Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption : 28/10/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Ploie?ti: Matériel de visioconférence

2020/S 200-484385  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/10/2020 S200 Roumanie-Ploie?ti: Matériel de visioconférence 2020/S 200-484385 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Tribunalul Prahova Numéro national d'identification: 2998315 Adresse postale: Str. Gheorghe Laz?r nr. 6 Ville: Ploie?ti Code NUTS: RO316 Prahova Code postal: 100031 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Iuliana Chira Courriel: tr.prahova@just.ro Téléphone: +40 244524064 Fax: +40 244524064 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.just.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100104929 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Tribunalul Prahova
I.5) Activité principale Autre activité: Judec?toreasc
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Echipamente IT - laptopuri, scanere ?i sistem de videoconferin??" Numéro de référence: 7763/8.10.20
II.1.2) Code CPV principal 32232000 Matériel de visioconférence
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Obiectul contractului se refera la achizitionarea de "Echipamente IT - laptopuri, scanere si sistem de videoconferinta": - lot 1 - laptopuri; - lot 2 - scanere informatice; - lot 3 - sistem de videoconferinta. In acest moment, la nivelul instan?elor de judecata sunt opera?ionale un num?r sc?zut de laptopuri, scanere si sistem de videoconferinta, echipate astfel încât sa r?spund nevoilor actuale ale instan?elor de judecata. In contextul crizei pandemice actuale cauzate de Covid-19, instan?ele au început utilizarea intensiva a acestor echipamente, fapt ce a dus la o supraînc?rcare a echipamentelor aflate in dotarea instan?elor. Pentru aducerea la îndeplinire a atribu?iilor ?i competen?elor Tribunalului Prahova este necesar derularea în condi?ii optime a activit??ilor curente, prin dotarea si echiparea institu?iei cu echipamente IT - laptopuri, scanere si sistem de videoconferinta. Utilizarea acestor echipamente la nivelul instan?elor de judecata va contribui la cre?terea calit??ii actului de justi?ie si reducerea costurilor sistemului judiciar, prin utilizarea mijloacelor moderne si eficiente de comunicare la distanta.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 615 126.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 3 Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 3
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:
Ofertele se pot depune pentru unul sau mai multe loturi.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Laptopuri
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213100 Ordinateurs portables
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO316 Prahova Lieu principal d'exécution:
Sediul Tribunalului Prahova.
II.2.4) Description des prestations:
Achizitie laptopuri - 20 bucati.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 100 840.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 6 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sistem de videoconferin?
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32232000 Matériel de visioconférence
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO316 Prahova Lieu principal d'exécution:
Sediul Tribunalului Prahova.
II.2.4) Description des prestations:
Achizitie sistem de videoconferinta - 13 bucati.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 262 185.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 6 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Scanere informatice
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30216110 Scanners informatiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO316 Prahova Lieu principal d'exécution:
Sediul Tribunalului Prahova.
II.2.4) Description des prestations:
Achizitie scanere informatice - 15 bucati.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 252 101.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 6 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
I. Ofertantul/asociatul/ter?ul sus?in?tor/subcontractantul nu trebuie s se regaseasca în situa?iile prev?zute la art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Pentru probarea îndeplinirii cerin?elor se va completa DUAE urmând ca, la solicitarea autorit??ii contractante, s fie depuse documentele justificative aferente celor asumate prin completarea DUAE, doar de c?tre ofertantul clasat pe locul intai în clasamentul întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. Aceste documente pot fi:
   1.  certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii pentru sediul social, sediile secundare si punctele de lucru;
   2.  cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
   3.  dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
   4.  certicatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comer?ului - informa?iile cuprinse în certicatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezent?rii, din care s reias c ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestarea de servicii similare celor ce fac obiectul achizi?iei (descrise in caietul de sarcini). Persoane fizice/juridice str?ine: documente edificatoare care sa dovedeasc o form de înregistrare în conformitate cu prevederile legale din ?ara în care ofertantul î?i are sediul social/domiciliul sau apartenen?a din punct de vedere profesional, precizând numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratorii, domeniile de activitate. Documentele prezentate pentru dovedirea formei de înregistrare trebuie s confirme c ofertantul nu se afl în niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii sale;
   5.  alte documente edificatoare, dupa caz. In cazul în care în ?ara de origine sau ?ara în care este stabilit ofertantul/asociatul/ter?ul sus?in?tor/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prev?zute mai sus sau respectivele documente nu vizeaz toate situa?iile prev?zute la art. 164, 165 ?i 167 autoritatea contractant are obliga?ia de a accepta o declara?ie pe proprie r?spundere sau dac în ?ara respectiv nu exist prevederi legale referitoare la declara?ia pe propria r?spundere, o declara?ie autentic dat în fa?a unui notar, a unei autorit??i administrative sau judiciare sau a unei asocia?ii profesionale care are competen?e în acest sens. Atentie: cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct; II. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se gaseasca in situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea 98/2016. Se va completa declaratie (a se vedea sectiunea "Formulare"). Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante si persoanele care sunt implicate in organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
   1.  Letea Crina Mihaela, pre?edinte Tribunalul Prahova;
   2.  Ene Paula, manager economic Tribunalul Prahova;
   3.  Popescu Gabriel, specialist IT sef Tribunalul Prahova;
   4.  Ru?in Mihai, specialist IT Tribunalul Prahova;
   5.  Chira Iuliana, specialist IT Tribunalul Prahova;
   6.  Mihalache Cristian, specialist IT Tribunalul Prahova;
   7.  Soare Constantin, specialist IT Tribunalul Prahova. Documentul Unic de Achizitii European se va putea accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati la adresa: www.e-licitatie.ro în sec?iunea dedicat a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractant?. DUAE ale operatorilor economici care particip la procedur vor fi completate în SEAP în mod direct, dup autentificare, de c?tre fiecare participant si vor putea fi vizualizate ?i analizate de c?tre autorit??ile contractante în sec?iunea dedicat acestuia. Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractan?i sau ter?i sus?in?tori, fiecare operator economic se va autentifica în sistem ?i va accesa procedura de atribuire de interes în vederea complet?rii DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedur (asociat, subcontractant, ter sus?in?tor). La procedura de atribuire se înscrie ?i depune ofert unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care particip cu ofert individual iar ceilal?i participan?i completeaz direct în sistem doar DUAE ?i nu pot modifica oferta. Datele sunt completate de c?tre fiecare membru al ofertantului (operatorul economic care se înscrie la procedur declar forma de participare - individual?/în asociere precum ?i componen?a iar ceilal?i valideaz c fac parte din acea asociere/componen??). Detalii cu privire la întocmirea DUAE ve?i reg?si, dup autentificarea în sistem, în sec?iunea "Informa?ii DUAE" - ghid de completare DUAE. Persoanele juridice str?ine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institu?iile autorizate ale ??rii de origine (certificate de atestare fiscal?, caziere judiciare, alte documente echivalente etc.) prin care s dovedeasc c ?i-au îndeplinit obliga?iile de plat a impozitelor taxelor ?i a contribu?iilor c?tre bugetul de stat ?i bugetul local conform cerin?elor autorit??ii contractante înso?ite de o declara?ie pe proprie r?spundere a reprezentantului legal privind perioada de valabilitate a documentelor, în cazul în care documentele emise nu con?in aceast dat?. Dac este cazul, ofertan?ii vor prezenta odat cu DUAE o list cu datele de identificare ale ter?ilor sus?in?tori/subcontractan?ilor în vederea respect?rii prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea 98/2016. Not?: autoritatea contractant are obliga?ia de a verifica inexisten?a unei situa?ii de excludere prev?zute la articolul 164, 165 ?i 167 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice actualizat în leg?tur cu subcontractan?ii propu?i. În cazul în care este identificat o situa?ie de excludere, autoritatea contractant solicit ofertantului/candidatului o singur dat s înlocuiasc un subcontractant în leg?tur cu care a rezultat, în urma verific?rii, c se afl în aceast situa?ie. Toate documentele solicitate de autoritatea contractant vor fi depuse de ofertant prin mijloace electronice in SEAP, in sectiunea dedicata, semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001, republicata, privind semnatura electronica. În situa?ia în care certificatul de semnatura electronica nu apartine reprezentantului legal al ofertantului, se va prezenta o imputernicire in acest sens. Documentele emise în alt limb decât limba român vor fi prezentate in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana Operatorii economici care depun ofert trebuie s dovedeasc o form de înregistrare în condi?iile legii din ?ara rezident?, din care s reias c operatorul economic este legal constituit, c nu se afl în niciuna din situa?iile de anulare a constituirii, precum ?i faptul c are capacitatea profesional de a realiza activit??ile ce fac obiectul contractului de achizi?ie public?/sectorial?. Cerin?a se aplic inclusiv pentru subcontractan?i ?i/sau ter?i sus?in?tori care completeaz informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE distinct. În conformitate cu dispozi?iile art. 173 din Legea nr. 98/2016, operatorul economic va prezenta documente relevante care s dovedeasc forma de înregistrare ?i dup caz, de atestare ori apartenen? din punct de vedere profesional, în conformitate cerin?ele legale din tara în care este stabilit operatorul economic, de exemplu certificat eliberat de Oficiul Na?ional al Registrului Comer?ului, astfel încât autoritatea contractant s se asigure c un ofertant are capacitatea juridic pentru a executa contractul de achizi?ie public care urmeaz s fie atribuit. Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire a contractului de achizi?ie public cu informa?iile solicitate de c?tre autoritatea/entitatea contractant - informa?ii referitoare la îndeplinirea cerin?elor privind capacitatea de exercitare a activit??ii profesionale. Se va prezenta certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comer?ului sau în cazul ofertan?ilor persoane juridice/fizice str?ine, documentele echivalente emise în ?ara de reziden??, traduse în limba român?, care sa ateste ca ofertantul (ofertantul asociat/ter?ul sus?in?tor ?i subcontractantul) este abilitat s desf??oare activit??i similare celor care fac obiectul prezentei achizi?ii. Not?: certificatul constatator va fi prezentat prin intermediul SEAP, în orice forma, semnat cu semn?tur electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001 privind semn?tura electronica. Informa?iile din certificatul constatator s fie reale/valide la data prezent?rii acestuia. Pentru persoane juridice/fizice str?ine: în cazul ofertan?ilor de alt na?ionalitate decât cea român?, documentele men?ionate vor fi transmise în limba de origine, înso?ite de o traducere autorizata a acestora în limba român?. Documente edificatoare privind obiectul de activitate al operatorului economic (conform prevederilor art. 173 din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile si complet?rile ulterioare). În situa?ia în care vor fi executate p?r?i din contract de c?tre subcontractan?i, dovada înregistr?rii ?i coresponden?a activit??ilor princ [...] detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Loturile 1, 2,
   3.  Pentru contractele de achizitie de bunuri
:
executarea de livrari de tipul specificat. Lista principalelor livrari de produse din ultimii trei ani, continand valori, cantitati, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Ofertantul va face dovada ca în ultimii trei ani a livrat produse similare, in conformitate cu obiectul fiecarui lot, respectiv lot 1 - laptopuri, lot 2 - scanere informatice, lot 3 - sistem de videoconferinta, in baza unuia sau mai multe contracte. Autoritatea contractant nu a impus un nivel minim pentru experien?a similar ?i nu a limitat num?rul de contracte la nivelul c?rora ofertantul s fi furnizat produse similare. Având în vedere natura ?i complexitatea produselor, autoritatea contractant a considerat c informa?iile referitoare la serviciile similare prestate în ultimii trei ani de c?tre operatorii economici sunt relevante pentru îndeplinirea contractului. În stabilirea condi?iilor men?ionate s-a urm?rit ca operatorii economici interesa?i de aceast achizi?ie s fi furnizat produse similare, iar riscul neîndeplinirii contractului/ nefurniz?rii produselor din lipsa experien?ei generale ?i specifice a ofertantului, s fie cât mai redus Loturile 1, 2,
   3.  Proportia de subcontractare. In cazul in care ofertantul participa la procedura impreuna cu unul sau mai multi subcontractanti, atunci ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa o/le subcontracteze. In acest caz se vor preciza denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. Daca un subcontractant se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, AC va solicita, o singura data, ca op. ec. sa inlocuiasca subcontractantul fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul AC, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modicarea propunerilor tehnice sau financiare initial (art. 174 din Legea 98/2016). Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Loturile 1 ,2,
   3.  Se va prezenta DUAE in conf. cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. La nivelul DUAE vor fi precizate informa?ii cum ar fi: nr. ?i data contractelor invocate drept exp. similar?, valoarea lor, beneficiarul contractului, data ?i num?rul doc. de recep?ie, iar doc. justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea AC, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Doc. justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea AC, doar de ofertantul clasat pe primul loc, sunt urmatoarele: copii dupa ctr. sau parti relevante din contracte/recomandari/PV de receptie/documente constatatoare/certificari, semnate si parafate de beneficiari, care sa sustina informatiile din DUAE si din care sa rezulte ca au fost livrate produse care fac obiectul procedurii de achizitie. Ofertantii straini vor prezenta doc. edificatoare pentru indeplinirea cerintei de experienta similara insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Loturile 1, 2,
   3.  Se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte acordul de asociere, angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora) si acordul de subcontractare. Nedepunerea acestuia odat cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de claric?ri pentru eventualele inadvertente de forma ale informa?iilor cuprinse în sec?iunile DUAE.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte Procédure accélérée Justification:
Criza pandemica actuala cauzata de Covid-19, autoritatea contractanta incercand sa faca fata regimului de telemunca, intalnirilor la distanta, accesarea dosarelor electronice atat de angajatii institutiei, cat si de persoane terte, audierea persoanelor private de libertate etc. Echipamentele IT din dotare - laptopuri, scanere si sisetm de videoconferinta sunt uzate si nu mai fac fata upgradurilor. Motivatia se regaseste si in nota de fundamentare accelerare procedura.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 28/10/2020 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 28/01/2021
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 28/10/2020 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Departajarea ofertelor cu acela?i pre situate pe primul loc: conform prevederilor art. 139 alin. (3) din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in situa?ia în care doi sau mai mul?i ofertan?i situa?i pe primul loc au acela?i pret, autoritatea contractant va solicita clarific?ri prin intermediul SEAP ?i va solicita ofertan?ilor afla?i în aceast situa?ie s transmit în format electronic prin SEAP o nou propunere financiar?, iar contractul va fi atribuit ofertantului a c?rui nou propunere financiar are pre?ul cel mai sc?zut;
   2.  Comunicarea rezultatului procedurii, conform prevederilor Legii nr. 98/2016. Elementul care face obiectul reofert?rii este pre?ul. Pentru locul întâi: în cazul în care se constat c ofertele clasate pe primul loc au pre?uri egale, autoritatea contractant va solicita reofertarea, în vederea departaj?rii ofertelor. Ofertantul cu pre?ul cel mai sc?zut va fi desemnat castigator. În cazul în care ?i în urma reofert?rii pre?urile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractant va solicita o nou ofert de pre?, pân când departajarea va putea fi posibil?. Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SEAP. Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana sau insotite de traducere autorizata in limba romana. Documentatia de atribuire se posteaza integral in cadrul anuntului de participare publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea "Intrebari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace elctronice. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii, clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Sunt stabilite în art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile ?i c?ile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizi?ie public?, a contractelor sectoriale ?i a contractelor de concesiune de lucr?ri ?i concesiune de servicii, precum ?i pentru organizarea ?i func?ionarea Consiliului Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor.
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/10/2020
 
 
C L A S S E    C P V
30213100 - Ordinateurs portables 
30216110 - Scanners informatiques 
32232000 - Matériel de visioconférence