Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/06/2024
Date de péremption : 25/07/2024
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie - 'quipements de protection - SCUIRTCIRCUITOARE

2024/S 2024-373561  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
373561-2024 - Mise en concurrence
Roumanie – Équipements de protection – SCUIRTCIRCUITOARE
OJ S 121/2024 24/06/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: DISTRIBU?IE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A.
Forme juridique de l’acheteur: Entité disposant de droits spéciaux ou exclusifs
Activité de l’entité adjudicatrice: Activités liées à l’électricité

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: SCUIRTCIRCUITOARE
Description: MASINI DE FILETAT SAU DE GAURIT conform Caietului de sarcini Numar zile pana la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 (înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor) Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informa?iilor suplimentare este: in a 10-a zi înainte de termenul limita stabilit in Anun?ul de participare pentru depunerea ofertelor
Identifiant de la procédure: f750d6e3-b4c1-4455-a207-1e795b462c79
Identifiant interne: RO14476722/2024/12P
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 18143000 Équipements de protection
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 2 618 994,50 RON
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: 1. Ofertantul nu are dreptul de a retrage oferta sau/si documentele care o insotesc, în perioada de valabilitate a acesteia, sub sanctiunea pierderii garantiei de participare constituita.
   2.  Pentru clauzele modelului de contract se pot depune amendamente odata cu depunerea solicitarilor de clarificari, in timpul acordat pentru depunerea acestora (conform celor specificate la sectiunea I.3) - Comunicare) ; Amendamentele depuse ulterior datei limita de depunere a solicitarilor de clarificari sau depuse in cadrul ofertei nu vor mai fi luate in considerare; In urma analizarii acestora, Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a accepta/respinge propunerile de modificare a clauzelor respective, urmand ca acest fapt sa fie consemnat in RASPUNSUL CONSOLIDAT FINAL aferent acestei proceduri. Ca si conditie de acceptare a ofertei, se va prezenta la depunerea ofertei o declaratie de acceptare a contractului sau contractul semnat insusit la varianta finala a acestuia conform clarificarilor ce insotesc raspunsul consolidat la solicitarile de clarificari aparute dupa depunerea acestora (daca e cazul) ;
   3.  Raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participa la procedura vor fi completate in SEAP in mod direct dupa autentificare. Daca ofertantul este o asociere sau daca ofertantul are subcontractanti sau terti sustinatori, fiecare operator economic se va autentifica in sistem si va completa DUAE in calitatea in care a fost inclus in procedura (asociat, subcontractant, tert sustinator).
   4.  Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor.
   5.  - La rubrica creata de aplicatia SEAP pentru Documente de calificare 1 fisier care sa contina: Cererea de participare la procedura, Imputernicire, Declaratie de neîncadrare în situa?iile prevazute de art. 73 din Legea Nr. 99/2016 privind evitarea conflictului de interese, declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale, acordul de asociere, acordul de subcontractare si angajamentului tertilor sustinatori, daca este cazul; - La rubrica creata de aplicatia SEAP pentru Documente de calificare 1 fisier care sa contina Garantia de participare. Instrumentul de garantare sau OP se scaneaza, se semneaza electronic, si se ataseaza in fisierul mai sus mentionat. - La rubrica creata de aplicatia SEAP pentru propunere tehnica: 1( unu) fisier denumit propunere tehnica completata conform precizarilor sectiunii IV.4.1. din Fisa de date. - La rubrica creata de aplicatia SEAP pentru propunere financiara: 1(unu) fisier denumit propunere financiara completata conform precizarilor sectiunii IV.4.2 dinFisa de date. Valoarea ofertata (pretul total) in lei fara TVA se inscrie in spatiul special destinat de aplicatie, care necesita criptare; Oferta cuprinzând documentele de calificare, propunerea tehnica si financiara, acordul de asociere/acordul de subcontractare/angajamentului tertilor sustinatori (daca este cazul) vor fi prezentate online, sub forma unor fisiere electronice, semnate cu semnatura electronica extinsa, în SEAP conf. art. 67, alin. 4 din HG nr. 394/2016. In cazul depunerii documentelor fara semnatura electronica extinsa, oferta va fi declarata inacceptabila in conformitate cu HG 394/2016, art. 143, alin. (2) lit. j). Ofertele depuse dupa termenul-limita de depunere, in alta parte decat in SEAP, respectiv cele incomplete vor fi respinse. Toate documentele solicitate in cadrul acestei proceduri se vor prezenta in SEAP, in format electronic, in mod obligatoriu semnate cu semnatura electronica extinsa, (cf. prevederilor legale in vigoare cu privire la aceasta semnatura), de reprezentantul legal/administrator sau de persoana împuternicita de acesta in acest sens (împuternicire cf. model din sec?. formulare ). Totodata se va prezenta obligatoriu dovada care atesta cine este reprezentantul legal al ofertantului /administrator. In cazul asocierii , liderul asocierii va depune documentele si oferta in SEAP din contul de operator economic al acestuia. Documentele se vor denumi cu indicative cat mai scurte. In cazul documentelor care se vor prezenta sub forma de arhiva, se vor semna electronic doar arhivele nu si documentele continute in arhiva. Oferta se va transmite in limba romana.
   6.  În cazul în care 2 sau mai mul?i Ofertan?i vor avea punctaje finale egale, se vor aplica regulile de departajare mai jos prezentate, în mod succesiv, pâna la departajarea respectivilor Ofertan?i. Regula de departajare nr. 1 - În cazul în care, în urma calculului punctajului final, cel pu?in doi Ofertan?i întrunesc acelasi punctaj final, entitatea contractanta va stabili ierarhia in functie de oferta care are punctajul tehnic cel mai mare. Regula de departajare nr. 2 - În cazul în care aplicarea Regulii de departajare nr. 1 nu conduce la stabilirea ierarhiei ofertelor, entitatea contractanta va stabili ierarhia dupa factorul pret, iar in cazul in care si preturile vor fi egale, pentru departajare, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea “Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante. Daca solicitarea de reofertare nu va fi postata in timp util, oferta depusa initial de acesta va fi considerata oferta finala.
   7.  Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere.
   8.  Dupa intocmirea raportului intermediar privind clasamentul, urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. În situatia în care, în urma demersurilor realizate de entitatea contractanta în baza art. 205 alin. (2) din Legea 99/2016, ofertantul clasat pe primul loc nu demonstreaza în mod corespunzator îndeplinirea integrala a tuturor criteriilor de calificare, entitatea contractanta solicita ofertantului clasat pe locul urmator sa depuna toate documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în scopul verificarii îndeplinirii criteriilor de calificare. Entitatea contractanta poate cere oricarui ofertant, în orice moment în cursul procedurii, sa depuna toate sau o parte dintre certificatele si documentele justificative solicitate atunci când acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.
Base juridique:
Directive 2014/25/UE
2.1.5.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre: 2
Conditions du marché:
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés: 2
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Participation à une organisation criminelleParticipare la o organizatie criminala
CorruptionCoruptie
FraudeFrauda
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristesInfractiuni teroriste sau infractiuni legate de activitati teroriste
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorismeSpalare de bani sau finantarea terorismului
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humainsExploatarea prin munca a copiilor si alte forme de trafic de persoane
Paiement d’impôts et taxesPlata impozitelor
Paiement des cotisations de sécurité socialePlata asigurarilor sociale

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Scurtcircuitoare - Lot 1
Description: Scurtcircuitoare, Conform Caietului de sarcini
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 18143000 Équipements de protection
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Cluj (RO113)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Conform Caietului de sarcini
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 60 Jours
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Description: 1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 177 din Legea 99/2016. Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului sau tertului sustinatorDUAE din documentatia de atribuire. Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului sau tertului sustinator.
   2.  Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.178 din Legea 99/2016. Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului sau tertului sustinator.
   3.  Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.180 din Legea 99/2016. Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului sau tertului sustinator. Nota cerinta 1,2 si 3: Documentele justificative care fac dovada neincadrarii in situatiile de excludere prevazute la art.177,178,180 din Legea 99/2016 urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor ( ne referim la cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute de lege; certificate constatatoare privind LIPSA DATORIILOR RESTANTE cu privire la plata impozitelor,taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, (buget local, buget de stat, etc), valabile la MOMENTUL PREZENTARII ACESTORA, iar pentru eventualele puncte de lucru/sedii secundare, ofertantii vor prezenta o declaratie pe propria raspundere privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate. In drept: art 178 alin 3 din Legea 99/2016 modificata prin OG 3/2021, - dupa caz documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale; alte documente edificatoare, dupa caz.
   4.  Declaratii conf art.73/Legea 99/2016, care vor fi prezentate de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat,subcontractant si tert sustinator) odata cu depunerea DUAE. Persoanele din cadrul Entitatii Contractante cu functii de decizie referitoare la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Mihaela Rodica Suciu – Director General, - Cristina Andro - Director Divizie Financiara., ++ Nicoleta Gherman - Director Directia Contencios si Conformitate, Cristian Dine - Manager Departament Achizi?ii, Georgeta Negrea- Manager Dep.SSM, Lelia Bianca Grasin – Sef Serv. Operatiuni Achizitii Documentele prezentate trebuie sa fie valabile la data prezentarii. Nota**. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate, in limba romana.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Description: Cerin?a 1: Înscrierea în registrele profesionale sau comerciale Certificarea capacita?ii de exercitare a activita?ilor profesionale se face prin prezentarea documentelor care dovedesc forma de înregistrare a operatorului economic, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comer?ului în raza caruia este situat sediul operatorului economic din care sa rezulte cel pu?in informa?iile legate de: structura ac?ionarilor ?i a reprezentan?ilor legali, obiectul de activitate, modul de organizare ?i func?ionare al operatorului economic, împrejurarea daca societatea se afla în stare de dizolvare, lichidare sau insolven?a. Certificatul constatator trebuie sa con?ina date actuale ?i reale la momentul prezentarii. Modalitatea de îndeplinire Pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participan?i vor completa DUAE (Documentul Unic de Achizi?ie European), conform Art. 202 din Legea 99/2016, în mod corespunzator de catre fiecare entitate participanta în parte (dupa caz: ofertant, ofertant asociat, subcontractant declarat), în scopul de a face dovada preliminara a îndeplinirii cerin?elor men?ionate anterior. Înainte de atribuirea contractului de achizi?ie sectoriala, Entitatea contractanta va solicita Ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerin?ele stabilite prin DUAE ?i prin documenta?ia de atribuire, valabile la momentul depunerii acestora. Operatorii economici nereziden?i (straini): vor prezenta documente echivalente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenen?a din punct de vedere profesional în condi?iile legii din ?ara de reziden?a, din care sa rezulte ca operatorul economic este adecvat constituit, ca nu se afla în niciuna din situa?iile de anulare a constituirii ?i ca are capacitatea profesionala de a realiza activita?ile care fac obiectul prezentului contract în corelare cu cerin?ele mai sus men?ionate ?i reglementarile aplicabile în ?ara de origine/?ara în care operatorul economic este stabilit. În cazul participarii la procedura cu oferta comuna ?i/sau în situa?ia în care Ofertantul inten?ioneaza sa subcontracteze par?i din contract, cerin?ele aferente acestui criteriu de calificare pot fi îndeplinite în condi?iile Art. 58 din H.G. nr. 394/2016. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate, in limba romana.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Pentru contractele de achizi?ie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Description: Experienta similara Operatorilor economici li se impune/solicita sa demonstreze ca au livrat produse similare obiectului contractului in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor stabilita prin invitatia de participare publicata in SEAP) din care sa rezulte faptul ca ofertantul a livrat produse de natura si complexitatea similara/comparabila cu produsele care fac obiectul contractului/produse de tipul celor precizate in obiectul contractului Ofertantul trebuie sa prezinte documente referitoare la produse similare livrate în ultimii 3 ani, suma valorilor incluse in aceste documente prezentate de catre operatorul economic ca dovada a experientei lui similare (unul sau mai multe contracte/alte documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau client beneficiar) . Documentele solicitate in vederea sustinerii cerintei pot fi procese verbale de receptie/ contracte si parti din contracte/ alte documente ce indica valorile, datele si beneficiarii produselor livrate, sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar si vor fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc/ LOT in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Precizari: Entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. .
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Propor?ia de subcontractare
Description: Informatii privind subcontractantii: În cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract se va prezenta Acordul de subcontractare in vederea participarii la procedura de achizitie (conform Formular din sectiunea Formulare). Ofertantul va specifica : • numele societatii subcontractante (daca este cazul)• procentul de subcontractare partile din contract indeplinite de subcontractanti (daca este cazul). Acordul de subcontractare se va prezenta odata cu depunerea DUAE. DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. In cazul asocierii cnf.art.66/L99_2016 : Odata cu DUAE se va prezenta acordul de asociere in vederea participarii la procedura de achizitie. În cazul ofertei comune se solicita legalizarea asociatiei la încheierea contractului. DUAE include si informatiile solicitate cu privire la asociati. În cazul în care operatorul economic demonstreaza îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala invocând sustinerea unui tert: In conformitate cu art.55 HG 394/ 2016 operatorul economic va prezenta odata cu depunera DUAE angajamentul tertului sustinator pe toata durata de executie a contractului (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise ofertantului de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Angajamentul ferm prezentat de ofertantul clasat pe primul loc face parte integranta din contractul de achizitie publica. DUAE include informatiile cu privire la tertul sustinator. Operatorii economici participani la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti/asociati/terti sustinatori. Operatorii economici participani la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: Înscrierea în registrul comer?ului
Description: Certificarea capacita?ii de exercitare a activita?ilor profesionale se face prin prezentarea documentelor care dovedesc forma de înregistrare a operatorului economic, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comer?ului în raza caruia este situat sediul operatorului economic din care sa rezulte cel pu?in informa?iile legate de: structura ac?ionarilor ?i a reprezentan?ilor legali, obiectul de activitate, modul de organizare ?i func?ionare al operatorului economic, împrejurarea daca societatea se afla în stare de dizolvare, lichidare sau insolven?a. Certificatul constatator trebuie sa con?ina date actuale ?i reale la momentul prezentarii. Pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participan?i vor completa DUAE (Documentul Unic de Achizi?ie European), conform Art. 202 din Legea 99/2016, în mod corespunzator de catre fiecare entitate participanta în parte (dupa caz, ofertant, ofertant asociat, subcontractant declarat), în scopul de a face dovada preliminara a îndeplinirii cerin?elor men?ionate anterior. Înainte de atribuirea contractului de achizi?ie sectoriala, Entitatea contractanta va solicita Ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerin?ele stabilite prin DUAE ?i prin documenta?ia de atribuire, valabile la momentul depunerii acestora. Operatorii economici nereziden?i (straini): vor prezenta documente echivalente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenen?a din punct de vedere profesional în condi?iile legii din ?ara de reziden?a, din care sa rezulte ca operatorul economic este adecvat constituit, ca nu se afla în niciuna din situa?iile de anulare a constituirii ?i ca are capacitatea profesionala de a realiza activita?ile care fac obiectul prezentului contract în corelare cu cerin?ele mai sus men?ionate ?i reglementarile aplicabile în ?ara de origine/?ara în care operatorul economic este stabilit. În cazul participarii la procedura cu oferta comuna ?i/sau în situa?ia în care Ofertantul inten?ioneaza sa subcontracteze par?i din contract, cerin?ele aferente acestui criteriu de calificare pot fi îndeplinite în condi?iile Art. 58 din H.G. nr. 394/2016.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Utilisation de ce critère: Non utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.11.
Documents de marché
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.e-licitatie.ro
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: roumain
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 25/07/2024 15:00:00 (UTC+3)
Date limite de validité de l’offre: 3 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 25/07/2024 15:00:00 (UTC+3)
Lieu: In SEAP
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué: Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016
Montage financier: Contractele care vor fi atribuite iau ca sursa de finantare fonduri proprii ale Entitatii contractante. Modalitatile de plata din cadrul contractelor sunt detaliate in art. 11 si art. 12 din modelul de contract postat pe SEAP.
Informations relatives aux délais de recours: Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: Art .8 din Legea 101/2016 -10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: DISTRIBU?IE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Departament Achizitii
Organisation qui reçoit les demandes de participation: DISTRIBU?IE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A.
Organisation qui traite les offres: DISTRIBU?IE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A.
5.1.
Lot: LOT-0011
Titre: Scurtcircuitoare - Lot 2
Description: Scurtcircuitoare, Conform Caietului de sarcini
Identifiant interne: 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 42622000 Machines à fileter ou à tarauder
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Cluj (RO113)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Conform Caietului de sarcini
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 60 Jours
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Description: 1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 177 din Legea 99/2016. Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului sau tertului sustinatorDUAE din documentatia de atribuire. Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului sau tertului sustinator.
   2.  Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.178 din Legea 99/2016. Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului sau tertului sustinator.
   3.  Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.180 din Legea 99/2016. Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului sau tertului sustinator. Nota cerinta 1,2 si 3: Documentele justificative care fac dovada neincadrarii in situatiile de excludere prevazute la art.177,178,180 din Legea 99/2016 urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor ( ne referim la cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute de lege; certificate constatatoare privind LIPSA DATORIILOR RESTANTE cu privire la plata impozitelor,taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, (buget local, buget de stat, etc), valabile la MOMENTUL PREZENTARII ACESTORA, iar pentru eventualele puncte de lucru/sedii secundare, ofertantii vor prezenta o declaratie pe propria raspundere privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate. In drept: art 178 alin 3 din Legea 99/2016 modificata prin OG 3/2021, - dupa caz documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale; alte documente edificatoare, dupa caz.
   4.  Declaratii conf art.73/Legea 99/2016, care vor fi prezentate de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat,subcontractant si tert sustinator) odata cu depunerea DUAE. Persoanele din cadrul Entitatii Contractante cu functii de decizie referitoare la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Mihaela Rodica Suciu – Director General, - Cristina Andro - Director Divizie Financiara., ++ Nicoleta Gherman - Director Directia Contencios si Conformitate, Cristian Dine - Manager Departament Achizi?ii, Georgeta Negrea- Manager Dep.SSM, Lelia Bianca Grasin – Sef Serv. Operatiuni Achizitii Documentele prezentate trebuie sa fie valabile la data prezentarii. Nota**. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate, in limba romana.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Description: Cerin?a 1: Înscrierea în registrele profesionale sau comerciale Certificarea capacita?ii de exercitare a activita?ilor profesionale se face prin prezentarea documentelor care dovedesc forma de înregistrare a operatorului economic, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comer?ului în raza caruia este situat sediul operatorului economic din care sa rezulte cel pu?in informa?iile legate de: structura ac?ionarilor ?i a reprezentan?ilor legali, obiectul de activitate, modul de organizare ?i func?ionare al operatorului economic, împrejurarea daca societatea se afla în stare de dizolvare, lichidare sau insolven?a. Certificatul constatator trebuie sa con?ina date actuale ?i reale la momentul prezentarii. Modalitatea de îndeplinire Pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participan?i vor completa DUAE (Documentul Unic de Achizi?ie European), conform Art. 202 din Legea 99/2016, în mod corespunzator de catre fiecare entitate participanta în parte (dupa caz: ofertant, ofertant asociat, subcontractant declarat), în scopul de a face dovada preliminara a îndeplinirii cerin?elor men?ionate anterior. Înainte de atribuirea contractului de achizi?ie sectoriala, Entitatea contractanta va solicita Ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerin?ele stabilite prin DUAE ?i prin documenta?ia de atribuire, valabile la momentul depunerii acestora. Operatorii economici nereziden?i (straini): vor prezenta documente echivalente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenen?a din punct de vedere profesional în condi?iile legii din ?ara de reziden?a, din care sa rezulte ca operatorul economic este adecvat constituit, ca nu se afla în niciuna din situa?iile de anulare a constituirii ?i ca are capacitatea profesionala de a realiza activita?ile care fac obiectul prezentului contract în corelare cu cerin?ele mai sus men?ionate ?i reglementarile aplicabile în ?ara de origine/?ara în care operatorul economic este stabilit. În cazul participarii la procedura cu oferta comuna ?i/sau în situa?ia în care Ofertantul inten?ioneaza sa subcontracteze par?i din contract, cerin?ele aferente acestui criteriu de calificare pot fi îndeplinite în condi?iile Art. 58 din H.G. nr. 394/2016. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate, in limba romana.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Pentru contractele de achizi?ie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Description: Experienta similara Operatorilor economici li se impune/solicita sa demonstreze ca au livrat produse similare obiectului contractului in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor stabilita prin invitatia de participare publicata in SEAP) din care sa rezulte faptul ca ofertantul a livrat produse de natura si complexitatea similara/comparabila cu produsele care fac obiectul contractului/produse de tipul celor precizate in obiectul contractului Ofertantul trebuie sa prezinte documente referitoare la produse similare livrate în ultimii 3 ani, suma valorilor incluse in aceste documente prezentate de catre operatorul economic ca dovada a experientei lui similare (unul sau mai multe contracte/alte documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau client beneficiar) . Documentele solicitate in vederea sustinerii cerintei pot fi procese verbale de receptie/ contracte si parti din contracte/ alte documente ce indica valorile, datele si beneficiarii produselor livrate, sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar si vor fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc/ LOT in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Precizari: Entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. .
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Propor?ia de subcontractare
Description: Informatii privind subcontractantii: În cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract se va prezenta Acordul de subcontractare in vederea participarii la procedura de achizitie (conform Formular din sectiunea Formulare). Ofertantul va specifica : • numele societatii subcontractante (daca este cazul)• procentul de subcontractare partile din contract indeplinite de subcontractanti (daca este cazul). Acordul de subcontractare se va prezenta odata cu depunerea DUAE. DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. In cazul asocierii cnf.art.66/L99_2016 : Odata cu DUAE se va prezenta acordul de asociere in vederea participarii la procedura de achizitie. În cazul ofertei comune se solicita legalizarea asociatiei la încheierea contractului. DUAE include si informatiile solicitate cu privire la asociati. În cazul în care operatorul economic demonstreaza îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala invocând sustinerea unui tert: In conformitate cu art.55 HG 394/ 2016 operatorul economic va prezenta odata cu depunera DUAE angajamentul tertului sustinator pe toata durata de executie a contractului (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise ofertantului de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Angajamentul ferm prezentat de ofertantul clasat pe primul loc face parte integranta din contractul de achizitie publica. DUAE include informatiile cu privire la tertul sustinator. Operatorii economici participani la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti/asociati/terti sustinatori. Operatorii economici participani la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: Înscrierea în registrul comer?ului
Description: Certificarea capacita?ii de exercitare a activita?ilor profesionale se face prin prezentarea documentelor care dovedesc forma de înregistrare a operatorului economic, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comer?ului în raza caruia este situat sediul operatorului economic din care sa rezulte cel pu?in informa?iile legate de: structura ac?ionarilor ?i a reprezentan?ilor legali, obiectul de activitate, modul de organizare ?i func?ionare al operatorului economic, împrejurarea daca societatea se afla în stare de dizolvare, lichidare sau insolven?a. Certificatul constatator trebuie sa con?ina date actuale ?i reale la momentul prezentarii. Pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participan?i vor completa DUAE (Documentul Unic de Achizi?ie European), conform Art. 202 din Legea 99/2016, în mod corespunzator de catre fiecare entitate participanta în parte (dupa caz, ofertant, ofertant asociat, subcontractant declarat), în scopul de a face dovada preliminara a îndeplinirii cerin?elor men?ionate anterior. Înainte de atribuirea contractului de achizi?ie sectoriala, Entitatea contractanta va solicita Ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerin?ele stabilite prin DUAE ?i prin documenta?ia de atribuire, valabile la momentul depunerii acestora. Operatorii economici nereziden?i (straini): vor prezenta documente echivalente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenen?a din punct de vedere profesional în condi?iile legii din ?ara de reziden?a, din care sa rezulte ca operatorul economic este adecvat constituit, ca nu se afla în niciuna din situa?iile de anulare a constituirii ?i ca are capacitatea profesionala de a realiza activita?ile care fac obiectul prezentului contract în corelare cu cerin?ele mai sus men?ionate ?i reglementarile aplicabile în ?ara de origine/?ara în care operatorul economic este stabilit. În cazul participarii la procedura cu oferta comuna ?i/sau în situa?ia în care Ofertantul inten?ioneaza sa subcontracteze par?i din contract, cerin?ele aferente acestui criteriu de calificare pot fi îndeplinite în condi?iile Art. 58 din H.G. nr. 394/2016.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Utilisation de ce critère: Non utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.11.
Documents de marché
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.e-licitatie.ro
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: roumain
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 25/07/2024 15:00:00 (UTC+3)
Date limite de validité de l’offre: 3 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 25/07/2024 15:00:00 (UTC+3)
Lieu: In SEAP
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué: Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016
Montage financier: Contractele care vor fi atribuite iau ca sursa de finantare fonduri proprii ale Entitatii contractante. Modalitatile de plata din cadrul contractelor sunt detaliate in art. 11 si art. 12 din modelul de contract postat pe SEAP.
Informations relatives aux délais de recours: Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: Art .8 din Legea 101/2016 -10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: DISTRIBU?IE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Departament Achizitii
Organisation qui reçoit les demandes de participation: DISTRIBU?IE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A.
Organisation qui traite les offres: DISTRIBU?IE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A.

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: DISTRIBU?IE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A.
Numéro d’enregistrement: RO14476722
Adresse postale: Strada: Macelaru Ilie, nr. 28A  
Ville: Cluj-Napoca
Code postal: 400380
Subdivision pays (NUTS): Cluj (RO113)
Pays: Roumanie
Point de contact: LUCIAN POPA
Téléphone: +40 264205448
Télécopieur: +40 0264205998
Profil de l’acheteur: https://www.e-licitatie.ro
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Numéro d’enregistrement: 20329980
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Ville: Bucure?ti
Code postal: 030084
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Télécopieur: +40 213104642
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Departament Achizitii
Numéro d’enregistrement: 14476722
Adresse postale: str. Ilie Macelaru nr. 28A  
Ville: Cluj-Napoca
Code postal: 400380
Subdivision pays (NUTS): Cluj (RO113)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: cristian.dine@distributie-energie.ro
Téléphone: +40264205456
Télécopieur: +40264205998
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Operator SEAP
Numéro d’enregistrement: RO42283735
Adresse postale: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020976  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020976
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Roxana Popescu
Adresse électronique: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Téléphone: +40 3032997
Adresse internet: https://www.adr.gov.ro/
Rôles de cette organisation
TED eSender
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 37305877-d171-4b29-a403-d662e1fddacc - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 20/06/2024 20:43:25 (UTC+3)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 20/06/2024 19:01:29 (UTC+3)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: roumain
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 373561-2024
Numéro de publication au JO S: 121/2024
Date de publication: 24/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
18143000 - Équipements de protection 
42622000 - Machines à fileter ou à tarauder