Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption : 22/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Petro?ani: Services de transport ferroviaire

2021/S 37-093631  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 Roumanie-Petro?ani: Services de transport ferroviaire 2021/S 037-093631 Avis de marché - secteurs spéciaux Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A.
Numéro national d'identification: RO30855230 Adresse postale: Str. Timi?oarei nr. 2 Ville: Petro?ani Code NUTS: RO423 Hunedoara Code postal: 332015 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Eduard Aurelian Mija Courriel: office@cenhd.ro Téléphone: +40 254544312/+40 254236407/+40 254570790 Fax: +40 254544313/+40 254236404/+40 254570481 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cenhd.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100113837 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Électricité
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Servicii de manevr feroviar pe liniile ferate industriale Lupeni Numéro de référence: RO30855230-2021-DM-EMLU-S -8
II.1.2) Code CPV principal 60200000 Services de transport ferroviaire
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Serviciul de manevr feroviar pe liniile ferate industriale Lupeni. Operatorul economic va putea solicita clarificari cu 20 de zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, in mod clar, complet si fara ambiguitati, doar la solicitarile de clarificari adresate pana la termenul-limita stabilit.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 3 786 816.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO423 Hunedoara Lieu principal d'exécution:
VALEA JIULUI - EM LUPENI prin Sucursala PRESTSERV Petro?ani
II.2.4) Description des prestations:
Conform prevederilor caietului de sarcini. Serviciile de manevra feroviara pe liniile ferate industriale LFI proprietatea CEH SA constau in aprovizionarea cu vagoane goale a sucursalei EM Lupeni, trierea, compunerea convoaielor incarcate pe sorturi de carbune si expedierea vagoanelor in statiile CFR de racord, pe baza de comanda scrisa, emisa de Sucursala Prestserv Petrosani. 1)Cantitatea maximala pana la 31.12.2021 este de 94.800 tone 2) Cantitatea maximala pe 4 luni 2022 este de 48.600 RON. Conform necesarului din caietul de sarcini Valoarea minim a intervalului reprezint valoarea estimat a prezentei proceduri pân la 31.12.2021 (func?ie de care se vor elabora ?i evalua ofertele) iar valoarea maxim reprezint valoarea estimat ce con?ine ?i valoarea posibilei supliment?ri cu 4 luni in 2022.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 8 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Se aplica prevederile art 160 din HG 394/2016, in conditiile existentei surselor de finantare, respectiv 1 prelungire a contractului de servicii, prin act aditional, in aceleasi conditii, cu 4 luni in anul 2022.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerinta nr. 1: Operatorii economici/subcontractantii propusi/tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177 din Legea 99/2016, Cerinta nr. 2: Operatorii economici/subcontractantii propusi/tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 178 din Legea 99/2016, Obs. Prin exceptie, de la dispozitiile art 178, alin (1) si (2) un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire daca se afla in situatia prevazuta in art. 179, alin (2). Cerinta nr. 3: Operatorii economici/subcontractantii propusi / tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 180 din Legea 99/2016 Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor 1,2,3: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contrantante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar ce se va intocmi la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente sunt:
   1.  Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.), restante la momentul prezentarii.
   2.  Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din Certificatul Constatator emis de ONRC / actul constitutiv.
   3.  Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin (2), art. 180 alin (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice, dupa caz. Cerinta nr.4: Operatorii economici/subcontractantii propusi/tertii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatii potential generatoare de conflict de interese prevazute la art. 73 din Legea 99/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va depune o declaratie pe propria raspundere (formularul 4) alaturi de DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, pana la data limita de depunere a ofertelor. Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt:
   1.  ROSU CRISTIAN - Administrator Special
   2.  DIOANE SAMUEL- Director General
   3.  TASCAU CARMEN - Director Economic
   4.  CONT IOAN - Director Tehnic Dezvoltare
   5.  CHIUZAN COSMIN - Director Directie Miniera
   6.  LUVERDO STEFAN LUCIAN- Director Directie Energie
   7.  ARDELEAN NELU - Director Comercial
   8.  IOSIP DUMITRELA GABRIELA - Director Juridic
   9.  ROGOBETE MARIUS- Inginer sef SSM 10. PREDA IOAN ADRIAN - Ing Sef Electromecanic 11. OLARU LIVIU - Ing. Sef Productie 12. POPESCU CRISTIAN - Ing. Sef Inchidere si Ecologizare 13. MIJA EDUARD- Sef Serviciu Achizitii 14. GOLUMBEANU -PIGUI CHRISTIANE- Sef Serviciu Juridic Cerinta
   1.  Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contrantante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar ce se va intocmi la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente sunt: Certificat Constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta. Informatiile cuprinse in documente trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii acestora. Cerinta nr. 2 Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca ca detin Licenta de transport feroviar insotita de Certificatul de Siguranta cu Anexa 2 partea B, emise de AFER,in baza OMT535/2007. Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contrantante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar ce se va intocmi la finalizarea evaluarii ofertelor Aceste documente sunt: Licenta de transport feroviar insotita de Certificatul de Siguranta cu Anexa 2 partea B (material rulant), emisa de AFER,in baza art. 1 alin.3 din OMTCT535/2007, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Utilaje, instalatii si echipament tehnic Cerinta
   1.  Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedesca faptul ca dispun (prin oricare din formele: proprietate/inchiriere/comodat/leasing) de dotarea tehnica necesara executarii contractului. Proportia de subcontractare Cerinta
   1.  Operatorii economici ce depun oferta vor preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze. Cerinta
   2.  Operatorii economici ce depun oferta vor preciza daca recurg la sustinerea unui tert/terti. Cerinta 3 Operatorii economici ce depun oferta vor prezenta acord de asociere, daca este cazul. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar ce se va intocmi la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente sunt: O declaratie cu privire la utilajele, instalatiile si/sau echipamentele tehnice la dispozitia operatorului economic pe durata executarii contractului, prin oricare din formele: proprietate /inchiriate / comodat/leasing, respectiv: minim 1 locomotiva tip LDE de 2100 CP Cerinta
   1.  Acordurile de subcontractare (ce trebuie intocmite in concordanta cu oferta si se constituie anexa la contractul sectorial)se vor prezenta odata cu depunerea DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin acordurile de subcontractare urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contrantante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar ce se va intocmi la finalizarea evaluarii ofertelor. Cerinta
   2.  Angajament de sustinere incheiat cu tertul/ tertii respectiv (i), se vor prezenta odata cu depunerea DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin Angajamentul de sustinere incheiat cu tertul/ tertii respectiv (i), respectiv documentele transmise ofertantului de catre tert, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul / tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament, urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contrantante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar ce se va intocmi la finalizarea evaluarii ofertelor. Cerinta 3 Acordurile de asociere (ce trebuie intocmite in concordanta cu oferta si se constituie anexa la contractul sectorial)se vor prezenta odata cu depunerea DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin acordurile de asociere urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contrantante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar ce se va intocmi la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si se va constitui in conformitate cu prevederile art. 42 din Hotararea nr.394/2016, respectiv prin: - virament bancar in contul de garantii deschis de autoritatea contractanta la BCR Petrosani: RO74RNCB0160130003640085 sau - printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii. Documentul prin care se confirma constituirea garantiei de participare se va incarca in SEAP impreuna cu oferta si celelalte documente ale acesteia- semnat cu semnatura electronica extinsa - cel mai târziu la data si ora limita de depunere a ofertelor si trebuie sa prevada ca plata g.p. se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Cuantumul garantiei de participare reprezinta 1 % din valoarea estimata pana la 31.12.2021, respectiv 25.032,48lei. Perioada de valabilitate va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 120 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Entitatea contractanta are obligatia de a retine g.p. cand ofertantul se afla in situatia prevazuta la art. 43, alin (1) din Hotararea 394/2016 Garantia de participare se va returna de a.c. conf. prevederilor art. 44 din Hotararea 394/2016. Cuantumul garan?iei de bun execu?ie a contractului reprezint un procent de 5 % din valoarea contractului sectorial, f?r TVA. Garan?ia de bun execu?ie se va constitui de contractant în termen de 5 zile lucr?toare de la semnarea contractului sectorial, conform prevederilor art. 45 din Hot?rârea nr.394/2016, prin una din formele men?ionate la art.46 alin.(1) ?i alin.(3) din Hot?rârea 394/2016
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 22/03/2021 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 22/07/2021
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 22/03/2021 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.DUAE consta intr-o declaratie pe propria raspundere actualizata, ca dovada preliminara in locul certificatelor eliberate de catre autoritatile publice sau de catre terti care confirma ca operatorul economic in cauza indeplineste cerintele solicitate la III.1.1a), III.1.1b).
   2.  Doar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, va prezenta documente justificative actualizate prin care demonstreaza indeplinirea tuturor informatiilor cuprinse in DUAE. Comisia de evaluare analizeaza si verifica fiecare oferta atat din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, cat si din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica. Aplica criteriul de atribuire, intocmeste clasamentul si deschide sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc, acordand un termen de raspuns. In situatia in care ofertantul clasat pe primul loc nu demonstreaza in mod corespunzator indeplinirea integrala a tuturor criteriilor de calificare, entitatea contractanta solicita ofertantului clasat pe locul urmator sa depuna toate documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la sectiunea "Intrebari") va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare (in sensul scaderii propunerii financiare initiale). Comisia de evaluare elaboreaza Raportul procedurii, il incarca in SEAP si transmite comunicari privind rezultatul procedurii.
   3.  Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari cu privire la continutul documenta?iei de atribuire, in termenul stabilit prin anuntul de participare. Solicitarile de clarificari se vor adresa in mod exclusiv in SEAP, la sectiunea "Intrebari", iar entitatea contractanta va publica in SEAP, la sectiunea "Documentatie si clarificari", raspunsurile doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit.
   4.  Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse in SEAP, la sectiunea "Intrebari", iar operatorii economici vor transmite raspunsurile si eventualele documente solicitate de comisia de evaluare pe parcursul evaluarii ofertelor in SEAP la sectiunea "Intrebari ", sub forma unuia sau mai multor documente/fisiere semnate cu semnatura electronica extinsa.
   5.  Pt vizualizarea DA încarcate în SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic(acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica)
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Termenele de exercitare a c?ii de atac sunt cele prev?zute la art. 8 din Legea 101/2016.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Serviciul juridic al CEH S.A. Petro?ani Adresse postale: Str. Timi?oara nr. 2, jude?ul Hunedoara Ville: Petro?ani Code postal: 332015 Pays: Roumanie Courriel: office@cenhd.ro Téléphone: +40 254506214 Adresse internet: www.cenhd.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
60200000 - Services de transport ferroviaire