Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption : 23/12/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-C?l?ra?i:Appareils de tomographie

2022/S 226-650059  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Roumanie-C?l?ra?i: Appareils de tomographie 2022/S 226-650059 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI "Dr. POMPEI SAMARIAN" Numéro national d'identification: 3233078 Adresse postale: Strada: Eroilor, nr. 2-4 Ville: Calarasi Code NUTS: RO312 C?l?ra?i Code postal: 910071 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Elena Mihalache Courriel: achizitii@sjucl.ro Téléphone: +40 242314472 Fax: +40 0242313834 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.sjucl.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100159946 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
FURNIZARE DE ECHIPAMENTE MEDICALE PENTRU SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI "Dr. POMPEI SAMARIAN" APARAT COMPUTER TOMOGRAF (CT) Numéro de référence: 6/2022
II.1.2) Code CPV principal 33115000 Appareils de tomographie
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Prezenta procedura de achizitie publica vizeaza incheierea unui contract ce are ca obiect FURNIZARE DE ECHIPAMENTE MEDICALE PENTRU SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI "Dr. POMPEI SAMARIAN" - APARAT COMPUTER TOMOGRAF (CT) APARAT COMPUTER TOMOGRAF (CT) - 1 bucat? Clarificari referitoare la documentatia de atribuire: a) Num?rul de zile pana la care operatorii economici pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile. b) Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde eventualelor solicitari de clarificari / informatii suplimentare inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 2 586 666.67 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 Équipements médicaux 50421000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical 51410000 Services d'installation de matériel médical 79633000 Services de développement du personnel
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO312 C?l?ra?i Lieu principal d'exécution:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI "Dr. POMPEI SAMARIAN"
II.2.4) Description des prestations:
Prezenta procedura de achizitie publica vizeaza incheierea unui contract ce are ca obiect FURNIZARE DE ECHIPAMENTE MEDICALE PENTRU SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI "Dr. POMPEI SAMARIAN" - APARAT COMPUTER TOMOGRAF (CT) Conform caietului de sarcini si documentelor atasate.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Performante tehnice / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 120 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Sursa de finan?are: Buget local, Ministerul S?n?t??ii/ PNRR (Planul Na?ional de Redresare ?i Rezilien??)/ Fonduri Europene
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerin?a nr. 1 Ofertan?ii, subcontractan?ii nu trebuie s? se reg?seasc? în situa?iile prev?zute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016. Documentele justificative care probeaz? îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz? a fi prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante doar de ofertantul/ofertan?ii clasati pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.); Operatorul economic trebuie s? prezinte certificate valabile la momentul prezent?rii. cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezult? din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; dup? caz, documente prin care se demonstreaz? faptul c? operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice; alte documente edificatoare, dup? caz. Not?: În cazul ofertan?ilor care sunt persoane juridice str?ine se vor prezenta certificate/documente echivalente care s? fie valabile la momentul prezent?rii. În cazul în care în ?ara de origine sau ?ara în care este stabilit ofertantul/ter?ul sus?in?tor/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prev?zute mai sus, sau respectivele documente nu vizeaz? toate situa?iile prev?zute la art. 164, 165 ?i 167 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractant? are obliga?ia de a accepta o declara?ie pe proprie r?spundere sau, dac? în ?ara respectiv? nu exist? prevederi legale referitoare la declara?ia pe propria r?spundere, o declara?ie autentic? dat? în fa?a unui notar, a unei autorit??i administrative sau judiciare sau a unei asocia?ii profesionale care are competen?e în acest sens. Cerin?a nr. 2 Declara?ie pe proprie r?spundere privind conflictul de interese Declara?ia pe proprie r?spundere privind conflictul de interese se va întocmi de c?tre fiecare ofertant/asociat, inclusiv de c?tre subcontractant, dup? caz, ?i va fi prezentat? de to?i participan?ii odat? cu depunerea DUAE ?i a ofertei in SEAP. Declara?ia va con?ine informa?ii aferente situa?iei lor. Autoritatea contractant? precizeaz? în cele ce urmeaz?: numele, prenumele ?i func?ia de?inut? de persoanele cu func?ii de decizie care sunt implicate în desf??urarea procedurii de atribuire sau care pot influen?a rezultatul acesteia în cadrul autorit??ii contractante, precum ?i a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare, dar ?i a celor implicate în procedur? din partea acestuia din urm?, pentru a da posibilitatea operatorilor economici interesa?i de procedura de atribuire s? analizeze o poten?ial? inciden?? a unei situa?ii de natura celor precizate de art. 60/73 din Lege Manager -VLAD Carmen, Director Financiar-Contabil - ec. Pîrlea Elisa, Director Medical - dr. Enache Georgiana-Mihaela, Director Ingrijiri - Asistent med. principal Stamate Florentina, Consilier juridic - jurist Stere Giaca, Sef Serv.ATAPC - Referent IS Mihalache Elena,Sef Serviciu Administrativ-Tehnic- Dumitru Bogdan, Medic Sef Laborator Radiologie si Imagistica Medicala - Dr.Hussein Sadiq Saad Abdulrudha, Medic Radiologie Imagistica Medicala - Dr.Abd Ali Kamal Hussein Abd Ali ,Asistent sef Laborator Radiologie-Florea Nicoleta, Asistent specialist-Neagu Stefania-Cristina, Control Financiar Preventiv - Ec.Comsa Adrian, Serv.Financiar-Contabilitate - Ec.Panait Alina Experti cooptati din partea furnizorului de servicii auxiliare SC Romactiv Business Consulting SRL: Ron?escu Ioana Andreea, Poinaru Silvia Adriana. Cerin?a nr.1 Operatorii economici care depun ofert? trebuie s? dovedeasc? o form? de înregistrare în condi?iile legii din ?ara rezident?, din care s? reias? c? operatorul economic este legal constituit, c? nu se afl? în niciuna din situa?iile de anulare a constituirii, precum ?i faptul c? are capacitatea de exercitare a activit??ii profesionale ce face obiectul contractului de achizi?ie public?. Cerin?a se aplic? inclusiv pentru documenta?ia care trebuie prezentat? de subcontractan?i care completeaz? informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE distinct. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire a contractului de achizi?ie public? cu informa?iile solicitate de c?tre autoritatea contractant? - informa?ii referitoare la îndeplinirea cerin?elor privind capacitatea de exercitare a activit??ii profesionale. Documentul justificativ care probeaz? îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertan?ilor persoane juridice/fizice str?ine, documentele echivalente emise în ?ara de reziden??, traduse în limba român?, urmeaz? s? fie prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, doar de catre ofertantul/ofertan?ii clasat/clasa?i pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. In situa?ia în care vor fi executate p?r?i din contract de c?tre subcontractan?i, dovada înregistr?rii ?i coresponden?a activit??ilor principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achizi?iei se va prezenta obligatoriu ?i de c?tre subcontractan?i, pentru partea din contract pe care o vor realiza. Cerin?a 2: Avizul de functionare emis de Ministerul Sanatatii - ANMDM (Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale) conform art. 926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si OMS nr. 308 /2015 privind import, distributie, depozitare si reparare, mentenanta si punere in functiune/instalare. Cerin?a nr. 3: Autoriza?ie de securitate radiologica, emisa de CNCAN sau Autoriza?ie de furnizare pentru produsul respectiv, emisa de CNCAN în baza Legii nr. 111/1996, prin care se atesta ca produsul corespunde cerin?elor reglementarilor din domeniul nuclear si poate face obiectul activit??ilor din domeniul nuclear autorizate, în scopul pentru care a fost conceput si fabricat. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va completa Documentul Unic de Achizitie European conform art. 193 din Legea 98 /2016 urmand ca ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor sa prezinte documentele justificative la solicitarea autoritatii contractante. Nota 1: In situa?ia în care operatorii economici particip? în comun la procedura de atribuire, cerin?a se consider? îndeplinit?, dac? unul dintre membrii asocierii de?ine avizul solicitat, dup? caz, cu condi?ia ca respectivul membru s? execute partea din contract pentru care este solicitat avizul respectiv. Nota 2: In cazul în care operatorii economici care particip? în comun la procedura de atribuire subcontracteaz? o parte din obiectul contractului, cerin?a se consider? îndeplinit? dac? subcontractantul nominalizat de?ine avizul solicitat, cu condi?ia ca acesta s? execute partea din contract pentru care este solicitat? avizul respectiv. Nota 3: Operatorii economici str?ini vor prezenta documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta. Nota 4: Limba stabilita pentru derularea procedurii de atribuire este limba romana. Astfel, documentele emise în alta limba, trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata în limba româna.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Proportia de subcontractareOrice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant individual ori în comun cu alti operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul participarii la procedura de atribuire, în conditiile prevazute de Legea nr. 98/2016, art. 53. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, alin. (3) În cazul în care ofertantul inten?ioneaz? s? subcontracteze o parte/p?r?i din contract, DUAE include ?i informa?ii privind partea din contract care urmeaz? a fi eventual subcontractat? ?i va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractan?ii pe a c?ror capacit??i se bazeaz? ofertantul trebuie s? completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informa?iile men?ionate la alin. (1) lit. a), precum ?i cele de la alin. (1) lit. b) ?i c) care prezint? relevan?? din perspectiva capacit??ilor subcontractan?ilor pe care se bazeaz? ofertantul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractan?ilor pe a c?ror capacit??i ofertantul nu se bazeaz?, DUAE va con?ine numai informa?iile men?ionate la alin. (1) lit. a). din Lege.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 23/12/2022 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 23/06/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 23/12/2022 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Comisia de evaluare
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent". Clauz? suspensiv?: Procedura de atribuire a contractului de achizi?ie public? este ini?iat? sub inciden?a prezentei clauze suspensive, în sensul c? încheierea contractului de achizi?ie public? este condi?ionat? de alocarea creditelor bugetare cu aceast? destina?ie, semnarea contractului f?cându-se cu respectarea dispozi?iilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intr? sub inciden?a legisla?iei privind finan?ele publice. Având în vedere dispozi?iile Legii 98/2016 privind achizi?iile publice ?i HG nr. 395/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, Autoritatea Contractant? precizeaz? c? va încheia contractul cu ofertantul declarat câ?tig?tor numai în m?sura în care fondurile necesare achizi?iei vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu aceast? destina?ie. În cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, pe o perioada de 24 luni de la data aprobarii raportului procedurii, procedura de atribuire se va anula de drept, în condi?iile în care nu exist? o alt? surs? de finan?are, în conformitate cu prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza 2 din Legea 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, fiind imposibil? încheierea contractului de achizi?ie public?. Ofertan?ii din cadrul acestei proceduri în?eleg c? Autoritatea Contractant? nu poate fi considerat? r?spunz?toare pentru vreun prejudiciu în cazul anul?rii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia ?i indiferent dac? Autoritatea Contractant? a fost notificat? asupra existen?ei unui asemenea prejudiciu. Ofertan?ii din cadrul acestei proceduri accept? utilizarea condi?iilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-?i întreaga r?spundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situa?ia descris?. Perioada maxima pentru care opereaz? clauza suspensiva este de 24 luni, astfel încât, in cazul in care condi?ia ob?inerii fondurilor necesare nu este îndeplinita, procedura de atribuire este anulata.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Eventualele contesta?ii se pot depune la Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor/instan?a competent? ?i vor fi solu?ionate potrivit Legii nr. 101/2016. Termenul de depunere al contesta?iei : în conformitate cu Legea nr. 101/2016.
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/11/2022 FURNIZARE DE ECHIPAMENTE MEDICALE PENTRU SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI "Dr. POMPEI SAMARIAN" APARAT COMPUTER TOMOGRAF (CT) 23/12/2022 23/11/2022 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33115000 - Appareils de tomographie 
50421000 - Services de réparation et d'entretien de matériel médical 
51410000 - Services d'installation de matériel médical 
79633000 - Services de développement du personnel