de l'Èclairage public

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Contract de prestari servicii avand ca obiect: delegarea gestiunii serviciului de iluminat public in orasul Pantelimon (Óntre?inere, mentenan?a ?i modernizare a sistemului de iluminat public, inclusiv realizarea iluminatului festiv), constand in: ó servicii privind exploatarea, Óntretinerea, revizia ?i repararea sistemului de iluminat public, inclusiv activitatea de dispecerizare ?i monitorizare a sistemului de iluminat public; ó modernizarea sistemului de iluminat public prin implementarea unui sistem de telegestiune la nivel de punct de aprindere; ó servicii privind asigurarea ornamentelor de iluminat festiv, montarea, demontare, conectarea ñ deconectarea, supravegherea functionarii/repararea acestora. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor ñ 20. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarific?ri sau informa?ii suplimentare Ón leg?tur cu documenta?ia de atribuire. OEn m?sura Ón care solicit?rile de clarificare sunt primite cu cel pu?in 20 de zile Ónainte de termenul-limit stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractant va r?spunde Ón mod clar ?i complet tuturor acestor solicit?ri de clarificare Ón a 11-a zi Ónainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
28/07/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 133-327057

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III.1.1)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Capacitatea de exercitare a activit??ii profesionale, inclusiv cerin?ele privind Ónscrierea Ón registrele profesionale sau comerciale

Au lieu de:

III 1 1 b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale. Cerinta nr. 1: se vor prezenta documente care dovedesc forma de Ónregistrare a operatorului economic, respectiv certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comer?ului Ón raza c?ruia este situat sediul ofertantului din care s rezulte cel pu?in informa?iile legate de: structura ac?ionarilor ?i a reprezentan?ilor legali, obiectul de activitate, modul de organizare ?i func?ionare al operatorului economic, Ómprejurarea dac societatea se afl Ón stare de dizolvare, lichidare sau insolven??. Certificatul constatator trebuie s con?in date actuale/reale la momentul prezent?rii. Nota nr. 1: p'n la termenul-limit stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) atasat documentatiei de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, completat Ón mod corespunz?tor de fiecare entitate participant Ón parte (dup caz, ofertant, ofertant asociat, subcontractant declarant, ter sus?in?tor), Ón scopul de a face dovada preliminar a Óndeplinirii cerintelor mentionate anterior. OEnainte de atribuirea contractului, autoritatea contractant va solicita ofertantului clasat pe primul loc dup aplicarea criteriului de atribuire s prezinte documentele justificative prin care confirm Óndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, Ón conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire. Nota 2: obiectul contractului trebuie s aib corespondent Ón codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Nota 3: operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente echivalente care dovedesc o form de Ónregistrare/autorizare ori apartenenta din punct de vedere profesional Ón conditiile legii din tara de rezident?, din care sa rezulte c operatorul economic este adecvat constituit, c nu se afl Ón niciuna din situatiile de anulare a constituirii si c are capacitatea profesional de a realiza activitatile care fac obiectul prezentului contract Ón corelare cu cerintele mai sus mentionate si reglementarile aplicabile Ón tara de origine/tara Ón care operatorul economic este stabilit. Nota 4: Ón cazul particip?rii la procedur cu ofert comun?, cerintele aferente acestui criteriu de calificare trebuie Óndeplinite de c?tre fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeaz?. Cerinta nr. 2: ofertantul va prezen?a autoriza?iile necesare exercit?rii activit??ii profesionale pentru Óndeplinirea contractului ce face obiectul prezen?ei proceduri, Ón valabilitate la data-limita de depunere a ofertei. A. Persoane juridice/fizice rom'ne ñ atestat ANRE tip Be, Ón conformitate cu art. 8 din Ordinul nr. 45/2016 ñ se vor prezen?a copii ale atestatelor conform cu originalul; B. Persoane juridice/fizice str?ine ñ operatorii economic nereziden?i vor prezenta documente echivalente emise de autorit??ile competente din ?ara de reziden??. Not?: Ón cazul Ón care oferta este depus de o asociere, cerin? este considerat Óndeplinit dac fiecare asociat de?ine respectiv autoriza?ie prin raportare la partea de contract pe care o va Óndeplini. Modalitate de indeplinire: se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Cerinta nr. 3: se solicita existen?a sediului administrativ (punctului de lucru) sau declara?ie pe proprie r?spundere privind Ónfiin?area sediului/punctului de lucru in orasul Pantelimon sau pe o raza de 15 km fa? de orasul Pantelimon, in termen de 30 de zile de la semnarea contractului de servicii; se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, adica document constatator sau declara?ie pe proprie r?spundere privind Ónfiin?area sediului/punctului de lucru in Pantelimon sau pe o raza de 15 km in termen de 30 de zile de la semnarea contractului de servicii. Cerinta nr. 4: ofertantul trebuie sa faca dovada ca are asigurate echipamentele, utilajele si mijloacele de transport necesare pentru indeplinirea contractului. Ofertantul va face dovada ca dispune minim de urmatoarele utilaje si echipamente necesare indeplinirii contractului: ó doua autoutilitare cu brat telescopic din care cel putin una cu operare la o Ónaltime minima de 16 m; ó un mijloc de transport persoane ?i materiale ñ laborator PRAM in vederea realizarii defectoscopiei (identificarea defectelor in timp util). Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente. Operatorul economic clasat pe locul 1 in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor poate face dovada detinerii in proprietate si/sau in chirie a resurselor tehnice solicitate prin prezentarea in copie conform cu originalul a cartii de identitate si a talonului pentru autovehiculele solicitate si a contractului de servicii de inchiriere (in cazul inchirierii autovehicului sau utilajului), precum si a altor documente: conventie, facturi de achizitie etc., care sa ateste faptul ca resursele tehnice solicitate se afla in dotarea si la dispozitia acestuia. Pentru autoutilitarele cu brat telescopic, ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta in copie conform cu originalul procesul-verbal de verificare tehnica din care sa reiasa admiterea in functionare efectuata in baza Legii nr. 64/2008 si a prescriptiilor tehnice pentru masini de ridicat (autorizatie ISCIR valabila).

Lire:

III 1 1 b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale. Cerinta nr. 1: se vor prezenta documente care dovedesc forma de Ónregistrare a operatorului economic, respectiv certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comer?ului Ón raza c?ruia este situat sediul ofertantului din care s rezulte cel pu?in informa?iile legate de: structura ac?ionarilor ?i a reprezentan?ilor legali, obiectul de activitate, modul de organizare ?i func?ionare al operatorului economic, Ómprejurarea dac societatea se afl Ón stare de dizolvare, lichidare sau insolven??. Certificatul constatator trebuie s con?in date actuale/reale la momentul prezent?rii. Nota nr. 1: p'n la termenul-limit stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) atasat documentatiei de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, completat Ón mod corespunz?tor de fiecare entitate participant Ón parte (dup caz, ofertant, ofertant asociat, subcontractant declarant, ter sus?in?tor), Ón scopul de a face dovada preliminar a Óndeplinirii cerintelor mentionate anterior. OEnainte de atribuirea contractului, autoritatea contractant va solicita ofertantului clasat pe primul loc dup aplicarea criteriului de atribuire s prezinte documentele justificative prin care confirm Óndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, Ón conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire. Nota 2: obiectul contractului trebuie s aib corespondent Ón codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Nota 3: operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente echivalente care dovedesc o form de Ónregistrare/autorizare ori apartenenta din punct de vedere profesional Ón conditiile legii din tara de rezident?, din care sa rezulte c operatorul economic este adecvat constituit, c nu se afl Ón niciuna din situatiile de anulare a constituirii si c are capacitatea profesional de a realiza activitatile care fac obiectul prezentului contract Ón corelare cu cerintele mai sus mentionate si reglementarile aplicabile Ón tara de origine/tara Ón care operatorul economic este stabilit. Nota 4: Ón cazul particip?rii la procedur cu ofert comun?, cerintele aferente acestui criteriu de calificare trebuie Óndeplinite de c?tre fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeaz?. Cerinta nr. 2: ofertantul va prezen?a autoriza?iile necesare exercit?rii activit??ii profesionale pentru Óndeplinirea contractului ce face obiectul prezen?ei proceduri, Ón valabilitate la momentul prezentarii acestora. A. Persoane juridice/fizice rom'ne ñ atestat ANRE tip Be, Ón conformitate cu art. 8 din Ordinul nr. 45/2016 ñ se vor prezen?a copii ale atestatelor conform cu originalul; B. Persoane juridice/fizice str?ine ñ operatorii economic nereziden?i vor prezenta documente echivalente emise de autorit??ile competente din ?ara de reziden??. Not?: Ón cazul Ón care oferta este depus de o asociere, cerin? este considerat Óndeplinit dac fiecare asociat de?ine respectiv autoriza?ie prin raportare la partea de contract pe care o va Óndeplini. Modalitate de indeplinire: se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Cerinta nr. 3: se solicita existen?a sediului administrativ (punctului de lucru) sau declara?ie pe proprie r?spundere privind Ónfiin?area sediului/punctului de lucru in orasul Pantelimon sau pe o raza de 15 km fa? de orasul Pantelimon, in termen de 30 de zile de la semnarea contractului de servicii; se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, adica document constatator sau declara?ie pe proprie r?spundere privind Ónfiin?area sediului/punctului de lucru in Pantelimon sau pe o raza de 15 km in termen de 30 de zile de la semnarea contractului de servicii.

NumÈro de section: III.1.3)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Capacitatea tehnic ?i profesional

Au lieu de:Lire:

III.1.3 a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala. Cerinta nr.
   1.  Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are asigurate echipamentele, utilajele si mijloacele de transport necesare pentru indeplinirea contractului. Ofertantul va face dovada ca dispune minimum de urmatoarele utilaje si echipamente necesare indeplinirii contractului: ó doua autoutilitare cu brat telescopic din care cel putin una cu operare la o Ónaltime minima de 16 m; ó un mijloc de transport persoane ?i materiale ñ laborator PRAM in vederea realizarii defectoscopiei(identificarea defectelor in timp util). Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente. Operatorul economic clasat pe locul 1 in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor poate face dovada detinerii in proprietate si/sau in chirie a resurselor tehnice solicitate prin prezentarea in copie conform cu originalul a cartii de identitate si a talonului pentru autovehiculele solicitate si a contractului de servicii de inchiriere (in cazul inchirierii autovehicului sau utilajului), precum si a altor documente: conventie, facturi de achizitie etc., care sa ateste faptul ca resursele tehnice solicitate se afla in dotarea si la dispozitia acestuia. Pentru autoutilitarele cu brat telescopic, ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta in copie conform cu originalul procesul-verbal de verificare tehnica din care sa reiasa admiterea in functionare efectuata in baza Legii nr. 64/2008 si a prescriptiilor tehnice pentru masini de ridicat (autorizatie ISCIR valabila).

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
50232100 - Services d'entretien de l'éclairage public