Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption : 29/05/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Ploie?ti:Travaux de construction de stations d'épuration des eaux usées

2023/S 98-306145  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

23/05/2023
S98
Roumanie-Ploie?ti: Travaux de construction de stations d'épuration des eaux usées

2023/S 098-306145

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 075-226328)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: HIDRO PRAHOVA S.A.
Numéro national d'identification: RO16826034
Adresse postale: Strada: Logof?t T?utu, nr. 5
Ville: Ploiesti
Code NUTS: RO316 Prahova
Code postal: 100062
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Marian Gheorghe
Courriel: marian.gheorghe@hidroprahova.ro
Téléphone: +40 244529474
Fax: +40 244529340
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.hidroprahova.ro
Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
PH - CL-21 Realizare Sta?ie noua de epurare pentru Aglomer?rile Cera?u si Slon

Numéro de référence: 16826034/2022/PH-CL-21

II.1.2)
Code CPV principal
45232420 Travaux de construction de stations d'épuration des eaux usées

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Contractul de lucrari PH-CL-21 - Realizare Sta?ie noua de epurare pentru Aglomer?rile Cera?u si Slon " consta in realizarea urmatoarelor lucrari: Sta?ia de epurare Cera?u Sta?ia de epurare va fi prev?zut? cu o treapta mecanica de epurare (gr?tare rare, sta?ie de pompare, gr?tare dese, deznisipare, degresare), treapta biologica (bazin biologic cu sistem de aerare cu bule fine, decantare secundara, suflante si sta?ie de dozare reactiv pentru eliminarea chimica a fosforului) si o treapta de prelucrare a n?molului (îngro?are mecanica si deshidratare a n?molului biologic in exces). N?molul deshidratat va fi stabilizat chimic cu var si va fi evacuat sau stocat in depozitul intermediar amplasat in incinta sta?iei de epurare. Numarul de zile pân? la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor /candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel: - cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire, (inclusiv a prezentului caiet de sarcini), prin care se indica o anume origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabrica?ie, un standard, o autorizare /certificare/atestare, un serviciu sau o cerinta se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea "sau echivalent".

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
18/05/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 075-226328

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: III 1 3) Capacitatea tehnica si profesionala

Au lieu de:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Ofertantul va demonstra ca in ultimii 5 ani, impliniti la data termenului limita de depunere a ofertelor, mentionat in anuntul de participare, a executat si a dus la bun sfarsit, lucr?ri similare sau superioare din punctul de vedere al complexitatii cu cele care fac obiectul prezentului contract, în valoare cumulat? de minimum 24.000.000 lei, f?r? TVA, la nivelul a maximum 3 contracte, din care cel putin un contract sa fi fost de tip "proiectare si executie". Prin sintagma ,,lucrari similare sau superioare din punctul de vedere al complexitatii" se intelege: lucr?ri de construire si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau extindere statii de epurare apa uzata.

Lire:

Ofertantul va demonstra ca in ultimii 5 ani, impliniti la data termenului limita de depunere a ofertelor, mentionat in anuntul de participare, a executat si a dus la bun sfarsit, lucr?ri similare sau superioare din punctul de vedere al complexitatii cu cele care fac obiectul prezentului contract, în valoare cumulat? de minimum 24.000.000 lei, f?r? TVA, la nivelul a maximum 3 contracte, din care cel putin un contract sa fi fost de tip "proiectare si executie". Prin sintagma ,,lucrari similare sau superioare din punctul de vedere al complexitatii" se intelege: lucr?ri de construire si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau extindere aductiuni apa si/sau statii de tratare a apei ?i/sau gospodarii de apa si/sau rezervoare de înmagazinare ap? ?i/sau sta?ii de pompare si/sau statii de epurare apa uzata.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Se corecteaza eroarea materiala produsa la publicarea eratei anterioare privind experienta similara.
PH - CL-21 Realizare Sta?ie noua de epurare pentru Aglomer?rile Cera?u si Slon 29/05/2023 23/05/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
45232420 - Travaux de construction de stations d'épuration des eaux usées 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil 
71356200 - Services d'assistance technique