Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/06/2024
Date de péremption : 22/07/2024
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie - 'quipements m'dicaux - Achizi'?ionare echipamente '?i materiale destinate reducerii riscului de infec'?ii nosocomiale ( 5 LOTURI )

2024/S 2024-350311  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
350311-2024 - Mise en concurrence
Roumanie – Équipements médicaux – Achizi?ionare echipamente ?i materiale destinate reducerii riscului de infec?ii nosocomiale ( 5 LOTURI )
OJ S 114/2024 13/06/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire - Avis de changement
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Judetul Neamt
Forme juridique de l’acheteur: Autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Achizi?ionare echipamente ?i materiale destinate reducerii riscului de infec?ii nosocomiale ( 5 LOTURI )
Description: Achizi?ionare echipamente ?i materiale destinate reducerii riscului de infec?ii nosocomiale in cadrul proiectului „Achizi?ie echipamente ?i materiale destinate reducerii riscului de infec?ii nosocomiale în cadrul Spitalului Jude?ean de Urgen?a Piatra Neam?” NOTA: a) Termenul pâna la care operatorii economici pot transmite solicitarile de clarificari/informa?ii suplimentare a?a cum s-a men?ionat la sec?iunea I.3 - 18 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. b) In masura in care solicitarile de clarificari au fost adresate in termenul precizat in documentatie, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Identifiant de la procédure: a4372702-26fb-4923-93d1-ee42995d6c6a
Identifiant interne: 2612839_2023_PAAPD1435407
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 6 513 900,00 RON
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Continuare din Sectiunea III.1.1.a) Sit. pers.a candidatului sau ofertantului Cerinta nr. 2- Evitarea conflictului de interese Ofertan?ii, ter?ii sus?inatori ?i subcontractan?ii nu trebuie sa se regaseasca în situa?iile prevazute la art.59-60 din Legea nr. 98/2016. În conformitate cu art. 167 alin (1), lit. e) din Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractanta exclude din participarea la procedura de atribuire orice Operator Economic care se afla într-o situa?ie de conflict de interese în sensul art. 59 din Legea 98/2016 ?i care nu poate fi remediata prin masuri pentru eliminarea circumstan?elor care au generat conflictul de interese în sensul celor enumerate la art. 62, alin. (3) din Legea 98/2016. Pentru a preveni, a identifica ?i a remedia în mod eficient conflictele de interese care pot aparea pe parcursul derularii procedurii de atribuire, astfel încât sa se evite orice denaturare a concuren?ei ?i sa se asigure un tratament egal pentru to?i Operatorii Economici, Autoritatea Contractanta comunica în cele ce urmeaza numele persoanelor cu func?ie de decizie în cadrul Autorita?ii Contractante. Persoanele cu functii de decizie în cadrul AC sunt: Asaftei Ion – Pre?edinte; Chitic Drago?-Victor – Vicepre?.; Paduraru Raducu-Adrian – Vicepre?.(delegat temp. începând cu 17.03.2023); Bra?oveanu Sorin – Administrator public; Soroceanu Daniela – Secretar general al jud.; Balau Andreea-Roxana - ?ef serviciu, Serv.Gest.Docum, Eviden?a Lucr. Cons.Jud.?i Public. Monit. Oficial Local; Bosovici Bogdan – Dir. gen., Dir.Gen.Juridica, Achizi?ii ?i Protocol; Luca-Moise Florentina – Dir.adjunct, Dir.Gen. Juridica, Achizi?ii ?i Protocol (susp.rap. de munca cu 06.04.2022); Mititelu Cristina (numita temp.cu 17.08.2023) – Dir.adjunct, Dir.Generala Juridica, Achizi?ii ?i Protocol; Grapinoiu Maria - Catalina – ?ef serv.,Serv. Juridic Contencios ?i Relatii Publice; Coarda Rozalica - ?ef birou, Biroul Rela?ii Publice ?i Ordine Publica; Conache-Gavriliu Angela - ?ef serviciu, Serv.Asistenta Sociala ?i Rela?ii cu Consiliile Locale; Bordei Catalin-Constantin – ?ef serviciu, Serv.Achizi?ii Publice; Bosovici Adriana Elena - Director general, Directia Generala Buget Finante; Niculi?a Ana-Roxana – ?ef serviciu, Serv.Buget ?i Gest. Proiecte ?i Programe; Jora Lumini?a - ?ef serviciu, Serv.Venituri Bugetare ?i Contab.; Vasiliu Veronica - Director executiv, Directia de Managem si Proiecte Sociale; Buzenschi Nicoleta - ?ef serv., Serv. Resurse Umane; Condurache Ionel-Sorin – ?ef serviciu, Serviciul Patrimoniu; Hisum Maria-Magdalena – ?ef serviciu, Serv. Proiecte Sociale; Anghelu?a Anda-Elena – ?ef birou, Biroul Prot. Animalelor; Popescu Mihail – Director adjunct, Dir.Urbanism, Amenaj. Terit.?i Administr. Galban Cornel – Viorel - ?ef serviciu, Serv.Amenaj.Teritoriului, Urbanism ?i Autorizari în Construc?ii; Popa Radu - ?ef serviciu, Serv.Administr.?i Întret.; Conache Gavriliu Doru–Dir. executiv, Dir. Investitii, Proiecte ?i Infrastr. Jud.; Parau Daniela - ?ef serv., Serv.Proiecte Europene; Gavril Tiberiu-Gabriel–Sef birou, Biroul Unit.de Implem. a Proiectelor ?i Mediu; Iacoboaia Geta - ?ef serv. Serv. Infrastr.Jud.(promov.temp.cu 03.07.2023); Maftei Claudiu - ?ef serv, Serv.Investi?ii ?i Dezv.Rurala; Boroeanu Georgeta (prom. temp.cu 01.08.2023)–Sef birou, Biroul Urmarire Lucrari; ?iganu? Mona-Magdalena-?ef serv.,Serv.Turism,Guvern.Corporativa ?i Comun.; Nita Vasile-Adrian – Sef birou, Biroul Guvern.Corporativa, Comunic. ?i Imagine (suspendat ); Consilieri jude?eni: Acatrinei Dumitru; Agaleanu Lucian–Corneliu; Apostol Maria; Ardeleanu Silviu–Bogdan; Azoi?ei Lacramioara; Bal?atescu Vasile; Beloiu Mircea; Bonta? Corneliu–Grigore; Buhu?anu Bogdan; Cazan Sorin-Dumitru; Ciubotaru Madalina–Veronica; Cosma Florin-Mihai; Cre?u Gheorghe-Lauren?iu; Dulama Lauren?iu – Cristinel; Gavril Eduard-Ovidiu; Ghine? Dan-Ionel; Gorghiu Mircia; Hîr?an Gheorghe; Hop?a Florin – Adrian; Isciuc Mihaela–Elena; Munteanu Aurel; Nechita Marius-Mihai; Nistor Olga; Par?ac Gabriel-Claudiu; Pu?ca?u Neculai; Radu Tudorel; Smeria. Persoanele cu rol de reprezentare din cadrul RomActiv Business Consulting SRL (servicii auxiliare) implicate in derularea procedurii de achizi?ie sunt: Chitac Florina Ioana – Expert cooptat si Rontescu Ioana Andreea – Expert cooptat. In situatia in care op.econ. (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din sit. prev.de art. 59 ?i art. 60 din Legea nr. 98/2016, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:Se va completa Declaratia pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situa?iile prevazute la art. 59 ?i art. 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice (evitarea conflictului de interese) de catre toti operatorii (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) participanti la procedura cu informatiile aferente situatiei lor. Declaratia pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situa?iile prevazute la art. 59 ?i art. 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice (evitarea conflictului de interese). Cerinta 3–Informatii privind Beneficiarul Real Operatorii Economici declarati castigatori ai procedurilor de achizitii publice sunt obligati sa puna la dispozitia Autoritatii Contractante informatiile cu privire la beneficiarul real a fondurilor alocate din PNRR, in intelesul art. 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European si a Consiliului, al art. 4` din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative si astfel cum sunt ele reglemantate de obligatiile impuse de art. 22 alin. 2 lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241 a Parlamentului European si a Consiliului. Modalitatea de indeplinire: Datele privind beneficiarul real vor fi coletate astfel: a) pentru ofertantii a caror actionari sunt persoane fizice sau persoane juridice inregistrate pe teritoriul Romaniei, se va depune un extras ONRC privind beneficiarii reali b) pentru ofertantul/ofertantii declarat(i) castigator (i) are/au in structura actionariatului entitati juridice straine, - se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere data de catre reprezentatul legal, conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul in declaratii, ce va contine datele privind beneficiarii reali ai entitatilor juridice straine in conformitate cu Legea 129/2019, cu completarile si modificarile ulterioare. c) pentru ofertantii straini, inregistrati in afara Romaniei, acestia vor depune documente justificative, certificate sau alte inscrisuri eliberate de autoritatea responsabila de datele beneficiarului real din tara ofertantului, insotit de traducerea in limba romana, certificata de traducatori autorizati, in conditiile legii. d) pentru ofertantii de tipul asociatiilor si fundatiilor, se va depune un extras de la Ministerul Justitiei (Registrul National ONG) privind beneficiarii reali ai asociatiei/fundatiei. e) In cazul in care asociatia/fundatia este o entitate straina sau are beneficiari reali persoane straine – se va depune o declaratie pe proprie raspundere data catre reprezentatul legal/presedinte, conform prevederilor art. 326 din Codul Penal privind falsul in declaratii, ce va contine datele privind beneficiarii reali ai entitatilor juridice ( cel putin numele, prenumele si data nasterii), in conformitate cu Legea 129/2019, cu completarile si modificarile ulterioare.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.5.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre: 5
Conditions du marché:
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés: 5
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Participation à une organisation criminelleParticipare la o organizatie criminala
CorruptionCoruptie
FraudeFrauda
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristesInfractiuni teroriste sau infractiuni legate de activitati teroriste
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorismeSpalare de bani sau finantarea terorismului
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humainsExploatarea prin munca a copiilor si alte forme de trafic de persoane
Paiement d’impôts et taxesPlata impozitelor
Paiement des cotisations de sécurité socialePlata asigurarilor sociale

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: ECHIPAMENT TOCARE, COMPACTARE SI INACTIVARE DESEURI
Description: Obiectul contractului aferent lotului 1, îl reprezinta furnizarea de ECHIPAMENT TOCARE, COMPACTARE SI INACTIVARE DESEURI, conform detalierii din caietul de sarcini.
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33191000 Dispositifs de stérilisation, de désinfection et d'hygiène, 39713300 Compacteurs d'ordures ménagères, 42320000 Incinérateurs de déchets
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Neamt (RO214)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 180 Jours
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Description: Cerinta nr. 1- Situa?ia personala a candidatului/ofertantului Ofertan?ii, ter?ii sus?inatori ?i subcontractan?ii nu trebuie sa se regaseasca în situa?iile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE în conf. cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, ce urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autorita?ii/entita?ii contractante, doar de catre ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si nu se limiteaza la: i.caziere judiciare: cazierul judiciar al Op.Ec.?i al membr.organului de administr.,de conducere sau de supraveghere al Op.Ec.sau al persoanelor care au putere de reprez.,de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum sunt identificate aceste persoane în Certif.Constatator al Op.Ec. eliberat de registrul profes.sau registrul comer?ului din ?ara în care este stabilit Op.Ec.); ii.certificate de atestare fiscala ?i / sau alte documentele justificative emise în ?ara în care este stabilit Operatorul Economic: certificat de atestare fiscala care indica nivelul obliga?iilor bugetare datorate ?i restante aferente impozitelor, taxelor ?i contributiilor la bugetul general consolidat, în limitele specificate de prevederile legale aplicabile (art. 166 din Legea nr. 98/2016); documente care demonstreaza ca Operatorul Economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) ?i art. 171 din Legea 98/2016. Se vor prezenta Certificatele de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale pentru sediul principal. Pentru sediile secundare/punctele de lucru cerinta se va putea demonstra printr-o declaratie pe propria raspundere privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate, in conformitate cu prevederile art. 165 alin. (3) din Legea 98/2016; iii.alte documente echivalente emise de autorita?ile competente din ?ara în care este stabilit Operatorul Economic. iv.dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016. Operatorii Economici vor depune versiuni sau traduceri ale documentelor suport în limba procedurii specificata în sec?iunea IV.2.4) a Anun?ului de Participare, respectiv în limba Romana. În cazul în care în ?ara de origine sau ?ara în care este stabilit ofertantul/ter?ul sus?inator/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situa?iile prevazute la art.164, 165 ?i 167 din Legea nr. 98/2016, autoritatea/entitatea contractanta are obliga?ia de a accepta o declara?ie pe proprie raspundere sau, daca în ?ara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declara?ia pe propria raspundere, o declara?ie autentificata data în fa?a unui notar, a unei autorita?i administrative sau judiciare sau a unei asocia?ii profesionale care are competen?e în acest sens, din România. Poten?ialii Ofertan?i, reziden?i în Uniunea Europeana ?i în ?arile din Spa?iul Economic European (SEE), pot utiliza site-ul web al Comisiei Europene disponibil la urmatoarea adresa: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search pentru a identifica documentele care urmeaza sa fie prezentate ca documente justificative (daca acestea sunt disponibile în ?ara respectiva).Nota:
   1.  Cerinta trebuie indeplinita si de asociati, terti sustinatori si subcontractanti in situatia in care acestia exista, prin completarea formularului DUAE.
   2.  Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art.164, art.165 si art.167 din Legea nr. 98/2016, atrage excluderea ofertantului din procedura de achizitie publica. Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente. Continuare in Sectiunea IV Informatii suplimentare
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Description: Cerinta nr. 1 înscrierea într-un registru profesional sau comercial Op.Ec.(Ofertant individ., membru al Asocierii, Subcontr.?i Ter? Sus?inator) trebuie sa fie înscri?i într-un registru profes.sau comercial din ?ara în care sunt stabili?i. Cerin?a minima men?.mai sus ref.la înscr. într-un registru profes.sau comercial trebuie sa fie îndepl.de to?i Op.Ec.implica?i în procedura, indiferent de rolul acestora: Ofertant (Op.Ec.individual), membru al unei Asocieri, Subcontr.nominaliza?i sau Ter?i Sus?inatori pe care se bazeaza Ofertantul.Ca dovada preliminara pt. verificarea capacit.de exercitare a activit.profes., Op.Ec.(Ofertant individual, membru al Asocierii, Subcontr.,Ter? Sus?inator) trebuie sa prezinte o decl.pe propria rasp.completata ?i semnata.Declara?ia pe proprie rasp.este reprez.de DUAE (raspuns) unde se va bifa “Parte IV: Criterii de selectie”.În cazul în care Ofertantul: i. este o Asociere de Operatori Economici, ii. propune Subcontractan?i (cunoscu?i în momentul depunerii Ofertei), iii. se bazeaza pe Ter?i Sus?inatori, fiecare Op.Ec.va prez.câte un DUAE (raspuns) separat, a?a cum este specificat mai sus ?i va include inform.solicitate.Docum.suport ce vor fi prez.la cererea AC.Ca urmare a unei solicitari exprese din partea AC ?i înainte de atrib.contractului de ach.publica/acordului-cadru, Ofertantul (Ofertant individual sau Asociere de Op.Ec.) clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atrib. sa prez.docum. justif.actualizate prin care sa demonstr.îndepl.tuturor criteriilor de calificare, în conf.cu informa?iile cuprinse în DUAE (raspuns). Cerin?a de a prezenta docum. justif.actualizate este aplicabila tuturor Op. Ec. care au legatura cu Ofertantul în aceasta procedura (Subcontractan?i sau Ter?i sus?inatori), daca este cazul.Docum.suport actualizate trebuie sa: i.sus?ina toate declara?iile incluse în DUAE (raspuns) în sec?iunea/sec?iunile solicitata(e) Docum.justif. considerate adecvate pentru demonstr.informa?. incluse în DUAE (raspuns) pe care Op.Ec.le poate propune AC includ, se limiteaza la: i.certificate eliberate de registrul profesional sau de registrul comer?ului sau documente echivalente emise de autorita?ile competente din ?ara în care este stabilit Operatorul Economic; ii.alte dovezi pe care Operatorul Economic le poate prezenta în conformitate cu legisla?ia ?arii în care este stabilit. Daca este cazul, cerin?a de a prezenta documente justificative actualizate este aplicabila tuturor Operatorilor Economici care au legatura cu Ofertantul în aceasta procedura (Subcontractan?i sau Ter?i sus?inatori), daca este cazul. În orice moment pe parcursul procesului de evaluare, Autoritatea Contractanta poate solicita oricaruia dintre Operatorii Economici implica?i în aceasta procedura sa demonstreze cu documente justificative informa?iile incluse în DUAE (raspuns), daca acest lucru este necesar pentru a se asigura buna desfa?urare a procedurii. AC î?i rezerva dreptul de a solicita inform.direct de la autorit.competente în cazul în care exista incertitudini în legatura cu îndepl.cerin?ei minime de calificare ref.la capacit. de exercitare a activit.profes.inclusa în Anun?ul de participare.Modalitatea de indepl.si aplicab.in cadrul procedurii Ofertantul/ofertantul asociat va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de asociere, conform formularului din sectiunea de Formulare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi prezentate la solicitarea AC, doar de ofertantul clasat pe primul loc, la solicitarea autoritatii contractante. In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta copie dupa acorduri si traducere autorizata in limba romana dupa acestea. Cerinta 2 -Cerinte specifice Aceasta cerinta se aplica, indiferent de lotul din care fac parte, pentru echip.care se incadr.in prev.HG 54/2009 privind cond.introd. piata a dispoz.medicale, cu modif.compl.ulter., raportandu-se totodata si la legea nr. 95/2006 priv.reforma in dom.sanatatii, cu modif.si compl.ulter.si a Dir. 93/42/CEE privind dispoz.medicale. AC va solicita op.clasat pe primul loc in clasam.intermediar intocmit la finaliz.evaluarii ofertelor docum.justif.,astfel: a)avizul de functionare emis de MS privind activitatile de import, comercializare si depozitare a dispozitivelor medicale conform prevederilor legale privind dispozitivele medicale cu modificarile si completarile ulterioare (conform Lege 95/2006 si a Directivei 93/42/CEE privind dispozitivele medicale).Se accepta Document Unic de Achizitie European conform art 193 din Legea 98 /2016 urmand ca ofertantul clasat pe primul loc la etapa intermediara de evaluare sa prezinte documentele la solicitarea autoritatii contractante. b)avizul de functionare emis de MS (al ofertant.sau op.ec.ce va indeplini activit.) din care sa reiasa ca este avizat pentru activitatea de reparare, verificare si punere in functiune pentru echipam.medicale ofertate (conform Lege 95/2006 si a Dir.93/42/CEE privind dispoz.medicale). Pentru dotarile medicale este necesara detinerea Avizului de functionare ANMDM, acolo unde este aplicabil,resp.pentru dotarile care se încadr. în categ.dispoz.medicale pentru care se solicita avizarea,conf.art. 926din Legea nr. 95/2006 privind reforma în dom.sanata?ii, republicata, cu modif.?i complet.ulter.?i OMS nr. 308 /2015 privind import, distribu?ie, depozit.?i reparare, mentenan?a ?i punere în func?iune//instalare, unde se va regasi producatorul echipamentului medical ofertat. c)In cadrul propunerii tehnice, operatorii economici vor prezenta o declaratie privind respectarea aplicarii principiilor DNSH in implementarea proiectului, respectiv in executia lucrarilor ce fac obiectul prezentei proceduri.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Utilisation de ce critère: Non utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Implementarea sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent (sau în cazul dispozitivelor medicale SR EN ISO 13485:2016/AC:2018 sau echivalent).
Description: Modalitatea de indeplinire: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar: - certificat valabil la momentul prezentarii, emis de un organism de certificare acreditat care sa ateste respectarea de catre operatorul economic a standardului SR EN ISO 9001:2015/SR EN ISO 13485:2016/AC:2018 sau alte probe sau dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii (pentru cazurile specifice prevazute de lege). În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat, pentru partea din contract pe care o realizeaza. Documentul trebuie sa fie valabil la data prezentarii.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Proportia de subcontractare
Description: Conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, alin. (3) În cazul în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractata si va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractantii pe a caror capacitati se bazeaza ofertantul trebuie sa completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informatiile mentionate la alin. (1) lit. a), precum si cele de la alin. (1) lit. b) si c) care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractantilor pe a caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, DUAE va contine numai informatiile mentionate la alin. (1) lit. a). din Lege. Conform prevederilor art. 72 alin.(4) din Legea 98/2016 autoritatea contractanta nu poate stabili criterii privind capacitatea pentru subcontractantii propusi în oferta, dar va lua în considerare capacitatea tehnica si profesionala a acestora, pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante în acest sens. Subcontractantii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare si selectie sunt considerati si terti sustinatori, caz în care acordul de subcontractare reprezinta, în acelasi timp, si angajamentul ferm. In cazul in care cerinte de calificare privind capacitatea sunt indeplinite si prin subcontractantii propusi, proportional cu partea lor de implicare in cadrul contractului, operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, la solicitarea autoritatii contractante va face dovada îndeplinirii acestor cerinte prin prezentarea de documente justificative ale subcontractantilor respectivi. In cazul in care din informatiile si documentele prezentate rezulta ca subcontractantul propus nu are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le indeplineasca efectiv, autoritatea contractanta va respinge subcontractantul propus si va solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le indeplineasca efectiv. Daca prin subcontractantul/subcontractantii propusi nu se urmareste îndeplinirea unei/unor cerinte de calificare, ci doar indeplinirea unei parti a contractului de achizitie, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în motivele de excludere in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016. Nota 1: In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 170 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. Ofertantii vor incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/acordurile de subcontractare incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la inchierea contractului de achizitie publica. Acordul/ acordurile de subcontractare va/vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: (1) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; (2) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; (3) valoarea la care se ridica partea/partile subcontractate. In conformitate cu prevederile art. 218, alin (4) din Legea 98/2016, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta. Contractul/Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica vor contine cel putin informatiile din acordul/acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor, vor fi in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care o parte/ parti din acesta sunt indeplinite de subcontractanti.
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica
Description: Algoritmul de calcul utilizat pentru determinarea punctajului aferent factorului de evaluare tehnic - Pth: Pth = Pth STH + Pth PEE + Pth INS + Pth CTR unde: Pth – punctaj aferent factorului de evaluare tehnic (max. 60 p)
   1.  Pth STH – punctaj - factor de evaluare tehnic – Specifica?ii tehnice (max. 20p)
   2.  Pth PEE – punctaj - factor de evaluare tehnic – Performan?a energetica a echipamentului (max. 20p)
   3.  Pth INS – punctaj - factor de evaluare tehnic – Instructaj pentru optimizarea eficien?ei energetice (max. 10p)
   4.  Pth CTR – punctaj - factor de evaluare tehnic – Echipament cu contor (max. 10p)
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60
5.1.11.
Documents de marché
Date limite de demande d’informations complémentaires: 04/07/2024 15:00:00 (UTC+3)
Adresse des documents de marché: https://www.e-licitatie.ro
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.e-licitatie.ro
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: roumain
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 22/07/2024 15:00:00 (UTC+3)
Date limite de validité de l’offre: 6 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 22/07/2024 15:00:00 (UTC+3)
Lieu: In SEAP
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué: Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016.
Informations relatives aux délais de recours: In conformitate cu prevederile art. 8 din Legea 101/2016.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Judetul Neamt
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Judetul Neamt
Organisation qui traite les offres: Judetul Neamt
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: ECHIPAMENTE DEZINFECTARE SI STERILIZARE INSTRUMENTAR
Description: Obiectul contractului aferent lotului 2, îl reprezinta furnizarea de ECHIPAMENTE DEZINFECTARE SI STERILIZARE INSTRUMENTAR, conform detalierii din caietul de sarcini.
Identifiant interne: 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33190000 Appareils et instruments médicaux divers, 33191000 Dispositifs de stérilisation, de désinfection et d'hygiène, 33191100 Stérilisateur
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Neamt (RO214)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 180 Jours
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Description: Cerinta nr. 1- Situa?ia personala a candidatului/ofertantului Ofertan?ii, ter?ii sus?inatori ?i subcontractan?ii nu trebuie sa se regaseasca în situa?iile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE în conf. cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, ce urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autorita?ii/entita?ii contractante, doar de catre ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si nu se limiteaza la: i.caziere judiciare: cazierul judiciar al Op.Ec.?i al membr.organului de administr.,de conducere sau de supraveghere al Op.Ec.sau al persoanelor care au putere de reprez.,de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum sunt identificate aceste persoane în Certif.Constatator al Op.Ec. eliberat de registrul profes.sau registrul comer?ului din ?ara în care este stabilit Op.Ec.); ii.certificate de atestare fiscala ?i / sau alte documentele justificative emise în ?ara în care este stabilit Operatorul Economic: certificat de atestare fiscala care indica nivelul obliga?iilor bugetare datorate ?i restante aferente impozitelor, taxelor ?i contributiilor la bugetul general consolidat, în limitele specificate de prevederile legale aplicabile (art. 166 din Legea nr. 98/2016); documente care demonstreaza ca Operatorul Economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) ?i art. 171 din Legea 98/2016. Se vor prezenta Certificatele de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale pentru sediul principal. Pentru sediile secundare/punctele de lucru cerinta se va putea demonstra printr-o declaratie pe propria raspundere privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate, in conformitate cu prevederile art. 165 alin. (3) din Legea 98/2016; iii.alte documente echivalente emise de autorita?ile competente din ?ara în care este stabilit Operatorul Economic. iv.dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016. Operatorii Economici vor depune versiuni sau traduceri ale documentelor suport în limba procedurii specificata în sec?iunea IV.2.4) a Anun?ului de Participare, respectiv în limba Romana. În cazul în care în ?ara de origine sau ?ara în care este stabilit ofertantul/ter?ul sus?inator/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situa?iile prevazute la art.164, 165 ?i 167 din Legea nr. 98/2016, autoritatea/entitatea contractanta are obliga?ia de a accepta o declara?ie pe proprie raspundere sau, daca în ?ara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declara?ia pe propria raspundere, o declara?ie autentificata data în fa?a unui notar, a unei autorita?i administrative sau judiciare sau a unei asocia?ii profesionale care are competen?e în acest sens, din România. Poten?ialii Ofertan?i, reziden?i în Uniunea Europeana ?i în ?arile din Spa?iul Economic European (SEE), pot utiliza site-ul web al Comisiei Europene disponibil la urmatoarea adresa: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search pentru a identifica documentele care urmeaza sa fie prezentate ca documente justificative (daca acestea sunt disponibile în ?ara respectiva).Nota:
   1.  Cerinta trebuie indeplinita si de asociati, terti sustinatori si subcontractanti in situatia in care acestia exista, prin completarea formularului DUAE.
   2.  Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art.164, art.165 si art.167 din Legea nr. 98/2016, atrage excluderea ofertantului din procedura de achizitie publica. Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente. Continuare in Sectiunea IV Informatii suplimentare
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Description: Cerinta nr. 1 înscrierea într-un registru profesional sau comercial Op.Ec.(Ofertant individ., membru al Asocierii, Subcontr.?i Ter? Sus?inator) trebuie sa fie înscri?i într-un registru profes.sau comercial din ?ara în care sunt stabili?i. Cerin?a minima men?.mai sus ref.la înscr. într-un registru profes.sau comercial trebuie sa fie îndepl.de to?i Op.Ec.implica?i în procedura, indiferent de rolul acestora: Ofertant (Op.Ec.individual), membru al unei Asocieri, Subcontr.nominaliza?i sau Ter?i Sus?inatori pe care se bazeaza Ofertantul.Ca dovada preliminara pt. verificarea capacit.de exercitare a activit.profes., Op.Ec.(Ofertant individual, membru al Asocierii, Subcontr.,Ter? Sus?inator) trebuie sa prezinte o decl.pe propria rasp.completata ?i semnata.Declara?ia pe proprie rasp.este reprez.de DUAE (raspuns) unde se va bifa “Parte IV: Criterii de selectie”.În cazul în care Ofertantul: i. este o Asociere de Operatori Economici, ii. propune Subcontractan?i (cunoscu?i în momentul depunerii Ofertei), iii. se bazeaza pe Ter?i Sus?inatori, fiecare Op.Ec.va prez.câte un DUAE (raspuns) separat, a?a cum este specificat mai sus ?i va include inform.solicitate.Docum.suport ce vor fi prez.la cererea AC.Ca urmare a unei solicitari exprese din partea AC ?i înainte de atrib.contractului de ach.publica/acordului-cadru, Ofertantul (Ofertant individual sau Asociere de Op.Ec.) clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atrib. sa prez.docum. justif.actualizate prin care sa demonstr.îndepl.tuturor criteriilor de calificare, în conf.cu informa?iile cuprinse în DUAE (raspuns). Cerin?a de a prezenta docum. justif.actualizate este aplicabila tuturor Op. Ec. care au legatura cu Ofertantul în aceasta procedura (Subcontractan?i sau Ter?i sus?inatori), daca este cazul.Docum.suport actualizate trebuie sa: i.sus?ina toate declara?iile incluse în DUAE (raspuns) în sec?iunea/sec?iunile solicitata(e) Docum.justif. considerate adecvate pentru demonstr.informa?. incluse în DUAE (raspuns) pe care Op.Ec.le poate propune AC includ, se limiteaza la: i.certificate eliberate de registrul profesional sau de registrul comer?ului sau documente echivalente emise de autorita?ile competente din ?ara în care este stabilit Operatorul Economic; ii.alte dovezi pe care Operatorul Economic le poate prezenta în conformitate cu legisla?ia ?arii în care este stabilit. Daca este cazul, cerin?a de a prezenta documente justificative actualizate este aplicabila tuturor Operatorilor Economici care au legatura cu Ofertantul în aceasta procedura (Subcontractan?i sau Ter?i sus?inatori), daca este cazul. În orice moment pe parcursul procesului de evaluare, Autoritatea Contractanta poate solicita oricaruia dintre Operatorii Economici implica?i în aceasta procedura sa demonstreze cu documente justificative informa?iile incluse în DUAE (raspuns), daca acest lucru este necesar pentru a se asigura buna desfa?urare a procedurii. AC î?i rezerva dreptul de a solicita inform.direct de la autorit.competente în cazul în care exista incertitudini în legatura cu îndepl.cerin?ei minime de calificare ref.la capacit. de exercitare a activit.profes.inclusa în Anun?ul de participare.Modalitatea de indepl.si aplicab.in cadrul procedurii Ofertantul/ofertantul asociat va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de asociere, conform formularului din sectiunea de Formulare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi prezentate la solicitarea AC, doar de ofertantul clasat pe primul loc, la solicitarea autoritatii contractante. In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta copie dupa acorduri si traducere autorizata in limba romana dupa acestea. Cerinta 2 -Cerinte specifice Aceasta cerinta se aplica, indiferent de lotul din care fac parte, pentru echip.care se incadr.in prev.HG 54/2009 privind cond.introd. piata a dispoz.medicale, cu modif.compl.ulter., raportandu-se totodata si la legea nr. 95/2006 priv.reforma in dom.sanatatii, cu modif.si compl.ulter.si a Dir. 93/42/CEE privind dispoz.medicale. AC va solicita op.clasat pe primul loc in clasam.intermediar intocmit la finaliz.evaluarii ofertelor docum.justif.,astfel: a)avizul de functionare emis de MS privind activitatile de import, comercializare si depozitare a dispozitivelor medicale conform prevederilor legale privind dispozitivele medicale cu modificarile si completarile ulterioare (conform Lege 95/2006 si a Directivei 93/42/CEE privind dispozitivele medicale).Se accepta Document Unic de Achizitie European conform art 193 din Legea 98 /2016 urmand ca ofertantul clasat pe primul loc la etapa intermediara de evaluare sa prezinte documentele la solicitarea autoritatii contractante. b)avizul de functionare emis de MS (al ofertant.sau op.ec.ce va indeplini activit.) din care sa reiasa ca este avizat pentru activitatea de reparare, verificare si punere in functiune pentru echipam.medicale ofertate (conform Lege 95/2006 si a Dir.93/42/CEE privind dispoz.medicale). Pentru dotarile medicale este necesara detinerea Avizului de functionare ANMDM, acolo unde este aplicabil,resp.pentru dotarile care se încadr. în categ.dispoz.medicale pentru care se solicita avizarea,conf.art. 926din Legea nr. 95/2006 privind reforma în dom.sanata?ii, republicata, cu modif.?i complet.ulter.?i OMS nr. 308 /2015 privind import, distribu?ie, depozit.?i reparare, mentenan?a ?i punere în func?iune//instalare, unde se va regasi producatorul echipamentului medical ofertat. c)In cadrul propunerii tehnice, operatorii economici vor prezenta o declaratie privind respectarea aplicarii principiilor DNSH in implementarea proiectului, respectiv in executia lucrarilor ce fac obiectul prezentei proceduri.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Utilisation de ce critère: Non utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Implementarea sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent (sau în cazul dispozitivelor medicale SR EN ISO 13485:2016/AC:2018 sau echivalent).
Description: Modalitatea de indeplinire: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar: - certificat valabil la momentul prezentarii, emis de un organism de certificare acreditat care sa ateste respectarea de catre operatorul economic a standardului SR EN ISO 9001:2015/SR EN ISO 13485:2016/AC:2018 sau alte probe sau dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii (pentru cazurile specifice prevazute de lege). În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat, pentru partea din contract pe care o realizeaza. Documentul trebuie sa fie valabil la data prezentarii.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Proportia de subcontractare
Description: Conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, alin. (3) În cazul în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractata si va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractantii pe a caror capacitati se bazeaza ofertantul trebuie sa completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informatiile mentionate la alin. (1) lit. a), precum si cele de la alin. (1) lit. b) si c) care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractantilor pe a caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, DUAE va contine numai informatiile mentionate la alin. (1) lit. a). din Lege. Conform prevederilor art. 72 alin.(4) din Legea 98/2016 autoritatea contractanta nu poate stabili criterii privind capacitatea pentru subcontractantii propusi în oferta, dar va lua în considerare capacitatea tehnica si profesionala a acestora, pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante în acest sens. Subcontractantii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare si selectie sunt considerati si terti sustinatori, caz în care acordul de subcontractare reprezinta, în acelasi timp, si angajamentul ferm. In cazul in care cerinte de calificare privind capacitatea sunt indeplinite si prin subcontractantii propusi, proportional cu partea lor de implicare in cadrul contractului, operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, la solicitarea autoritatii contractante va face dovada îndeplinirii acestor cerinte prin prezentarea de documente justificative ale subcontractantilor respectivi. In cazul in care din informatiile si documentele prezentate rezulta ca subcontractantul propus nu are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le indeplineasca efectiv, autoritatea contractanta va respinge subcontractantul propus si va solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le indeplineasca efectiv. Daca prin subcontractantul/subcontractantii propusi nu se urmareste îndeplinirea unei/unor cerinte de calificare, ci doar indeplinirea unei parti a contractului de achizitie, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în motivele de excludere in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016. Nota 1: In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 170 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. Ofertantii vor incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/acordurile de subcontractare incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la inchierea contractului de achizitie publica. Acordul/ acordurile de subcontractare va/vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: (1) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; (2) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; (3) valoarea la care se ridica partea/partile subcontractate. In conformitate cu prevederile art. 218, alin (4) din Legea 98/2016, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta. Contractul/Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica vor contine cel putin informatiile din acordul/acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor, vor fi in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care o parte/ parti din acesta sunt indeplinite de subcontractanti.
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica
Description: Algoritmul de calcul utilizat pentru determinarea punctajului aferent factorului de evaluare tehnic - Pth: Pth = Pth STH + Pth PEE + Pth INS + Pth CTR unde: Pth – punctaj aferent factorului de evaluare tehnic (max. 60 p)
   1.  Pth STH – punctaj - factor de evaluare tehnic – specifica?ii tehnice produse (max. 20p)
   2.  Pth PEE – punctaj - factor de evaluare tehnic – Performan?a energetica a echipamentului (max. 20p)
   3.  Pth INS – punctaj - factor de evaluare tehnic – Instructaj pentru optimizarea eficien?ei energetice (max. 10p)
   4.  Pth CTR – punctaj - factor de evaluare tehnic – Echipament cu contor (max. 10p)
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60
5.1.11.
Documents de marché
Date limite de demande d’informations complémentaires: 04/07/2024 15:00:00 (UTC+3)
Adresse des documents de marché: https://www.e-licitatie.ro
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.e-licitatie.ro
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: roumain
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 22/07/2024 15:00:00 (UTC+3)
Date limite de validité de l’offre: 6 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 22/07/2024 15:00:00 (UTC+3)
Lieu: In SEAP
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué: Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016.
Informations relatives aux délais de recours: In conformitate cu prevederile art. 8 din Legea 101/2016.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Judetul Neamt
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Judetul Neamt
Organisation qui traite les offres: Judetul Neamt
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: ECHIPAMENTE DE MONITORIZARE CONTROL SI IGIENA
Description: Obiectul contractului aferent lotului 3, îl reprezinta furnizarea de ECHIPAMENTE DE MONITORIZARE CONTROL SI IGIENA, conform detalierii din caietul de sarcini.
Identifiant interne: 3
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Neamt (RO214)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 180 Jours
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Description: Cerinta nr. 1- Situa?ia personala a candidatului/ofertantului Ofertan?ii, ter?ii sus?inatori ?i subcontractan?ii nu trebuie sa se regaseasca în situa?iile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE în conf. cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, ce urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autorita?ii/entita?ii contractante, doar de catre ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si nu se limiteaza la: i.caziere judiciare: cazierul judiciar al Op.Ec.?i al membr.organului de administr.,de conducere sau de supraveghere al Op.Ec.sau al persoanelor care au putere de reprez.,de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum sunt identificate aceste persoane în Certif.Constatator al Op.Ec. eliberat de registrul profes.sau registrul comer?ului din ?ara în care este stabilit Op.Ec.); ii.certificate de atestare fiscala ?i / sau alte documentele justificative emise în ?ara în care este stabilit Operatorul Economic: certificat de atestare fiscala care indica nivelul obliga?iilor bugetare datorate ?i restante aferente impozitelor, taxelor ?i contributiilor la bugetul general consolidat, în limitele specificate de prevederile legale aplicabile (art. 166 din Legea nr. 98/2016); documente care demonstreaza ca Operatorul Economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) ?i art. 171 din Legea 98/2016. Se vor prezenta Certificatele de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale pentru sediul principal. Pentru sediile secundare/punctele de lucru cerinta se va putea demonstra printr-o declaratie pe propria raspundere privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate, in conformitate cu prevederile art. 165 alin. (3) din Legea 98/2016; iii.alte documente echivalente emise de autorita?ile competente din ?ara în care este stabilit Operatorul Economic. iv.dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016. Operatorii Economici vor depune versiuni sau traduceri ale documentelor suport în limba procedurii specificata în sec?iunea IV.2.4) a Anun?ului de Participare, respectiv în limba Romana. În cazul în care în ?ara de origine sau ?ara în care este stabilit ofertantul/ter?ul sus?inator/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situa?iile prevazute la art.164, 165 ?i 167 din Legea nr. 98/2016, autoritatea/entitatea contractanta are obliga?ia de a accepta o declara?ie pe proprie raspundere sau, daca în ?ara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declara?ia pe propria raspundere, o declara?ie autentificata data în fa?a unui notar, a unei autorita?i administrative sau judiciare sau a unei asocia?ii profesionale care are competen?e în acest sens, din România. Poten?ialii Ofertan?i, reziden?i în Uniunea Europeana ?i în ?arile din Spa?iul Economic European (SEE), pot utiliza site-ul web al Comisiei Europene disponibil la urmatoarea adresa: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search pentru a identifica documentele care urmeaza sa fie prezentate ca documente justificative (daca acestea sunt disponibile în ?ara respectiva).Nota:
   1.  Cerinta trebuie indeplinita si de asociati, terti sustinatori si subcontractanti in situatia in care acestia exista, prin completarea formularului DUAE.
   2.  Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art.164, art.165 si art.167 din Legea nr. 98/2016, atrage excluderea ofertantului din procedura de achizitie publica. Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente. Continuare in Sectiunea IV Informatii suplimentare
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Description: Cerinta nr. 1 înscrierea într-un registru profesional sau comercial Op.Ec.(Ofertant individ., membru al Asocierii, Subcontr.?i Ter? Sus?inator) trebuie sa fie înscri?i într-un registru profes.sau comercial din ?ara în care sunt stabili?i. Cerin?a minima men?.mai sus ref.la înscr. într-un registru profes.sau comercial trebuie sa fie îndepl.de to?i Op.Ec.implica?i în procedura, indiferent de rolul acestora: Ofertant (Op.Ec.individual), membru al unei Asocieri, Subcontr.nominaliza?i sau Ter?i Sus?inatori pe care se bazeaza Ofertantul.Ca dovada preliminara pt. verificarea capacit.de exercitare a activit.profes., Op.Ec.(Ofertant individual, membru al Asocierii, Subcontr.,Ter? Sus?inator) trebuie sa prezinte o decl.pe propria rasp.completata ?i semnata.Declara?ia pe proprie rasp.este reprez.de DUAE (raspuns) unde se va bifa “Parte IV: Criterii de selectie”.În cazul în care Ofertantul: i. este o Asociere de Operatori Economici, ii. propune Subcontractan?i (cunoscu?i în momentul depunerii Ofertei), iii. se bazeaza pe Ter?i Sus?inatori, fiecare Op.Ec.va prez.câte un DUAE (raspuns) separat, a?a cum este specificat mai sus ?i va include inform.solicitate.Docum.suport ce vor fi prez.la cererea AC.Ca urmare a unei solicitari exprese din partea AC ?i înainte de atrib.contractului de ach.publica/acordului-cadru, Ofertantul (Ofertant individual sau Asociere de Op.Ec.) clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atrib. sa prez.docum. justif.actualizate prin care sa demonstr.îndepl.tuturor criteriilor de calificare, în conf.cu informa?iile cuprinse în DUAE (raspuns). Cerin?a de a prezenta docum. justif.actualizate este aplicabila tuturor Op. Ec. care au legatura cu Ofertantul în aceasta procedura (Subcontractan?i sau Ter?i sus?inatori), daca este cazul.Docum.suport actualizate trebuie sa: i.sus?ina toate declara?iile incluse în DUAE (raspuns) în sec?iunea/sec?iunile solicitata(e) Docum.justif. considerate adecvate pentru demonstr.informa?. incluse în DUAE (raspuns) pe care Op.Ec.le poate propune AC includ, se limiteaza la: i.certificate eliberate de registrul profesional sau de registrul comer?ului sau documente echivalente emise de autorita?ile competente din ?ara în care este stabilit Operatorul Economic; ii.alte dovezi pe care Operatorul Economic le poate prezenta în conformitate cu legisla?ia ?arii în care este stabilit. Daca este cazul, cerin?a de a prezenta documente justificative actualizate este aplicabila tuturor Operatorilor Economici care au legatura cu Ofertantul în aceasta procedura (Subcontractan?i sau Ter?i sus?inatori), daca este cazul. În orice moment pe parcursul procesului de evaluare, Autoritatea Contractanta poate solicita oricaruia dintre Operatorii Economici implica?i în aceasta procedura sa demonstreze cu documente justificative informa?iile incluse în DUAE (raspuns), daca acest lucru este necesar pentru a se asigura buna desfa?urare a procedurii. AC î?i rezerva dreptul de a solicita inform.direct de la autorit.competente în cazul în care exista incertitudini în legatura cu îndepl.cerin?ei minime de calificare ref.la capacit. de exercitare a activit.profes.inclusa în Anun?ul de participare.Modalitatea de indepl.si aplicab.in cadrul procedurii Ofertantul/ofertantul asociat va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de asociere, conform formularului din sectiunea de Formulare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi prezentate la solicitarea AC, doar de ofertantul clasat pe primul loc, la solicitarea autoritatii contractante. In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta copie dupa acorduri si traducere autorizata in limba romana dupa acestea. Cerinta 2 -Cerinte specifice Aceasta cerinta se aplica, indiferent de lotul din care fac parte, pentru echip.care se incadr.in prev.HG 54/2009 privind cond.introd. piata a dispoz.medicale, cu modif.compl.ulter., raportandu-se totodata si la legea nr. 95/2006 priv.reforma in dom.sanatatii, cu modif.si compl.ulter.si a Dir. 93/42/CEE privind dispoz.medicale. AC va solicita op.clasat pe primul loc in clasam.intermediar intocmit la finaliz.evaluarii ofertelor docum.justif.,astfel: a)avizul de functionare emis de MS privind activitatile de import, comercializare si depozitare a dispozitivelor medicale conform prevederilor legale privind dispozitivele medicale cu modificarile si completarile ulterioare (conform Lege 95/2006 si a Directivei 93/42/CEE privind dispozitivele medicale).Se accepta Document Unic de Achizitie European conform art 193 din Legea 98 /2016 urmand ca ofertantul clasat pe primul loc la etapa intermediara de evaluare sa prezinte documentele la solicitarea autoritatii contractante. b)avizul de functionare emis de MS (al ofertant.sau op.ec.ce va indeplini activit.) din care sa reiasa ca este avizat pentru activitatea de reparare, verificare si punere in functiune pentru echipam.medicale ofertate (conform Lege 95/2006 si a Dir.93/42/CEE privind dispoz.medicale). Pentru dotarile medicale este necesara detinerea Avizului de functionare ANMDM, acolo unde este aplicabil,resp.pentru dotarile care se încadr. în categ.dispoz.medicale pentru care se solicita avizarea,conf.art. 926din Legea nr. 95/2006 privind reforma în dom.sanata?ii, republicata, cu modif.?i complet.ulter.?i OMS nr. 308 /2015 privind import, distribu?ie, depozit.?i reparare, mentenan?a ?i punere în func?iune//instalare, unde se va regasi producatorul echipamentului medical ofertat. c)In cadrul propunerii tehnice, operatorii economici vor prezenta o declaratie privind respectarea aplicarii principiilor DNSH in implementarea proiectului, respectiv in executia lucrarilor ce fac obiectul prezentei proceduri.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Utilisation de ce critère: Non utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Implementarea sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent (sau în cazul dispozitivelor medicale SR EN ISO 13485:2016/AC:2018 sau echivalent).
Description: Modalitatea de indeplinire: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar: - certificat valabil la momentul prezentarii, emis de un organism de certificare acreditat care sa ateste respectarea de catre operatorul economic a standardului SR EN ISO 9001:2015/SR EN ISO 13485:2016/AC:2018 sau alte probe sau dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii (pentru cazurile specifice prevazute de lege). În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat, pentru partea din contract pe care o realizeaza. Documentul trebuie sa fie valabil la data prezentarii.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Proportia de subcontractare
Description: Conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, alin. (3) În cazul în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractata si va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractantii pe a caror capacitati se bazeaza ofertantul trebuie sa completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informatiile mentionate la alin. (1) lit. a), precum si cele de la alin. (1) lit. b) si c) care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractantilor pe a caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, DUAE va contine numai informatiile mentionate la alin. (1) lit. a). din Lege. Conform prevederilor art. 72 alin.(4) din Legea 98/2016 autoritatea contractanta nu poate stabili criterii privind capacitatea pentru subcontractantii propusi în oferta, dar va lua în considerare capacitatea tehnica si profesionala a acestora, pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante în acest sens. Subcontractantii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare si selectie sunt considerati si terti sustinatori, caz în care acordul de subcontractare reprezinta, în acelasi timp, si angajamentul ferm. In cazul in care cerinte de calificare privind capacitatea sunt indeplinite si prin subcontractantii propusi, proportional cu partea lor de implicare in cadrul contractului, operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, la solicitarea autoritatii contractante va face dovada îndeplinirii acestor cerinte prin prezentarea de documente justificative ale subcontractantilor respectivi. In cazul in care din informatiile si documentele prezentate rezulta ca subcontractantul propus nu are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le indeplineasca efectiv, autoritatea contractanta va respinge subcontractantul propus si va solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le indeplineasca efectiv. Daca prin subcontractantul/subcontractantii propusi nu se urmareste îndeplinirea unei/unor cerinte de calificare, ci doar indeplinirea unei parti a contractului de achizitie, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în motivele de excludere in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016. Nota 1: In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 170 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. Ofertantii vor incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/acordurile de subcontractare incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la inchierea contractului de achizitie publica. Acordul/ acordurile de subcontractare va/vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: (1) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; (2) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; (3) valoarea la care se ridica partea/partile subcontractate. In conformitate cu prevederile art. 218, alin (4) din Legea 98/2016, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta. Contractul/Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica vor contine cel putin informatiile din acordul/acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor, vor fi in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care o parte/ parti din acesta sunt indeplinite de subcontractanti.
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica
Description: Algoritmul de calcul utilizat pentru determinarea punctajului aferent factorului de evaluare tehnic - Pth: Pth = Pth STH + Pth PEE + Pth INS + Pth CTR unde: Pth – punctaj aferent factorului de evaluare tehnic (max. 60 p)
   1.  Pth STH – punctaj - factor de evaluare tehnic – specifica?ii tehnice produse (max. 20p)
   2.  Pth PEE – punctaj - factor de evaluare tehnic – Performan?a energetica a echipamentului (max. 20p)
   3.  Pth INS – punctaj - factor de evaluare tehnic – Instructaj pentru optimizarea eficien?ei energetice (max. 10p)
   4.  Pth CTR – punctaj - factor de evaluare tehnic – Echipament cu contor (max. 10p)
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60
5.1.11.
Documents de marché
Date limite de demande d’informations complémentaires: 04/07/2024 15:00:00 (UTC+3)
Adresse des documents de marché: https://www.e-licitatie.ro
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.e-licitatie.ro
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: roumain
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 22/07/2024 15:00:00 (UTC+3)
Date limite de validité de l’offre: 6 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 22/07/2024 15:00:00 (UTC+3)
Lieu: In SEAP
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué: Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016.
Informations relatives aux délais de recours: In conformitate cu prevederile art. 8 din Legea 101/2016.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Judetul Neamt
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Judetul Neamt
Organisation qui traite les offres: Judetul Neamt
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: CAMERA MOBILA IZOLARE PACIENT
Description: Obiectul contractului aferent lotului 4, îl reprezinta furnizarea de: CAMERA MOBILA IZOLARE PACIENT
Identifiant interne: 4
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33190000 Appareils et instruments médicaux divers, 33195000 Système de surveillance des patients
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Neamt (RO214)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 180 Jours
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Description: Cerinta nr. 1- Situa?ia personala a candidatului/ofertantului Ofertan?ii, ter?ii sus?inatori ?i subcontractan?ii nu trebuie sa se regaseasca în situa?iile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE în conf. cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, ce urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autorita?ii/entita?ii contractante, doar de catre ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si nu se limiteaza la: i.caziere judiciare: cazierul judiciar al Op.Ec.?i al membr.organului de administr.,de conducere sau de supraveghere al Op.Ec.sau al persoanelor care au putere de reprez.,de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum sunt identificate aceste persoane în Certif.Constatator al Op.Ec. eliberat de registrul profes.sau registrul comer?ului din ?ara în care este stabilit Op.Ec.); ii.certificate de atestare fiscala ?i / sau alte documentele justificative emise în ?ara în care este stabilit Operatorul Economic: certificat de atestare fiscala care indica nivelul obliga?iilor bugetare datorate ?i restante aferente impozitelor, taxelor ?i contributiilor la bugetul general consolidat, în limitele specificate de prevederile legale aplicabile (art. 166 din Legea nr. 98/2016); documente care demonstreaza ca Operatorul Economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) ?i art. 171 din Legea 98/2016. Se vor prezenta Certificatele de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale pentru sediul principal. Pentru sediile secundare/punctele de lucru cerinta se va putea demonstra printr-o declaratie pe propria raspundere privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate, in conformitate cu prevederile art. 165 alin. (3) din Legea 98/2016; iii.alte documente echivalente emise de autorita?ile competente din ?ara în care este stabilit Operatorul Economic. iv.dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016. Operatorii Economici vor depune versiuni sau traduceri ale documentelor suport în limba procedurii specificata în sec?iunea IV.2.4) a Anun?ului de Participare, respectiv în limba Romana. În cazul în care în ?ara de origine sau ?ara în care este stabilit ofertantul/ter?ul sus?inator/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situa?iile prevazute la art.164, 165 ?i 167 din Legea nr. 98/2016, autoritatea/entitatea contractanta are obliga?ia de a accepta o declara?ie pe proprie raspundere sau, daca în ?ara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declara?ia pe propria raspundere, o declara?ie autentificata data în fa?a unui notar, a unei autorita?i administrative sau judiciare sau a unei asocia?ii profesionale care are competen?e în acest sens, din România. Poten?ialii Ofertan?i, reziden?i în Uniunea Europeana ?i în ?arile din Spa?iul Economic European (SEE), pot utiliza site-ul web al Comisiei Europene disponibil la urmatoarea adresa: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search pentru a identifica documentele care urmeaza sa fie prezentate ca documente justificative (daca acestea sunt disponibile în ?ara respectiva).Nota:
   1.  Cerinta trebuie indeplinita si de asociati, terti sustinatori si subcontractanti in situatia in care acestia exista, prin completarea formularului DUAE.
   2.  Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art.164, art.165 si art.167 din Legea nr. 98/2016, atrage excluderea ofertantului din procedura de achizitie publica. Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente. Continuare in Sectiunea IV Informatii suplimentare
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Description: Cerinta nr. 1 înscrierea într-un registru profesional sau comercial Op.Ec.(Ofertant individ., membru al Asocierii, Subcontr.?i Ter? Sus?inator) trebuie sa fie înscri?i într-un registru profes.sau comercial din ?ara în care sunt stabili?i. Cerin?a minima men?.mai sus ref.la înscr. într-un registru profes.sau comercial trebuie sa fie îndepl.de to?i Op.Ec.implica?i în procedura, indiferent de rolul acestora: Ofertant (Op.Ec.individual), membru al unei Asocieri, Subcontr.nominaliza?i sau Ter?i Sus?inatori pe care se bazeaza Ofertantul.Ca dovada preliminara pt. verificarea capacit.de exercitare a activit.profes., Op.Ec.(Ofertant individual, membru al Asocierii, Subcontr.,Ter? Sus?inator) trebuie sa prezinte o decl.pe propria rasp.completata ?i semnata.Declara?ia pe proprie rasp.este reprez.de DUAE (raspuns) unde se va bifa “Parte IV: Criterii de selectie”.În cazul în care Ofertantul: i. este o Asociere de Operatori Economici, ii. propune Subcontractan?i (cunoscu?i în momentul depunerii Ofertei), iii. se bazeaza pe Ter?i Sus?inatori, fiecare Op.Ec.va prez.câte un DUAE (raspuns) separat, a?a cum este specificat mai sus ?i va include inform.solicitate.Docum.suport ce vor fi prez.la cererea AC.Ca urmare a unei solicitari exprese din partea AC ?i înainte de atrib.contractului de ach.publica/acordului-cadru, Ofertantul (Ofertant individual sau Asociere de Op.Ec.) clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atrib. sa prez.docum. justif.actualizate prin care sa demonstr.îndepl.tuturor criteriilor de calificare, în conf.cu informa?iile cuprinse în DUAE (raspuns). Cerin?a de a prezenta docum. justif.actualizate este aplicabila tuturor Op. Ec. care au legatura cu Ofertantul în aceasta procedura (Subcontractan?i sau Ter?i sus?inatori), daca este cazul.Docum.suport actualizate trebuie sa: i.sus?ina toate declara?iile incluse în DUAE (raspuns) în sec?iunea/sec?iunile solicitata(e) Docum.justif. considerate adecvate pentru demonstr.informa?. incluse în DUAE (raspuns) pe care Op.Ec.le poate propune AC includ, se limiteaza la: i.certificate eliberate de registrul profesional sau de registrul comer?ului sau documente echivalente emise de autorita?ile competente din ?ara în care este stabilit Operatorul Economic; ii.alte dovezi pe care Operatorul Economic le poate prezenta în conformitate cu legisla?ia ?arii în care este stabilit. Daca este cazul, cerin?a de a prezenta documente justificative actualizate este aplicabila tuturor Operatorilor Economici care au legatura cu Ofertantul în aceasta procedura (Subcontractan?i sau Ter?i sus?inatori), daca este cazul. În orice moment pe parcursul procesului de evaluare, Autoritatea Contractanta poate solicita oricaruia dintre Operatorii Economici implica?i în aceasta procedura sa demonstreze cu documente justificative informa?iile incluse în DUAE (raspuns), daca acest lucru este necesar pentru a se asigura buna desfa?urare a procedurii. AC î?i rezerva dreptul de a solicita inform.direct de la autorit.competente în cazul în care exista incertitudini în legatura cu îndepl.cerin?ei minime de calificare ref.la capacit. de exercitare a activit.profes.inclusa în Anun?ul de participare.Modalitatea de indepl.si aplicab.in cadrul procedurii Ofertantul/ofertantul asociat va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de asociere, conform formularului din sectiunea de Formulare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi prezentate la solicitarea AC, doar de ofertantul clasat pe primul loc, la solicitarea autoritatii contractante. In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta copie dupa acorduri si traducere autorizata in limba romana dupa acestea. Cerinta 2 -Cerinte specifice Aceasta cerinta se aplica, indiferent de lotul din care fac parte, pentru echip.care se incadr.in prev.HG 54/2009 privind cond.introd. piata a dispoz.medicale, cu modif.compl.ulter., raportandu-se totodata si la legea nr. 95/2006 priv.reforma in dom.sanatatii, cu modif.si compl.ulter.si a Dir. 93/42/CEE privind dispoz.medicale. AC va solicita op.clasat pe primul loc in clasam.intermediar intocmit la finaliz.evaluarii ofertelor docum.justif.,astfel: a)avizul de functionare emis de MS privind activitatile de import, comercializare si depozitare a dispozitivelor medicale conform prevederilor legale privind dispozitivele medicale cu modificarile si completarile ulterioare (conform Lege 95/2006 si a Directivei 93/42/CEE privind dispozitivele medicale).Se accepta Document Unic de Achizitie European conform art 193 din Legea 98 /2016 urmand ca ofertantul clasat pe primul loc la etapa intermediara de evaluare sa prezinte documentele la solicitarea autoritatii contractante. b)avizul de functionare emis de MS (al ofertant.sau op.ec.ce va indeplini activit.) din care sa reiasa ca este avizat pentru activitatea de reparare, verificare si punere in functiune pentru echipam.medicale ofertate (conform Lege 95/2006 si a Dir.93/42/CEE privind dispoz.medicale). Pentru dotarile medicale este necesara detinerea Avizului de functionare ANMDM, acolo unde este aplicabil,resp.pentru dotarile care se încadr. în categ.dispoz.medicale pentru care se solicita avizarea,conf.art. 926din Legea nr. 95/2006 privind reforma în dom.sanata?ii, republicata, cu modif.?i complet.ulter.?i OMS nr. 308 /2015 privind import, distribu?ie, depozit.?i reparare, mentenan?a ?i punere în func?iune//instalare, unde se va regasi producatorul echipamentului medical ofertat. c)In cadrul propunerii tehnice, operatorii economici vor prezenta o declaratie privind respectarea aplicarii principiilor DNSH in implementarea proiectului, respectiv in executia lucrarilor ce fac obiectul prezentei proceduri.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Utilisation de ce critère: Non utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Implementarea sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent (sau în cazul dispozitivelor medicale SR EN ISO 13485:2016/AC:2018 sau echivalent).
Description: Modalitatea de indeplinire: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar: - certificat valabil la momentul prezentarii, emis de un organism de certificare acreditat care sa ateste respectarea de catre operatorul economic a standardului SR EN ISO 9001:2015/SR EN ISO 13485:2016/AC:2018 sau alte probe sau dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii (pentru cazurile specifice prevazute de lege). În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat, pentru partea din contract pe care o realizeaza. Documentul trebuie sa fie valabil la data prezentarii.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Proportia de subcontractare
Description: Conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, alin. (3) În cazul în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractata si va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractantii pe a caror capacitati se bazeaza ofertantul trebuie sa completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informatiile mentionate la alin. (1) lit. a), precum si cele de la alin. (1) lit. b) si c) care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractantilor pe a caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, DUAE va contine numai informatiile mentionate la alin. (1) lit. a). din Lege. Conform prevederilor art. 72 alin.(4) din Legea 98/2016 autoritatea contractanta nu poate stabili criterii privind capacitatea pentru subcontractantii propusi în oferta, dar va lua în considerare capacitatea tehnica si profesionala a acestora, pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante în acest sens. Subcontractantii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare si selectie sunt considerati si terti sustinatori, caz în care acordul de subcontractare reprezinta, în acelasi timp, si angajamentul ferm. In cazul in care cerinte de calificare privind capacitatea sunt indeplinite si prin subcontractantii propusi, proportional cu partea lor de implicare in cadrul contractului, operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, la solicitarea autoritatii contractante va face dovada îndeplinirii acestor cerinte prin prezentarea de documente justificative ale subcontractantilor respectivi. In cazul in care din informatiile si documentele prezentate rezulta ca subcontractantul propus nu are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le indeplineasca efectiv, autoritatea contractanta va respinge subcontractantul propus si va solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le indeplineasca efectiv. Daca prin subcontractantul/subcontractantii propusi nu se urmareste îndeplinirea unei/unor cerinte de calificare, ci doar indeplinirea unei parti a contractului de achizitie, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în motivele de excludere in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016. Nota 1: In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 170 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. Ofertantii vor incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/acordurile de subcontractare incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la inchierea contractului de achizitie publica. Acordul/ acordurile de subcontractare va/vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: (1) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; (2) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; (3) valoarea la care se ridica partea/partile subcontractate. In conformitate cu prevederile art. 218, alin (4) din Legea 98/2016, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta. Contractul/Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica vor contine cel putin informatiile din acordul/acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor, vor fi in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care o parte/ parti din acesta sunt indeplinite de subcontractanti.
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica
Description: Algoritmul de calcul utilizat pentru determinarea punctajului aferent factorului de evaluare tehnic - Pth: Pth = Pth STH + Pth PEE + Pth INS + Pth CTR unde: Pth – punctaj aferent factorului de evaluare tehnic (max. 60 p)
   1.  Pth STH – punctaj - factor de evaluare tehnic – specifica?ii tehnice produse (max. 20p)
   2.  Pth PEE – punctaj - factor de evaluare tehnic – Performan?a energetica a echipamentului (max. 20p)
   3.  Pth INS – punctaj - factor de evaluare tehnic – Instructaj pentru optimizarea eficien?ei energetice (max. 10p)
   4.  Pth CTR – punctaj - factor de evaluare tehnic – Echipament cu contor (max. 10p)
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60
5.1.11.
Documents de marché
Date limite de demande d’informations complémentaires: 04/07/2024 15:00:00 (UTC+3)
Adresse des documents de marché: https://www.e-licitatie.ro
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.e-licitatie.ro
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: roumain
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 22/07/2024 15:00:00 (UTC+3)
Date limite de validité de l’offre: 6 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 22/07/2024 15:00:00 (UTC+3)
Lieu: In SEAP
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué: Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016.
Informations relatives aux délais de recours: In conformitate cu prevederile art. 8 din Legea 101/2016.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Judetul Neamt
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Judetul Neamt
Organisation qui traite les offres: Judetul Neamt
5.1.
Lot: LOT-0005
Titre: STATIE OSMOZA
Description: Obiectul contractului aferent lotului 5, îl reprezinta furnizarea de: STATIE OSMOZA
Identifiant interne: 5
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Neamt (RO214)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 180 Jours
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Description: Cerinta nr. 1- Situa?ia personala a candidatului/ofertantului Ofertan?ii, ter?ii sus?inatori ?i subcontractan?ii nu trebuie sa se regaseasca în situa?iile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE în conf. cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, ce urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autorita?ii/entita?ii contractante, doar de catre ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si nu se limiteaza la: i.caziere judiciare: cazierul judiciar al Op.Ec.?i al membr.organului de administr.,de conducere sau de supraveghere al Op.Ec.sau al persoanelor care au putere de reprez.,de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum sunt identificate aceste persoane în Certif.Constatator al Op.Ec. eliberat de registrul profes.sau registrul comer?ului din ?ara în care este stabilit Op.Ec.); ii.certificate de atestare fiscala ?i / sau alte documentele justificative emise în ?ara în care este stabilit Operatorul Economic: certificat de atestare fiscala care indica nivelul obliga?iilor bugetare datorate ?i restante aferente impozitelor, taxelor ?i contributiilor la bugetul general consolidat, în limitele specificate de prevederile legale aplicabile (art. 166 din Legea nr. 98/2016); documente care demonstreaza ca Operatorul Economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) ?i art. 171 din Legea 98/2016. Se vor prezenta Certificatele de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale pentru sediul principal. Pentru sediile secundare/punctele de lucru cerinta se va putea demonstra printr-o declaratie pe propria raspundere privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate, in conformitate cu prevederile art. 165 alin. (3) din Legea 98/2016; iii.alte documente echivalente emise de autorita?ile competente din ?ara în care este stabilit Operatorul Economic. iv.dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016. Operatorii Economici vor depune versiuni sau traduceri ale documentelor suport în limba procedurii specificata în sec?iunea IV.2.4) a Anun?ului de Participare, respectiv în limba Romana. În cazul în care în ?ara de origine sau ?ara în care este stabilit ofertantul/ter?ul sus?inator/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situa?iile prevazute la art.164, 165 ?i 167 din Legea nr. 98/2016, autoritatea/entitatea contractanta are obliga?ia de a accepta o declara?ie pe proprie raspundere sau, daca în ?ara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declara?ia pe propria raspundere, o declara?ie autentificata data în fa?a unui notar, a unei autorita?i administrative sau judiciare sau a unei asocia?ii profesionale care are competen?e în acest sens, din România. Poten?ialii Ofertan?i, reziden?i în Uniunea Europeana ?i în ?arile din Spa?iul Economic European (SEE), pot utiliza site-ul web al Comisiei Europene disponibil la urmatoarea adresa: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search pentru a identifica documentele care urmeaza sa fie prezentate ca documente justificative (daca acestea sunt disponibile în ?ara respectiva).Nota:
   1.  Cerinta trebuie indeplinita si de asociati, terti sustinatori si subcontractanti in situatia in care acestia exista, prin completarea formularului DUAE.
   2.  Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art.164, art.165 si art.167 din Legea nr. 98/2016, atrage excluderea ofertantului din procedura de achizitie publica. Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente. Continuare in Sectiunea IV Informatii suplimentare
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Description: Cerinta nr. 1 înscrierea într-un registru profesional sau comercial Op.Ec.(Ofertant individ., membru al Asocierii, Subcontr.?i Ter? Sus?inator) trebuie sa fie înscri?i într-un registru profes.sau comercial din ?ara în care sunt stabili?i. Cerin?a minima men?.mai sus ref.la înscr. într-un registru profes.sau comercial trebuie sa fie îndepl.de to?i Op.Ec.implica?i în procedura, indiferent de rolul acestora: Ofertant (Op.Ec.individual), membru al unei Asocieri, Subcontr.nominaliza?i sau Ter?i Sus?inatori pe care se bazeaza Ofertantul.Ca dovada preliminara pt. verificarea capacit.de exercitare a activit.profes., Op.Ec.(Ofertant individual, membru al Asocierii, Subcontr.,Ter? Sus?inator) trebuie sa prezinte o decl.pe propria rasp.completata ?i semnata.Declara?ia pe proprie rasp.este reprez.de DUAE (raspuns) unde se va bifa “Parte IV: Criterii de selectie”.În cazul în care Ofertantul: i. este o Asociere de Operatori Economici, ii. propune Subcontractan?i (cunoscu?i în momentul depunerii Ofertei), iii. se bazeaza pe Ter?i Sus?inatori, fiecare Op.Ec.va prez.câte un DUAE (raspuns) separat, a?a cum este specificat mai sus ?i va include inform.solicitate.Docum.suport ce vor fi prez.la cererea AC.Ca urmare a unei solicitari exprese din partea AC ?i înainte de atrib.contractului de ach.publica/acordului-cadru, Ofertantul (Ofertant individual sau Asociere de Op.Ec.) clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atrib. sa prez.docum. justif.actualizate prin care sa demonstr.îndepl.tuturor criteriilor de calificare, în conf.cu informa?iile cuprinse în DUAE (raspuns). Cerin?a de a prezenta docum. justif.actualizate este aplicabila tuturor Op. Ec. care au legatura cu Ofertantul în aceasta procedura (Subcontractan?i sau Ter?i sus?inatori), daca este cazul.Docum.suport actualizate trebuie sa: i.sus?ina toate declara?iile incluse în DUAE (raspuns) în sec?iunea/sec?iunile solicitata(e) Docum.justif. considerate adecvate pentru demonstr.informa?. incluse în DUAE (raspuns) pe care Op.Ec.le poate propune AC includ, se limiteaza la: i.certificate eliberate de registrul profesional sau de registrul comer?ului sau documente echivalente emise de autorita?ile competente din ?ara în care este stabilit Operatorul Economic; ii.alte dovezi pe care Operatorul Economic le poate prezenta în conformitate cu legisla?ia ?arii în care este stabilit. Daca este cazul, cerin?a de a prezenta documente justificative actualizate este aplicabila tuturor Operatorilor Economici care au legatura cu Ofertantul în aceasta procedura (Subcontractan?i sau Ter?i sus?inatori), daca este cazul. În orice moment pe parcursul procesului de evaluare, Autoritatea Contractanta poate solicita oricaruia dintre Operatorii Economici implica?i în aceasta procedura sa demonstreze cu documente justificative informa?iile incluse în DUAE (raspuns), daca acest lucru este necesar pentru a se asigura buna desfa?urare a procedurii. AC î?i rezerva dreptul de a solicita inform.direct de la autorit.competente în cazul în care exista incertitudini în legatura cu îndepl.cerin?ei minime de calificare ref.la capacit. de exercitare a activit.profes.inclusa în Anun?ul de participare.Modalitatea de indepl.si aplicab.in cadrul procedurii Ofertantul/ofertantul asociat va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de asociere, conform formularului din sectiunea de Formulare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi prezentate la solicitarea AC, doar de ofertantul clasat pe primul loc, la solicitarea autoritatii contractante. In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta copie dupa acorduri si traducere autorizata in limba romana dupa acestea. Cerinta 2 -Cerinte specifice Aceasta cerinta se aplica, indiferent de lotul din care fac parte, pentru echip.care se incadr.in prev.HG 54/2009 privind cond.introd. piata a dispoz.medicale, cu modif.compl.ulter., raportandu-se totodata si la legea nr. 95/2006 priv.reforma in dom.sanatatii, cu modif.si compl.ulter.si a Dir. 93/42/CEE privind dispoz.medicale. AC va solicita op.clasat pe primul loc in clasam.intermediar intocmit la finaliz.evaluarii ofertelor docum.justif.,astfel: a)avizul de functionare emis de MS privind activitatile de import, comercializare si depozitare a dispozitivelor medicale conform prevederilor legale privind dispozitivele medicale cu modificarile si completarile ulterioare (conform Lege 95/2006 si a Directivei 93/42/CEE privind dispozitivele medicale).Se accepta Document Unic de Achizitie European conform art 193 din Legea 98 /2016 urmand ca ofertantul clasat pe primul loc la etapa intermediara de evaluare sa prezinte documentele la solicitarea autoritatii contractante. b)avizul de functionare emis de MS (al ofertant.sau op.ec.ce va indeplini activit.) din care sa reiasa ca este avizat pentru activitatea de reparare, verificare si punere in functiune pentru echipam.medicale ofertate (conform Lege 95/2006 si a Dir.93/42/CEE privind dispoz.medicale). Pentru dotarile medicale este necesara detinerea Avizului de functionare ANMDM, acolo unde este aplicabil,resp.pentru dotarile care se încadr. în categ.dispoz.medicale pentru care se solicita avizarea,conf.art. 926din Legea nr. 95/2006 privind reforma în dom.sanata?ii, republicata, cu modif.?i complet.ulter.?i OMS nr. 308 /2015 privind import, distribu?ie, depozit.?i reparare, mentenan?a ?i punere în func?iune//instalare, unde se va regasi producatorul echipamentului medical ofertat. c)In cadrul propunerii tehnice, operatorii economici vor prezenta o declaratie privind respectarea aplicarii principiilor DNSH in implementarea proiectului, respectiv in executia lucrarilor ce fac obiectul prezentei proceduri.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Utilisation de ce critère: Non utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Implementarea sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent (sau în cazul dispozitivelor medicale SR EN ISO 13485:2016/AC:2018 sau echivalent).
Description: Modalitatea de indeplinire: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar: - certificat valabil la momentul prezentarii, emis de un organism de certificare acreditat care sa ateste respectarea de catre operatorul economic a standardului SR EN ISO 9001:2015/SR EN ISO 13485:2016/AC:2018 sau alte probe sau dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii (pentru cazurile specifice prevazute de lege). În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat, pentru partea din contract pe care o realizeaza. Documentul trebuie sa fie valabil la data prezentarii.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Proportia de subcontractare
Description: Conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, alin. (3) În cazul în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractata si va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractantii pe a caror capacitati se bazeaza ofertantul trebuie sa completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informatiile mentionate la alin. (1) lit. a), precum si cele de la alin. (1) lit. b) si c) care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractantilor pe a caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, DUAE va contine numai informatiile mentionate la alin. (1) lit. a). din Lege. Conform prevederilor art. 72 alin.(4) din Legea 98/2016 autoritatea contractanta nu poate stabili criterii privind capacitatea pentru subcontractantii propusi în oferta, dar va lua în considerare capacitatea tehnica si profesionala a acestora, pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante în acest sens. Subcontractantii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare si selectie sunt considerati si terti sustinatori, caz în care acordul de subcontractare reprezinta, în acelasi timp, si angajamentul ferm. In cazul in care cerinte de calificare privind capacitatea sunt indeplinite si prin subcontractantii propusi, proportional cu partea lor de implicare in cadrul contractului, operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, la solicitarea autoritatii contractante va face dovada îndeplinirii acestor cerinte prin prezentarea de documente justificative ale subcontractantilor respectivi. In cazul in care din informatiile si documentele prezentate rezulta ca subcontractantul propus nu are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le indeplineasca efectiv, autoritatea contractanta va respinge subcontractantul propus si va solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le indeplineasca efectiv. Daca prin subcontractantul/subcontractantii propusi nu se urmareste îndeplinirea unei/unor cerinte de calificare, ci doar indeplinirea unei parti a contractului de achizitie, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în motivele de excludere in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016. Nota 1: In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 170 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. Ofertantii vor incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/acordurile de subcontractare incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la inchierea contractului de achizitie publica. Acordul/ acordurile de subcontractare va/vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: (1) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; (2) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; (3) valoarea la care se ridica partea/partile subcontractate. In conformitate cu prevederile art. 218, alin (4) din Legea 98/2016, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta. Contractul/Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica vor contine cel putin informatiile din acordul/acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor, vor fi in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care o parte/ parti din acesta sunt indeplinite de subcontractanti.
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica
Description: Algoritmul de calcul utilizat pentru determinarea punctajului aferent factorului de evaluare tehnic - Pth: Pth = Pth STH + Pth PEE + Pth INS + Pth CA unde: Pth – punctaj aferent factorului de evaluare tehnic (max. 60 p)
   1.  Pth STH – punctaj - factor de evaluare tehnic – Specifica?ii tehnice (max. 20p)
   2.  Pth PEE – punctaj - factor de evaluare tehnic – Performan?a energetica a echipamentului (max. 20p)
   3.  Pth INS – punctaj - factor de evaluare tehnic – Instructaj pentru optimizarea eficien?ei energetice (max. 10p)
   4.  Pth CA – punctaj - factor de evaluare tehnic – Consumul de apa al echipamentului (max. 10p)
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60
5.1.11.
Documents de marché
Date limite de demande d’informations complémentaires: 04/07/2024 15:00:00 (UTC+3)
Adresse des documents de marché: https://www.e-licitatie.ro
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.e-licitatie.ro
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: roumain
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 22/07/2024 15:00:00 (UTC+3)
Date limite de validité de l’offre: 6 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 22/07/2024 15:00:00 (UTC+3)
Lieu: In SEAP
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué: Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016.
Informations relatives aux délais de recours: In conformitate cu prevederile art. 8 din Legea 101/2016.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Judetul Neamt
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Judetul Neamt
Organisation qui traite les offres: Judetul Neamt

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Judetul Neamt
Numéro d’enregistrement: 2612839
Adresse postale: Strada: Alexandru cel Bun, nr. 27  
Ville: Piatra-Neam?
Code postal: 610004
Subdivision pays (NUTS): Neamt (RO214)
Pays: Roumanie
Point de contact: Catalin-Constantin Bordei
Adresse électronique: achizitiipublicecjneamt@gmail.com
Téléphone: +40 0233212890
Télécopieur: +40 0233211569
Adresse internet: https://www.cjneamt.ro
Profil de l’acheteur: https://www.e-licitatie.ro
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Numéro d’enregistrement: 20329980
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Ville: Bucure?ti
Code postal: 030084
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Télécopieur: +40 213104642
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Operator SEAP
Numéro d’enregistrement: RO42283735
Adresse postale: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020976  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020976
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Roxana Popescu
Adresse électronique: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Téléphone: +40 3032997
Adresse internet: https://www.adr.gov.ro/
Rôles de cette organisation
TED eSender
10. Modification
Version de l’avis antérieur à modifier: 44ba23eb-c2b4-426c-a316-b22627577e6a-01
Principale raison de la modification: Correction par l’acheteur
Description: Modificarea informatiilor originale oferite de autoritatea contractanta
10.1.
Modification
Description des modifications: VI.3) Informatii suplimentare
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: b29da1bb-f813-4cde-9de7-e424ad3daca7 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 10/06/2024 16:36:44 (UTC+3)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 12/06/2024 12:01:49 (UTC+3)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: roumain
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 350311-2024
Numéro de publication au JO S: 114/2024
Date de publication: 13/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux