Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption : 03/04/2024
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie : '?quipements médicaux : ECHIPAMENTE MEDICALE -PROIECT RORS 00009

2024/S 2024-123969  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
123969-2024 - Mise en concurrence
Roumanie – Équipements médicaux – ECHIPAMENTE MEDICALE -PROIECT RORS 00009
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: ECHIPAMENTE MEDICALE -PROIECT RORS 00009
Description: Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari in a-12 –a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor; Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor – 19 zile. Achizi?ia se refera la un proiect ?i/sau program finan?at din fonduri ale Uniunii Europene X da Identificarea proiectului: Proiect „ Together we can beat cancer”, acronym RORS-ONCO-TEAM, ID proiect RORS00009
Identifiant de la procédure: 14bbfbdf-381a-4195-b6a0-8d342481f744
Identifiant interne: 4483447_2024_PAAPD1464915
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.5.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre: 3
Conditions du marché:
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés: 3
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Participation à une organisation criminelleParticipare la o organizatie criminala
CorruptionCoruptie
FraudeFrauda
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristesInfractiuni teroriste sau infractiuni legate de activitati teroriste
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorismeSpalare de bani sau finantarea terorismului
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humainsExploatarea prin munca a copiilor si alte forme de trafic de persoane
Paiement d’impôts et taxesPlata impozitelor
Paiement des cotisations de sécurité socialePlata asigurarilor sociale

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: SISTEM ENDOSCOPIC 3D 4K PENTRU LAPAROSCOPIE CU ICG (linie bugetara Ultra HD 3D / 4K laparoscopy system)
Description: Se va achizitiona un SISTEM ENDOSCOPIC 3D 4K PENTRU LAPAROSCOPIE CU ICG (linie bugetara Ultra HD 3D / 4K laparoscopy system) conform cerintelor minime si obligatorii din caietul de sarcini
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Timis (RO424)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: TIMISOARA
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 6 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Description: Cerin?a nr.1. Ofertan?ii, ter?ii sus?inatori ?i subcontractan?ii nu trebuie sa se regaseasca în situa?iile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, respectiv art.177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016. Modalitatea de îndeplinire: Legea 99/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autorita?ii/entita?ii contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor sunt: -certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) pentru sediul principal valabile la momentul prezentarii;pentru celelalte puncte de lucru se va depune doar o declarative pe propria raspundere privind plata taxelor -cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; -dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice; -alte documente edificatoare, dupa caz. În cazul în care în ?ara de origine sau ?ara în care este stabilit ofertantul/ter?ul sus?inator/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situa?iile prevazute la art.164, 165 ?i 167, autoritatea/entitatea contractanta are obliga?ia de a accepta o declara?ie pe proprie raspundere sau, daca în ?ara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declara?ia pe propria raspundere, o declara?ie autentica data în fa?a unui notar, a unei autorita?i administrative sau judiciare sau a unei asocia?ii profesionale care are competen?e în acest sens. Cerin?a nr.2. Persoanele cu func?ie de decizie din cadrul autorita?ii/entita?ii contractante cu privire la organizarea, derularea ?i finalizarea procedurii de atribuire sunt Manager: Conf. Univ.Dr Malita Daniel Dir Fin Contabil: Ec. Sanda Damian Sef Serviciu Juridic: C.J. Fodor Adeline Manager proiect: Dr. Bacila Mihai Expert medical : Prof. Univ. Dr. Pirtea Laurentiu Cornel Coordonator Proiect: Dr. Maria-Olimpia Oprea Responsabil achizitii: Ec.Jian Beatrice Aparatura medicala: Ing. Remus Damian Viza CFP : Ec. Sandor Mihaela Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de catre op.ec.participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Description: Cerin?a nr.1.
   1.  Op.ec.participanti la procedura ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta,sa reiasa ca op.ec.este legal constituit,ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului-. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de catre op.ec.participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor .Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE,respectiv Certificatul Constatator emis de ONRC,sau in cazul ofertantilor straini,documente echivalente emise in tara de rezidenta,urmand sa fie prezentate,la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Pentru persoanele juridice/fizice straine,documentele care dovedesc o forma de inregistrare/atestare vor fi prezentate in traducere autorizata in limba romana. Cerin?a nr.2. Avizul de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii, prin ANMDM sau echivalent, pentru reparare, mentenanta, si punere in functiune/instalare pentru tipurile de echipamente medicale care fac obiectul contractului in conformitate cu art.926/Legea nr.95/2006 si Ordinul Ministrului Sanatatii nr.1008/2016 sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara rezidenta, pentru grupele de echipamente medicale pentru care se oferteaza. Avizul va avea mentiunea ca ofertantul este distribuitor al tipului de aparat ofertat .Modalitatea de îndeplinire: Avizul de functionare ANMDM sau echivalent urmand sa fie prezentate,la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calita?ii
Description: Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii Sistemul de Management al calitatii: Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu ISO 9001 sau echivalent in domeniul obiectului contractului, sau alte documente care probeaza indeplinirea cerintei Modalitatea de îndeplinire: Se completeaza DUAE iar documentele/certificarile se vor prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit dupa aplicarea criteriului de atribuire. Documentele justificative ce vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante respectiv dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent, prin prezentarea prezentarea oricarui document prin care se sustine cerinta, de exemplu: un certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza în mod concludent îndeplinirea cerintei: spre exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitate procedurata, etc. similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: Înscrierea într-un registru profesional relevant
Description: Avizul de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii, prin ANMDM sau echivalent, pentru reparare, mentenanta, si punere in functiune/instalare pentru tipurile de echipamente medicale care fac obiectul contractului in conformitate cu art.926/Legea nr.95/2006 si Ordinul Ministrului Sanatatii nr.1008/2016 sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara rezidenta, pentru grupele de echipamente medicale pentru care se oferteaza. Avizul va avea mentiunea ca ofertantul este distribuitor al tipului de aparat ofertat .Modalitatea de îndeplinire: Avizul de functionare ANMDM sau echivalent urmand sa fie prezentate,la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: Înscrierea în registrul comer?ului
Description: Certificatul de inregistrare de la Registrul Comertului (CUI)
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Utilisation de ce critère: Non utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Tip tehnologie achizitie imagine: 4K-UHD la cap de camera endoscopica
Description: 1 chip - 0 puncte 2 chip – 10 puncte 3 chip - 15 puncte
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 15

Critère:
Type: Qualité
Nom: Functie de magnificatie (zoom) adaptiva
Description: Functie de magnificatie (zoom) adaptiva - 15 puncte neindeplinirea acestei cerinte - 0 puncte
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 15

Critère:
Type: Qualité
Nom: Posibilitatea de a afisa imagini, de la doua surse independente, simultan pe monitorul principal al sistemului
Description: Posibilitatea de a afisa imagini, de la doua surse independente, simultan pe monitorul principal al sistemului – 15 puncte - neideplinirea acestei cerinte - 0 puncte
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 15

Critère:
Type: Qualité
Nom: Termen de garantie - 15 puncte
Description: Se acorda punctajul maxim de 15 puncte pentru cel mai mare termen de garantie oferit. Pentru celelalte oferte se aplica algoritmul urmator: Punctaj Tn=(Tn /Tmax ) x 15 pcte, unde Tn este termenul de garantie oferit
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 15
5.1.11.
Documents de marché
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.e-licitatie.ro
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: roumain
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 03/04/2024 15:00:00 (UTC+3)
Date limite de validité de l’offre: 4 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 03/04/2024 15:00:00 (UTC+3)
Lieu: In SEAP
Informations complémentaires: MEMBRII COMISIEI DE EVALUARE
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué: Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016
Informations relatives aux délais de recours: Acestea sunt cele prevazute in art 8 din Legea 101/2016
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara
Organisation qui traite les offres: Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Echipament medical pentru incalzire citostatice (linie bugetara Medical equipment for cytostatic heating)
Description: Se va achizitiona un Echipament medical pentru incalzire citostatice (linie bugetara Medical equipment for cytostatic heating) conform cerintelor minime si obligatorii din caietul de sarcini.
Identifiant interne: 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Timis (RO424)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: TIMISOARA
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 6 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Description: Cerin?a nr.1. Ofertan?ii, ter?ii sus?inatori ?i subcontractan?ii nu trebuie sa se regaseasca în situa?iile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, respectiv art.177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016. Modalitatea de îndeplinire: Legea 99/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autorita?ii/entita?ii contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor sunt: -certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) pentru sediul principal valabile la momentul prezentarii;pentru celelalte puncte de lucru se va depune doar o declarative pe propria raspundere privind plata taxelor -cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; -dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice; -alte documente edificatoare, dupa caz. În cazul în care în ?ara de origine sau ?ara în care este stabilit ofertantul/ter?ul sus?inator/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situa?iile prevazute la art.164, 165 ?i 167, autoritatea/entitatea contractanta are obliga?ia de a accepta o declara?ie pe proprie raspundere sau, daca în ?ara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declara?ia pe propria raspundere, o declara?ie autentica data în fa?a unui notar, a unei autorita?i administrative sau judiciare sau a unei asocia?ii profesionale care are competen?e în acest sens. Cerin?a nr.2. Persoanele cu func?ie de decizie din cadrul autorita?ii/entita?ii contractante cu privire la organizarea, derularea ?i finalizarea procedurii de atribuire sunt Manager: Conf. Univ.Dr Malita Daniel Dir Fin Contabil: Ec. Sanda Damian Sef Serviciu Juridic: C.J. Fodor Adeline Manager proiect: Dr. Bacila Mihai Expert medical : Prof. Univ. Dr. Pirtea Laurentiu Cornel Coordonator Proiect: Dr. Maria-Olimpia Oprea Responsabil achizitii: Ec.Jian Beatrice Aparatura medicala: Ing. Remus Damian Viza CFP : Ec. Sandor Mihaela Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de catre op.ec.participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Description: Cerin?a nr.1.
   1.  Op.ec.participanti la procedura ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta,sa reiasa ca op.ec.este legal constituit,ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului-. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de catre op.ec.participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor .Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE,respectiv Certificatul Constatator emis de ONRC,sau in cazul ofertantilor straini,documente echivalente emise in tara de rezidenta,urmand sa fie prezentate,la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Pentru persoanele juridice/fizice straine,documentele care dovedesc o forma de inregistrare/atestare vor fi prezentate in traducere autorizata in limba romana. Cerin?a nr.2. Avizul de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii, prin ANMDM sau echivalent, pentru reparare, mentenanta, si punere in functiune/instalare pentru tipurile de echipamente medicale care fac obiectul contractului in conformitate cu art.926/Legea nr.95/2006 si Ordinul Ministrului Sanatatii nr.1008/2016 sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara rezidenta, pentru grupele de echipamente medicale pentru care se oferteaza. Avizul va avea mentiunea ca ofertantul este distribuitor al tipului de aparat ofertat .Modalitatea de îndeplinire: Avizul de functionare ANMDM sau echivalent urmand sa fie prezentate,la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calita?ii
Description: Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii Sistemul de Management al calitatii: Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu ISO 9001 sau echivalent in domeniul obiectului contractului, sau alte documente care probeaza indeplinirea cerintei Modalitatea de îndeplinire: Se completeaza DUAE iar documentele/certificarile se vor prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit dupa aplicarea criteriului de atribuire. Documentele justificative ce vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante respectiv dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent, prin prezentarea prezentarea oricarui document prin care se sustine cerinta, de exemplu: un certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza în mod concludent îndeplinirea cerintei: spre exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitate procedurata, etc. similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: Înscrierea într-un registru profesional relevant
Description: Avizul de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii, prin ANMDM sau echivalent, pentru reparare, mentenanta, si punere in functiune/instalare pentru tipurile de echipamente medicale care fac obiectul contractului in conformitate cu art.926/Legea nr.95/2006 si Ordinul Ministrului Sanatatii nr.1008/2016 sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara rezidenta, pentru grupele de echipamente medicale pentru care se oferteaza. Avizul va avea mentiunea ca ofertantul este distribuitor al tipului de aparat ofertat .Modalitatea de îndeplinire: Avizul de functionare ANMDM sau echivalent urmand sa fie prezentate,la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: Înscrierea în registrul comer?ului
Description: Certificatul de inregistrare de la Registrul Comertului (CUI)
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Utilisation de ce critère: Non utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Minim 8 sonde de masurare a temperaturii, cu posibilitatea adaugarii/utilizarii a inca 6 sonde
Description: 8 sonde - 0 puncte 9 sonde – 10 puncte 9 sonde, cu posibilitatea adaugarii/utilizarii a inca 6 sonde - 25 puncte
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 25

Critère:
Type: Qualité
Nom: Minim 4 senzori de monitorizare a presiunii
Description: 4 senzori de monitorizare a presiunii - 0 puncte Mai mult de 4 senzori de monitorizare a presiunii – 20 puncte
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20

Critère:
Type: Qualité
Nom: Termen de garantie
Description: - Se acorda punctajul maxim de 15 puncte pentru cel mai mare termen de garantie oferit. Pentru celelalte oferte se aplica algoritmul urmator: - Punctaj Tn=(Tn /Tmax ) x 15 pcte, unde Tn este termenul de garantie oferit.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 15
5.1.11.
Documents de marché
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.e-licitatie.ro
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: roumain
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 03/04/2024 15:00:00 (UTC+3)
Date limite de validité de l’offre: 4 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 03/04/2024 15:00:00 (UTC+3)
Lieu: In SEAP
Informations complémentaires: MEMBRII COMISIEI DE EVALUARE
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué: Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016
Informations relatives aux délais de recours: Acestea sunt cele prevazute in art 8 din Legea 101/2016
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara
Organisation qui traite les offres: Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Platforma electrochirurgicala cu sigilare vasculara (linie bugetara Ligasure)
Description: Se va achizitiona o Platforma electrochirurgicala cu sigilare vasculara (linie bugetara Ligasure) conform cerintelor minime si obligatorii din caietul de sarcini
Identifiant interne: 3
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Timis (RO424)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: TIMISOARA
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 6 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Description: Cerin?a nr.1. Ofertan?ii, ter?ii sus?inatori ?i subcontractan?ii nu trebuie sa se regaseasca în situa?iile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, respectiv art.177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016. Modalitatea de îndeplinire: Legea 99/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autorita?ii/entita?ii contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor sunt: -certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) pentru sediul principal valabile la momentul prezentarii;pentru celelalte puncte de lucru se va depune doar o declarative pe propria raspundere privind plata taxelor -cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; -dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice; -alte documente edificatoare, dupa caz. În cazul în care în ?ara de origine sau ?ara în care este stabilit ofertantul/ter?ul sus?inator/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situa?iile prevazute la art.164, 165 ?i 167, autoritatea/entitatea contractanta are obliga?ia de a accepta o declara?ie pe proprie raspundere sau, daca în ?ara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declara?ia pe propria raspundere, o declara?ie autentica data în fa?a unui notar, a unei autorita?i administrative sau judiciare sau a unei asocia?ii profesionale care are competen?e în acest sens. Cerin?a nr.2. Persoanele cu func?ie de decizie din cadrul autorita?ii/entita?ii contractante cu privire la organizarea, derularea ?i finalizarea procedurii de atribuire sunt Manager: Conf. Univ.Dr Malita Daniel Dir Fin Contabil: Ec. Sanda Damian Sef Serviciu Juridic: C.J. Fodor Adeline Manager proiect: Dr. Bacila Mihai Expert medical : Prof. Univ. Dr. Pirtea Laurentiu Cornel Coordonator Proiect: Dr. Maria-Olimpia Oprea Responsabil achizitii: Ec.Jian Beatrice Aparatura medicala: Ing. Remus Damian Viza CFP : Ec. Sandor Mihaela Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de catre op.ec.participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Description: Cerin?a nr.1.
   1.  Op.ec.participanti la procedura ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta,sa reiasa ca op.ec.este legal constituit,ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului-. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de catre op.ec.participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor .Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE,respectiv Certificatul Constatator emis de ONRC,sau in cazul ofertantilor straini,documente echivalente emise in tara de rezidenta,urmand sa fie prezentate,la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Pentru persoanele juridice/fizice straine,documentele care dovedesc o forma de inregistrare/atestare vor fi prezentate in traducere autorizata in limba romana. Cerin?a nr.2. Avizul de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii, prin ANMDM sau echivalent, pentru reparare, mentenanta, si punere in functiune/instalare pentru tipurile de echipamente medicale care fac obiectul contractului in conformitate cu art.926/Legea nr.95/2006 si Ordinul Ministrului Sanatatii nr.1008/2016 sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara rezidenta, pentru grupele de echipamente medicale pentru care se oferteaza. Avizul va avea mentiunea ca ofertantul este distribuitor al tipului de aparat ofertat .Modalitatea de îndeplinire: Avizul de functionare ANMDM sau echivalent urmand sa fie prezentate,la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calita?ii
Description: Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii Sistemul de Management al calitatii: Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu ISO 9001 sau echivalent in domeniul obiectului contractului, sau alte documente care probeaza indeplinirea cerintei Modalitatea de îndeplinire: Se completeaza DUAE iar documentele/certificarile se vor prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit dupa aplicarea criteriului de atribuire. Documentele justificative ce vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante respectiv dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent, prin prezentarea prezentarea oricarui document prin care se sustine cerinta, de exemplu: un certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza în mod concludent îndeplinirea cerintei: spre exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitate procedurata, etc. similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: Înscrierea într-un registru profesional relevant
Description: Avizul de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii, prin ANMDM sau echivalent, pentru reparare, mentenanta, si punere in functiune/instalare pentru tipurile de echipamente medicale care fac obiectul contractului in conformitate cu art.926/Legea nr.95/2006 si Ordinul Ministrului Sanatatii nr.1008/2016 sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara rezidenta, pentru grupele de echipamente medicale pentru care se oferteaza. Avizul va avea mentiunea ca ofertantul este distribuitor al tipului de aparat ofertat .Modalitatea de îndeplinire: Avizul de functionare ANMDM sau echivalent urmand sa fie prezentate,la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: Înscrierea în registrul comer?ului
Description: Certificatul de inregistrare de la Registrul Comertului (CUI)
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Utilisation de ce critère: Non utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Sistem de control computerizat îmbunatatit cu semnal iesire cu bucla de reactie în circuit închis pentru a administra în mod precis furnizarea de energie cu minim 300.000 decizii pe secunda pentru toate modurile de lucru
Description: 300.000 decizii/sec: 0 puncte 300.000 = 400.000 decizii/sec: 5 puncte Egal sau mai mult de 400.000 decizii/sec: 15 puncte
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 15

Critère:
Type: Qualité
Nom: Modul “Fuziune Tesut”sigileaza vase de sânge, limfatice, manunchiuri de tesut si vascularizatie pulmonara de minim 5 mm în diametru fara a necesita disectia tesutului, cu minimalizarea arsurilor in tesuturile colaterale
Description: 5 mm diametru – 0 puncte 6 mm diametru – 5 puncte 7 mm diametru – 15 puncte
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 15

Critère:
Type: Qualité
Nom: Baterie cu capacitate minim 75 mAh pentru ceas si memoria interna
Description: 75 mAh – 0 puncte 75 > 80 mAh – 5 puncte 80 = 90 mAh – 10 puncte
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 10

Critère:
Type: Qualité
Nom: Memorie interna minim 3 GB pentru retinere a setarilor de putere, evenimente activari, moduri si instrumente folosite, alarme
Description: 3 GB – 0 puncte 4 GB – 2 puncte 5 GB - 5 puncte
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 5

Critère:
Type: Qualité
Nom: Ecran LCD de minim 6 inch, sensibil la atingere (Touch Screen), cu capabilitate de control a patru moduri de lucru diferite (Monopolar, Bipolar, Laparoscopic, Fuziune tesut) cu posibilitate de afisare in 4 cadrane separat definite
Description: 6 inch – 0 puncte 6 > 7 inch – 5 puncte 7 = 9 inch – 15 puncte
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 15
5.1.11.
Documents de marché
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.e-licitatie.ro
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: roumain
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 03/04/2024 15:00:00 (UTC+3)
Date limite de validité de l’offre: 4 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 03/04/2024 15:00:00 (UTC+3)
Lieu: In SEAP
Informations complémentaires: MEMBRII COMISIEI DE EVALUARE
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué: Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016
Informations relatives aux délais de recours: Acestea sunt cele prevazute in art 8 din Legea 101/2016
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara
Organisation qui traite les offres: Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara
Numéro d’enregistrement: 4483447
Adresse postale: Strada: Hector, nr. 2A  
Ville: Timisoara
Code postal: 300074
Subdivision pays (NUTS): Timis (RO424)
Pays: Roumanie
Point de contact: Beatrice Jian
Adresse électronique: achizitiismtm@gmail.com
Téléphone: +40 256-221224
Télécopieur: +40 256221224
Profil de l’acheteur: https://www.e-licitatie.ro
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Numéro d’enregistrement: 20329980
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Télécopieur: +40 213104642
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Operator SEAP
Numéro d’enregistrement: RO42283735
Adresse postale: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020976  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020976
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Roxana Popescu
Adresse électronique: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Téléphone: +40 3032997
Adresse internet: https://www.adr.gov.ro/
Rôles de cette organisation
TED eSender
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: f2b09dbf-704b-4c7b-9742-087ea4dfab6d - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 26/02/2024 23:21:55 (UTC+2)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 26/02/2024 22:15:04 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: roumain
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 123969-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux