Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Pite?ti:Ouvrages d'art et de gÈnie civil

2022/S 233-669334  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/12/2022 S233 Roumanie-Pite?ti: Ouvrages d'art et de gÈnie civil 2022/S 233-669334 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: MUNICIPIUL PITESTI - CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITESTI NumÈro national d'identification: 4317967 Adresse postale: Strada: Victoriei, nr. 24 Ville: Pitesti Code NUTS: RO311 Arge? Code postal: 110017 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Mihaela Dumitru Courriel: primaria@primariapitesti.ro TÈlÈphone: +40 248213994 Fax: +40 248212166 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.primariapitesti.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Proiectarea, asisten?a tehnic? ?i execu?ia de lucr?ri aferente obiectivului Amenajare platforme containere Óngropate. NumÈro de rÈfÈrence: 46581/01.09.2022
II.1.2) Code CPV principal 45220000 Ouvrages d'art et de gÈnie civil
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Prin aplicarea acestei proceduri, autoritatea contractant? dore?te s? atribuie un contract de proiectare, asisten?? tehnic? ?i execu?ie lucr?ri pentru obiectivul Amenajare platforme containere Óngropate, respectiv realizarea a 23 de platforme de colectare selectiv? a de?eurilor municipale, dotate cu 130 containere Óngropate, pe 5 frac?ii, Ón cartierul Trivale din Municipiul Pite?ti. Not?: Achizi?ia containerelor ?i a prefabricatelor din beton nu face obiectul acestei proceduri. Conform Devizului general al obiectivului, valoarea estimat? pentru proiectare, asisten?? tehnic? ?i execu?ie de lucr?ri este de
   1. 716.421,51 lei f?r? TVA, din care: - Proiectare: 75.000,00 lei, f?r? TVA; - Asisten?a tehnic?: 10.000,00 lei, f?r? TVA; - Execu?ie lucr?ri:
   1. 599.432,85 lei, f?r? TVA; - Organizare ?antier 31.988,66 lei, f?r? TVA. Durata de execu?ie a contractului este de 5 luni. Etapele ?i termenele de realizare a contractului sunt: a) Faza I: Proiectare, respectiv elaborarea documenta?iei pentru ob?inerea autoriza?iei de construire, verificat? de verificatori de proiecte atesta?i, elaborarea Proiectului tehnic de execu?ie, a caietului de sarcini ?i a detaliilor de execu?ie cu antem?sur?tori detaliate, liste de cantit??i pentru executia lucr?rilor, inclusiv verificarea tehnic? de calitate a proiectului tehnic ?i a detaliilor de execu?ie; Termen de realizare: 1lun?, de la emiterea ordinului de Óncepere din partea achizitorului. b) Faza II: Execu?ie lucr?ri; Termen de realizare: 4 luni, de la predarea amplasamentului liber de orice sarcini ?i emiterea ordinului de Óncepere a lucr?rilor. c) Faza III: Asisten?a tehnic? a proiectantului; Termen de realizare: pe Óntreaga durat? a execu?iei lucr?rilor, p'n? la semnarea procesului verbal de recep?ie la terminarea lucr?rilor. Executarea contractului Óncepe la data men?ionat? Ón ordinul de Óncepere a prest?rii seviciilor de proiectare emis de c?tre achizitor ulterior constituirii garan?iei de bun? execu?ie. OEn conformitate cu prevederile art. 160 alin.1 din Legea 98/2016, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarific?ri sau informa?ii suplimentare Ón leg?tur? cu documenta?ia de atribuire, cu respectarea termenului limit? stabilit de autoritatea contractant? Ón anun?ul de participare. Termenul limit? p'n? la care operatorii economici pot solicita clarific?ri / informa?ii suplimentare cu privire la con?inutul documenta?iei de atribuire: a 18-a zi Ónainte de data limit? de depunere a ofertelor; Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicit?rilor de clarificari/ informa?iilor suplimentare, prin publicarea pe SEAP a raspunsului consolidat, Ón a 11-a zi Ónainte de data limita de depunere a ofertelor. Toate termenele se vor raporta la data limit? de depunere a ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 613 435.70 RON
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de gÈnie civil
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO311 Arge? Lieu principal d'exÈcution:
Municipiul Pitesti, Judetul Arges
II.2.4) Description des prestations:
Prin aplicarea acestei proceduri, se va atribui un contract de proiectare, asisten?? tehnic? ?i execu?ie lucr?ri de Amenajare platforme containere Óngropate, respectiv de realizare a a 23 de platforme de colectare selectiv? a de?eurilor municipale, pe 5 frac?ii, Ón cartierul Trivale din Municipiul Pite?ti, pentru a rezolva problemele provocate de colectarea deficitar? a de?eurilor la nivelul comunit??ilor, solu?ia optim? fiind astfel realizarea platformelor subterane de colectare selectiv? a de?eurilor cu containere etan?e. Lucr?rile care se vor proiecta presupun amenajarea a 23 de platforme ce se vor dota cu 130 containere Óngropate. Fiecare container va fi montat Óntr-o anvelop? de beton prefabricat?, etan??. Fiecare platform? va avea prev?zut c'te un container pentru colectarea selectiv? de: a) de?euri de pet-plastic ?i metal; b) de?euri de h'rtie/carton; c) de?euri de sticl?; d) de?euri biodegradabile; e)de?euri menajere. Not?: Achizitia containerelor si a prefabricatelor din beton a f?cut obiectul unei proceduri separate de atribuire prin licita?ie deschis?. Valoarea estimat? a contractului ce urmeaz? a fi atribuit nu cuprinde suma aferent? cheltuielilor diverse ?i neprev?zute, aceasta put'nd fi accesat?, dup? caz, Ón func?ie de necesit??i, Ón condi?iile prev?zute la art. 221 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 174-488957
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 64249 IntitulÈ:
Proiectare si executie lucrari Amenajare platforme containere ingropate
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CIVIL COUNSELING NumÈro national d'identification: 39304110 Adresse postale: Strada Teiuleanu, Nr. 5 Ville: Pitesti Code NUTS: RO311 Arge? Code postal: 110043 Pays: Roumanie Courriel: civilcounseling@gmail.com TÈlÈphone: +40 740017566 Adresse internet: http://civil-counseling.business.site/?bw=true
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: HIDRO CONSTRUCTIA ARGES NumÈro national d'identification: RO 18436879 Adresse postale: Strada PRICIPALA, Nr. 88 Ville: Geamana Code NUTS: RO311 Arge? Pays: Roumanie Courriel: rom_europa@yahoo.es TÈlÈphone: +4 0732145114 Adresse internet: www.agroturcarisa.ucoz.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 716 421.51 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 613 435.70 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Valeur ou pourcentage de la part du marchÈ susceptible d'Ítre sous-traitÈe Valeur hors TVA: 343 284.30 RON Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
Activitati de verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Documentele (semnate si parafate conform prevederilor legale) eliberate / emise de catre institutii/ organisme oficiale /terti se vor prezenta, pe proprie r?spundere, cu mentiunea Ñconform cu originalulî si vor fi scanate si semnate de c?tre ofertant cu semnatura electronica extins? bazat? pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
   2.  Av'nd Ón vedere importan?a obiectivului/obiectivelor ce reprezint? subiectul prezentei proceduri de atribuire, recomand?m ca poten?ialii operatori economici ofertan?i s? viziteze amplasamentul/amplasamentele descris/e Ón Documentatia de atribuire, pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuiala ?i risc, datele necesare pregatirii ?i elaborarii ofertei. Orice solicitare de clarificari care decurge din vizitarea amplasamentului va fi adresata Autoritatii Contractante (AC), Ón scris, prin SEAP.
   3.  Orice exprimare din documenta?ia de atribuire care include specifica?ii tehnice care indic? o anumit? origine, surs?, produc?ie, un procedeu special, o marc? de fabrica sau de comer?, un brevet de inven?ie, o licen?? de fabrica?ie, trebuie Ón?eleas? ca fiind Ónso?it? de men?iunea ìsau echivalentî. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalent
   4.  Conform art. 138 alin. (2) din HG nr. 395/2016, Ón cazul Ón care dou? sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractant? solicit? ofertan?ilor o nou? propunere financiar?, iar contractul va fi atribuit ofertantului a c?rui nou? propunere financiar? are pre?ul cel mai sc?zut.
   5.  Autoritatea contractant? informeaz? ofertantii c? va publica prin mijloace electronice denumirea ?i datele de identificare ale ofertantului/ subcontractantului propus/ter?ului sus?in?tor, Ón termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limit? de depunere a solicit?rilor de participare/ofertelor, cu excep?ia persoanelor fizice, Ón cazul c?rora se public? doar numele, conform prevederilor art. 63 din Legea 98/2016.
   6.  Operatorii economici participan?i la procedur? vor completa direct Ón SEAP, Ón sec?iunea dedicat? a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractant?.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector
   3.  Adresa Internet (URL) http://www.cnsc.ro. Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Primaria Municipiului Pitesti, Serviciul Investitii Adresse postale: Str. Victoriei nr. 24 Ville: Pitesti Code postal: 110117 Pays: Roumanie Adresse internet: www.primariapitesti.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
28/11/2022 Proiectarea, asisten?a tehnic? ?i execu?ia de lucr?ri aferente obiectivului Amenajare platforme containere Óngropate. 02/12/2022 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
45220000 - Ouvrages d'art et de génie civil 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil