01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/12/2018
Date de péremption : 14/02/2019
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Petro?ani: Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau

2018/S 247-571043 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/12/2018 S247  - - Marché de travaux - Avis de marché - Procédure ouverte Roumanie-Petro?ani: Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau 2018/S 247-571043 Avis de marché - secteurs spéciaux Travaux
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Apa Serv Valea Jiului S.A.
Romania Str. Cuza Vod nr. 23 Petro?ani 332034 Roumanie Point(s) de contact: Zbora Claudiu Téléphone: +40 254543144 Courriel: piu.asvj@gmail.com Fax: +40 254546672 Code NUTS: RO423 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.asvj.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro www.asvj.ro www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.e-licitatie.ro Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Reabilitarea aduc?iunii Valea de pe?ti, pe tronsonul Vulcan - Petro?ani Numéro de référence: 'VJ/CL/03"
II.1.2) Code CPV principal 45232150
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Lucrarile contractului au in vedere reabilitarea prin inlocuire a conductei existente de aductiune pe o lungime de aproximativ 10,6 km pe tronsonul Vulcan-Petrosani. Termene: Executie de lucrari - 24 luni + perioada de garantie - 36 luni Valoarea estimata a contractului este de: 23.589.694 RON si nu include sumele reprezentand,,cheltuieli diverse si neprevazute'. Termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 23 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care solicitarile de clarificari au fost adresate in termenul de 23 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, termenul de raspuns al Entitatii Contractante la solicitarile de clarificari este de 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 23 589 694.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45232151
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO423 Lieu principal d'exécution:
Jud. HUNEDOARA
II.2.4) Description des prestations:
Lucrarile contractului au in vedere reabilitarea prin inlocuire a conductei existente de aductiune pe o lungime de aproximativ 10,6 km pe tronsonul Vulcan-Petrosani. Termene: Executie de lucrari - 24 luni + perioada de garantie - 36 luni Valoarea estimata a contractului este de: 23.589.694 RON si nu include sumele reprezentand,,cheltuieli diverse si neprevazute'
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Demonstrarea unei metodologii corespunzatoare pentru obtinerea asigurarii ca activitatile sunt realizate la parametrii calitativi solicitati (Planul de management al c... detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondération: 15 Critère de qualité - Nom: Gradul de adecvare al graficului general de realizare a inv. publice, resursele alocate pentru realizarea activitatilor in cadrul Contractului prin raportare la metodo... detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondération: 15 Prix - Pondération: 70
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 60 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL HUNEDOARA (VALEA JIULUI) 2014-2020
II.2.14) Informations complémentaires Contributie UE - Fondul de Coeziune 85 %; Contributie publica nationala-Buget de Stat 13 %; Contributie locala-Buget local 2 %
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii NU trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178, 180 si 73 din Legea nr. 99/2016.
   1.  Neincadrarea in prevederile art. 177 din Legea nr. 99/2016, pentru Ofertant/Ofertant asociat/Tert sustinator /Subcontractant
   2.  Neincadrarea in prevederile art. 178 din Legea nr. 99/2016, pentru Ofertant/Ofertant asociat/Tert sustinator /Subcontractant
   3.  Neincadrarea in prevederile art. 180 din Legea nr. 99/2016, pentru Ofertant/Ofertant asociat/Tert sustinator /Subcontractant
   4.  Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016, pentru Ofertant/Ofertant asociat /Tert sustinator/Subcontractant. Modalitatea de indeplinire: Se completeaza DUAE Toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociati, subcontractanti si terti sustinatori) impreuna cu DUAE vor prezenta Formularul nr. 5 - Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016. Lista persoanelor care detin functii de decizie in cadrul entitatii contractante: Nume si Prenume - Functia Ocupata Cristian Andrei IONICA - Director General Monica TARCEA - Sef Departament Dezvoltare Florin DONISA - Sef Departament Exploatare Roxana BENKE - Sef Departament Economic Melania FAUR - Sef Serviciu Juridic Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si care urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc, sunt: ­-certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; ­-cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC /actul constitutiv; ­-dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 178 alin. (3), art. 179, art. 180 alin. (2) si art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile publice. ­-alte documente edificatoare, dupa caz. Precizari:
   1.  Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz;
   2.  Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire;
   3.  Documentele din aceasta sectiune vor fi prezentate de catre fiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici (operator economic ofertant/asociat/terti sustinatori/subcontractanti propusi);
   4.  Persoanele juridice straine vor prezenta orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva;
   5.  In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste existenta sau inexistenta unei situatii de excludere, entitatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente straine mai sus mentionate;
   6.  In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180, atunci se accepta o declaratie pe propria raspundere sau, d... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Cerinta nr. 1 Declaratie privind informatii generale si situatia economico-financiara. Se solicita declararea media cifrei de afaceri globala din ultimii trei ani, respectiv 2015, 2016, 2017. Media Cifrei de afaceri globala pe ultimii trei ani a ofertantului (operator economic sau membrii grupului de operatori economici impreuna) trebuie sa fie mai mare sau egala cu valoarea estimata a contractului, adica 23.589.694 RON. Nota: Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat RON se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb RON/valuta, comunicata de catre Banca Centrala Europeana (http://www.ecb.int). Cerinta nr. 2 Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow-ul de executie a lucrarilor pentru o perioada de 3 luni in suma de
   2. 948.712 RON. Nota: Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat RON se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb RON/valuta, comunicata de catre Banca Centrala Europeana (http://www.ecb.int). http://www.ecb.int http://www.ecb.int Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Se va completa DUAE in conformitate cu Notificarea ANAP nr 240/2016 de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea informatiilor in formularul DUAE, cum ar fi bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente acestora in tara de origine a ofertantului, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea Entitatii Contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire. Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea economica si financiara se demonstreaza prin cumularea resurselor tuturor membrilor asocierii. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea criteriilor privind capacitatea economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre tert/terti, in conditiile Legii, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirma faptul ca acesta va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele invocate. Subcontractantii pe a caror capacitati ofertantul/candidatul se bazeaza pentru demonstrarea indeplinirii anumitor criterii de calificare si selectie sunt considerati si terti sustinatori, caz in care acordul de subcontractare reprezinta, in acelasi timp, si angajamentul ferm. Odata cu depunerea DUAE si Angajamentului tertului sustinator, completat conform Formular nr. 6 si Formular nr. 6A, se vor depune si documentele anexa la Angajament transmise de catre tert/terii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora, urmand ca documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament sa fie depuse doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea entitatii contractante. In cazul unui asocieri de operatori economici, sustinerea acordata de catre tert va fi oferita asocierii si nu unuia dintre membrii asocierii. La momentul depunerii ofertei tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor prezenta DUAE, conform art. 202, alin. (2) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care tertul/tertii sustinator/sustinatori asigura sustinerea capacitatii economice si financiare, si sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca tertul/tertii nu se afla in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 73, art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016. Se vor prezenta informatiile in cadrul DUAE de catre Ofertantii participanti la procedura de atribuire, conform art. 202, alin. (1) din Legea 99/2016, completand Partea IV: Criteriile de selectie - B: Capacitatea economica si financiara. Indicator financiar. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea informatiilor in formularul DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in urma finalizarii evaluarii ofertelor. Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci demonstrarea acestei cerinte se face prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Se va depune orice document ce atesta indeplinirea cerintei: ­-Scrisoare din partea bancilor sau societati finantatoare din care sa rezulte ca detin resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru primele 3 luni de derulare a contractului, conform graficului de plati. Documentele suport prin care se poate demonstra indeplinirea cerintei privind cashflow-ul trebuie sa fie angajante in raport cu emitentul, respectiv sa confirme faptul ca ofertantul va avea acces la finantare din partea unei institutii de creditare, are disponibilitati banesti proprii, etc
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Cerinta nr. 2 Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. In cazul subcontractarii, ofertantul va preciza sarcinile fizice si valorice care revin partilor in cadrul ofertei tehnice si financiare. Cerinta nr. 3 Acord de asociere (daca este cazul). In cazul asocierii se va depune acordul de asociere si propriile documente de calificare. Capacitatea economica si financiara, precum si capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Cerinta nr.1-Experienta similara a operatorului economic: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat intr-o perioada de cel mult ultimii 5 ani, lucrari duse la bun sfarsit similare sau superioare din punct de vedere al complexitatii cu lucrarile ce fac obiectul prezentei achizitii a caror valoare cumulata a fost de cel putin 23.589.694 RON la nivelul a minimum un contract - maximum 3 contracte de lucrari. Sintagma "lucrari duse la bun sfarsit similare sau superioare din punct de vedere al complexitatii" inseamna: -lucrari de extindere/reabilitare/modernizare/constructie noua/infiintare a infrastructurii de apa si/sau apa uzata receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces-verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau; -lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala Note:
   1.  Numarul de ani aferenti experientei similare, respectiv perioada de cel mult ultimii 5 ani, se calculeaza prin raportare la data limita a depunerii ofertei, stabilita de Entitatea Contractanta in anuntul de participare.
   2.  Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana;
   3.  Pentru contractele a caror valoare este exprimata in alte monede decat RON se va folosi pentru conversie cursul mediu anual in lei/valuta comunicat de Banca Centrala Europeana pentru fiecare an in parte (http://www.ecb.int) http://www.ecb.int Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Se completeaza DUAE in conformitate cu Notificarea ANAP nr 240/2016. Pentru fiecare subcontractant se vor completa sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca nu se afla in situatiile prevazute la art. 73, art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016. Se va completa Formularul nr. 11 - Acordul sau scrisoarea preliminara de subcontractare care va fi depus odata cu DUAE, pentru fiecare sub-contractant in parte. In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, entitatea contractanta are dreptul de a solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens. Daca este cazul, se vor prezenta traduceri autorizate in limba romana a documentelor solicitate mai sus. Contractele incheiate intre liderul asociatiei si Subcontractanti vor deveni anexe la contractul incheiat intre Entitatea Contractanta si acesta. Se completeaza DUAE in conformitate cu Notificarea ANAP nr 240/2016. Pentru fiecare asociat se vor completa sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca nu se afla in situatiile prevazute la art. 73, art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016. Se va completa Formularul 3A - care se va depune odata cu DUAE, pentru fiecare asociat in parte. In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, entitatea contractanta are dreptul de a solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens. Daca este cazul, se vor prezenta traduceri autorizate in limba romana a documentelor solicitate mai sus. Toti asociatii vor asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului. Liderul asociatiei este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. Contractele incheiate intre liderul asociatiei si Asociati vor deveni anexe la contractul incheiat intre Entitatea Contractanta si acesta. Se va completa DUAE in conformitate cu Notificarea ANAP nr 240/2016 de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa, sunt: ­-Copii ale unor certtificate de predare-primire, recomandari, procese verbale de receptie/certificari de buna executie/ certificate constatatoare. Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin cumularea resurselor tuturor membrilor asocierii. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre tert/terti, in conditiile Legii, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirma faptul ca acesta va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele invocate. Subcontractantii pe a caror capacitati ofertantul/candidatul se bazeaza pentru demonstrarea indeplinirii anumitor criterii de calificare si selectie sunt considerati si terti sustinatori, caz in care acordul de subcontractare reprezinta, in acelasi timp, si angajamentul ferm. Se solicita prezentarea odata cu DUAE a unui angajament ferm de catre tertii sustinatori participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, completat conform Formular nr. 7 si Formular nr. 7A. Angajamentul si documentele justificative anexe la angajament din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora, vor fi prezentate odata cu DUAE. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art 177, art. 178, art. 180 si art. 73 din Legea nr. 99/2016.
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii (model orientativ in sectiunea Formulare a prezentei Documentatii de atribuire - Formular nr. 1). Cuantumul garantiei este de: 235.896,00 RON. Valabilitate: 4 luni de la data limita a primirii ofertelor. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori. Garantia emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Instrumentul de garantare se transmite in SEAP impreuna cu oferta si celelalte documente ale acesteia pana la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor, in sectiunea Documente de calificare. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in valuta se va face la cursul BNR din data Anuntului de participare. Neprezentarea instrumentelor de garantare pana la data limita de depunere a ofertelor va conduce la respingerea ofertelor respective, conform art. 71 alin (3) din HG nr. 394/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care prin raspunsul transmis, ofertantul nu clarifica in maximum 3 zile lucratoare de la data-limita de depunere a ofertelor eventualele neconcordante cu privire la indeplinirea conditiilor de forma a garantiei de participare, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea, oferta va fi considerata inacceptabila, in temeiul art. 228, alin. (4) din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din Pretul Contractului, fara TVA. Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii, si devine anexa la contract, prevederile art. 42 alin. (3) si (5) aplicandu-se in mod corespunzator. Un formular recomandat/model orientativ pentru instrumentul de Garantie de Buna Executie se gaseste in sectiunea Formulare a prezentei Documentatii de atribuire - Formular nr.
   2.  Nu se admite prezentarea unor documente de garantare de buna executie comune cu alte investitii. In cazul unei asocieri, garantia de buna executie va fi constituita in numele asocierii. Entitatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 48 alin. (4) din HG 394/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 14/02/2019 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 14/06/2019
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 14/02/2019 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Comisia de evaluare.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari aferente documentatiei de atribuire vor fi publicate intr-un fisier electronic in SEAP atasat Anuntului de participare, la «Documentatie, clarificari si decizii» la adresa de internet www.e-licitatie.ro. In cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizata sa angajeze ofertantul lider, trebuie confirmata prin inaintarea imputernicirilor semnate de toti reprezentantii cu drept de semnatura ai partenerilor. Criteriul de atribuire se va aplica numai ofertelor admisibile! Operatorul economic va preciza in oferta depusa care din informatiile cuprinse in propunerea tehnica si in propunerea financiara, cu exceptia pretului, sunt considerate a fi confidentiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala (se va completa Formularul nr. 20-Declaratie pe proprie raspundere privind partea/partile din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara declarate confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala). Durata contractului este de 24 luni executie de lucrari la care se adauga 36 luni perioada de garantie. www.e-licitatie.ro
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Bucure?ti 030084 Roumanie Téléphone: +40 213104641 Courriel: office@cnsc.ro Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro http://www.cnsc.ro
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. - Serviciul Juridic Str. Cuza Vod nr. 23, jude?ul Hunedoara Petro?ani 332034 Roumanie Téléphone: +40 254543144 Courriel: piu.asvj@gmail.com Fax: +40 254546672 Adresse internet: www.asvj.ro www.asvj.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/12/2018
 
 
C L A S S E    C P V
45232150 - Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau 
45232151 - Travaux de remise à neuf de conduites d'eau