Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Pogoanele:Travaux de construction de routes

2023/S 227-714729  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 24/11/2023 S227 Roumanie-Pogoanele: Travaux de construction de routes 2023/S 227-714729 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Oras Pogoanele (Primaria orasului Pogoanele) NumÈro national d'identification: 3607644 Adresse postale: Strada: -, nr. - Ville: Pogoanele Code NUTS: RO222 Buz?u Code postal: 125200 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Florin DUMITRASCU Courriel: achizitii.buzau@gmail.com TÈlÈphone: +40 238552123 Fax: +40 238552165 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.primariepogoanele.ro/ Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice la stadiul PT + DDE, asistenta tehnica din partea proiectantului + executie lucrari Ón cadrul proiectului cu titlul ÑCENTURA POGOANELE - TRONSON 1 - INTRE DJ 203I PANA IN DN 2C, L=5.500 mî NumÈro de rÈfÈrence: 91
II.1.2) Code CPV principal 45233120 Travaux de construction de routes
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice la stadiul PT + DDE, asistenta tehnica din partea proiectantului + executie lucrari Ón cadrul proiectului cu titlul ÑCENTURA POGOANELE - TRONSON 1 - INTRE DJ 203I PANA IN DN 2C, L=5.500 mî Centura Orasului Pogoanele, are o lungime totala de 4,843 km si face parte din reteaua publica de drumuri a U.A.T. - ului. Drumul are originea la km 0+000 (intersectia cu DJ 203I) in localitatea Pogoanele si destinatia la Caldarasti, km 4+843 (intersectia cu DN 2C). Breteaua de accesibilizare isi are originea la km 0+000 (intersectia cu Centura Orasului Pogoanele) si destinatie la Gara Orasului Pogoanele, km 0+543. Traseul Centurii Orasului Pogoanele si a Breteleui de accesibilizare, din punct de vedere juridic, sunt situate in domeniul public si fac parte din reteaua de drumuri administrate de U.A.T. orasul Pogoanele, judetul Buzau. Traseul Centurii Orasului Pogoanele, intre km 0+000 - 4+843 este un traseu in mare parte drept, cu declivitati cuprinse intre 0,03 ñ 1,30 % desfasurandu-se in intravilanul si extravilanul orasului Pogoanele. Traseul Bretelei de accesibilizare, intre km 0+000 - 0+543 este un traseu in mare parte drept, cu declivitati cuprinse intre 0,05 ñ 0,15 % desfasurandu-se in intravilanul orasului Pogoanele.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 41 750 051.68 RON
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71322500 Services de conception technique pour installations de transport 71356200 Services d'assistance technique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO222 Buz?u Lieu principal d'exÈcution:
Oras Pogoanele
II.2.4) Description des prestations:
Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice la stadiul PT + DDE, asistenta tehnica din partea proiectantului + executie lucrari Ón cadrul proiectului cu titlul ÑCENTURA POGOANELE - TRONSON 1 - INTRE DJ 203I PANA IN DN 2C, L=5.500 mî Centura Orasului Pogoanele, are o lungime totala de 4,843 km si face parte din reteaua publica de drumuri a U.A.T. - ului. Drumul are originea la km 0+000 (intersectia cu DJ 203I) in localitatea Pogoanele si destinatia la Caldarasti, km 4+843 (intersectia cu DN 2C). Breteaua de accesibilizare isi are originea la km 0+000 (intersectia cu Centura Orasului Pogoanele) si destinatie la Gara Orasului Pogoanele, km 0+543. Traseul Centurii Orasului Pogoanele si a Breteleui de accesibilizare, din punct de vedere juridic, sunt situate in domeniul public si fac parte din reteaua de drumuri administrate de U.A.T. orasul Pogoanele, judetul Buzau. Traseul Centurii Orasului Pogoanele, intre km 0+000 - 4+843 este un traseu in mare parte drept, cu declivitati cuprinse intre 0,03 ñ 1,30 % desfasurandu-se in intravilanul si extravilanul orasului Pogoanele. Traseul Bretelei de accesibilizare, intre km 0+000 - 0+543 este un traseu in mare parte drept, cu declivitati cuprinse intre 0,05 ñ 0,15 % desfasurandu-se in intravilanul orasului Pogoanele. Conform art.160 alin.(2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (asa cum a fost modificata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.107/2017), coroborat cu prevederile art. 27 din Hotararea Guvernului nr. 395/2016, autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari (daca acestea au fost primite in termen), cu 20 zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor in Anuntul de participare. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 30 zile.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Experien?a exper?ilor ñ implica?i ñ ?ef/coordonator/director proiect / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Experien?a exper?ilor ñ implica?i ñ Manager de proiect (contract) / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum ?i o planificare adecvat? a resurselor umane ?i a activit??ilor / PondÈration: 15 Prix - PondÈration: 70
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Proiectul cu titlul ÑCENTURA POGOANELE - TRONSON 1 - INTRE DJ 203I PANA IN DN 2C, L=5.500 mî, din PNI
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 248-719075
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 18998 IntitulÈ:
Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice la stadiul PT + DDE, asistenta tehnica din partea proiectantului + executie lucrari Ón cadrul proiectului cu titlul ÑCENTURA POGOANELE - TRONSON 1 - INTRE DJ 203I PANA IN DN 2C, L=5.500 mî
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
16/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEGA EDIL NumÈro national d'identification: RO16815019 Adresse postale: Strada -, Nr. 867F Ville: Lipia Code NUTS: RO222 Buz?u Code postal: 127362 Pays: Roumanie Courriel: megaedil@yahoo.com TÈlÈphone: +40 762202801
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GEBES MPROJECT SRL NumÈro national d'identification: 33227191 Adresse postale: Strada COLINA PAUNULUI, Nr. 35 Ville: Paun Code NUTS: RO213 Ia?i Pays: Roumanie Courriel: gebes.mproject@gmail.com TÈlÈphone: +40 751232111
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CONSTRUCTII FEROVIARE DRUMURI PODURI NumÈro national d'identification: RO 14606229 Adresse postale: Strada Rascoalei , Nr. 8 Ville: Buzau Code NUTS: RO222 Buz?u Pays: Roumanie Courriel: sccfdp@yahoo.com TÈlÈphone: +40 238712925 Fax: +40 238712925
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 44 933 122.51 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 41 750 051.68 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Valeur ou pourcentage de la part du marchÈ susceptible d'Ítre sous-traitÈe Valeur hors TVA: 530 210.85 RON Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
DEGAL CONSTRUCT 88 SRL procent subcontractat 10% din valoarea totala a serviciilor de proiectare, activitati subcontractate: servicii proiectare TQM SERVICES SRL procent subcontractat 0,91% din valoarea totala a lucrarilor ofertate, activitati subcontractate: lucrari de instalatii electrice
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli: a) Oferta si documentele care o Ónsotesc vor fi semnate cu semnatura electronica, Ón caz contrar devin aplicabile prevederile art.137, alin. (2), lit. j) din HG 395/2016. b) Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari si raspunsurile la acestea referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa Ón mod exclusiv Ón SEAP . c) Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare Ón legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile Ón SEAP . d) Comisia de evaluare va analiza DUAE Ón corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei. Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica. e) OEn urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus, autoritatea contractanta va introduce Ón SEAP rezultatul admis/respins, si va deschide Ón SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor, acord'nd un termen de raspuns. f) Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP , Ón format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001. Nota:
   1.  Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc in urma aplicarii criteriilor de atribuire: OEn cazul Ón care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face av'nd Ón vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare Ón ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. OEn situa?ia Ón care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta c'?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?.
   2.  In cazul unei contestatii, contestatorul are obligatia de a respecta prevederile Legii 101/2016. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Oras Pogoanele (Primaria orasului Pogoanele) Adresse postale: Strada: -, nr. - Ville: Pogoanele Code postal: 125200 Pays: Roumanie Courriel: primariepogoanele@yahoo.com TÈlÈphone: +40 238552123 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
20/11/2023 Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice la stadiul PT + DDE, asistenta tehnica din partea proiectantului + executie lucrari Ón cadrul proiectului cu titlul ÑCENTURA POGOANELE - TRONSON 1 - INTRE DJ 203I PANA IN DN 2C, L=5.500 mî 24/11/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
45233120 - Travaux de construction de routes 
71322500 - Services de conception technique pour installations de transport 
71356200 - Services d'assistance technique