Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 29/05/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Ploie?ti:Travaux de construction de stations d'épuration des eaux usées

2023/S 97-302673  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

22/05/2023
S97
Roumanie-Ploie?ti: Travaux de construction de stations d'épuration des eaux usées

2023/S 097-302673

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 075-225176)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: HIDRO PRAHOVA S.A.
Numéro national d'identification: RO16826034
Adresse postale: Strada: Logof?t T?utu, nr. 5
Ville: Ploiesti
Code NUTS: RO316 Prahova
Code postal: 100062
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Marian Gheorghe
Courriel: marian.gheorghe@hidroprahova.ro
Téléphone: +40 244529474
Fax: +40 244529340
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.hidroprahova.ro
Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
PH-CL-20 Realizare statie noua de epurare pentru aglomerarea Slanic-Varbilau-Alunis-Bertea-Stefesti

Numéro de référence: 16826034/2022/PH-CL-20

II.1.2)
Code CPV principal
45232420 Travaux de construction de stations d'épuration des eaux usées

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Contractul "Realizare statie noua de epurare pentru aglomerarea Slanic-Varbilau-Alunis-Bertea-Stefesti" consta in realizarea urmatoarelor lucrari: Statie de pompare apa uzata Slanic Statie de epurare Varbilau Numarul de zile pân? la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor /candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel: - cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire, (inclusiv a prezentului caiet de sarcini), prin care se indica o anume origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabrica?ie, un standard, o autorizare /certificare/atestare, un serviciu sau o cerinta se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea "sau echivalent".

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 075-225176

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: III 1 3) Capacitatea tehnica si profesionala:

Au lieu de:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificatOfertantul va demonstra ca in ultimii 5 ani, impliniti la data termenului limita de depunere a ofertelor, mentionat in anuntul de participare, a executat si a dus la bun sfarsit, lucr?ri similare sau superioare din punctul de vedere al complexitatii cu cele care fac obiectul prezentului contract, în valoare cumulat? de minimum 65.000.000 lei, f?r? TVA, la nivelul a maximum 3 contracte, din care cel putin un contract sa fi fost de tip "proiectare si executie".Prin sintagma ,,lucrari similare sau superioare din punctul de vedere al complexitatii" se intelege: lucr?ri de construire si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau extindere statii de epurare ape uzate ?i/sau sta?ii de pompare.

Lire:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificatOfertantul va demonstra ca in ultimii 5 ani, impliniti la data termenului limita de depunere a ofertelor, mentionat in anuntul de participare, a executat si a dus la bun sfarsit, lucr?ri similare sau superioare din punctul de vedere al complexitatii cu cele care fac obiectul prezentului contract, în valoare cumulat? de minimum 65.000.000 lei, f?r? TVA, la nivelul a maximum 3 contracte, din care cel putin un contract sa fi fost de tip "proiectare si executie".Prin sintagma ,,lucrari similare sau superioare din punctul de vedere al complexitatii" se intelege: lucr?ri de construire si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau extindere aductiuni apa si/sau statii de tratare a apei ?i/sau gospodarii de apa si/sau rezervoare de înmagazinare ap? ?i/sau sta?ii de pompare si/sau statii de epurare apa uzata.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Prin prezenta erat? s-a extins no?iunea de "lucr?ri similare"
PH-CL-20 Realizare statie noua de epurare pentru aglomerarea Slanic-Varbilau-Alunis-Bertea-Stefesti 29/05/2023 22/05/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
45232152 - Travaux de construction de stations de pompage 
45232420 - Travaux de construction de stations d'épuration des eaux usées 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil 
71356200 - Services d'assistance technique