Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption : 22/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Re?i?a: Machines diverses à usage général et à usage spécial

2022/S 10-021995  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
14/01/2022 S10 Roumanie-Re?i?a: Machines diverses à usage général et à usage spécial 2022/S 010-021995 Avis de marché - secteurs spéciaux Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: S.C. AQUACARAS S.A.
Numéro national d'identification: R 16868757 Adresse postale: Strada: P-ta Republicii, nr. 7 Ville: Resita Code NUTS: RO422 Cara?-Severin Code postal: 320026 Pays: Roumanie Point(s) de contact: LUDOVIC-LEONARD BRAUN Courriel: braunleonard@yahoo.com Téléphone: +40 255212458 Fax: +40 255214421 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.aquacaras.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100134938 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
CS-CF-03 Furnizare echipamente opera?ionale Numéro de référence: 16868757_2022_PAAPD1330415
II.1.2) Code CPV principal 42900000 Machines diverses à usage général et à usage spécial
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Furnizare de echipamente pentru între?inerea ?i operarea re?elelor de alimentare cu ap ?i de canalizare din aria de operare a Operatorului Regional S.C. AQUACARA S.A., montaj (dup caz), punere în func?iune, instruirea personalului de exploatare al achizitorului, asisten?a tehnic pentru între?inere ?i repara?ii în perioada de garan?ie, conform prevederilor Caietului de sarcini: - Aparat de sudur prin electrofuziune de la minim DN20 la DN1000 - 5 buc??i - Aparat de sudur cap la cap pân la DN600 - 5 buc??i - Generator de curent cu func?ie de sudur 10kVA - 5 buc??i - Motopompa autoamorsabila -minim 90mc/h - 3 buc??i - Motopompa remorcabil - 2 buc??i - Motopompa submersibil pentru ape uzate ?i noroi - 5 buc??i - Instala?ie de foraj orizontal pentru diametre mai mici de DN200 - 1 bucata - Generatoare electrice minim 100kVA montate în remorca - 2 buc??i - Echipamente laborator(set) - 1 bucat?, care include urm?toarele: Ion cromatograf pentru analiza anioni-cationi, Spectrofotometru, Ph-metru de laborator, Conductometru de laborator, Turbidimetru de laborator, Titrator automat, Sistem de determinare CBO5: Incubator cu u? de sticl si Oxitop control cu 12 locuri, Baie de ap termostatat cu capac - minim 50l, Etuv?, Autoclav, R?citor de probe cu 2 compartimente, Incubator cu r?cire, Oxigenometru de laborator, Bidistilator, Sistem pentru extrac?ia gr?similor prin metoda SOXLET, Detector de gaze portabil, Biurete -set, Autoturism pentru prelevare probe - Georadar pentru re?ele utilitare - 1 bucat - Georadar pentru cartare - 1 bucat?. Condi?ii de livrare: DDP (INCOTERMS 2020) Durata contractului: 36 luni, din care 12 luni furnizare, montaj ?i punere în func?iune, 24 luni garan?ie de conformitate.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 3 588 388.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31122000 Groupes générateurs 33191110 Autoclaves 33793000 Verrerie de laboratoire 34144000 Véhicules automobiles à usage spécifique 38431000 Appareils de détection 38432000 Appareils d'analyses 38435000 Détecteurs de fluides 38436000 Agitateurs et accessoires 42122000 Pompes 42662100 Matériel de soudage électrique 43124100 Taupes 80530000 Services de formation professionnelle
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO422 Cara?-Severin Lieu principal d'exécution:
Municipiul Re?ita, jud. Cara?-Severin
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare de echipamente pentru între?inerea ?i operarea re?elelor de alimentare cu ap ?i de canalizare din aria de operare a Operatorului Regional S.C. AQUACARA S.A., montaj (dup caz), punere în func?iune, instruirea personalului de exploatare al achizitorului, asisten? tehnic pentru între?inere ?i repara?ii în perioada de garan?ie, conform prevederilor Caietului de sarcini: (1) Aparat de sudur prin electrofuziune de la minim DN20 la DN1000 - 5 buc??i (2) Aparat de sudur cap la cap pân la DN600 - 5 buc??i (3) Generator de curent cu func?ie de sudur 10kVA - 5 buc??i (4) Motopompa autoamorsabil -minim 90mc/h - 3 buc??i (5) Motopompa remorcabil - 2 buc??i (6) Motopompa submersibil pentru ape uzate ?i noroi - 5 buc??i (7) Instala?ie de foraj orizontal pentru diametre mai mici de DN200 - 1 bucat (8) Generatoare electrice minim 100kVA montate în remorca - 2 buc??i (9) Echipamente laborator(set) - 1 bucat?, care are în componen? urm?toarele: a) Ion cromatograf pentru analiza anioni-cationi b) Spectrofotometru c) Ph-metru de laborator d) Conductometru de laborator e) Turbidimetru de laborator f) Titrator automat g) Sistem de determinare CBO5: Incubator cu u? de sticl Oxitop control cu 12 locuri h) Baie de ap termostatat cu capac - minim 50l i) Etuv j) Autoclav k) R?citor de probe cu 2 compartimente l) Incubator cu r?cire m) Oxigenometru de laborator n) Bidistilator o) Sistem pentru extrac?ia gr?similor prin metoda SOXLET p) Detector de gaze portabil q) Biurete -SET r) Autoturism pentru prelevare probe 10) Georadar pentru re?ele utilitare - 1 bucat 11) Georadar pentru cartare - 1 bucat?. Specifica?iile tehnice ale echipamentelor ce urmeaz s fie furnizate, precum ?i cerin?ele privind montajul (dup caz), punerea în func?iune ?i serviciile conexe sunt detaliate în Caietul de sarcini. Condi?ii de livrare: DDP (INCOTERMS 2020) Durata contractului: 36 luni, din care 12 luni furnizare, montaj ?i punere în func?iune, 24 luni garan?ie de conformitate. NOTE:
   1.  Num?rul de zile pân la care Operatorii economici interesa?i pot solicita clarific?ri înainte de data limit de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.
   2. Termene-limit pân la care entitatea contractant va r?spunde solicit?rilor de clarificare/informa?ii suplimentare: 11 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Componenta tehnic - Garan?ia comercial acordat pentru bunuri incluse în contract / Pondération: 20 Prix - Pondération: 80
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Ap ?i Ap Uzat în Jude?ul Cara?-Severin/Regiunea Vest, în perioada 2014-2020
II.2.14) Informations complémentaires POIM 2014-2020, Axa prioritar
   3.  Tipul de finan?are
:
Fondul de Coeziune în cadrul Programului Opera?ional Infrastructura Mare, bugetul de Stat, bugetele locale, contribu?ie proprie A se vedea condi?ia din sec?iunea III.2.2) Executarea contractului este supus altor condi?ii speciale ?i respectiv Sec?iunea VI.3) Informa?ii suplimentare.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerin?a 1: Ofertan?ii în nume propriu sau în asociere, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii nu trebuie s se reg?seasc în situa?iile prev?zute la art. 177, 178 ?i 180 din Legea nr. 99/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Se va completa DUAE - "Motive de excludere" - Sec?iunea A "Motive referitoare la condamn?rile penale", Sec?iunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contribu?iilor la asigur?rile sociale", Sec?iunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale" Înainte de atribuirea contractului, Ofertantul clasat pe primul loc dup aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Entit??ii Contractante, urm?toarele documente edificatoare care probeaz?/ confirma neîncadrarea în situa?iile prev?zute la art. 177, 178 ?i 180 din Legea 99/2016, atât pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cât ?i pentru subcontractant/ter sus?in?tor declara?i în oferta: - Cazierul judiciar al operatorului economic - Cazierul judiciar al persoanelor care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezult din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; Not?: se vor prezen?a caziere judiciare pentru ac?ionar s?u asociat semnificativ respectiv orice persoan care exercit drepturi aferente unor ac?iuni care, cumulate, reprezint cel pu?in 10% din capitalul social sau îi confer de?in?torului cel pu?in 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea general?. - Persoanele juridice române vor prezenta certificat de atestare fiscal cu situa?ia obliga?iilor de plat c?tre bugetul general consolidat, eliberat de ANAF, ?i certificat de atestare fiscal privind situa?ia obliga?iilor de plat c?tre bugetul local, din care s reias lipsa datoriilor restante la momentul prezent?rii acestora; Certificatele se vor prezenta pentru sediul principal iar pentru sediile secundare/punctele de lucru operatorul economic va prezenta o declara?ie pe proprie r?spundere privind îndeplinirea obliga?iilor de plat a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor la bugetul consolidat datorate, conform prevederilor alin.3, art.178 din Legea 99/2016, modificat ?i completat prin OG 3/2021. - Persoanele juridice str?ine vor prezenta orice documente edificatoare, valabile la data prezent?rii (certificate de atestare fiscal?, caziere fiscale, alte documente echivalente) eliberate de autorit??ile competente ale ??rii de origine, prin care s dovedeasc faptul c ?i-au îndeplinit obliga?iile de plat a impozitelor, taxelor ?i a contribu?iilor la bugetul de stat ?i local, în conformitate cu legisla?ia ??rii de reziden? a operatorului economic sau a ??rii în care acesta este stabilit. - certificate, caziere, documente prin care se demonstreaz faptul ca operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 180 alin. (2) ?i art. 184 din Legea 99/2016 - alte documente edificatoare, dup caz. NOTE:
   1.  Detalii privind modul de completare a DUAE sunt disponibile în cap. VI.3) Informa?ii suplimentare.
   2.  Neprezentarea DUAE odat cu oferta (completat inclusiv pentru asociat/subcontractant/ter sus?in?tor) atrage respingerea acesteia ca inacceptabil?.
   3.  În cazul în care ofertantul/candidatul demonstreaz îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnic ?i profesional bazându-se pe capacit??ile altor entit??i, invocând, dup caz, sus?inerea unui ter?, DUAE, împreun cu angajamentul de sus?inere, trebuie s fie completat separat ?i de c?tre ter?ul/ter?ii sus?in?tor (i) pe a c?ror capacitate se bazeaz ofertantul/candidatul.
   4. În cazul în care în ?ara de origine sau în ?ara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizeaz toate situa?iile prev?zute la art.177, 178, 180 se va accepta o declara?ie pe propria r?spundere, conform art.181 alin.(3) din Legea nr.99/2016.
   5.  Entitatea contractant?, conform art.184 din Legea nr. 99/2016, nu va exclude din procedur ofertan?ii afla?i în oricare dintre situa?iile prev?zute la art.177, 178 ?i 180 care atrag excluderea din procedura de atribuire, dac ace?tia prezint dovezi prin care arat c m?surile luate sunt suficiente pentru a-?i demonstra în mod concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere.
   6.  Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dac?, anterior deciziei de excludere, î?i îndepline?te obliga?iile prin plata impozitelor, taxelor sau contribu?iilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalit??i de stingere a acestora sau beneficiaz?, în condi?iile legii, de e?alonarea acestora ori de alte facilita?i în vederea pl??ii acestora, inclusiv, dup caz, a eventualelor dobânzi ori penalit??i de întârziere acumulate sau a amenzilor.
   7.  Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor ?i contribu?iilor la bugetul general consolidat datorate ?i restante este mai mic de 10.000 lei.
   8.  În cazul în care exist incertitudini în ceea ce prive?te situa?ia personal a unui ofertant, entitatea contractant are dreptul de a solicita în mod direct informa?ii de la autorit??ile competente care emit documente de natura celor cerute. Cerin?a 2: Ofertan?ii în nume propriu sau în asociere, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii nu trebuie s se reg?seasc în situa?iile de conflict de interese prev?zute la art. 72 ?i 73 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale Se va completa DUAE - "Motive de excludere" - Sec?iunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale". Al?turi de DUAE, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Ter?ul sus?in?tor va prezenta Formularul nr. 5 - Declara?ie privind neîncadrarea în prevederile art. 72 ?i 73 alin (1) din Legea 99/2016. Persoanele care de?in func?ii de decizie în cadrul Entit??ii Contractante, în ceea ce prive?te organizarea, derularea ?i finalizarea procedurii de atribuire sunt: Director General - Filipescu Gheorghe Director General Adjunct - Mutu Viorel Director Comercial - St?noiu ?tefan Director Economic - Irimia Lumini?a Director Tehnic Opera?ional - Burneci Nicolae Director de Program SCADA, GIS, Dispecerat IT - Dobra Flavius ?ef Serviciu Juridic - Petri?or Gabriela Manager Proiect UIP - Basaraba Daniel Manager Financiar UIP - Chita-Sporea Florentina ?ef Serviciu Auto-Mecanizare - Bu?u Gheorghe ?ef Serviciu Laboratoare - Boloca Claudia Consilier Juridic - P?curariu Ovidiu Expert Achizi?ii Publice - Braun Leonard Expert Achizi?ii Publice - Cristescu Cristian Expert cooptat TADECO CONSULTING SRL - ?tefan Monica Comisia de evaluare: Braun Leonard - Pre?edinte Chita-Sporea Florentina - Membru Cristescu Cristian - Membru Boloca Claudia - Membru P?curariu Ovidiu - Membru Petri?or Gabriela - Membru de rezerv Stîngu Ion - Membru de rezerv Operatorii economici care depun oferta trebuie s dovedeasc o form de înregistrare în condi?iile legii din ?ara de reziden??, din care s reias c operatorul economic (ofertant în nume propriu sau în asociere, ter sus?in?tor, subcontractant) este legal constituit, c nu se afla în niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii, precum ?i faptul c are capacitatea profesional de a realiza activit??ile care fac obiectul contractului. Se va completa DUAE - "Criterii de selec?ie" - Sec?iunea A. Capacitatea de a corespunde cerin?elor. Înainte de atribuirea contractului, Ofertantul clasat pe primul loc dup aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Entit??ii Contractante, urm?toarele documente de confirmare în vederea prob?rii celor asumate prin DUAE: (a) Operatori economici români - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comer?ului de pe lâng Tribunalul Teritorial, din care s rezulte cel pu?in informa?iile legate de reprezentan?ii legali ?i domeniul/domeniile de activitate. În cazul unei oferte în asociere, autorizarea activit??ilor se va demonstra pentru fiecare asociat în raport cu implicarea în contractul pentru care se depune oferta. (b) Operatori economici nereziden?i (str?ini) - documente echivalente, care dovedesc o form de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerin?ele legale din ?ara de reziden??, din care s rezulte c domeniul de activitate al operatorului economic corespunde obiectului contractului supus procedurii; - Certificat de Reziden? Fiscal (evitarea dublei impuneri) sau o declara?ie, valabile pentru anul calendaristic în curs. NOTE:
   1.  Informa?iile din certificatele constatatoare trebuie s fie reale/actuale la data prezent?rii acestora, în urma solicit?rii entit??ii contractante;
   2.  Obiectul contractului trebuie s aib corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC (respectiv documentul echivalent prezentat de operatorul economic nerezident) pentru partea din contract pe care o realizeaz operatorul economic (ofertant individual / asociat / subcontractant / ter sus?in?tor).
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul va face dovada c în ultimii 3 ani, raporta?i la data-limita stabilit pentru depunerea ofertelor, a furnizat ?i pus în func?iune produse similare, relevante în raport cu obiectul contractului, în valoare cumulat de cel pu?in
   2. 500.000 lei (incluzând pre?ul produselor ?i valoarea serviciilor auxiliare aferente instal?rii/montajului, punerii în func?iune ?i test?rii acestora).NOT?: Prin "produse similare" se în?elege: echipamente de tipul/natura, precum ?i din punct de vedere al domeniului de utilizare, similare cu echipamentele care fac obiectul contractului, men?ionate la pct. II.1.4 Descrierea achizi?iei publice, pozi?iile (2), (7), (8), (9), (11).Dac Entitatea Contractant este nevoit?, indiferent de motive, s procedeze la decalarea termenului-limit stabilit pentru depunerea ofertelor, ultimii 3 ani, vor fi calcula?i pân la data limita de depunere a ofertelor cu men?iunea c în situa?ia în care EC decaleaz data limita de depunere a ofertelor cu un nou termen limit?, publicând astfel un anun de tip erat?, limita inferioar a perioadei de 3 ani, se extinde cu perioada de timp aferent decal?rii, urmând a fi considerat îndeplinit cerin?a pentru to?i operatorii economici care au prezentat dovada finaliz?rii contractului de experien?a similar în intervalul de timp nou rezultat. Proportia de subcontractareInforma?ii privind partea/p?r?ile din contract pe care operatorul economic urmeaz s le subcontractezeOfertantul are dreptul s subcontracteze o parte/p?r?i din contract.Ofertantul va preciza categoriile de servicii din contract pe care inten?ioneaz s le subcontracteze, precum ?i procentul sau valoarea aferenta activit??ilor indicate în oferta ca fiind realizate de c?tre subcontractanti ?i datele de identificare ale subcontractantilor propu?i.Ofertantul va completa câmpurile corespunz?toare din DUAE cu privire la subcontractanti.Subcontractantul/subcontractan?ii propu?i nu trebuie s se afle în situa?ia prev?zut de art. 72,73, 177, 178 ?i 180 din Legea 99/2016, sub sanc?iunea excluderii din procedura de atribuire. Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiDovada implement?rii unui sistem de management al calit??ii pentru activit??i în domeniul în care se încadreaz obiectul contractului, în conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent.În cazul unei asocieri, cerin?a va fi îndeplinit de fiecare membru al asocierii, pentru partea din contract pe care o realizeaz?. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Se va completa DUAE - "Criterii de selec?ie" - Sec?iunea C. Capacitatea tehnic ?i profesional?În cazul ofertelor prezentate de operatori economici în asociere, fiecare membru al asocierii va completa DUAE în mod distinct.Operatorii economici care se bazeaz pe capacit??ile altor entit??i (ter?i sus?in?tori, subcontractanti) vor completa ?i prezenta un DUAE propriu ?i câte un DUAE distinct pentru fiecare dintre entit??ile pe ale c?ror capacit??i care se bazeaz?.La solicitarea entit??ii contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dup evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, în vederea prob?rii celor asumate prin DUAE, urm?toarele documente doveditoare:- Copii ale contractelor, procese verbale de predare-primire, documente constatatoare emise de beneficiari, recomand?ri etc.În cazul contractelor semnate în alt moned?, conversia în RON se va face luând în considerare ratele de schimb valutar medii anuale stabilite de c?tre BNR, pentru fiecare an.În cazul în care un grup de operatori economici depune oferta comun?, atunci îndeplinirea cerin?ei privind "experienta similar?" se demonstreaz prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz, fiecare asociat este obligat s prezinte documentele doveditoare.În cazul în care ofertantul î?i demonstreaz capacitatea tehnic ?i profesional invocând ?i sus?inerea acordat de c?tre o alt entitate, conform art. 196 din Legea 99/2016, atunci are obliga?ia de a dovedi sus?inerea de care beneficiaz?, prin prezentarea unui angajament ferm al autorit??iirespective, completat conform Formularului nr. 6 - Angajament privind sus?inerea tehnic ?i profesional - a ofertantului/grupului de operatori economici ?i Formularului 6A - Declara?ie ter sus?in?tor tehnic ?i profesional, din care trebuie s rezulte modul efectiv în care va asigura îndeplinirea acestuia, prin care aceasta confirma faptul c va pune la dispozi?ie ofertantului resursele tehnice ?i profesionale invocate,?inând cont de prevederile art.57 din HG 394/2016.Persoana care asigura sus?inerea tehnic nu trebuie s se afle în situa?ii care determin excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art 177, art. 178 ?i art. 180 din Legea nr. 99/2016.Angajamentul ter?ului sus?in?tor va fi prezentat odat cu DUAE ?i va fi înso?it de documente transmise de c?tre ter?ul sus?in?tor, din care s rezulte modul efectiv în care ter?ul sus?in?tor va asigura îndeplinirea angajamentului de sus?inere.În cazul în care ofertantul este o asociere de operatori economici se va completa DUAE pentru fiecare membru al asocierii ?i se va prezenta Acordul de asociere (model - Formular nr. 3). Subcontractan?ii vor completa DUAE ?i se va/vor prezenta acordul/acordurile de subcontractare, con?inând denumirea subcontractantilor, specializarea acestora ?i activit??ile care urmeaz a fi prestate de c?tre subcontractant/subcontractanti. (model - Formular 3A)Resursele materiale ?i umane ale subcontractantilor declara?i se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaz s fie îndeplinit, dac sunt prezentate documente relevante în acest sens. Se va completa DUAE - "Criterii de selec?ie" - Sec?iunea D. Sisteme de asigurare a calit??ii ?i standarde de management de mediu (pentru fiecare operator economic, în cazul unei asocieri).La solicitarea entit??ii contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dup evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, în vederea prob?rii celor asumate prin DUAE, certificate valabile la data prezent?rii acestora, emise de organisme independente sau alte probe/dovezi care confirm asigurarea unui nivel corespunz?tor al calit??ii, în cazul în care operatorul economic nu are acces la un certificat de calitate astfel cum a fost solicitat ori nu are posibilitatea de a-l ob?ine în termenul stabilit.Certificatele sau documentele echivalente trebuie s atesta ca ofertantul are implementat un sistem de management al calit??ii pentru activit??i în domeniul în care se încadreaz activitatea/activit??ile principala/e care fac obiectul contractului.
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Ofertantul va constitui în favoarea entit??ii contractante o garan?ie de participare în cuantum de 35.883 lei. GP se constituie în conformitate cu prevederile art. 42 din HG nr. 394/2016, prin virament bancar sau prin instrument de garantare emis de o institu?ie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigur?ri, în condi?iile legii - Formularul nr.
   1.  În cazul în care ofertantul opteaz pentru constituirea GP prin virament bancar, suma aferenta garan?iei trebuie virata în contul S.C. AQUACARA S.A., nr. RO89RNCB0100022409840001 deschis la BCR-Re?ita. Perioada de valabilitate a GP: 180 zile de la termenul limit de primire a ofertelor. Instrumentul de garantare trebuie s fie irevocabil ?i s prevad ca plata garan?iei de participare se va executa necondi?ionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declara?iei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Instrumentul de garantare trebuie: - s con?in în clar denumirea entit??ii contractante în favoarea c?reia s-a constituit; - s fac referire expres la procedura organizat de entitatea contractant?; - s fie constituit în cuantumul precizat mai sus; - s aib înscris perioada de valabilitate pentru care a fost constituit?, care trebuie s corespund cu cea înscris mai sus; - s con?in parafa lizibil a institu?iei emitente ?i/sau semn?tura autorizat?; În cazul depunerii de oferte în asociere, GP trebuie constituit în numele asocierii ?i s men?ioneze c acoper în mod solidar to?i membrii grupului de operatori economici. GP emis în alt limb decât româna va fi înso?it de traducerea autorizat în limba român?. Dovada constituirii GP va fi transmis în format electronic, în SEAP, sec?iunea "Documente de calificare", pân la data ?i ora-limita de depunere a ofertelor. Pentru o evaluare ?i raportare unitare ale cuantumului GP, echivalenta pentru o garan?ie de participare depus în alt moned se va face la cursul BNR din data public?rii ... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Finalizarea procedurii de atribuire prin încheierea contractului este supus urm?toarei condi?ii: descrierea condi?iei se reg?se?te la sec?iunea VI.3) Informa?ii suplimentare, pct.
   9. 
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 22/02/2022 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 22/08/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 22/02/2022 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Comisia de evaluare
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Orice referire din cuprinsul prezentei documenta?ii de atribuire (inclusiv caietul de sarcini), prin care se indica o anumit origine, sursa, produc?ie, un procedeu special, standarde specifice, o marc de fabrica?ie sau de comer?, un brevet de inven?ie ?i/sau o licen? de fabrica?ie, o autoriza?ie/certificare/atestare, se va citi ?i interpreta ca fiind înso?it de men?iunea "sau echivalent".
   2. Operatorii economici au obliga?ia de a transmite oferta numai în format electronic pân la data ?i ora limit de depunere a ofertelor, semnate cu semn?tur electronic?. Numai operatorii înscri?i în SEAP pot depune oferta. Solicit?rile de clarific?ri ?i r?spunsurile la solicit?ri se transmit în SEAP, semnate cu semn?tur electronic?.
   3.  DUAE va fi completat în SEAP în mod direct, dup autentificare, de c?tre fiecare participant. În cazul în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau are subcontractan?i sau ter?i sus?in?tori, fiecare operator economic se va autentifica în sistem ?i va accesa procedura de atribuire, în vederea complet?rii DUAE în calitatea în care particip la respectiva procedur (asociat, subcontractant, ter sus?in?tor). Este necesar ca to?i cei care trebuie s r?spund la DUAE s fie înregistra?i ca utilizatori ai sistemului. La procedura de atribuire se înscrie ?i depune ofert unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care particip cu ofert individual?, iar ceilal?i participan?i completeaz direct în sistem doar DUAE ?i nu pot modifica oferta. În vederea evalu?rii r?spunsurilor DUAE ale operatorilor economici, entitatea contractant va vizualiza direct în SEAP ceea ce a completat fiecare participant. Detalii cu privire la completarea DUAE sunt disponibile, dup autentificarea în sistem, în sec?iunea "Informa?ii DUAE" - Ghid de completare DUAE.
   4.  Solicit?rile de clarific?ri ale poten?ialilor ofertan?i se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Sec?iunea "Întreb?ri" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar r?spunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP, la Sec?iunea "Documenta?ie ?i Clarific?ri" din cadrul anun?ului de participare. Entitatea contractant nu va da curs solicit?rilor de clarificare adresate prin alte modalit??i de comunicare. Pentru transmiterea solicit?rilor de clarificare în leg?tur cu Documenta?ia de atribuire, operatorii economici trebuie s se înregistreze în SEAP (e-licitatie.ro): - ca operator economic; - ca participant la procedura de atribuire.
   5.  Pentru comunic?rile ulterioare depunerii ofertelor: Comisia de evaluare va transmite solicit?rile de clarificare în leg?tur cu oferta prin utilizarea facilita?ilor tehnice disponibile în SEAP (Sec?iunea "Întreb?ri"), un termen de r?spuns, de regul de cel mult trei zile lucr?toare. Operatorii economici vor transmite r?spunsurile / clarific?rile ?i eventualele documente solicitate pe parcursul evalu?rii ofertelor prin intermediul SEAP (Sec?iunea "Întreb?ri"), integral în sec?iunea corespunz?toare respectivei solicit?ri, sub forma unuia sau a mai multor documente/fi?iere distincte semnate cu semn?tur electronic?.
   6.  Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prev?zute în Fi?a de Date a achizi?iei, ofertantul are dreptul ?i obliga?ia de a prezenta ini?ial doar documentul unic european (DUAE). Prin acest document se confirm c sunt îndeplinite cerin?ele de calificare astfel cum au fost solicitate în documenta?ia de atribuire. Se vor completa ulterior documentele dup cum urmeaz?: - ofertantul are obliga?ia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaz?/confirma îndeplinirea cerin?elor de calificare atunci când prime?te din partea entit??ii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prev?zut în respectiva solicitare. Acest termen nu va fi mai mic de 3 zile lucr?toare. În cazul unei oferte comune, situa?ia personal ?i capacitatea de exercitare a activit??ii profesionale trebuie dovedite pentru fieca... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Persoana care se considera v?t?mata se poate adresa Consiliului Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor sau instan?ei de judecat?, în condi?iile ?i termenele prev?zute de Legea 101/2016.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: SC AQUACARA SA - Serviciul Juridic Adresse postale: Str. Fântânilor nr. 1 Ville: Resita Code postal: 320060 Pays: Roumanie Courriel: office@aquacaras.ro Téléphone: +40 255212458 Fax: +40 255214421 Adresse internet: www.aquacaras.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/01/2022 Roumanie-Re?i?a: Machines diverses à usage général et à usage spécialType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 22/02/2022 14/01/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
31122000 - Groupes générateurs 
33191110 - Autoclaves 
33793000 - Verrerie de laboratoire 
34144000 - Véhicules automobiles à usage spécifique 
38431000 - Appareils de détection 
38432000 - Appareils d'analyses 
38435000 - Détecteurs de fluides 
38436000 - Agitateurs et accessoires 
42122000 - Pompes 
42662100 - Matériel de soudage électrique 
42900000 - Machines diverses à usage général et à usage spécial 
43124100 - Taupes 
80530000 - Services de formation professionnelle