Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption : 23/11/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Pite?ti: Implants orthopÈdiques

2020/S 200-484475  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/10/2020 S200 Roumanie-Pite?ti: Implants orthopÈdiques 2020/S 200-484475 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Spitalul de Pediatrie Pite?ti NumÈro national d'identification: 4318075 Adresse postale: Str.Dacia nr. 1 Ville: Pite?ti Code NUTS: RO311 Arge Code postal: 110414 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Gabriel Bor?osu Courriel: aprovizionare@pediatriepitesti.ro TÈlÈphone: +40 248220800 Fax: +40 248213850 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pediatriepitesti.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100104927 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Unitate spitaliceasc
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Implanturi ortopedice NumÈro de rÈfÈrence: 4318075_2020
II.1.2) Code CPV principal 33183100 Implants orthopÈdiques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Implanturi ortopedice LOT NR. 1 - IMPLANTURI MEMBRUL SUPERIOR LOT NR. 2 - IMPLANTURI MEMBRUL INFERIOR Numar de zile pana la care sepot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor:20 zile Termenul limita in care autoritatea contractante va raspunde solicitarilor de clarificari in mod clar si complet - in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 1 304 490.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 2 Nombre maximal de lots pouvant Ítre attribuÈs un soumissionnaire: 2
Le pouvoir adjudicateur se rÈserve le droit d'attribuer des marchÈs combinant les lots ou groupes de lots suivants:
OPERATORII ECONOMICI INTERESATI POT DEPUNE OFERTA PENTRU UNUL SAU MAI MULTE LOTURI
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT NR. 2 - IMPLANTURI MEMBRUL INFERIOR
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO311 Arge Lieu principal d'exÈcution:
Spitalul de Pediatrie Pitesti
II.2.4) Description des prestations:
LOT NR. 2 - IMPLANTURI MEMBRUL INFERIOR
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 673 440.00 RON
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 24 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires LOT NR. 2 - IMPLANTURI MEMBRUL INFERIOR conform caietului de sarcini
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT NR. 1 - IMPLANTURI MEMBRUL SUPERIOR
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO311 Arge Lieu principal d'exÈcution:
Spitalul de Pediatrie Pitesti
II.2.4) Description des prestations:
LOT NR. 1 - IMPLANTURI MEMBRUL SUPERIOR
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 631 050.00 RON
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 24 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires LOT NR. 1 - IMPLANTURI MEMBRUL SUPERIOR conform caietului de sarcini
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerinta 1 - Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca Ón situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. NOTA: Cerinta trebuie indeplinita de catre toti participantii la procedura (in calitate de ofertant unic, ofertant asociat, tert sustinator sau subcontractant). Modalitatea prin care poate fi demonstrata Óndeplinirea cerintei: se va completa DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) de catre ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/ subcontractant, cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor intrucat ofertantii clasati pe primele trei locuri nu sunt si semnatarii contractului. Aceste documente pot fi:
   1.  Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc) valabile la momentul prezentarii.
   2.  Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control Ón cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
   3.  Declaratie privind evitarea conflictului de interese pentru ofertantul unic/ofertantul asociat/ subcontractantul/tertul sustinator (Declaratie privind neincadrarea in prev. Art. 59 si art. 60 din Legea nr.98/2016). Declaratia se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant,asociat,subcontractant si tert sustinator). Conform art.63, alin. (1) din Legea nr.98/2016 coroborat cu art.21, alin.(5) din HG nr.395/2016, persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Dr. Ionescu Tudor-Manager Interimar, dr.Enescu Adina-Director Medical, ec.Gugiu Georgeta Director Financiar Contabil, Trandafor Narcisa - Sef Birou Contabilitate, farm. Manu Mariana-Farmacist Diriginte, as.Silveanu Adela-Director de Ingrijiri, Ing.Stancu Sorin -Serviciu Administrativ, Subing. Plokay Petru Dorin -Serviciu Administrativ, ref.Bortosu Gabriel-Sef Serviciu Aprovizionare, ref.Teleleu Luminita-Sef Birou Achizitii Publice, Nota
   2.  Autoritatea contractanta are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se Óncadreaza Ón una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, Ón tara de origine sau Ón tara Ón care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. OEn cazul Ón care Ón tara de origine sau Ón tara Ón care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca Ón tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data Ón fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente Ón acest sens. Documentele justificative care probeaza Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor intrucat ofertantii clasati pe primele trei locuri nu sunt si semnatarii contractului. Cerinta nr. 1 Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de indeplinire: se va completa si prezenta DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) de catre ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/ subcontractant, cu informatiile aferente situatiei lor, urm'nd ca documentul justificativ, respectiv certificat constatator emis de O.N.R.C. (Oficiul National al Registrului Comertului) sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis Ón tara de rezidenta, sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor intrucat ofertantii clasati pe primele trei locuri nu sunt si semnatarii contractului. Nota: Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. Cerinta nr. 2 Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii Publice in conformitate cu Legea 95/2006. Documentele trebuie sa fie VALABILE LA DATA PREZENTARII. Pentru persoane juridice straine se solicita documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta, in care sa se precizeze locul in care este valabila. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor intrucat ofertantii clasati pe primele trei locuri nu sunt si semnatarii contractului.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
Le marchÈ implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec plusieurs opÈrateurs Nombre maximal envisagÈ de participants l'accord-cadre: 3
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 23/11/2020 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 23/05/2021
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 23/11/2020 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Comisia de evaluare
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:

   1. Modalitatea de departajare avand in vedere incheierea unui acord cadru cu 3 operatori economici este pretul cel mai mic/lot. Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret clasate pe primul loc: in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SICAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi propuneri financiare imbunatatite.In cazul in care doua oferte prezinta acelasi pret pe un anumit lot, reofertarea va fi facuta in SICAP in vederea departajarii ofertelor ñ oferta castigatoare fiind cea cu ìpretul cel mai scazutî cu maxim 2 zecimale/pret unitar. Valoarea totala/lot va fi cu maxim 2 zecimale. Reofertarea se va putea repeta de maxim 2 ori.
   2. Raspunsurile la clarificarile solicitate de operatorii economici, notificari/instiintari referitoare la procedura de achizitie vor fi publicate in SICAP, atasate invitatiei de participare. Operatorii economici care intentioneaza sa depuna oferta, au obligatia de a urmari/accesa site-ul www.elicitatie.ro, pe toata durata de desfasurare a prezentei proceduri. Prezentei proceduri vor fi aplicate prevederile art 74 alin 3 din legea 98/2016. www.elicitatie.ro
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Conform art. 8 din Legea 101/2016.
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
09/10/2020
 
 
C L A S S E    C P V
33183100 - Implants orthopédiques