Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Ploie?ti:Services de gardiennage

2023/S 97-303200  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Roumanie-Ploie?ti: Services de gardiennage 2023/S 097-303200 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: CONSILIUL JUDETUL PRAHOVA, DIRECTIA SERVICII SI ACHIZITII PUBLICE NumÈro national d'identification: 2842889 Adresse postale: Strada: Republicii, nr. 2-4 Ville: Ploiesti Code NUTS: RO316 Prahova Code postal: 100066 Pays: Roumanie Point(s) de contact: ROBERT ADRIAN STANESCU Courriel: achizitii@cjph.ro TÈlÈphone: +40 244514545 Fax: +40 244511611 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cjph.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Administratie Publica
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Servicii de paz?, monitorizare ?i interven?ie, monitorizare video, pentru imobilele din patrimoniul Jude?ului Prahova pe o durata de 4 ani-Acord Cadru NumÈro de rÈfÈrence: 2842889/2022/18505
II.1.2) Code CPV principal 79713000 Services de gardiennage
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Obiectul achizitiei este asigurarea serviciilor de paz?, monitorizare ?i interven?ie, monitorizare video pentru imobilele din patrimoniul Jude?ului Prahova ñ pe o perioada de 4 ani. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 20 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari Ón a 11 zi inainte de data limita stabilit? pentru depunerea ofertelor. Valoarea minima estimata a acordului-cadru (894.412,80 lei fara TVA) reprezinta valoarea estimata pe 4 ani. Valoarea maxima estimata a acordului-cadru (46.509.465,60 lei fara TVA) reprezinta valoarea estimata pe 4 ani. Se va incheia un Acord-Cadru pe 4 ani, cu posibilitatea incheierii contractelor subsecvente numai pentru obiectivele care nu au asigurata paza si protectie prin forte si mijloace militare sau civile, sau in regim privat, de catre proprietari sau detinatorii obiectivelor, bunurilor sau valorilor, precum si de catre societatile specializate de paza si protectie.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 45 574 963.20 RON
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34221100 UnitÈs mobiles de secours 79711000 Services de surveillance d'installations d'alarme
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO316 Prahova Lieu principal d'exÈcution:
Imobilele din patrimoniul Jude?ului Prahova
II.2.4) Description des prestations:
Obiectul achizitiei este asigurarea serviciilor de paz?, monitorizare ?i interven?ie, monitorizare video pentru imobilele din patrimoniul Jude?ului Prahova ñ pe o perioada de 4 ani, respectiv asigurarea serviciilor de securitate pentru imobilele Consiliului Jude?ean Prahova Ón conformitate cu analizele de risc .
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Experien?a Sefului Serviciului de Paza / PondÈration: 15 Prix - PondÈration: 85
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 160-456782
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 8855 IntitulÈ:
"Servicii de paz?, monitorizare ?i interven?ie, monitorizare video, pentru imobilele din patrimoniul Jude?ului Prahova pe o durata de 4 ani"
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
11/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ELNET SECURITY NumÈro national d'identification: RO31133899 Adresse postale: Strada DARNICIEI , Nr. 52, Sector: 5 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Pays: Roumanie Courriel: office@elnetsecurity.ro TÈlÈphone: +40 0723484453 Adresse internet: www.elnetsecurity.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC RPG SECURITY CENTER SRL NumÈro national d'identification: RO 9394294 Adresse postale: Strada Azuga, Nr. 2, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 023409 Pays: Roumanie Courriel: alberto.sima@rpg.ro TÈlÈphone: +40 219534 Fax: +40 219534 Adresse internet: www.rpg.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 46 509 465.60 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 45 574 963.20 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Valeur ou pourcentage de la part du marchÈ susceptible d'Ítre sous-traitÈe Valeur hors TVA: 353 471.94 RON Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
ROMANIAN SECURITY SYSTEMS (subcontractant)-0,38% si SPARTA GUARD SECURITY (subcontractant)- 0,38%
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 10333 IntitulÈ:
"Servicii de paz?, monitorizare ?i interven?ie, monitorizare video, pentru imobilele din patrimoniul Jude?ului Prahova pe o durata de 3 luni"
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC RPG SECURITY CENTER SRL NumÈro national d'identification: RO 9394294 Adresse postale: Strada Azuga, Nr. 2, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 023409 Pays: Roumanie Courriel: alberto.sima@rpg.ro TÈlÈphone: +40 219534 Fax: +40 219534 Adresse internet: www.rpg.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ELNET SECURITY NumÈro national d'identification: RO31133899 Adresse postale: Strada DARNICIEI , Nr. 52, Sector: 5 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Pays: Roumanie Courriel: office@elnetsecurity.ro TÈlÈphone: +40 0723484453 Adresse internet: www.elnetsecurity.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 11 627 366.40 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 100 840.34 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:

   1. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta si asumata de ofertant. Comisia de evaluare are obligatia de a stabili oferta c'stigatoare, dintre ofertele admisibile, pe baza aplicarii criteriului pentru atribuirea contractului de achizitie publica. OEnainte de atribuirea contractului autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte fara intarziere documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse Ón DUAE. Se va completa in DUAE informatii cu privire la persoana imputernicita sa reprezinte operatorul economic in scopul participarii la aceasta procedura de achizitie publica. Deoarece procedura aleasa este licita?ie deschis? organizata integral prin mijloace electronice, eventualele clarificari se vor posta NUMAI in SEAP la "Intrebari", iar raspunsurile la clarificarile solicitate vor fi transmise de Autoritatea Contractanta - Consiliul Judetean Prahova numai prin intermediul SEAP. Riscurile neaccesarii clarificarilor postate, revin operatorului economic. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorul economic trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora sau cazul fortuit, cad Ón sarcina operatorului economic care transmite respectiva oferta, conf. art. 125 din HG nr. 395/2016. Orice comunicare, solicitare de clarificare, raspuns la solicitare de clarificare, informare, notificare, si altele asemenea vor fi Óncarcate Ón SEAP si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat Ón conditiile legii.
   2.  OEn cazul Ón care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face av'nd Ón vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare Ón ordine descresc?toare a ponderilor acestora. OEn situa?ia Ón care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, si oferta c'stig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? mai mic?. îCerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/05/2023 Servicii de paz?, monitorizare ?i interven?ie, monitorizare video, pentru imobilele din patrimoniul Jude?ului Prahova pe o durata de 4 ani-Acord Cadru 22/05/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
34221100 - Unités mobiles de secours 
79711000 - Services de surveillance d'installations d'alarme 
79713000 - Services de gardiennage