Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption : 17/11/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Plopeni: Tour CNC

2020/S 200-484484  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/10/2020 S200 Roumanie-Plopeni: Tour CNC 2020/S 200-484484 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: S Uzina Mecanic Plopeni S.A.
Numéro national d'identification: RO13741804 Adresse postale: Str. Republicii nr. 1 Ville: Plopeni Code NUTS: RO316 Prahova Code postal: 105900 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Costel Du? Courriel: costel.duta@ump.ro Téléphone: +40 244221381 Fax: +40 244223023 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ump.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100104942 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Alt tip
I.5) Activité principale Défense
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Strung CNC cu axa y, diametru de prelucrare bare 100 mm Numéro de référence: 1374180420203
II.1.2) Code CPV principal 42621100 Tour CNC
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Strung tip CNC cu axa y diametru prelucrare bare 100 mm = 1 bucata, este utilizat pentru realizarea opera?iilor de strunjire, g?urire, filetare, alezare, sanfrenare, canelare, frezare, precum ?i a altor tipuri de opera?ii de prelucrare mecanic?.Termenul limit pân la care se pot solicita clarific?ri cu privire la con?inutul documenta?iei de atribuire:cu 18 zile inainte de data limit de depunere a ofertelor. Achizitorul va r?spunde in mod clar ?i complet solicit?rilor de clarificare /informa?iilor suplimentare in legatur cu documenta?ia de atribuire in a 10 zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor in anun?ul de participare.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 672 000.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 51530000 Services d'installation de machines-outils 71356200 Services d'assistance technique 80530000 Services de formation professionnelle
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO316 Prahova Lieu principal d'exécution:
Str.Republicii oras Plopeni jud Prahova
II.2.4) Description des prestations:
Achizitie Strung tip CNC cu axa y diametru prelucrare bare 100 mm si servicii conexe:montaj,transport, instalare si punere in functiune la beneficiar si scolarizare personal care va lucra pe acest utilaj.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Componenta tehnica / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 30 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Finantarea achizitiei: Contractul semnat de p?r?i intr în vigoare la momentul în care Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri ca ordonator principal de credite a valorii contractului f?r TVA, aloc fondurile aferente achizi?iei stabilit in baza Raportului procedurii (Anexa 5 din ordinul ANAP 1581/2018). În situa?ia în care, fondurile aferente contr... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Ofertan?ii tertii sus?in?tori ?i subcontractan?ii nu trebuie s se regaseasca in situa?iile de excludere prev?zute la art.164,165 si 167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. Ofertan?ii tertii sus?in?tori ?i subcontractan?ii nu trebuie s se regaseasca in situa?iile de excludere prev?zute la art.59 -60 din Legea 98/2016, privind achizi?iile publice.
   1. Se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor.Formularul DUAE se gaseste in cadrul documentatiei de atribuire si dupa completare se va semna electronic. Documentele justificative care probeaz indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz a fi prezentate, la solicitarea achizitorului, doar de c?tre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. Aceste documente pot fi: Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul consolidat (buget local, buget de stat,etc.) la momentul prezentarii lor sau, în cazul ofertan?ilor str?ini, documente echivalente emise în ?ara de reziden??. Cazier judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezult din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv sau in cazul ofertantilor straini documente echivalente emise in tara de rezidenta. Dac este cazul, documente prin care operatorul economic demonstreaz c poate beneficia de derog?rile prev?zute la art.166 alin.(2), art.167alin.(2), art.171 din Legea 98/2016, privind achizi?iile publice. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului sau in cazul ofertantilor straini documente echivalente emise in tara de rezidenta. Alte documente edificatoare, dup caz. Se solicit declara?ie conform art.59 -60 din Legea 98/2016, privind achizi?iile publice care va fi prezentat de to?i participan?i la procedura odat cu depunerea DUAE. Incadrarea in situa?ia prevazut la art.59 -60 din Legea 98/2016, privind achizi?iile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie public?. Declaratia privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interes vor fi prezentate de ofertanti,terti sustinatori si subcontractanti.
   2.  Persoanele juridice straine pot prezenta o declaratie pe propria raspundere sau daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens pentru situatiile descrise in art.164,165 si 167 din legea 98/2016 privind achizitiile publice.Nota. Cerinta trebuie indeplinita si de asociati, terti sustinatori si subcontractanti in situatia in care acestia exista. Operatorul economic care participa la procedura va fi completat DUAE in mod direct in SEAP dupa autentificare si descarcat in format PDF si semnat cu semnatura electronica extinsa.DUAE va fi incarcat in sectiunea de documente de calificare in SICAP. Ofertantul are obligatia de a prezenta /complete/certificatele /documentele edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respective solicitare. Documentele justificative se vor prezenta in conformitate cu art 196 alin 2 din legea 98/2016 alin.2 din legea 98/2016. Persoanele care de?infunc?ii de decizie incadrulachizitorului, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizareaprocedurii de atribuire, respectivpersoanele care aprob /semneaz documenteemise in legatur cu sau pentru procedura de atribuire sunt:Huza Stefan Octavian,Bonciu Camelia,Carceanu Irina, Ene Mara, Vasile Florin, Duta Costel, Serban Denisa, Nistor Simona. Operatorii economici ce depun oferta trebuie s dovedeasc o form de inregistrare in condi?iile legii in ?ara de reziden??, din care sa reias c ace?tia sunt legal constitui?i, c nu se afl in niciuna din situa?iile de anulare a constituirii precum ?i faptul c au capacitatea profesional de a realiza activit??ile care fac obiectul contractului. Se va completa DUAE, de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor. Documentele justificative care probeaz indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constator emis de ONRC, sau in cazul ofertan?ilor straini, documente echivalente emise in tara de reziden??, urmeaz s fie prezentate, la solicitarea achizitorului, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor .Informa?iile din certificatul constatator trebuie s fie reale /valide la data prezent?rii acestuia.Pentru operatorii economici straini documentele care dovedesc o forma de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident vor fi vor fi insotite de o traducere autorizata in limba romana. Referitor la asociati se solicit ofertantului cerin?e privitoare la lista asocia?ilor ?i/sau subcontractan?ilor,urmând ca in contractul de asociere /subcontractare s fie precizat liderul asocierii precum ?i conditiile de participare pentru fiecare ofertant in parte, in func?ie de calitatea in care participa la asociere s fie depuse de ofertantul câ?tig?tor. Modalitatea de indeplinire: Operatorul economic va completa si prezenta formularul DUAE.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Cifra de afaceri anuala generala Conform art.175 alin1 din legea 98/2016 privind achizitiile publice operatorii economici ce depun oferte trebuie sa prezinte urmatoarele documente ce vizeaza capacitatea economico-financiara: document justificativ in care se prezinta cifra de afaceri anuala pe ultimii trei ani (2017,2018,2019) si care sa fie de minim valoarea estimata a echipamentului pentru care se liciteaza respectiv 672 000lei /an fara TVA demonstrand astfel ca ofertantul a avut un volum al afacerilor similar cu valoarea estimata a viitorului contract.In cazul unei asocieri se vor prezenta cerintele pentru fiecare dintre membrii asocierii. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Se va completa DUAE, urmând ca documentul justificativ care demonstreaza cele asumate prin DUAE s fie prezentat asa cum este prevazut in art.177 alin.1 din legea 98/2016 privind achizitiile publice.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Conform art.178 alin1 din legea nr.98/2016 operatorii economici, ce depun oferte trebuie sa prezinte urmatorul document justificativ care sa ateste experienta relevanta in domeniu:lista principalelor livrari de produse similare cu cele solicitate de autoritatea contractanta in ultimii trei ani (2017,2018,2019) asa cum se prevede in art.179 lit.b din legea 98/2016 privind achizitiile publice. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Se va completa DUAE, urmand ca documentul justificativ, documentele suport (certificate/documente, etc) pentru sustinerea experientei similare sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, de catre ofertantul aflat pe primul loc, asa cum se prevede in art.179 lit.b din legea nr. 98/2016 In conformitate cu notificarea nr.256/2016 emisa de ANAP, in cazul ofertantilor care beneficiaza de terti sustinatori odata cu depunerea DUAE se va depune si angajamentul tertului /tertilor sustinatori impreuna cu documentele anexa la angajament transmise de catre tertul /tertii sustinatori din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele doveditoare se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizare evaluarii ofertelor. Documentele care le poate prezenta ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor in sustinerea cerintei de experienta similara la solicitarea autoritatii contractante pot fi:certificate/documente emise de catre o autoritate contractanta sau de catre clientul beneficiar.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 17/11/2020 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 17/03/2021
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 17/11/2020 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Comisia de evaluare
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
În cazul în care, dou sau mai multe oferte considerate admisibile, clasate pe prima pozi?ie a clasamentului, au punctaj egal, achizitorul va declara câ?tig?tor ofertantul a c?rui ofert are punctajul cel mai mare, aferent factorului de evaluare c?ruia i-a fost acordat ponderea cea mai mare, respectiv componenta financiara - 60 puncte. Dac ?i în aceast situa?ie, punctajele ofertate sunt egale, atunci achizitorul va departaja ofertan?ii luând în considerare punctajul cel mai mare, aferent celuilalt factor de evaluare, respectiv oferta tehnica - 40 puncte. Dac ?i punctajul aferent celuilalt factor de evaluare este egal, în vederea desemn?rii ofertei câ?tig?toare, achizitorul va solicita depunerea unor noi propuneri financiare, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a c?rui nou propunere financiar are pre?ul cel mai sc?zut. Departajarea se va face exclusiv în func?ie de pre ?i nu prin cuantificarea altor elemente de natur tehnic sau alte avantaje care rezult din modul de îndeplinire a contractului de c?tre operatorii economici. În vederea departaj?rii ofertelor, noile propuneri financiare se vor depune/înc?rca electronic de c?tre ofertan?i, în urma unor clarific?ri solicitate de achizitor, prin intermediul SICAP. Ofertan?ii vor înc?rca în SICAP documentele care con?in noile propuneri financiare (Formular de ofert?, Centralizator de pre?uri). F?r a aduce atingere prevederilor Legii nr.182/2002 privind protec?ia informa?iilor clasificate cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare operatorul economic va preciza in oferta depus acele informa?ii cuprinse in propunerea tehnic ?i in propunerea financiar considerate a fi confiden?iale clasificate protejate de un drept de propietate intelectual in m?sura in care in mod obiectiv dezv?luirea acestor informa?ii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveste secretul comercial ?i proprietatea intelectual?.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
În condi?iile ?i în termenul prev?zut de Legea nr. 101/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/10/2020
 
 
C L A S S E    C P V
42621100 - Tour CNC 
51530000 - Services d'installation de machines-outils 
71356200 - Services d'assistance technique 
80530000 - Services de formation professionnelle