Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Pope?ti-Leordeni: Matériel de désenfumage

2021/S 179-465716  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Roumanie-Pope?ti-Leordeni: Matériel de désenfumage 2021/S 179-465716 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale - Unitatea Teritoriala 350 Numéro national d'identification: 8887693 Adresse postale: Strada: Leordeni, nr. 114 Ville: Popesti-Leordeni Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077160 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Florentina Niculae Courriel: ut350@anrsps.gov.ro Téléphone: +40 4920335 Fax: +4 4673345 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.e-licitatie.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Ordre et sécurité publics
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"INSTALA?IE DESFUMARE" 3 BUC. - furnizare, montare ?i punere în func?iune Numéro de référence: 12/2021
II.1.2) Code CPV principal 42521000 Matériel de désenfumage
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Proiectarea, furnizarea, instalarea ?i punerea în func?iune a 3 buc. "Instala?ie de desfumare" " la Administra?ia Na?ional a Rezervelor de Stat ?i Probleme Speciale - Unitatea Teritorial 350, precum ?i ob?inerea tuturor avizelor ?i autoriza?iilor legale în acest sens, cu îndeplinirea Specifica?iilor Tehnice astfel: - se va furniza în baza unui proiect care va avea în vedere dimensionarea corespunz?toare a instala?iei, stabilirea schemei de amplasare a acesteia, precum ?i instruc?iuni de func?ionare ?i utilizare. - va asigura extragerea din spa?iile incendiate a unei p?r?i din fumul ?i gazele de ardere în scopul asigur?rii condi?iilor de evacuare a utilizatorilor ?i a folosirii mijloacelor de interven?ie la stingere, precum ?i de limitare a propag?rii incendiilor. - documenta?ia tehnic ce trebuie elaborat de Contractor ?i predat Autorit??ii contractante se compune din urm?toarele documente: a) Memoriu tehnic; b) Breviar de calcul; c) Schema sinoptic (schema logic de ac?iune în caz de incendiu); d) Program de control al calit??ii instala?iei; e) Desene de execu?ie a instala?iei; f) Referate privind verificarea tehnic a proiectului, întocmite de verificatori atesta?i M.L.P.A.T. (M.D.R.A.P.), conform cerin?elor legale în vigoare; - proiectul tehnic al celor 3 buc. "Instala?ie de desfumare" va fi verificat de verificatori tehnici de proiect atesta?i M.L.P.A.T. conform cerin?elor legale în vigoare. Verificarea proiectului de c?tre verificiatorii tehnici de proiecte atesta?i se va realiza pe cheltuiala Contractorului. - pentru serviciile de proiectare se va pune accent pe: a) instala?iiile de desfumare vor fi cu sistem de evacuare mecanic a fumului; b) dimensionarea ventilatoarelor pentru cele 3 instala?ii de desfumare, pe compartimente de incendiu, atât pentru evacuarea gazelor fierbin?i cât ?i pentru admisia aerului de compensare; c) dimensionarea tubulaturii pentru evacuare a fumului ?i gazelor fierbin?i ?i pentru admisia aerului de compensare; d) alegerea de materiale ?i echipamente performante, de cea mai bun calitate cu marcaje CE; e) dimensionarea grilelor, vole?ilor de desfumare ?i de admisie; f) vole?ii vor fi ac?iona?i automat; g) cele 3 instala?ii vor porni automat ?i manual, vor func?iona independent ?i autonom (vor avea generatoare de curent care vor alimenta instala?iile în cazul întreruperii aliment?rii cu curent electric a unit??ii). - proiectul va cuprinde urm?toarele planuri ?i informa?ii ?i va fi predat înainte de începerea instal?rii: a) Memoriu tehnic; b) Planuri de amplasare a echipamentelor; c) Calculul debitelor, conform programului de calcul al produc?torului; d) Planuri cu loca?ia ?i leg?turile dintre toate echipamentele; e) Instruc?iuni pentru execu?ia lucr?rilor de montare a instala?iilor; f) Instruc?iuni de punere în functiune, exploatare ?i între?inere. Operatorii economici pot solicita clarificari ?ntr-un termen ce nu va depasi 20 zile pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. - Autoritatea contractanta va raspunde o singura data la toate solicitarile de clarificari cu 11 zile ?nainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor .
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 100 000.00 RON
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO322 Ilfov Lieu principal d'exécution:
Loc. Pope?ti Leordeni, strada Leordeni nr. 114, jud. Ilfov
II.2.4) Description des prestations:
Proiectarea, furnizarea, instalarea ?i punerea în func?iune a 3 buc. "Instala?ie de desfumare" " la Administra?ia Na?ional a Rezervelor de Stat ?i Probleme Speciale - Unitatea Teritorial 350, precum ?i ob?inerea tuturor avizelor ?i autoriza?iilor legale în acest sens, cu îndeplinirea Specifica?iilor Tehnice astfel: - se va furniza în baza unui proiect care va avea în vedere dimensionarea corespunz?toare a instala?iei, stabilirea schemei de amplasare a acesteia, precum ?i instruc?iuni de func?ionare ?i utilizare. - va asigura extragerea din spa?iile incendiate a unei p?r?i din fumul ?i gazele de ardere în scopul asigur?rii condi?iilor de evacuare a utilizatorilor ?i a folosirii mijloacelor de interven?ie la stingere, precum ?i de limitare a propag?rii incendiilor. - documenta?ia tehnic ce trebuie elaborat de Contractor ?i predat Autorit??ii contractante se compune din urm?toarele documente: a) Memoriu tehnic; b) Breviar de calcul; c) Schema sinoptic (schema logic de ac?iune în caz de incendiu); d) Program de control al calit??ii instala?iei; e) Desene de execu?ie a instala?iei; f) Referate privind verificarea tehnic a proiectului, întocmite de verificatori atesta?i M.L.P.A.T. (M.D.R.A.P.), conform cerin?elor legale în vigoare; - proiectul tehnic al celor 3 buc. "Instala?ie de desfumare" va fi verificat de verificatori tehnici de proiect atesta?i M.L.P.A.T. conform cerin?elor legale în vigoare. Verificarea proiectului de c?tre verificiatorii tehnici de proiecte atesta?i se va realiza pe cheltuiala Contractorului. - pentru serviciile de proiectare se va pune accent pe: h) instala?iiile de desfumare vor fi cu sistem de evacuare mecanic a fumului; i) dimensionarea ventilatoarelor pentru cele 3 instala?ii de desfumare, pe compartimente de incendiu, atât pentru evacuarea gazelor fierbin?i cât ?i pentru admisia aerului de compensare; j) dimensionarea tubulaturii pentru evacuare a fumului ?i gazelor fierbin?i ?i pentru admisia aerului de compensare; k) alegerea de materiale ?i echipamente performante, de cea mai bun calitate cu marcaje CE; l) dimensionarea grilelor, vole?ilor de desfumare ?i de admisie; m) vole?ii vor fi ac?iona?i automat; n) cele 3 instala?ii vor porni automat ?i manual, vor func?iona independent ?i autonom (vor avea generatoare de curent care vor alimenta instala?iile în cazul întreruperii aliment?rii cu curent electric a unit??ii). - proiectul va cuprinde urm?toarele planuri ?i informa?ii ?i va fi predat înainte de începerea instal?rii: g) Memoriu tehnic; h) Planuri de amplasare a echipamentelor; i) Calculul debitelor, conform programului de calcul al produc?torului; j) Planuri cu loca?ia ?i leg?turile dintre toate echipamentele; k) Instruc?iuni pentru execu?ia lucr?rilor de montare a instala?iilor; l) Instruc?iuni de punere în functiune, exploatare ?i între?inere.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Componenta tehnic / Pondération: 15 Critère de qualité - Nom: Componenta tehnic / Pondération: 15 Prix - Pondération: 70
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Pentru vizualizarea documenta?iei de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici s de?in?/instaleze pe sta?ia de lucru, aplica?ia care permite verificarea semn?turii electronice ?i vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semn?tur electronica); Pentru transmiterea solicit?rilor de clarific?ri pr... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 131-345645
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 55/7811/66 Intitulé:
Contract Instalatie desfumare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Teknovent Group SRL Numéro national d'identification: 18066040 Adresse postale: Strada CALEA VICTORIEI, Nr. 124, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010093 Pays: Roumanie Courriel: marcel@teknovent.ro Téléphone: +40 724526106 Adresse internet: www.teknovent.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 225 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 2 100 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale - Unitatea Teritoriala 350 Adresse postale: Pope?ti Leordeni, strada Leordeni nr. 114, jud. Ilfov Ville: Popesti-Leordeni Code postal: 077160 Pays: Roumanie Courriel: ut350@anrsps.gov.ro Téléphone: +40 214674095 Fax: +40 214673345 Adresse internet: http://www.anrsps.gov.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
42521000 - Matériel de désenfumage