Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 01/03/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie '?? '?quipements médicaux '?? Furnizare, amplasare '?i punere în func'?iune aparatur'? medical'? din cadrul proiectului '??Amenajare si dotare cu echipamente tehnice medicale a ambulatoriului integrat al Spitalului Or'?'?enesc Victoria'?' - reluare lot 1

2024/S 2024-129009  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
129009-2024 - Résultats
Roumanie – Équipements médicaux – Furnizare, amplasare ?i punere în func?iune aparatura medicala din cadrul proiectului „Amenajare si dotare cu echipamente tehnice medicale a ambulatoriului integrat al Spitalului Ora?enesc Victoria” - reluare lot 1
OJ S 44/2024 01/03/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: ORASUL VICTORIA
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Furnizare, amplasare ?i punere în func?iune aparatura medicala din cadrul proiectului „Amenajare si dotare cu echipamente tehnice medicale a ambulatoriului integrat al Spitalului Ora?enesc Victoria” - reluare lot 1
Description: Datorita restrictiei de 5000 caractere, se va vedea Caietul de sarcini si Anexa caietului de sarcini Prezenta documenta?ie de atribuire con?ine cerin?ele, criteriile, regulile ?i informa?iile necesare pentru a asigura poten?ialilor ofertan?i o informare completa, corecta ?i explicita cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire a contractelor având ca obiect Furnizare, amplasare ?i punere în func?iune aparatura medicala din cadrul proiectului „Amenajare si dotare cu echipamente tehnice medicale a ambulatoriului integrat al Spitalului Ora?enesc Victoria”. În acest sens, obiectivul general al contractului este reprezentat de cre?terea accesibilita?ii serviciilor de sanatate in regim ambulatoriu pentru ceta?enii ora?ului Victoria si a zonelor limitrofe (pia?a relevanta) prin dezvoltarea locala a capacita?ii de diagnostic si tratament in cadrul ambulatoriu integrat Victoria. Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: operatorii economici interesati vor transmite solicitarile de clarificari cu cel tarziu 9 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, conform art. 160 si 161 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, modificata si completata. Data limita de raspuns la solicitarile de clarificari: AC va raspunde complet tuturor solicitarilor de clarificari, o singura data, cu 5 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. AC va raspunde doar solicitarilor de clarificari transmise prin intermendiul SEAP pana la data limita stabilita.
Identifiant de la procédure: 338d6163-baf5-41c9-a922-7f6768358cb1
Identifiant interne: 4523207-2023-1
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: oui
Justification de la procédure accélérée: La etapa de evaluare tehnica oferta depusa de catre ofertantul unic al lotului 1 a fost declarata neconforma deoarece nu satisface în mod corespunzator cerin?ele caietului de sarcini, conform documentatiei de atribuire si a cerintelor impuse in fisa de date a achizitiei – sectiunea IV.4.1. Modul de prezentare al propunerii tehnice. Se impune urgentarea procedurii de achizi?ie astfel încât beneficiarul proiectului sa î?i îndeplineasca indicatorii ?i termenele prevazute în cererea de finan?are.
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: COMPUTER TOMOGRAF
Description: Prezenta documenta?ie de atribuire con?ine cerin?ele, criteriile, regulile ?i informa?iile necesare pentru a asigura poten?ialilor ofertan?i o informare completa, corecta ?i explicita cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire a contractului de furnizare. In acest sens se va vedea caietul de sarcini si anexa acestuia. Denumire produs UM BUC PU lei fara TVA Valoare totala Lei fara TVA Computer tomograf buc 1
   5. 670.000,00
   5. 670.000,00
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
Nomenclature supplémentaire (cpv): 50421000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical, 51410000 Services d'installation de matériel médical
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Brasov (RO122)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: sediul ambulatoriului integrat al Spitalului Ora?enesc Victoria
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 4 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: A se vedea capitolul
   3. 4.1 din caietul de sarcini pentru intocmirea propunerii tehnice in conformitate cu cerintele minime si obligatorii ale autoritatii contractante. Lipsa din oferta a oricaror informa?ii dintre cele solicitate în acest capitol sau prezentarea unor descrieri nerelevante sau care nu demonstreaza în?elegerea proiectului va conduce la declararea ofertei ca fiind neconforma ?i, implicit, la descalificarea Ofertantului.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica
Description: Informa?ii suplimentare cu privire la factorii de evaluare de natura tehnica ?i algoritmul de calcul aferent acestora, respectiv metodologia concreta de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice ?i financiare prezentate de ofertan?i în cadrul criteriului de atribuire stabilit, se regasesc în cadrul Caietului de sarcini, motivat de restric?iile de ordin tehnic din cadrul SEAP în ceea ce prive?te numarul maxim de caractere ce pot fi completate electronic în cadrul acestei sec?iuni.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 45

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica
Description: Informa?ii suplimentare cu privire la factorii de evaluare de natura tehnica ?i algoritmul de calcul aferent acestora, respectiv metodologia concreta de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice ?i financiare prezentate de ofertan?i în cadrul criteriului de atribuire stabilit, se regasesc în cadrul Caietului de sarcini, motivat de restric?iile de ordin tehnic din cadrul SEAP în ceea ce prive?te numarul maxim de caractere ce pot fi completate electronic în cadrul acestei sec?iuni.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 5

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica
Description: Informa?ii suplimentare cu privire la factorii de evaluare de natura tehnica ?i algoritmul de calcul aferent acestora, respectiv metodologia concreta de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice ?i financiare prezentate de ofertan?i în cadrul criteriului de atribuire stabilit, se regasesc în cadrul Caietului de sarcini, motivat de restric?iile de ordin tehnic din cadrul SEAP în ceea ce prive?te numarul maxim de caractere ce pot fi completate electronic în cadrul acestei sec?iuni.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 10
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: ORASUL VICTORIA
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: ECOGRAF EXAMINARI GENERALE
Description: Prezenta documenta?ie de atribuire con?ine cerin?ele, criteriile, regulile ?i informa?iile necesare pentru a asigura poten?ialilor ofertan?i o informare completa, corecta ?i explicita cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire a contractului de furnizare. In acest sens se va vedea caietul de sarcini si anexa acestuia. Denumire produs UM BUC PU lei fara TVA Valoare totala Lei fara TVA Computer tomograf buc 1 308.000,00 308.000,00
Identifiant interne: 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
Nomenclature supplémentaire (cpv): 50421000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical, 51410000 Services d'installation de matériel médical
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Brasov (RO122)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: sediul ambulatoriului integrat al Spitalului Ora?enesc Victoria
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 4 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: A se vedea capitolul
   3. 4.1 din caietul de sarcini pentru intocmirea propunerii tehnice in conformitate cu cerintele minime si obligatorii ale autoritatii contractante. Lipsa din oferta a oricaror informa?ii dintre cele solicitate în acest capitol sau prezentarea unor descrieri nerelevante sau care nu demonstreaza în?elegerea proiectului va conduce la declararea ofertei ca fiind neconforma ?i, implicit, la descalificarea Ofertantului.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica
Description: Informa?ii suplimentare cu privire la factorii de evaluare de natura tehnica ?i algoritmul de calcul aferent acestora, respectiv metodologia concreta de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice ?i financiare prezentate de ofertan?i în cadrul criteriului de atribuire stabilit, se regasesc în cadrul Caietului de sarcini, motivat de restric?iile de ordin tehnic din cadrul SEAP în ceea ce prive?te numarul maxim de caractere ce pot fi completate electronic în cadrul acestei sec?iuni.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 25

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica
Description: Informa?ii suplimentare cu privire la factorii de evaluare de natura tehnica ?i algoritmul de calcul aferent acestora, respectiv metodologia concreta de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice ?i financiare prezentate de ofertan?i în cadrul criteriului de atribuire stabilit, se regasesc în cadrul Caietului de sarcini, motivat de restric?iile de ordin tehnic din cadrul SEAP în ceea ce prive?te numarul maxim de caractere ce pot fi completate electronic în cadrul acestei sec?iuni.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 15

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica
Description: Informa?ii suplimentare cu privire la factorii de evaluare de natura tehnica ?i algoritmul de calcul aferent acestora, respectiv metodologia concreta de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice ?i financiare prezentate de ofertan?i în cadrul criteriului de atribuire stabilit, se regasesc în cadrul Caietului de sarcini, motivat de restric?iile de ordin tehnic din cadrul SEAP în ceea ce prive?te numarul maxim de caractere ce pot fi completate electronic în cadrul acestei sec?iuni.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: ORASUL VICTORIA

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 5 972 000,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: GLOBAL MEDICAL SOLUTIONS SRL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1121837/LOT-0002/CIF: RO 27093109
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 307 000,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 4282/RC144
Date de conclusion du marché: 14/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse307 000,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée307 000,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: ABB Medtec
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1121837/LOT-0001/CIF: 34944232
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 5 665 000,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Valeur de la sous-traitance: 623 150,00 RON
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Pourcentage de la sous-traitance: 11
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 4279/RC142
Date de conclusion du marché: 14/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse5 665 000,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée5 665 000,00 RON

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: ORASUL VICTORIA
Numéro d’enregistrement: 4523207
Adresse postale: Strada: STADIONULUI, nr. 14  
Ville: Victoria
Code postal: 505700
Subdivision pays (NUTS): Brasov (RO122)
Pays: Roumanie
Point de contact: Condruz Constantin
Adresse électronique: contact@primariavictoria.ro
Téléphone: +40 724317174
Télécopieur: +40 268241501
Profil de l’acheteur: https://www.e-licitatie.ro
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Numéro d’enregistrement: 20329980
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Ville: Bucure?ti
Code postal: 030084
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Télécopieur: +40 213104642
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Operator SEAP
Numéro d’enregistrement: RO42283735
Adresse postale: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020976  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020976
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Roxana Popescu
Adresse électronique: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Téléphone: +40 3032997
Adresse internet: https://www.adr.gov.ro/
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-9001
Nom officiel: ABB Medtec
Numéro d’enregistrement: 34944232
Adresse postale: Strada Garofitei , Nr. 2  
Ville: Rasnov
Code postal: 505400
Subdivision pays (NUTS): Brasov (RO122)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@abbmed.ro
Téléphone: +40 727335170
Adresse internet: https://www.abbmed.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0001
8.1.
ORG-9000
Nom officiel: GLOBAL MEDICAL SOLUTIONS SRL
Numéro d’enregistrement: RO 27093109
Adresse postale: Strada B-dul Al Ioan Cuza, Nr. 44, Sector: 1  
Ville: Bucuresti
Code postal: 012151
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: licitatii@gmsolution.ro
Téléphone: +40 748112054
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0002
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 14f218fb-d4e5-43ac-a13c-3f770e020e4b - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 29/02/2024 10:37:33 (UTC+2)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 29/02/2024 14:25:33 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: roumain
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 129009-2024
Numéro de publication au JO S: 44/2024
Date de publication: 01/03/2024

 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux