Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption : 24/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Re?i?a: Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance

2020/S 149-366290  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
04/08/2020
S149
Roumanie-Re?i?a: Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance

2020/S 149-366290

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 140-345416)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: S.C. Aquacara S.A.
Numéro national d'identification: R 16868757
Adresse postale: Pia?a Republicii nr. 7
Ville: Re?i?a
Code NUTS: RO422 Cara?-Severin
Code postal: 320026
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Ludovic-Leonard Braun
Courriel: braunleonard@yahoo.com
Téléphone: +40 255210090
Fax: +40 255210090 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.aquacaras.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro

www.aquacaras.ro
www.e-licitatie.ro
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Reabilitarea ?i extinderea conductelor de aduc?iune, re?elelor de distribu?ie ?i re?elelor de canalizare din Anina - CS-CL-12

Numéro de référence: 16868757_2020_PAAPD1134678

II.1.2)
Code CPV principal
45231300 Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Activitatea vizeaz implementarea corespunz?toare a contractului de lucr?ri conform cerin?elor caietului de sarcini, astfel: - alimentare cu ap?:
   1.  re?ea de aduc?iune noua, in lungime totala de 8,552 km;
   2.  rezervor de înmagazinare nou - 1 unitate, capacitate 100 m3;
   3.  reabilitare rezervoare de înmagazinare existente - 5 unit??i;
   4.  sta?ii de pompare ap noi - 3 unit??i; - re?ele de distribu?ie:
   1.  reabilitarea re?elei de distribu?ie, cu o lungime de 9,298 km;
   2.  extinderea re?elei de distribu?ie, cu o lungime de 3,779 km;
   3.  implementarea sistemului SCADA; - re?ele de canalizare:
   1.  reabilitarea re?elei de canalizare pe o lungime de 2,011 km;
   2.  extinderea re?elei de canalizare cu 26,657 km;
   3.  sta?ii de pompare ape uzate - 8 unit??i. Lucr?rile de construc?ie includ: lucr?ri de construc?ie ?i instala?ii pentru alimentare cu ap ?i canalizare menajer?, furnizare ?i montaj utilaje ?i echipamente tehnologice, executare bran?amente de alimentare cu ap?, contorizare, executare racorduri de canalizare, sta?ii de pompare a apelor uzate, executare racorduri electrice, executare sistem de transmisii date tip SCADA, testare ?i punere în func?iune, instruirea personalului beneficiarului. Durata contractului: 19 luni (execu?ie lucr?ri) + 36 luni (perioada de garan?ie) = 55 luni. Valoarea estimate a contractului este: 43 413 818,60 Lei f?r TVA. Valoarea estimat a lucr?rilor de execu?ie nu include sumele reprezentând "cheltuieli diverse ?i neprev?zute". Perioada de garan?ie minim a lucr?rilor încadrate în categoria de importan? C este de 36 de luni. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarific?ri sau informa?ii suplimentare în leg?tur cu documenta?ia de atribuire, cu respectarea termenului-limit stabilit de entitatea contractant în anun?ul de participare. Entitatea contractant va r?spunde la orice solicitare de clarific?ri sau informa?ii suplimentare la primirea unei astfel de solicit?ri din partea unui operator economic. În m?sura în care solicit?rile de clarific?ri sau informa?ii suplimentare au fost adresate în termenul prev?zut în anun?ul de participare, r?spunsul entit??ii contractante la aceste solicit?ri va fi transmis cu cel pu?in 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Num?rul de zile pân la care se pot solicita clarific?ri înainte de data-limit de depunere a ofertelor este de 18 zile.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
30/07/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 140-345416

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Situa?ia economic ?i financiar

Au lieu de:

Cifra medie de afaceri anual din ultimii trei ani (2016, 2017, 2018) trebuie s fie de minimum 43 000 000 RON. Documentele justificative care probeaz îndeplinirea celor asumate prin completarea informa?iilor in DUAE: - bilan?urile contabile sau extrase de bilan pentru anii 2016, 2017 si 2018 înregistrate la organele competente; - sau raport al cenzorilor sau raport de audit financiar daca este cazul; - sau orice alte documente echivalente acestora in tara de origine a ofertantului.

Lire:

Cifra medie de afaceri anual din ultimii trei ani (2017, 2018, 2019) trebuie s fie de minimum 43 000 000 RON. Documentele justificative care probeaz îndeplinirea celor asumate prin completarea informa?iilor in DUAE: - bilan?urile contabile sau extrase de bilan pentru anii 2017, 2018 si 2019 înregistrate la organele competente; - sau raport al cenzorilor sau raport de audit financiar daca este cazul; - sau orice alte documente echivalente acestora in tara de origine a ofertantului.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45231300 - Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance 
45232150 - Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau 
45232152 - Travaux de construction de stations de pompage 
45232400 - Travaux de construction d'égouts