Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Pite?ti:Services de réparation et d'entretien de véhicules à moteur et d'équipements connexes

2022/S 225-648710  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/11/2022 S225 Roumanie-Pite?ti: Services de réparation et d'entretien de véhicules à moteur et d'équipements connexes 2022/S 225-648710 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA ARGES Numéro national d'identification: 7549660 Adresse postale: Strada: Aslan Ana, doctor, nr. 1 Ville: Pitesti Code NUTS: RO311 Arge? Code postal: 110283 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Tirlea Emilian Daniel Courriel: ambagachizitii@yahoo.ro Téléphone: +40 0248285740 Fax: +40 0248285740 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.ambulanta-arges.ro/ Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Servicii de reparare si intretinere a autovehiculelor si echipamentelor conexe ale acestora si piese si accesorii pentru autovehicule si motoare de autovehicule." Numéro de référence: 7549660_2022_PAAPD1323969
II.1.2) Code CPV principal 50110000 Services de réparation et d'entretien de véhicules à moteur et d'équipements connexes
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Scopul acordului-cadru este achizitionarea de "Servicii de reparare si intretinere a autovehiculelor si echipamentelor conexe ale acestora si piese si accesorii pentru autovehicule si motoare de autovehicule." in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini. Valoarea estimata pe fiecare lot este: Valoare estimata totala LOT 1 - MERCEDES = intre 364.573 lei -
   1. 039.718 lei Valoare estimata totala LOT 2 - VOLKSWAGEN = intre 787.375lei -
   1. 979.960 lei Valoare estimata totala LOT 3 - FIAT = intre 167.573 lei - 286.477 lei Valoare estimata totala LOT 4 - FORD = intre 139.633 lei - 223.756 lei Valoare estimata totala LOT 5 - DACIA = intre 162.580 lei - 204.348 lei Valoare estimata totala LOT 6 - CITROEN = intre 123.825 lei - 359.315 lei Valoare estimata totala LOT 7 - RENAULT = intre 132.146 lei - 747.915 lei Valoarea estimata totala a acordului cadru, fara TVA: intre
   1. 877.705 lei si
   4. 836.489 lei Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: Lot 1: Val est= 364.753 lei; Lot 2: Val est= 787.735 lei; Lot 3: Val est= 167.573 lei; Lot 4: Val est= 139.733 lei; Lot 5: Val est= 162.580 lei; Lot 6: Val est= 126.180 lei; Lot 7: Val est= 145.438 lei. Cantitatile minime si maxime aferente acordului cadru pentru fiecare lot in parte sunt: Lot 1: min 535 ore - max 1977 ore; Lot 2: min 886 ore - max 2809 ore; Lot 3: min 317 ore - max 631 ore; Lot 4: min 158 ore - max 325 ore; Lot 5: min 494 ore - max 653 ore; Lot 6: min 188 ore - max 743 ore; Lot 7: min 132 ore - max 945 ore. Cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent pentru fiecare lot in parte sunt: Lot 1: min 23 ore - max 82 ore; Lot 2: min 36 ore - max 117 ore; Lot 3: min 13 ore - max 26 ore; Lot 4: min 6 ore - max 13 ore; Lot 5: min 20 ore - max 27 ore; Lot 6: min 7 ore - max 30 ore; Lot 7: min 5 ore - max 39 ore. Nota: Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare cu 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Operatorii economici pot solicita clarificari cu maxim 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 4 747 914.16 RON
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
LOT 7 RENAULT
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50110000 Services de réparation et d'entretien de véhicules à moteur et d'équipements connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO311 Arge? Lieu principal d'exécution:
Locul principal de prestare - Service auto autorizat
II.2.4) Description des prestations:
Conform Caiet sarcini; Val est a celui mai mare contract subsecvent= 145.438 RON
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Durata de aprovizionare cu piesele care nu se afla pe stoc (Pap) / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Perioada de garantie a serviciilor / Pondération: 20 Prix - Pondération: 70
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Nota: În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent".
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
LOT 1 MERCEDES
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50110000 Services de réparation et d'entretien de véhicules à moteur et d'équipements connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO311 Arge? Lieu principal d'exécution:
Locul principal de prestare - Service auto autorizat
II.2.4) Description des prestations:
Conform Caiet sarcini; Val est a celui mai mare contract subsecvent= 364.753 RON
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Durata de aprovizionare cu piesele care nu se afla pe stoc (Pap) / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Perioada de garantie a serviciilor / Pondération: 20 Prix - Pondération: 70
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Nota: În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent".
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
LOT 3 FIAT
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50110000 Services de réparation et d'entretien de véhicules à moteur et d'équipements connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO311 Arge? Lieu principal d'exécution:
Locul principal de prestare - Service auto autorizat
II.2.4) Description des prestations:
Conform Caiet sarcini; Val est a celui mai mare contract subsecvent= 167.573 RON
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Durata de aprovizionare cu piesele care nu se afla pe stoc (Pap) / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Perioada de garantie a serviciilor / Pondération: 20 Prix - Pondération: 70
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Nota: În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent".
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
LOT 5 DACIA
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50110000 Services de réparation et d'entretien de véhicules à moteur et d'équipements connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO311 Arge? Lieu principal d'exécution:
Locul principal de prestare - Service auto autorizat
II.2.4) Description des prestations:
Conform Caiet sarcini; Val est a celui mai mare contract subsecvent= 162.580 RON
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Durata de aprovizionare cu piesele care nu se afla pe stoc (Pap) / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Perioada de garantie a serviciilor / Pondération: 20 Prix - Pondération: 70
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Nota: În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent".
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
LOT 6 CITROEN
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50110000 Services de réparation et d'entretien de véhicules à moteur et d'équipements connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO311 Arge? Lieu principal d'exécution:
Locul principal de prestare - Service auto autorizat
II.2.4) Description des prestations:
Conform Caiet sarcini; Val est a celui mai mare contract subsecvent= 126.180 RON
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Durata de aprovizionare cu piesele care nu se afla pe stoc (Pap) / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Perioada de garantie a serviciilor / Pondération: 20 Prix - Pondération: 70
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Nota: În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent".
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
LOT 2 VOLKSWAGEN
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50110000 Services de réparation et d'entretien de véhicules à moteur et d'équipements connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO311 Arge? Lieu principal d'exécution:
Locul principal de prestare - Service auto autorizat
II.2.4) Description des prestations:
Conform Caiet sarcini; Val est a celui mai mare contract subsecvent= 787.735 RON
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Durata de aprovizionare cu piesele care nu se afla pe stoc (Pap) / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Perioada de garantie a serviciilor / Pondération: 20 Prix - Pondération: 70
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires : În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent".
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
LOT 4 FORD
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50110000 Services de réparation et d'entretien de véhicules à moteur et d'équipements connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO311 Arge? Lieu principal d'exécution:
Locul principal de prestare - Service auto autorizat
II.2.4) Description des prestations:
Conform Caiet sarcini; Val est a celui mai mare contract subsecvent = 139.733 RON
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Perioada de garantie a serviciilor / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Durata de aprovizionare cu piesele care nu se afla pe stoc (Pap) / Pondération: 10 Prix - Pondération: 70
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Nota: În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent".
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 112-315978
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 13979
Lot nº: 1 Intitulé:

Lot 1 - Act aditional la Contract subsecvent 1
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MARCOM MASTER AUTO S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 16752778 Adresse postale: Strada PRINCIPALA, Nr. 173 Ville: Lazaresti (Schitu Golesti) Code NUTS: RO311 Arge? Code postal: 117653 Pays: Roumanie Courriel: marcom_master@yahoo.com Téléphone: +40 0248530002 Fax: +40 0248530002 Adresse internet: http://www.q-service.ro/reteaua-q-service/autoservis/150/marcom-master-auto/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 028 533.40 RON Valeur totale du marché/du lot: 40 201.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 13895
Lot nº: 7 Intitulé:
Lot7 - Contract subsecvent 1
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MARCOM MASTER AUTO S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 16752778 Adresse postale: Strada PRINCIPALA, Nr. 173 Ville: Lazaresti (Schitu Golesti) Code NUTS: RO311 Arge? Code postal: 117653 Pays: Roumanie Courriel: marcom_master@yahoo.com Téléphone: +40 0248530002 Fax: +40 0248530002 Adresse internet: http://www.q-service.ro/reteaua-q-service/autoservis/150/marcom-master-auto/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 743 158.60 RON Valeur totale du marché/du lot: 23 544.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 12791
Lot nº: 1 Intitulé:

Lot 1 - Contract subsecvent 1
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MARCOM MASTER AUTO S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 16752778 Adresse postale: Strada PRINCIPALA, Nr. 173 Ville: Lazaresti (Schitu Golesti) Code NUTS: RO311 Arge? Code postal: 117653 Pays: Roumanie Courriel: marcom_master@yahoo.com Téléphone: +40 0248530002 Fax: +40 0248530002 Adresse internet: http://www.q-service.ro/reteaua-q-service/autoservis/150/marcom-master-auto/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 028 533.40 RON Valeur totale du marché/du lot: 26 895.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 12793
Lot nº: 3 Intitulé:

Lot 3 - Contract subsecvent 1
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MARCOM MASTER AUTO S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 16752778 Adresse postale: Strada PRINCIPALA, Nr. 173 Ville: Lazaresti (Schitu Golesti) Code NUTS: RO311 Arge? Code postal: 117653 Pays: Roumanie Courriel: marcom_master@yahoo.com Téléphone: +40 0248530002 Fax: +40 0248530002 Adresse internet: http://www.q-service.ro/reteaua-q-service/autoservis/150/marcom-master-auto/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 280 407.36 RON Valeur totale du marché/du lot: 9 640.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 12792
Lot nº: 2 Intitulé:

Lot 2 - Contract subsecvent 1
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MARCOM MASTER AUTO S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 16752778 Adresse postale: Strada PRINCIPALA, Nr. 173 Ville: Lazaresti (Schitu Golesti) Code NUTS: RO311 Arge? Code postal: 117653 Pays: Roumanie Courriel: marcom_master@yahoo.com Téléphone: +40 0248530002 Fax: +40 0248530002 Adresse internet: http://www.q-service.ro/reteaua-q-service/autoservis/150/marcom-master-auto/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 914 307.60 RON Valeur totale du marché/du lot: 59 981.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 12765
Lot nº: 3 Intitulé:

Lot 3 - Acord cadru
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MARCOM MASTER AUTO S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 16752778 Adresse postale: Strada PRINCIPALA, Nr. 173 Ville: Lazaresti (Schitu Golesti) Code NUTS: RO311 Arge? Code postal: 117653 Pays: Roumanie Courriel: marcom_master@yahoo.com Téléphone: +40 0248530002 Fax: +40 0248530002 Adresse internet: http://www.q-service.ro/reteaua-q-service/autoservis/150/marcom-master-auto/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 286 477.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 280 407.36 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 12766
Lot nº: 4 Intitulé:

Lot 4 - Acord cadru
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MARCOM MASTER AUTO S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 16752778 Adresse postale: Strada PRINCIPALA, Nr. 173 Ville: Lazaresti (Schitu Golesti) Code NUTS: RO311 Arge? Code postal: 117653 Pays: Roumanie Courriel: marcom_master@yahoo.com Téléphone: +40 0248530002 Fax: +40 0248530002
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 223 756.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 220 558.20 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 12763
Lot nº: 1 Intitulé:

Lot 1 - Acord cadru
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MARCOM MASTER AUTO S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 16752778 Adresse postale: Strada PRINCIPALA, Nr. 173 Ville: Lazaresti (Schitu Golesti) Code NUTS: RO311 Arge? Code postal: 117653 Pays: Roumanie Courriel: marcom_master@yahoo.com Téléphone: +40 0248530002 Fax: +40 0248530002
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 039 718.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 028 533.40 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 12764
Lot nº: 2 Intitulé:

Lot 2 - Acord cadru
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MARCOM MASTER AUTO S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 16752778 Adresse postale: Strada PRINCIPALA, Nr. 173 Ville: Lazaresti (Schitu Golesti) Code NUTS: RO311 Arge? Code postal: 117653 Pays: Roumanie Courriel: marcom_master@yahoo.com Téléphone: +40 0248530002 Fax: +40 0248530002
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 979 960.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 914 307.60 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 12767
Lot nº: 5 Intitulé:

Lot 5 - Acord cadru
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MARCOM MASTER AUTO S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 16752778 Adresse postale: Strada PRINCIPALA, Nr. 173 Ville: Lazaresti (Schitu Golesti) Code NUTS: RO311 Arge? Code postal: 117653 Pays: Roumanie Courriel: marcom_master@yahoo.com Téléphone: +40 0248530002 Fax: +40 0248530002
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 204 348.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 204 053.20 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 12769
Lot nº: 7 Intitulé:

Lot 7 - Acord cadru
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MARCOM MASTER AUTO S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 16752778 Adresse postale: Strada PRINCIPALA, Nr. 173 Ville: Lazaresti (Schitu Golesti) Code NUTS: RO311 Arge? Code postal: 117653 Pays: Roumanie Courriel: marcom_master@yahoo.com Téléphone: +40 0248530002 Fax: +40 0248530002
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 747 915.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 743 158.60 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 12768
Lot nº: 6 Intitulé:

Lot 6 - Acord cadru
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MARCOM MASTER AUTO S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 16752778 Adresse postale: Strada PRINCIPALA, Nr. 173 Ville: Lazaresti (Schitu Golesti) Code NUTS: RO311 Arge? Code postal: 117653 Pays: Roumanie Courriel: marcom_master@yahoo.com Téléphone: +40 0248530002 Fax: +40 0248530002
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 359 315.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 356 895.80 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 12796
Lot nº: 6 Intitulé:

Lot 6 - Contract subsecvent 1
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MARCOM MASTER AUTO S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 16752778 Adresse postale: Strada PRINCIPALA, Nr. 173 Ville: Lazaresti (Schitu Golesti) Code NUTS: RO311 Arge? Code postal: 117653 Pays: Roumanie Courriel: marcom_master@yahoo.com Téléphone: +40 0248530002 Fax: +40 0248530002 Adresse internet: http://www.q-service.ro/reteaua-q-service/autoservis/150/marcom-master-auto/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 356 895.80 RON Valeur totale du marché/du lot: 73 256.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 12795
Lot nº: 5 Intitulé:

Lot 5 - Contract subsecvent 1
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MARCOM MASTER AUTO S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 16752778 Adresse postale: Strada PRINCIPALA, Nr. 173 Ville: Lazaresti (Schitu Golesti) Code NUTS: RO311 Arge? Code postal: 117653 Pays: Roumanie Courriel: marcom_master@yahoo.com Téléphone: +40 0248530002 Fax: +40 0248530002 Adresse internet: http://www.q-service.ro/reteaua-q-service/autoservis/150/marcom-master-auto/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 204 053.20 RON Valeur totale du marché/du lot: 4 770.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 12794
Lot nº: 4 Intitulé:

Lot 4 - Contract subsecvent 1
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MARCOM MASTER AUTO S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 16752778 Adresse postale: Strada PRINCIPALA, Nr. 173 Ville: Lazaresti (Schitu Golesti) Code NUTS: RO311 Arge? Code postal: 117653 Pays: Roumanie Courriel: marcom_master@yahoo.com Téléphone: +40 0248530002 Fax: +40 0248530002 Adresse internet: http://www.q-service.ro/reteaua-q-service/autoservis/150/marcom-master-auto/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 220 558.20 RON Valeur totale du marché/du lot: 4 194.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Nota: În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent".
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/11/2022 "Servicii de reparare si intretinere a autovehiculelor si echipamentelor conexe ale acestora si piese si accesorii pentru autovehicule si motoare de autovehicule." 22/11/2022 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
50110000 - Services de réparation et d'entretien de véhicules à moteur et d'équipements connexes