Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/03/2020
Date de péremption : 03/06/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Râmnicu Vâlcea: Travaux de construction de réseaux de chauffage urbain

2020/S 61-145104  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

26/03/2020
S61
Marché de travaux - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Roumanie-Râmnicu Vâlcea: Travaux de construction de réseaux de chauffage urbain

2020/S 061-145104

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 006-007724)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Jude?ul Vâlcea
Numéro national d'identification: 2540929
Adresse postale: Str. General Praporgescu nr. 1, jude?ul Vâlcea
Ville: Râmnicu Vâlcea
Code NUTS: RO415
Code postal: 240595
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Biroul achizi?ii publice - Laurentia Constantin
Courriel: consiliu@cjvalcea.ro
Téléphone: +40 250732901-173
Fax: +40 250735617 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.cjvalcea.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro

www.cjvalcea.ro
www.e-licitatie.ro
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Proiectare ?i execu?ie a lucr?rilor de reabilitare a re?elelor de termoficare primare ?i secundare în cadrul proiectului "Reabilitarea sistemului de termoficare urban la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conform?rii la legisla?ia de mediu ?i cre?terii eficien?ei energetice - etapa II"

Numéro de référence: 2540929_2019_PAAPD1062332

II.1.2)
Code CPV principal
45232140

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Judetul Vâlcea, în calitate de ac?ionar unic al societ??ii CET Govora S.A., conform Hot?rârii de Guvern nr. 1005/2002, de?ine partea din sistemul de alimentare centralizat cu energie termic (SACET), care cuprinde sursa de producere a energiei termice (centrala electric de termoficare) ?i re?eaua de transport. Re?elele de termoficare secundare, precum ?i punctele termice sunt bunuri aflate în proprietatea public a Municipiului Râmnicu Vâlcea, conform prevederilor pct. III, pct. 4 din anexa la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate public?. Func?ionarea întregului sistem de alimentare centralizat cu energie termic este condi?ionat de buna func?ionare a tuturor componentelor, implicit de centrala electric de termoficare ?i re?eaua de transport, care se afl în proprietatea jude?ului Vâlcea ?i au fost concesionate operatorului CET Govora S.A. Pentru eficientizarea sistemului de re?ele termice, Consiliul Jude?ean Vâlcea, în cadrul Programului Opera?ional Infrastructur Mare (POIM), a semnat contractul de finan?are nr. 193/31.7.2018 pentru implementarea proiectului "Reabilitarea sistemului de termoficare urban la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conform?rii la legisla?ia de mediu ?i cre?terii eficien?ei energetice - etapa II", cod SMIS 118892, care vizeaz reabilitarea atât a re?elei termice primare (traseu de 3,25 km), cât ?i a re?elei termice secundare (traseu de 10,033 km). Proiectul face parte dintr-un program mai amplu de reabilitare a sistemului de termoficare urban la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028. Valoarea estimat a achizi?iei este de 65.012.657,40 RON, f?r TVA, împ?r?it pe patru loturi, dup cum urmeaz?: - lotul 1 = 15 141 446,45 RON, f?r TVA, din care: -- proiectare ?i asisten? tehnic?: 349 356,59 RON, f?r TVA; -- execu?ie lucr?ri: 14 792 089,86 RON, f?r TVA; - lotul 2 = 13 684 124,24 RON, f?r TVA, din care: -- proiectare ?i asisten? tehnic?: 315 353,36 RON; -- execu?ie lucr?ri: 13 368 770,88 RON, f?r TVA; - lotul 3 = 10 323 684,22 RON, f?r TVA, din care: -- proiectare ?i asisten? tehnic?: 236 945,10 RON; -- execu?ie lucr?ri: 10 086 739,12 RON; - lotul 4 = 25 863 402,49 RON, f?r TVA, din care: -- proiectare ?i asisten? tehnic?: 599 511,50 RON; -- execu?ie lucr?ri: 25 263 890,99 RON. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, in masura în care solicitarile de clarificari/informatii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut la punctul I.3), respectiv 21 de zile.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
24/03/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 006-007724

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Lot nº: 1, 2, 3, 4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termen limit pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

Au lieu de:

Date: 08/04/2020

Lire:

Date: 03/06/2020

Numéro de section: IV.2.7)

Lot nº: 1, 2, 3, 4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Condi?ii de deschidere a ofertelor

Au lieu de:

Date: 08/04/2020

Lire:

Date: 03/06/2020

Numéro de section: IV.2.6)

Lot nº: 1, 2, 3, 4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Perioada minim pe parcursul c?reia ofertantul trebuie s î?i men?in oferta

Au lieu de:

Date: 07/08/2020

Lire:

Date: 02/10/2020

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45232140 - Travaux de construction de réseaux de chauffage urbain 
71321200 - Services de conception des systèmes de chauffage 
71356200 - Services d'assistance technique