Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 19/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Ploie?ti:Appareils de tomographie

2023/S 97-302094  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Roumanie-Ploie?ti: Appareils de tomographie 2023/S 097-302094 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI NumÈro national d'identification: 2844227 Adresse postale: Strada: Ip?tescu Ana59, nr. 59 Ville: Ploiesti Code NUTS: RO316 Prahova Code postal: 100337 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Maria Mihaela Iordanescu Courriel: spitalschuller@yahoo.com TÈlÈphone: +40 244523904 Fax: +40 0244596272 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spitalulmunicipalploiesti.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100166165 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office rÈgional(e) ou local(e)
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Furnizare, amplasare, punere in functiune si amenajare spatiu CT plan tratament pentru planificarea si monitorizarea tratamentelor oncologice NumÈro de rÈfÈrence: 2023-2844227
II.1.2) Code CPV principal 33115000 Appareils de tomographie
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Prezenta documenta?ie de atribuire con?ine cerin?ele, criteriile, regulile ?i informa?iile necesare pentru a asigura poten?ialilor ofertan?i o informare complet?, corect? ?i explicit? cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire a acordului cadru. In acest sens se va vedea caietul de sarcini si anexa acestuia. Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: operatorii econoimici interesati vor transmite solicitarile de clarificari cu cel tarziu 18 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, conform art. 160 si 161 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, modificata si completata. Data limita de raspuns la solicitarile de clarificari: Spitalul Municipal Ploiesti va raspunde complet tuturor solicitarilor de clarificari, o singura data, cu 11 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Spitalul Municipal Ploiesti va raspunde doar solicitarilor de clarificari transmise prin intermendiul SEAP pana la data limita stabilita.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 7 200 000.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50421000 Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel mÈdical 51410000 Services d'installation de matÈriel mÈdical
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO316 Prahova Lieu principal d'exÈcution:
sediul Spitalului Municipal Ploiesti - centrul de radioterapie
II.2.4) Description des prestations:
Prezenta documenta?ie de atribuire con?ine cerin?ele, criteriile, regulile ?i informa?iile necesare pentru a asigura poten?ialilor ofertan?i o informare complet?, corect? ?i explicit? cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire a acordului cadru. In acest sens se va vedea caietul de sarcini si anexa acestuia.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Criterii de performanta / PondÈration: 60 Prix - PondÈration: 40
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 24 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Ofertan?ii, ter?ii sus?inatori ?i subcontractan?ii nu trebuie s? se regaseasc? Ón situa?iile prev?zute la art. 164, 165, 167, 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice. Operatorii economici (ofertan?i/ asocia?i/ subcontractan?i/ter?i sus?in?tori) au obligativitatea depunerii DUAE odat? cu oferta, sub sanc?iunea respingerii acesteia din urm? ca inacceptabil? conform art. 137 alin (2) lit. b) din HG nr. 395/2016. Nota: Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al ter?ului sus?in?tor din care rezult? modul efectiv Ón care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Informatii privind Oferta comuna (asocierea) OEn cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE Ón care vor include informa?iile cu privire la modul de Óndeplinire a cerin?elor privind capacitatea tehnic? ?i profesional?, precum ?i acordul de asociere, Ónso?it de Informa?ii despre asociere, anexate la respectivul formular. Asocia?ii vor fi Ón solidar ?i individual responsabili pentru execu?ia contractului Ón conformitate cu termenii acestuia. Liderul asocia?iei este r?spunz?tor Ón nume propriu ?i Ón numele Asocierii pentru Óndeplinirea contractului. Contractele Óncheiate Óntre liderul asocia?iei ?i Asocia?i/ Subcontractan?i vor deveni anexe la contractul Óncheiat Óntre Entitatea Contractanta ?i acesta. Informa?ii privind Sus?inerea unui/unor ter?/ ter?i Ofertantul are obliga?ia de a preciza informa?ii privind sus?inerea de ter?? parte. Ofertantul va completa DUAE cu informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute in vedere de acesta pentru a accesa in orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm ale tertului sustinator/ angajamentele ferme al tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul sustinator/ter?ii sustinatori vor asigura indeplinirea angajamentului, Ónsotit de documentele solicitate prin Angajament, Anexe la Formular. ïOfertantul va prezenta odata cu DUAE Angajamentul de sustinere insotit de documente, care se vor constitui ca anexe la respectivul angajament, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament Lista cu persoanele ce de?in func?ii de decizie Ón autoritatea contractant?: Maria Mihaela IORD?NESCU ñ manager Spital Municipal Ploiesti, Dr. Manuela CRIV?? - Medic specialist oncologie medicala, Dr. Ortansa Maria OPREA - Medic primar radioterapie, Marilena MUSCA ñ Director financiar contabil, Andrei SANDU - consilier juridic, Lucia ANISIA ñ expert Birou achizitii publice, Ana-Maria ANDREI - din partea S.C. A.M.A. CONSULTING & DEVELOPMENT STRATEGIES S.R.L. (prestatorul de servicii de consultan?? Ón domeniul achizi?iilor publice pentru derularea procedurii) Autoritatea contractant? are obliga?ia complet?rii formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese Ón procedura de atribuire a contractelor de achizi?ie public?. Cerinta
   1.  Pentru demonstrarea capacit??ii juridice, Ón vederea execut?rii acordului cadru care urmeaza a fi atribuit, orice operator economic care depune oferta trebuie s? dovedeasca o forma de Ónregistrare / atestare, Ón conformitate cu cerintele legale din ?ara Ón care este stabilit, din care s? reias? c? acesta este legal constituit ?i c? NU se afla Ón niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii. Modalitate de Óndeplinirea a cerintei: Av'nd Ón vedere dispozitiile Art. 172, alin. (5) din Legea 98 / 2016 privind achizi?iile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, conform c?rora Ñtoate cerin?ele privind capacitatea solicitate de autoritatea contractanta trebuie s? aib? legatur? cu obiectul acordului cadru, operatorii economici care depun ofert? trebuie s? dovedeasc? c? au capacitatea de exercitare a activit??ii profesionale Ón ceea ce priveste realizarea activita?ilor economice care fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie s? aib? corespondent Ón codurile CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Modalitatea prin care este demonstrat? Óndeplinirea cerin?ei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Formularul DUAE va fi completat Ón mod distinct ?i furnizat exclusiv Ón format electronic, de c?tre ofertant / asocia?i / ter?i sus?in?tori/ subcontractanti. Documentele justificative care probeaz? Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz? a fi prezentate, la solicitarea autorit?tii contractante, doar de c?tre ofertantii clasati pe primele 3 locuri Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
   1.  pentru persoanele juridice / fizice rom'ne: se va prezenta certificatul constatator emis de ONRC - Oficiul National al Registrului Comertului de pe l'nga tribunalul teritorial, Ón copie lizibila cu men?iunea "conform cu originalulî, care s? ateste domeniul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie s? aib? corespondenta Ón codul / codurile CAEN din certificatul constatator prezentat de ofertant. Informa?iile cuprinse Ón Certificatul constatator trebuie s? fie reale / actuale / valide la data prezent?rii acestuia;
   2.  pentru persoanele juridice / fizice straine: documente echivalente, legal emise Ón ?ara de origine sau Ón ?ara Ón care este stabilit ofertantul, care sa fie relevante Ón dovedirea formei de inregistrare / de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional, ce se vor prezenta in original, insotite de o traducere legal autorizata in limba rom'na; si Ón cazul persoanelor fizice / juridice straine, obiectul contractului trebuie sa aib? corespondent in domeniul / domeniile de activitate inscrise Ón documentele prezentate, iar informa?iile continute Ón acestea trebuie sa fie reale / actuale / valide, la data prezentarii lor. Dac? un grup de operatori economici depune oferta comun?, aceste cerin?e trebuie Óndeplinite de fiecare membru al asocierii. OEn cazul operatorilor economici ce particip? Ón comun la procedura de atribuire, fiecare membru al asocierii trebuie s? dovedeasc? faptul c? partea din contract pe care o realizeaz? are corespondent Ón domeniul / domeniile de activitate inscrise Ón documentele prezentate pentru demonstrarea capacitatii de exercitare a activit??ii profesionale. Cerinta
   2.  Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa o/le subcontracteze si proportia de subcontractare, datele de identificare ale subcontractantilor propusi, dac? ace?tia din urm? sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei. Modalitatea de indeplinire a cerintei: In DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. Subcontractantii vor completa propriul DUAE. Acordul de subcontractare va fi depus odata cu DUAE. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/ acorduri vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Contractele incheiate cu subcontractantul/ subcontractantii vor fi prezentate de ofertantul castigator la semnarea contractului. Cerinta
   3.  Informatii privind asociatii - Se completeaza DUAE conform prevederilor Art. 193, alin (1) din Legea nr. 98/2016. Asociatii nu trebuie sa se afle Ón situatiile prevazute de Art 164 din Legea 98/2016, Art. 165 din Legea nr. 98/2016 si Art. 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de asociere, conform modelului orienativ pus la dispozitie si care trebuie sa contina cel putin informatii referitoare la ponderile fiecarui asociat si la responsabilitatile fiecaruia. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord/acorduri vor fi prezentate, actualizate la zi in momentul prezentarii lor, in conformitate cu prevederile art 193 din Legea nr 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Note: - Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. - Documentele vor fi depuse cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat Ón conditiile legii. - Documentele justificative care vor proba Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de c?tre ofertantii (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) clasati pe primele 3 locuri.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOEn conformitate cu dispozi?iile art. 178 ?i ale art. 179 lit. b) din Legea nr. 98/2016: operatorul economic va face dovada ca Ón ultimii 3 ani (calcula?i p'n? la data limit? de depunere a ofertelor) au livrat produse similare, la nivelul unuia sau mai multor contracte, a caror valoare cumulat? sa fie de minim
   7. 200.000,00 lei fara TVA, cu indicarea valorilor fara TVA, datelor ?i a beneficiarilor publici sau priva?i astfel Ónc't Autoritatea contractant? s? se asigure c? operatorii economici de?in resursele tehnice ?i experien?a necesar? pentru a executa contractul de achizi?ie public? la un standard de calitate corespunz?tor.Prin produse similare se Ón?elege acele produse care sunt destinate unor utiliz?ri identice sau similare, respectiv se va intelege produse din categoria aparatelor de tomografie. Proportia de subcontractareInformatii privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestoraOfertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa o/le subcontracteze si proportia de subcontractare, datele de identificare ale subcontractantilor propusi, dac? ace?tia din urm? sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei. Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiSistemul de Management al Calitatii ISO 9001 sau echivalent, pentru activitatea principal? ce face obiectul contractului, care sa permita atat prezentarea unui certificat emis de un organism de certificare, cat si alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experien??, prin raportare la contractele executate Ón trecut, corespunz?tor cerin?elor autorit??ii contractante cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea fara TVA, beneficiarul si datele de contact ale acestuia, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. In cazul in care obiectul contractului invocat drept experienta similara contine produse care nu sunt similare sau de complexitate superioara cu cele ale contractului ce urmeaza a fi atribuit, trebuie mentionat CLAR si fara ECHIVOC in DUAE produsele care pot fi luate in calcul cat si experienta similara, conditie obligatorie de a fi indeplinita prin DUAE prezentat.Asociatul/asocia?ii nominaliza?i va/vor prezenta distinct DUAE Ón care se vor cuprinde informa?iile solicitate.Urm?toarele documente justificative care probeaz? Óndeplinirea cerin?ei vor fi prezentate doar de c?tre ofertantii clasati pe primele 3 locuri Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor, fara a se limita la acestea:- procesul-verbal de recep?ie sau alte documente din care s? reias? urm?toarele informa?ii: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada ?i locul livr?rii;-recomand?ri;-alte documente echivalente emise sau contrasemnate de catre o autoritate contractanta sau de catre clientul beneficiar.OEn cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic Ón parte. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta Ón conformitate cu Art. 182 din Legea nr.98/2016.Modalitatea de Óndeplinire: Ón DUAE completat de ofertant Ón care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute Ón vedere de acesta pentru a accesa Ón orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm ale tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora).Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate Ón trecut, corespunzator sustinerii acordate. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma, prezent'nd documente justificative, dupa caz, faptul ca va/vor sprijini ofertantul Ón vederea Óndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului Ón care va interveni concret, pentru a duce la Óndeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin identificarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret Ón care va realiza acest lucru). Prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde Ón mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neÓndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. In DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti.Subcontractantii vor completa propriul DUAE.Acordul de subcontractare va fi depus odata cu DUAE.Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/ acorduri vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Contractele incheiate cu subcontractantul/ subcontractantii vor fi prezentate de ofertantul castigator la semnarea contractului. Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa cu informatii aferente in DUAE, urmand sa faca dovada implementarii sistemului de management al calitatii, bazat pe seriile de standarde europene relevante (ISO 9001 sau echivalent), certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii pentru cazurile Ón care operatorul economic nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum a fost solicitat de AC.Documentele justificative (certificatul) care vor proba Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de c?tre ofertantii (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) clasati pe primele 3 locuri Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
Le marchÈ implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec plusieurs opÈrateurs Nombre maximal envisagÈ de participants l'accord-cadre: 3
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 19/06/2023 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 19/10/2023
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 19/06/2023 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
comisia de evaluare si exert cooptat
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî.
   1.  Instruc?iuni privind notificarea rezultatului procedurii
:
A.C. va informa operatorii economici implica?i Ón procedura de atribuire despre deciziile referitoare la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achizi?ie public? ori, dup? caz, la anularea procedurii de atribuire ?i la eventuala ini?iere ulterioar? a unei noi proceduri, Ón scris ?i c't mai cur'nd posibil, dar nu mai t'rziu de 3 zile de la emiterea respectivelor decizii. OEn cadrul comunic?rii, autoritatea contractant? va informa ofertantul c'?tig?tor cu privire la acceptarea ofertei prezentate. Autoritatea contractant? va informa ofertan?ii care au fost respin?i sau a c?ror ofert? nu a fost declarat? c'?tig?toare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, dup? cum urmeaz?: a) fiec?rui ofertant respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a ofertei sale; pt. fiecare ofert? respins?, se vor explica motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele Ón temeiul c?rora oferta a fost considerat? inacceptabil?, neadecvat? ?i / sau neconform?, Óndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerin?elor de func?ionare ?i performan?? prev?zute Ón caietul de sarcini; b) fiec?rui ofertant care a prezentat o ofert? acceptabil? ?i conform?, prin urmare admisibil?, dar care nu a fost declarat? c'?tig?toare, caracteristicile ?i avantajele relative ale ofertei c'?tig?toare Ón raport cu oferta sa, numele ofertantului c?ruia urmeaz? s? i se atribuie contractul de achizi?ie public?. Fiec?rui operator economic dintre cei prev?zu?i la lit.a) ?i b) li se va comunica data-limit? p'n? la care au dreptul de a depune contesta?ie. A.C. are dreptul de a nu comunica anumite informa?ii, dar numai Ón situa?ia Ón care divulgarea acestora: i) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol Ón aplicarea unei prevederi legale sau ar fi contrar? interesului public; ii) ar prejudicia interesele comerciale legitime ale operatorilor economici, publici sau priva?i, sau ar prejudicia concuren?a loial? dintre ace?tia. Comunicarea prin care se notific? rezultatul procedurii se transmite prin mijloace electronice, la rubrica dedicat? fiec?rui op. ec., a sistemului informatic SEAP.
   2.  Instruc?iuni privind anularea procedurii de atribuire: A.C. are obliga?ia de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizi?ie public?, dac? ia aceast? decizie, de regul?, Ónainte de data transmiterii comunic?rii privind rezultatul aplic?rii procedurii de atribuire ?i, oricum, Ónainte de data Óncheierii contractului ?i numai Ón urm?toarele cazuri: a) au fost depuse numai oferte inacceptabile, inadmisibile ?i/sau neconforme; b) nu a fost depus? nicio ofert? sau au fost depuse oferte care, de?i pot fi luate Ón considerare, nu pot fi comparate datorit? modului neuniform de abordare a solu?iilor tehnice ?i/sau financiare; c) abateri grave de la prevederile legislative afecteaz? procedura de atribuire sau este imposibil? Óncheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legislative se Ón?eleg urm?toarele: i) criteriile de calificare ?i selec?ie ?i/sau criteriul de atribuire ?i/sau factorii de evaluare prev?zu?i Ón cadrul anun?ului de participare precum ?i Ón documenta?ia de atribuire au fost modifica?i; ii) pe parcursul analizei, evalu?rii ?i/sau finaliz?rii procedurii de atribuire, se constat? erori sau omisiuni, iar autoritatea contractant? se afl? Ón imposibilitatea de a adopta m?suri corective, f?r? ca acestea s? conduc? la Ónc?lcarea principiilor. Prin excep?ie de la situat?iile mai sus invocate, A.C. are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizi?ie public? numai Ón cazurile enumerate mai jos ?i numai dac? ia aceast? decizie, de regul?, fie Ónaintea datei limit? de depunere a ofertelor sau, dup? caz, Ónaintea datei transmiterii comunic?rii privind rezultatul aplic?rii procedurii de atribuire, dar, oricum, Ónainte datei de Óncheiere a contractului: fie ca urmare a deciziei pronun?ate de Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor, prin care respectivul organism dispune eliminarea unora sau altora din informa?iile/din specifica?iile tehnice, economice sau financiare introduse Ón anun?ul de participare sau Ón DA, ori Ón alte documente emise Ón leg?tur? cu procedura de atribuire; fie atunci c'nd autoritatea contractant? nu mai are asigurate fondurile necesare realiz?rii achizi?iei sau nu mai exist? necesitatea ce urma a fi acoperit?; cele dou? situa?ii nu trebuie s? se datoreze unei ac?iuni sau inac?iuni a autorit??ii contractante. Autoritatea contractant? are obliga?ia de a comunica Ón scris prin intermediul platformei informatice SEAP, tuturor participan?ilor la procedura de atribuire, Ón cel mult 3 zile de la data anul?rii, at't Óncetarea obliga?iilor pe care ace?tia ?i le-au creat prin depunerea de oferte, c't ?i motivul concret care a determinat decizia de anulare, conform art. 213, alin. (2) din Lege.
   3.  Instructiuni privind semnarea contractului de achizi?ie: Autoritatea contractant? va Óncheia contractul de achizi?ie public? de produse cu ofertantul desemnat c'?tig?tor, cu oferta acceptat?, Ón perioada de valabilitate a ofertelor, Ón termen de 11 zile Óncep'nd cu ziua urm?toare trimiterii deciziei de atribuire a contractului c?tre ofertan?ii interesa?i, prin mijloacele de comunicare prev?zute de legisla?ia privind achizi?iile publice. Astfel, autoritatea contractanta va acorda, ofertan?ilor, termenul legal de 10 zile pt. formularea eventualelor contesta?ii administrative, conform art. 8, alineatul (1), lit. a) din Legea nr. 101/2016 privind remediile ?i c?ile de atac Ón materie de atribuire a contractelor de achizi?ie public?, a contractelor sectoriale ?i a contractelor de concesiune de lucr?ri ?i concesiune de servicii, precum ?i pentru organizarea ?i func?ionarea Consiliului Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
   4.  Ofertantul desemnat c'?tig?tor are obliga?ia de a se prezenta la sediul autoritatii contractante ORDA, Ón termenul precizat in invita?ia pentru semnarea contractului, transmis? de autoritatea contractant?, care nu poate fi mai mic de 11 zile de la data transmiterii comunic?rii privind rezultatul aplic?rii procedurii de atribuire. Dac? ofertantul desemnat c'?tig?tor nu se prezinta pentru semnarea contractului, situa?ia va fi asimilat? refuzului de a semna contractul, iar A.C. va re?ine, Ón favoarea sa, garan?ia de participare.
   5.  OEn situa?ia Ón care dou? sau mai multe oferte ob?in acela?i punctaj Ón urma aplic?rii algoritmului de calcul, clasamentul se va stabili Ón ordinea descresc?toare a clasamentului ref?cut prin luarea Ón considerare a punctajului ob?inut de ofertele respective pentru factorii de evaluare ai propunerii tehnice av'nd ponderile cele mai mari (de la mare la mic, prin urm?rirea ordinii Ón care ace?tia sunt preciza?i Ón documenta?ia de atribuire). OEn cazul Ón care prin aplicarea acestui sistem vor rezulta Ón continuare dou? sau mai multe oferte care se claseaz? pe pozi?ia 1, autoritatea contractant? va reface clasamentul lu'nd considerare ceilal?i factori de evaluare cu ponderi egale (urm?rind ordinea preciz?rii acestora Ón documenta?ia de atribuire). Acest sistem urmeaz? s? fie aplicat ori de c'te ori este necesar p'n? la realizarea departaj?rii ofertelor pe pozi?ii distincte Ón clasament, lu'ndu-se Ón considerare punctajul ob?inut pentru factorul de evaluare subsecvent (urm?torul factor de evaluare a propunerii tehnice conform celor sus-men?ionate). Oferta c'?tig?toare va fi declarat? cea care se claseaz? pe pozi?ia 1 din clasamentul ref?cut potrivit acestor reguli. OEn situa?ia Ón care prin aplicarea acestui sistem se ajunge la epuizarea factorilor de evaluare ai propunerii tehnice f?r? Óns? s? se fi ob?inut o departajare a ofertelor pe pozi?ii distincte Ón clasament, autoritatea contractant? va stabili clasamentul final Ón func?ie de ordinea descresc?toare a punctajului ob?inut pentru factorul de evaluare ìpre?ul oferteiî. OEn eventualitatea Ón care nici prin aplicarea acestui sistem nu se va ajunge la o departajare a ofertelor pe pozi?ii distincte Ón clasament, autoritatea/entitatea contractant? va recurge la solicitarea transmiterii de c?tre operatorii economici de documente care con?in noi pre?uri (reofertare de pre?). Ulterior, Ón cazul Ón care vor continua s? subziste situa?ii de natura celor anterior men?ionate se va reaplica sistemul explicitat Ón cadrul prezentei note asigur'ndu-se parcurgerea tuturor pa?ilor stabili?i, p'n? la momentul Ón care se va realiza o departajare a ofertelor pe pozi?ii distincte Ón clasament.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Conform Lege 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/05/2023 Furnizare, amplasare, punere in functiune si amenajare spatiu CT plan tratament pentru planificarea si monitorizarea tratamentelor oncologice 19/06/2023 22/05/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
33115000 - Appareils de tomographie 
50421000 - Services de réparation et d'entretien de matériel médical 
51410000 - Services d'installation de matériel médical