Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/03/2020
Date de péremption : 04/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Petro?ani: Conteneurs mobiles à usage spécifique

2020/S 61-145161  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/03/2020 S61 Fournitures - Avis de marché - Procédure ouverte Roumanie-Petro?ani: Conteneurs mobiles à usage spécifique 2020/S 061-145161 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Institutul Na?ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minier ?i Protec?ie Antiexploziva - Insemex Petro?ani Numéro national d'identification: RO 2664676 Adresse postale: Str. General Vasile Milea nr. 32-34 Ville: Petro?ani Code NUTS: RO423 Code postal: 332047 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Camelia Florentina Prodan Courriel: camelia.prodan@insemex.ro Téléphone: +40 254541621 Fax: +40 254546277 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.insemex.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro www.insemex.ro www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100091307 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Institut Na?ional
I.5) Activité principale Autre activité: Servicii de cercetare-dezvoltare
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Poligon mobil pentru antrenamentul salvatorilor echipat Numéro de référence: 2664676_2020_PAAPD1133088
II.1.2) Code CPV principal 34221000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Furnizare: "Poligon mobil pentru antrenamentul salvatorilor echipat", compus din: - semiremorca; - ?asiul semiremorcii; - compartimente pentru echipamentele fitness ?i echipamente de control ce vor cuprinde urm?toarele: -- scara infinitului cu interfa? pentru calculator; -- biciclet ergometru cu interfa? pentru calculator; -- band de alergare; -- dispozitiv de impact cu interfa? pentru calculator; -- stepper cu interfa? pentru calculator; -- instala?ie de aer conditionat; -- pupitru de control; -- sistem de control al instruirii; -- monitoare (4 buc.); -- sistem de calcul PC cu licente Office ?i Windows; -- indicator de temperatura; -- control al ilumin?rii camerei; Sistem de comunicare; -- unitate de control a camerelor de supraveghere; -- recorder video/audio digital, pe 4 canale; -- sistem de monitorizare a u?ilor; -- scaun rotativ; -- dulap pentru aparate de respira?ie; -- sistem de telemetrie; -- compartiment pentru spa?ii închise ce va cuprinde urmatoarele: traseu de spa?ii închise; ma?in de produs cea??; zona de c?ldur 4 kW; instala?ie efecte de lumin?; camere de termoviziune (2 buc??i); camere cu infraro?u (2 buc??i); sistem de ventila?ie, cu respectarea cerintelor tehnice minime din caietul de sarcini. Operatorul economic va mai presta servicii de transport, instalare, instruire la sediul beneficiarului, service in perioada de garan?ie a produsului, omologarea semiremorcii (RAR) conform legisla?iei din România. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 10-a zi, inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor, Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este de 15 zile.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 2 327 250.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31516000 33111640 37440000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO423 Lieu principal d'exécution:
La sediul Incd Insemex Petrosani, Str. General V. Milea nr. 32-34
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare: "Poligon mobil pentru antrenamentul salvatorilor echipat", compus din: - semiremorca; - ?asiul semiremorcii; - compartimente pentru echipamentele fitness ?i echipamente de control ce vor cuprinde urm?toarele: -- scara infinitului cu interfa? pentru calculator; -- biciclet ergometru cu interfa? pentru calculator; -- band de alergare; -- dispozitiv de impact cu interfa? pentru calculator; -- stepper cu interfa? pentru calculator; -- instala?ie de aer conditionat; -- pupitru de control; -- sistem de control al instruirii; -- monitoare (4 buc.); -- sistem de calcul PC cu licente Office ?i Windows; -- indicator de temperatura; -- control al ilumin?rii camerei; Sistem de comunicare; -- unitate de control a camerelor de supraveghere; -- recorder video/audio digital, pe 4 canale; -- sistem de monitorizare a u?ilor; -- scaun rotativ; -- dulap pentru aparate de respira?ie; -- sistem de telemetrie; -- compartiment pentru spa?ii închise ce va cuprinde urmatoarele: traseu de spa?ii închise; ma?in de produs cea??; zona de c?ldur 4 kW; instala?ie efecte de lumin?; camere de termoviziune (2 buc??i); camere cu infraro?u (2 buc??i); sistem de ventila?ie, cu respectarea cerintelor tehnice minime din caietul de sarcini. Operatorul economic va mai presta servicii de transport, instalare, instruire la sediul beneficiarului, service in perioada de garan?ie a produsului, omologarea semiremorcii (RAR) conform legisla?iei din România. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 10-a zi, inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor, Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este de 15 zile.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Perioada de garan?ie acordata va fi exprimata in luni. Minim 12 luni, maxim 24 de luni. O perioada mai mica de 12 luni duce la declararea ca neconforma a ofertei. Pentru ofertele care acorda perioada de garan?ie mai mare decât perioada maxima de 24 de luni, nu vor primi punctaj suplimentar. Punctajul se va acorda propor?ional, conform algoritmului de calcul. Perioada de garan?ie va constitui clauza contractuala. / Pondération: 25 Prix - Pondération: 75
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 6 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Tipul de finantare: alte surse - Program Nucleu - Extox 2
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 actualizata si a art. 60 din Legea nr. 98/2016 actualizata. Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaz îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz a fi prezentate, la solicitarea autorit??ii/entit??ii contractante, doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor: - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezent?rii; - cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezult din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; - dup caz, documente prin care se demonstreaz faptul c operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice; - alte documente edificatoare, dup caz. În cazul în care în ?ara de origine sau ?ara în care este stabilit ofertantul/ter?ul sus?in?tor/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prev?zute mai sus sau respectivele documente nu vizeaz toate situa?iile prev?zute la art. 164, 165 ?i 167, autoritatea/entitatea contractant are obliga?ia de a accepta o declara?ie pe proprie r?spundere sau, dac în ?ara respectiv nu exist prevederi legale referitoare la declara?ia pe propria r?spundere, o declara?ie autentic dat în fa?a unui notar, a unei autorit??i administrative sau judiciare sau a unei asocia?ii profesionale care are competen?e în acest sens. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii participanti la procedura vor trebui sa depuna odata cu DUAE, formularul privind neincadrarea la art. 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator, subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Cerinta nr.2: Persoanele cu functie de decizie din cadrul Incd Insemex Petrosani, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, in conformitate cu prevederile art. 60, pct. 1, lit. d) si e) din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, sunt pers. care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante privind organizarea, derularea si finalizarea procedurii: - director general - dr.ing. George Artur Gaman; - director stiintific - dr.ing. Emilian Ghicioi; - director tehnic - dr.ing. Gheorghe Daniel Pupazan; - director economic - ec.Claudia Ajder; - sef Compartiment financiar-contabil - ec.Mihaela Otilia Dalea; - ec. Izabela Iuliana R?doi - economist; - ?ef Oficiu juridic - jr.Florin Manea; - jr. Marius Alin Petre - jurist; - ?ef Comp. Achizitii-Investitii - ec.Camelia Florentina Prodan; - ing. Mariana Daniela Magyari - inginer CAI; - sef LRS - drd. ing. Cristian Nicolescu - cercetator stiintific gr. III - DSI; - dr. ing. Cosmin Ilie - cercetator stiintific gr. I - DSI; - dr. ing. Lorand Toth - cercetator stiintific gr. I - DSI; - dr. ing. Alin Irimia - cercetator stiintific gr. III - DSI; - dr. ing. Andrei Giread - cercetator stiintific gr. III - DSI. Modalitatea de îndeplinire: AC are obliga?ia complet?rii formularului de integritate, conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achizi?ie public?. Cerinta nr. 1: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de indeplinire: completare DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat, doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor de catre op. ec. clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Alte documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE. Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului pentru partea de contract pe care o realizeaza
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Se va completa DUAE conform cerintei cu principalele livrari pe ultimii trei ani, numarul si data contractului invocat drept experienta similara, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei de experienta similara asumata prin completarea DUAE, respectiv lista cu principalele livrari din ultimii trei ani cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati urmeaza sa fie prezentata la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. De asemenea, se vor prezenta documente relevante, ca de exemplu: certificate, recomandari, receptii partiale/finale emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar. Se accepta orice alte documente relevante in sustinerea cerintei.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 04/05/2020 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 04/09/2020
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 04/05/2020 Heure locale: 15:00 Lieu:
În SEAP.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Tipul de finantare: alte surse - Program Nucleu - Extox
   2.  Precizari privind modalitatea de departajare a ofertelor care ar putea avea acelasi pret: în cazul în care dou sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare, în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant are dreptul s solicite noi propuneri financiare ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat cea cu propunerea financiar cea mai mic?. Pentru îndeplinirea obliga?iei referitoare la modul de completare/transmitere a DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedurile de atribuire, prev?zut la art. 60 alin. (1) ?i (4), art. 69 alin. (1) ?i (3), art. 123 alin. (2) ?i (3) din HG nr. 395/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, ace?tia vor completa direct în SEAP, în sec?iunea dedicat a procedurii de interes. Precizari privind regulile de comunicare: toate intrebarile si solicitarile de clarificari se vor transmite autoritatii contractante numai prin intermediul SEAP. Autoritatea contractanta nu va da curs solicitarilor primite prin alte cai de comunicare. Specificarea, in cadrul documentatiei de atribuire, a unor denumiri de marci, furnizori, producatori etc, este neintentionata si acestea se vor citi obligatoriu, insotite de sintagma "sau echivalent". Toate documentele vor fi redactate in limba româna sau, daca este cazul, vor fi însotite de traducerea în limba româna.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro http://www.cnsc.ro
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare sunt cele prevazute in Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contracului de achiz. publica, a contractului sectorial si a contractului de concesiune de lucrari si concesiune de servicii.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: INCD - Insemex Petro?ani, Oficiu juridic, int.147 Adresse postale: str. General Vasile Milea, nr.32-34 Ville: Petro?ani Code postal: 332047 Pays: Roumanie Courriel: insemex@insemex.ro Téléphone: +40 254541621 Fax: +40 254546277 Adresse internet: www.insemex.ro www.insemex.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
23/03/2020
 
 
C L A S S E    C P V
31516000 - Émetteurs infrarouges 
33111640 - Thermographes 
34221000 - Conteneurs mobiles à usage spécifique 
37440000 - Équipement de culture physique