Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 15/10/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Re?i?a: Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance

2020/S 180-435456  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 16/09/2020 S180 Roumanie-Re?i?a: Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance 2020/S 180-435456 Avis de marché - secteurs spéciaux Travaux
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: S.C. Aquacara S.A.
Numéro national d'identification: R 16868757 Adresse postale: Pia?a Republicii nr. 7 Ville: Re?i?a Code NUTS: RO422 Cara?-Severin Code postal: 320026 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Ludovic-Leonard Braun Courriel: braunleonard@yahoo.com Téléphone: +40 255210090 Fax: +40 255210090 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.aquacaras.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro www.aquacaras.ro www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103194 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Reabilitarea ?i extinderea conductelor de aduc?iune, re?elelor de distribu?ie ?i re?elelor de canalizare din Re?i?a CS-CL-06 Numéro de référence: 16868757_2020_PAAPD1113470
II.1.2) Code CPV principal 45231300 Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Obiectul contractului il constituie reabilitarea ?i extinderea conductelor de aduc?iune, retelelor de distribu?ie ?i re?elelor canalizare din Re?i?a, dup cum urmeaz?: Conducte de transport ap potabil?:
   1.  Înlocuirea conductei de transport ap ?i reabilitare tunel - rest de executat
   2.  Înlocuirea conductei de transport ap între rezervoarele Lunca Bârzavei ?i re?eaua de distribu?ie - rest de executat
   3.  Înlocuirea conductei de transport ap între captarea Sodol ?i re?eaua de distribu?ie - rest de executat
   4.  Înlocuirea conductei de aduc?iune care face legatura între rezervoarele Dealul Cerbului ?i reteaua de distribu?ie - rest de executat
   5.  Extindere conduct de transport ap pân în Cartierul Poiana Golului - rest de executat Rezervoare ?i sta?ii de pompare
   1.  Reabilitare rezervor Lunca Barzavei 2x3000 mc - rest de executat
   2.  Reabilitare rezervor Dealul Cerbului 2x750 mc - rest de executat
   3.  Reabilitare rezervor Moroasa I - 2x200 mc - rest de executat
   4.  Reabilitare rezervor SP Moroasa I - 2x350 mc - rest de executat
   5.  Reabilitare rezervor Moroasa II.1 - 1x300 mc - rest de executat
   6.  Reabilitare rezervor Moroasa II.2 - 1x300 mc - rest de executat
   7.  Reabilitare rezervor aspira?ie SP Moroasa II - rest de executat
   8.  Construc?ie rezervor Poiana Golului 1x100 mc - rest de executat
   9.  Construc?ie rezervor Driglova 1x100 mc - rest de executat Sta?ii de pompare ap potabil
   1.  Sta?ie de pompare apa potabila SPH1 - rest de executat
   2.  Sta?ie de pompare apa potabila SPH5 - rest de executat Re?ele de distribu?ie:
   1.  Înlocuirea re?elei de alimentare cu ap - rest de executat
   2.  Extinderea re?elei de alimentare cu ap - rest de executat Re?ele de canalizare:
   1.  Înlocuire re?ea de canalizare - rest de executat
   2.  Extindere re?ea de canalizare - rest de executat
   3.  Sta?ii de pompare ape uzate - rest de executat Sistem SCADA
   1. Dispecer general SCADA În cap. "Raportul inginerului relativ la masuratorile finale CS-CL 06" sunt detaliate toate lucr?rile executate de vechiul antreprenor ?i lucr?rile r?mase de executat. Lucr?rile de construc?ie includ: lucr?ri de construc?ie ?i instala?ii pentru alimentare cu ap ?i canalizare menajer?, furnizare ?i montaj utilaje ?i echipamente tehnologice, executare bran?amente de alimentare cu ap?, contorizare, executare racorduri de canalizare, sta?ii de pompare a apelor uzate, executare racorduri electrice, executare sistem de transmisii date tip SCADA, testare ?i punere în func?iune, instruirea personalului beneficiarului, remedierea eventualelor defecte ap?rute în Perioada de Notificare a Defectelor (perioada de garan?ie). Durata contractului este de 48 de luni: începând de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de începere a lucr?rilor (12 de luni perioada de execu?ie ?i 36 de luni perioada de garan?ie). Valoarea estimate a contractului este: 33.531.060,46 Lei f?r TVA. Valoarea estimat contractului nu include sumele reprezentând "cheltuieli diverse ?i neprev?zute". Sumele provizionate în valoare de 880.000 RON f?r TVA sunt incluse în valoare estimat a contractului. Autoritatea contractant eviden?iaz în mod clar la nivelul formularelor ofertei financiare aceste sume provizionate, în formularul "LDC-PS-00 Sume provizionate". La întocmirea ofertei financiare, to?i ofertan?ii vor avea în vedere includerea acestor valori reprezentând sumele provizionate în valoarea total ofertat f?r TVA. Termenul limita pana la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarific?ri sau informa?ii suplimentare în leg?tur cu documenta?ia de atribuire este: 21 zile înainte de data limit de depunere a ofertelor. Autoritatea Contractant stabile?te un termen în care va r?spunde în mod clar ?i complet tuturor solicit?rilor de clarific?ri, dup cum urmeaz?: în a 11-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor, Autoritatea contractant r?spunde solicit?rilor transmise pân în a 21-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor; AC va r?spunde doar l... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 33 531 060.46 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45232150 Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau 45232152 Travaux de construction de stations de pompage 45232400 Travaux de construction d'égouts
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO422 Cara?-Severin Lieu principal d'exécution:
Mun. Re?i?a, jud. Cara?-Severin
II.2.4) Description des prestations:
Obiectul contractului îl constituie reabilitarea ?i extinderea conductelor de aduc?iune, re?elelor de distribu?ie ?i re?elelor canalizare din Re?i?a - rest de executat, dup cum urmeaz?: Conducte de transport ap potabil?:
   1.  Înlocuirea conductei de transport ap ?i reabilitare tunel, PAFSIN, 2xDe 500 mm - rest de executat 46 m
   2.  Înlocuirea conductei de transport ap între rezervoarele Lunca Bârzavei ?i re?eaua de distribu?ie, PEID, 2xDe 250 mm; - rest de executat 487,8 m
   3.  Înlocuirea conductei de transport ap între captarea Sodol ?i re?eaua de distribu?ie, PEID, De 250 mm; - rest de executat
   4.  Înlocuirea conductei de aduc?iune care face leg?tura între rezervoarele Dealul Cerbului ?i re?eaua de distribu?ie, PEID, De 315 mm; - rest de executat 593 m Rezervoare ?i sta?ii de pompare
   1.  Reabilitare rezervor Lunca Barzavei 2x3000 mc - rest de executat
   2.  Reabilitare rezervor Dealul Cerbului 2x750 mc - rest de executat
   3.  Reabilitare rezervor Moroasa I - 2x200 mc - rest de executat
   4.  Reabilitare rezervor SP Moroasa I - 2x350 mc - rest de executat
   5.  Reabilitare rezervor Moroasa II.1 - 1x300 mc - rest de executat
   6.  Reabilitare rezervor Moroasa II.2 - 1x300 mc - rest de executat
   7.  Reabilitare rezervor aspira?ie SP Moroasa II - rest de executat
   8.  Construc?ie rezervor Poiana Golului 1x100 mc - rest de executat
   9.  Construc?ie rezervor Driglova 1x100 mc - rest de executat Sta?ii de pompare ap potabil
   1.  Sta?ie de pompare apa potabila SPH1 - rest de executat
   2.  Statie de pompare apa potabila SPH5 - rest de executat Re?ele de distribu?ie:
   1.  Înlocuirea re?elei de alimentare cu ap?, PEID De 110 mm - 400 mm - rest de executat
   2. 875,6 m
   2.  Extinderea re?elei de alimentare cu ap?, PEID De 110 mm - 225 mm - rest de executat
   2. 061 m Re?ele de canalizare:
   1.  Înlocuire re?ea de canalizare, PVC De 315 - 400 mm - rest de executat 127 m
   2.  Extindere re?ea de canalizare, PVC De 250 - 400 mm, PAFSIN De 1000 mm - rest de executat 14.154,4 m Sta?ii de pompare ape uzate
   1.  Statie de pompare apa uzata SPAU 1 si conducta de refulare - rest de executat
   2.  Statie de pompare apa uzata SPAU 2 si conducta de refulare - rest de executat
   3.  Statie de pompare apa uzata SPAU 4 si conducta de refulare - rest de executat
   4.  Statie de pompare apa uzata SPAU 6 si conducta de refulare - rest de executat
   5.  Statie de pompare apa uzata SPAU 7 si conducta de refulare - rest de executat
   6.  Statie de pompare apa uzata SPAU 9 si conducta de refulare - rest de executat Sistem SCADA
   1. Dispecer general SCADA În cap. "Raportul inginerului relativ la masuratorile finale CS-CL 06" sunt detaliate toate lucr?rile executate de vechiul antreprenor ?i lucr?rile r?mase de executat. Lucr?rile de construc?ie includ: lucr?ri de construc?ie ?i instala?ii pentru alimentare cu ap ?i canalizare menajer?, furnizare ?i montaj utilaje ?i echipamente tehnologice, executare bran?amente de alimentare cu ap?, contorizare, executare racorduri de canalizare, sta?ii de pompare a apelor uzate, executare racorduri electrice, executare sistem de transmisii date tip SCADA, testare ?i punere în func?iune, instruirea personalului beneficiarului, remedierea eventualelor defecte ap?rute în Perioada de Notificare a Defectelor (perioada de garan?ie). Durata contractului este de 48 de luni: începând de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de începere a lucr?rilor (12 de luni perioada de execu?ie ?i 36 de luni perioada de garan?ie). Valoarea estimate a contractului este: 33.531.060,46 Lei f?r TVA. Valoarea estimat contractului nu include sumele reprezentând "cheltuieli diverse ?i neprev?zute" Termenul limita pana la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarific?ri sau informa?ii suplimentare în leg?tur cu documenta?ia de atribuire este: 21 zile înainte de data limit de depunere a ofertelor. Autoritatea Contractant stabile?te un termen în care va r?spunde în mod clar ?i complet tuturor solicit?rilor de clarific?ri, dup cum urmeaz?: în a 11-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor, Autoritatea contractant r?spunde solicit?rilor transmise pân în a 21-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor; AC va r?spunde doar la solicit?rile de clarific?ri adresate de operatorii economici pân la termenul limit stabilit, respectiv 21 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Gradul de adecvare al graficului general de realizare a inv. publice, resursele alocate pentru realizarea activit??ilor in cadrul Contractului prin raportare la metodologia de executare a activit??ilor (P2) Algoritm de calcul: Conform Anexa 1 - "Detaliere privind punctajul acordat" din Documenta?ia de atribuire. Pentru acest factor de evaluare se va acorda punctajul P2 / Pondération: 15 Critère de qualité - Nom: Demonstrarea unei metodologii corespunzatoare pentru obtinerea asigurarii ca activitatile sunt realizate la parametrii calitativi solicita?i (Planul de management al calit??ii lucr?rilor executate) (P3). Algoritm de calcul: Conform Anexa 1 - "Detaliere privind punctajul acordat" din Documenta?ia de atribuire. Pentru acest factor de evaluare se va acorda punctajul P3. / Pondération: 15 Prix - Pondération: 70
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Fazarea Proiectului "Modernizarea infrastructurii de ap ?i ap uzat în jud. Cara?-Severin"
II.2.14) Informations complémentaires Contractul de finan?are privind Programul Opera?ional Infrastructur Mare (POIM - Dezvoltarea Infrastructurii Integrate de Ap ?i Ap Uzat?) Nr. 128/02.10.2017 Cod SMIS 2014+ 105956 ?i OUG nr. 60/2020 privind unele m?suri financiare în vederea implement?rii proiectelor de infrastructur fazate din perioada de programare 2007-2013, finan?ate prin fondurile Uniunii E... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerin?a nr.
   1.  Ofertan?ii unici, ofertan?ii asocia?i, ter?ii sus?in?tori si subcontractan?ii NU trebuie sa se reg?seasc în situa?iile prev?zute la art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016. Mod. de îndeplinire: Initial, se va completa DUAE de c?tre to?i operatorii participan?i la procedura (ofertant unic, ofertan?i asocia?i, ter?i sus?in?tori ?i subcontractan?i), cu inf. aferente situa?iei lor. Doc. justificative actualizate, care probeaz îndepl. celor asumate prin DUAE, urmeaz a fi prezentate, la solicitarea EC, doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor, in urma aplic?rii crit. de atribuire ofertelor admisibile. Inf. din documentele justificative men?ionate anterior trebuie sa fie reale/valide la data prezent?rii acestora. Aceste documente justificative sunt: a. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC /actul constitutiv; b. certificate de atestare fiscal privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezent?rii acestora. Se vor prezenta certificate de atestare fiscala pentru toate punctele de lucru, sediile principale si secundare pentru care exista obliga?ii fiscale la momentul prezent?rii. c. dup caz, documente prin care se demonstreaz faptul ca op. ec. poate beneficia de derog?rile prev. la art. 179 alin. (2) ?i art. 184 din Legea nr. 99/2016. Oper. ec. nereziden?i (str?ini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au îndeplinit obliga?iile de plata a impozitelor, taxelor si contribu?iilor c?tre bugetul consolidat general, în conformitate cu cerin?ele din tara de origine sau din tara în care ofertantul/candidatul este stabilit, eliberate de autorit??ile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente). In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prev?zute sau respectivele documente nu vizeaz toate situa?iile prev?zute la art. 177, 178 si 180, persoanele juridice str?ine vor prezenta o declara?ie pe propria r?spundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declara?ia pe propria r?spundere, o declara?ie autentica data in fata unui notar, a unei autorit??i administrative / judiciare sau a unei asocia?ii profesionale care are competente in acest sens. Documentele vor fi prezentate (la momentul solicit?rii de c?tre EC) scanate dup original, sau dup copii legalizate sau copii "conform cu originalul". Documentele în alt limb se vor prezenta înso?ite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Note:
   1.  Orice operator economic aflat in oricare din situa?iile prev?zute la art. 177, 178 (1) si (2), si 180 (1) din Legea 99/2016, care atrag excluderea din procedura de atribuire, poate furniza dovezi care sa arate ca masurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-si demonstra in concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere in conformitate cu prevederile art 184 din Legea 99/2016.
   2.  Formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar dup aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, de fiecare membru al asocierii (in cazul unei asocieri) si, daca este Cazul de c?tre subcontractant si de c?tre ter?ul sus?in?tor.
   3.  EC va exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cuno?tin? c si-a înc?lcat obliga?iile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hot?râre judec?toreasc sau decizie administrativa având caracter definitiv si obligatoriu, in conformitate cu legea statului in care respectivul operator economic este înfiin?at.
   4.  EC va exclude din procedura de atribuire un operator economic in cazul in care poate demonstra prin orice mijloace adecvate ca respectivul operator economic si-a înc?lcat obliga?iile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat.
   5.  Op. ec. nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de excludere, î?i îndepline?te obliga?iile prin plata impozitelor, taxelor sau contribu?iilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalit??i de stingere a acestora sau beneficiaz?, in condi?iile legii, de e?alonarea acestora ori de alte facilita?i in vederea pla?ii acestora, inclusiv, dup caz, a eventualelor dobânzi ori penalit??i de întârziere acumulate sau a amenzilor.
   6.  Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor si contribu?iilor la bugetul general consolidat datorate si restante este mai mic de 10.000 RON. Cerin?a nr. 2- Evitarea conflictului de interese Operatorul economic (lider/asociat/subcontractant/ter sus?in?tor) va prezenta formularul DUAE care confirm c operatorul economic nu se afl în niciuna din situa?iile prev?zute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale. Persoanele cu func?ii de decizie din cadrul autorit??ii contractante în ceea ce prive?te organizarea, derularea ?i finalizarea procedurii de atribuire sunt prezentate în declara?ia conduc?torului autorit??ii contractante, parte a dosarului achizi?iei publice ?i sunt urm?toarele: Director General - Filipescu Gheorghe ?ef Departament Patrimoniu - Mutu Viorel ?ef Departament Comercial Marketing - St?noiu ?tefan ?ef Departament Economic - Irimia Lumini?a ?ef Departament Tehnic - Burneci Nicolae ?ef Serviciu Juridic - Petrisor Gabriela Manager de Proiect UIP - Basaraba Daniel Expert Achizi?ii Publice - Braun Leonard Manager Financiar UIP - Chita-Sporea Florentina Inginer - UIP - Crista Gheorghe Inginer - UIP - Stângu Ion ?ef Departament SCADA, GIS - Dobra Flavius ?ef Serviciu Laboratoare - Boloca Claudia Consilier Juridic - P?curariu Ovidiu Expert Achizi?ii Publice - Cristescu Cristian ?ef Compartiment Avize, Proiectare, Patrimoniu - Zgriba Antoanela To?i participan?ii la procedura de atribuire (ofertant, asocia?i, subcontractan?i ?i ter?i sus?in?tori) împreuna cu DUAE vor prezenta Formularul nr. 4 - Declara?ie pe proprie r?spundere privind neîncadrarea în situa?iile prev?zute la art. 73 din Legea nr. 99/2016. În situa?ia în care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/ter sus?in?tor) se afla într-una din situa?iile prev?zute de art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respins?. Se va completa DUAE de c?tre operatorii economici (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/ter sus?in?tor) participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor. Nedepunerea DUAE odat cu oferta (inclusiv pentru asociat/ter sus?in?tor) atrage respingerea acesteia ca inacceptabil?. Nedepunerea odat cu oferta, a angajamentului ferm al ter?ului sus?in?tor din care rezult modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, sau dup caz, a acordului de subcontractare ?i/sau a acordului de asociere, constituie temei pentru solicitarea de clarific?ri pentru eventualele inadvertente de forma ale informa?iilor cuprinse în sec?iunile DUAE, atât ale ofertantului cât ?i ale subcontractantului/ter?ului sus?in?tor, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desf??urarea corespunz?toare a procedurii de atribuire. Documentele justificative care probeaz îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz a fi prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. Nota 1: Orice operator economic aflat în oricare dintre situa?iile prev?zute la art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care s arate c m?surile luate de acesta sunt suficiente pentru a-?i demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere în conformitate cu prevederile art. 184 din Legea nr. 99/2016. Nota 2: Documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de c?tre fiecare membru al asocierii (în cazul unei asocieri), ?i, dac e cazul, de c?tre subcontractant ?i de c?tre ter?ul sus?in?tor. Persoanele juridice str?ine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilit??ii - eliberat de autorit??i din ?ara de origine (certificate, caziere judiciare, sau alte documente echivalente emise de autorit??i competente din ?ara respectiv?) prin care s dovedeasc îndeplinirea obliga?iilor de plat din care s reias lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat, în conformitate cu legisla?ia din ?ara de reziden??. Documentele vor fi prezentate în original, copie legalizat sau copie lizibil cu men?iunea "conform cu originalul" la care se va ata?a traducerea autorizat în limba român?. În cazul în care în ?ara de origine sau în ?ara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prev?zute sau respectivele documente nu vizeaz toate situa?iile prev?zute la art. 177, 178 ?i 180, Persoanele juridice str?ine pot prezenta o declara?ie pe propria r?spundere sau, dac în ?ara respectiv nu exist prevederi legale referitoare la declara?ia pe propria r?spundere, o declara?ie autentic dat în fa?a unui notar, a unei autorit??i administrative sau judiciare sau a unei asocia?ii profesionale care are compet... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Specificati cifra de afaceri medie anuala Cerin?a nr. 1 Cifra medie de afaceri anual din ultimii 3 ani (2017, 2018, 2019) trebuie s fie de minim 33.000.000 Lei În cazul în care ofertantul î?i demonstreaz situa?ia economic ?i financiar invocând ?i sus?inerea acordat de c?tre unul sau mai mul?i ter?i, atunci ofertantul are obliga?ia de a dovedi autorit??ii contractante c a luat toate m?surile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea ter?ului/ter?ilor. Odat cu angajamentul de sus?inere, ofertantul are obliga?ia s prezinte documente transmise acestuia de c?tre ter?/ter?ii sus?in?tori, din care sa rezulte modul de îndeplinire prin care ter?ul/ter?ii sus?in?tor(i) va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sus?inere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. In conformitate cu art.198 din Legea nr.99/2016 operatorul economic ?i ter?ul/ter?ii sus?in?tor/sus?in?tori vor r?spunde în mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Fiecare ter sus?in?tor va completa câmpurile corespunz?toare din DUAE cu privire la capacitatea economic ?i financiar?. Ter?ul sus?in?tor nu trebuie s se afle în situa?ia prev?zut de art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanc?iunea excluderii din procedura de atribuire. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Ini?ial, se completeaz DUAE - Partea IV "Criterii de selec?ie" - Sec?iunea "Indica?ie global pentru toate criteriile de selec?ie" de c?tre ofertantul unic, ofertan?ii asocia?i, ter?ii sus?in?tori, dup caz. Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sus?inut in conformitate cu art. 196 din Legea 99/2016, cu modific?ri ?i complet?ri ulterioare. În cazul în care ofertantul î?i demonstreaz situa?ia economic ?i financiar invocând ?i sus?inerea acordat de c?tre o alt persoan?, atunci ofertantul are obliga?ia de a dovedi Entit??ii Contractante ca a luat toate m?surile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament ferm în acest sens din partea ter?ului. Odat cu depunerea DUAE se va prezenta angajamentul ter?ului sus?in?tor (împreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de c?tre ter?i/ter?ii sus?in?tori, din care rezult modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia/acestora.), respectiv Formular nr. 5 - Angajament ferm privind sus?inerea financiar a cifrei de afaceri a ofertantului; Formularul 5A - Declara?ie ter sus?in?tor economic ?i financiar, prin care aceasta confirma faptul c va pune la dispozi?ie ofertantului resursele financiare invocate. Documentele justificative care probeaz îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz a fi prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Ter?ul sus?in?tor nu trebuie s se afle în situa?ia prev?zut de art. 177, 178 ?i 180 din Legea 99/2016, sub sanc?iunea excluderii din procedura de atribuire. Nedepunerea odat cu oferta, a angajamentului ferm al ter?ului sus?in?tor din care rezult modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, sau dup caz, a acordului de subcontractare ?i/sau acordului de asociere, constituie temei pentru solicitarea de clarific?ri pentru eventualele inadvertente de forma ale informa?iilor cuprinse în sec?iunile DUAE, atât ale ofertantului cât ?i ale subcontractantului/ter?ului sus?in?tor, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desf??urarea corespunz?toare a procedurii de atribuire. R?spunderea solidar a ter?ului/ter?ilor sus?in?tor/sus?in?tori se va angaja sub condi?ia neîndeplinirii de c?tre acesta/ace?tia a obliga?iilor de sus?inere asumate prin angajament. Documentele justificative care probeaz îndeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaz a fi prezentate la solicitarea Entit??ii Contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor, in urma aplic?rii criteriului de atribuire ofertelor admisibile, înso?ite de Formularul 18 (centralizare informa?ii privind cifra de afaceri ?i documente justificative prezentate). Documentele justificative care probeaz îndeplinirea celor asumate prin completarea informa?iilor in DUAE: bilan?urile contabile sau extrase de bilan pentru anii 2017, 2018 si 2019 înregistrate la organele competente sau raport al cenzorilor sau raport de Audit financiar daca este cazul; sau orice alte documente echivalente acestora in tara de origine a ofertantului. Note:
   1.  In cazul unei asocieri sau in cazul sus?inerii de c?tre un ter?, documentele si formularele solicitate mai sus, vor fi prezentate de c?tre fiecare membru al asocierii ?i/sau ter la solicitarea Entit??ii Contractante.
   2.  Pentru situa?iile financiare exprimate in alte monede decât lei, se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb lei/valuta, comunicata de c?tre Banca Na?ional a României (http://www.bnr.ro) pentru fiecare an in parte.
   3.  Pentru operatorii economici nereziden?i, în m?sur în care publicarea bilan?urilor contabile nu este prev?zut de legisla?ia tarii de origine/tarii în care este stabilit operatorul economic, se vor prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situa?iei economice si financiare a operatorului economic respectiv. http://www.bnr.ro
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Ofertantul va demonstra c în ultimii 5 ani, împlini?i la data termenului limit de depunere a ofertelor men?ionat în anun?ul de participare, a executat ?i a dus la bun sfâr?it lucr?ri similare sau superioare din punctul de vedere al complexit??ii cu lucr?rile ce fac obiectul prezentei achizi?ii a c?ror valoare cumulata a fost de cel pu?in 33.000.000 RON la nivelul a minimum un contract - maximum 5 contracte de lucr?ri. Note:
   1.  Prin sintagma "lucr?ri duse la bun sfâr?it" se în?elege: - Lucr?ri recep?ionate pe obiecte, care sunt înso?ite de proces verbal de recep?ie întocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau - Lucr?ri recep?ionate înso?ite de proces verbal de recep?ie la terminarea lucr?rilor; sau - Lucr?ri recep?ionate înso?ite de proces verbal de recep?ie la terminarea lucr?rilor ?i punerea în func?iune; sau - Lucr?ri recep?ionate înso?ite de proces verbal de recep?ie final?.
   2.  În scopul în?elegerii complexit??ii obiectivului de investi?ii se vor considera similare lucr?ri de extindere/reabilitare/modernizare/construc?ie nou?/ înfiin?are a infrastructurii de ap ?i/sau ap uzat?.
   3.  Perioada ultimilor 5 ani, pentru care se solicita demonstrarea experien?ei similare, se define?te prin raportare la data termenului limita de depunere a ofertelor prev?zut ini?ial in Anun?ul de participare. In cazul decal?rii termenului limita de depunere a ofertelor, perioada celor 5 ani se prelunge?te cu num?rul de zile corespunz?toare num?rului de zile de prelungire a termenului limita de depunere a ofertelor prev?zut ini?ial în Anun?ul de participare.
   4.  Se va indica partea executat de operatorul economic in cazul in care acesta a participat într-o asociere sau in calitate de subcontractant.
   5.  În cazul in care oferta este depus de un grup de operatori economici, cerin?a privind experien?a similar se poate îndeplini de oricare membru al grupului, iar documentele solicitate care probeaz îndeplinirea cerin?ei vor fi prezentate de operatorul/operatorii care îndepline?te/îndeplinesc aceast cerin??. Pentru contractele de achizitie de lucrari: tehnicieni sau organisme tehnice pentru executarea lucrarilor Cerin?a nr. 2 Personalul cheie minim ?i obligatoriu solicitat. Operatorul economic sau grupul de operatori trebuie s dovedeasc c dispun de personal cu urm?toarele cerin?e minime:
   1.  Reprezentantul Antreprenorului/Manager de Proiect Calific?ri ?i abilita?i: - Studii superioare absolvite cu diplom de licen? sau echivalentul acesteia Experien?a profesional specific?: Experien? profesional în pozi?ia de Reprezentantul Antreprenorului/Contractorului/Manager Proiect în minim un proiect/contract de lucr?ri pentru extindere / reabilitare / modernizare / construc?ie nou / înfiin?are etc. a infrastructurii de ap ?i/sau ap uzat?. Proportia de subcontractare F?r a i se diminua r?spunderea în ceea ce prive?te modul de îndeplinire a viitorului contract de achizi?ie sectoriala, conform art. 187 din Legea 99/2016 ofertantul unic/ ofertantul asociat are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. Ofertantul unic/ ofertantul asociat va preciza partea/p?r?ile din contract pe care urmeaz s le subcontracteze, sarcinile fizice ?i valorice care revin p?r?ilor în cadrul ofertei tehnice ?i financiare ?i datele de identificare ale subcontractan?ilor propu?i. Ofertantul unic/ ofertantul asociat va completa câmpurile corespunz?toare din DUAE cu privire la subcontractan?i ?i propor?ia de subcontractare. Subcontractantul/subcontractan?ii propu?i nu trebuie s se afle în niciuna din situa?iile prev?zute de art. 73, 177, 178 ?i 180 din Legea 99/2016, sub sanc?iunea excluderii din procedura de atribuire. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Ini?ial, se completeaz DUAE - Partea IV "Criterii de selec?ie" - Sec?iunea "Indica?ie global pentru toate criteriile de selec?ie" de c?tre ofertantul unic, ofertan?ii asocia?i, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii, dup caz. Op. ec. va prezenta ODATA CU DUAE Acordul de asociere - Formular 3 si Împuternicirea privind autorizarea semn?rii ofertei - Formular 11. Cap. tehnica si/sau prof. a ofertantului poate fi sus?inut in conformitate cu art.196 din Legea 99/2016, cu modific?ri ?i complet?ri ulterioare. În cazul în care ofertantul î?i demonstreaz îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnic ?i profesional invocând ?i sus?inerea acordat de c?tre ter?/ter?i, se solicit prezentarea unui angajament ferm de c?tre ter?ii sus?in?tori participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor, completat conform Formular nr. 5A ?i Formular nr. 5B. Angajamentul ?i documentele justificative anexe la angajament din care rezult modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia/acestora, vor fi prezentate odat cu DUAE. Prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii va confirma faptul c va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii oblig. contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activit??i pentru care a acordat sus?inerea, fie prin indicarea resurselor tehnice ?i profesionale pe care le va pune la dispozi?ie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Împreuna cu angajamentul de sus?inere, ofertantul are obliga?ia sa prezinte documentele transmise acestuia de c?tre ter?/ter?ii sus?in?tori, din care s rezulte modul efectiv prin care ter?ul/ter?ii sus?in?tor(i) va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sus?inere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Documente justificative care probeaz îndeplinirea celor asumate prin DUAE, vor fi prezentate la solicitarea EC doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasam. intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor, în urma aplic?rii criteriului de atribuire ofertelor admisibile, înso?ite de Formularul 19 (centralizare informa?ii privind experien?a similar ?i documente justificative prezentate). Doc. justificative care probeaz îndeplinirea celor asumate prin DUAE sunt: documente/ certificate/ recomand?ri emise de Beneficiarul lucr?rilor; si/sau Procese verbale de recep?ie pe obiect si/sau Procese verbale de recep?ie la terminarea lucr?rilor si/sau Procese verbale de recep?ie finala si/sau Documente constatatoare emise de entit??ile contractante; si/sau Certific?ri de bun execu?ie, emise si/sau contrasemnate de beneficiari care sa ateste faptul ca lucr?rile au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu si ca au fost duse la bun sfâr?it si din care sa reias toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerin?ei de capacitate tehnic?. Din doc. justificative prezentate trebuie sa reias cel pu?in urm?toarele informa?ii: denumirea contractului invocat drept experien? similar?; p?r?ile contractante, inclusiv beneficiarul contractului; obiectul contractului: tipul de lucr?ri executate de c?tre operatorul economic; valoarea lucr?rilor (f?r TVA) executate de c?tre operatorul economic; perioada execut... Ini?ial, se completeaz DUAE - Partea IV "Criterii de selec?ie" - Sec?iunea "Indica?ie global pentru toate criteriile de selec?ie" de c?tre ofertantul unic, ofertan?ii asocia?i, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii, dup caz. Numai ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor, in urma aplic?rii criteriului de atribuire ofertelor admisibile, i se va solicita prezentarea documentelor justificative care probeaz îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, dup cum urmeaz?: a) Curriculum Vitae (Formular nr. 7) completat, semnat ?i datat, din care trebuie s reias pozi?ia propus în cadrul contractului ?i îndeplinirea cerin?elor precizate. b) Copii dup diplomele ?i adeverin?ele de?inute de persoana respectiv?, din care s rezulte îndeplinirea cerin?elor minime de calificare referitoare la Calific?ri ?i abilita?i; c) Copii dup c?r?i de munc sau certificate emise de angajatori/beneficiar sau alte referin?e care s probeze experien?a indicat în CV (extrase dup p?r?i relevante din aceste documente sau alte documente relevante) din care s rezulte îndeplinirea cerin?elor minime de calificare referitoare la experien?a profesional specific?. Not?: În cazul în care exist incertitudini sau neclarit??i în ceea ce prive?te anumite documente prezentate, autoritatea contractant are dreptul de a solicita detalii, preciz?ri sau confirm?ri suplimentare atât de la ofertantul în cauza, cât ?i de la autorit??ile competente care pot furniza informa?i în acest sens. Ini?ial, se completeaz DUAE - Partea IV "Criterii de selec?ie" - Sec?iunea "Indica?ie global pentru toate criteriile de selec?ie" de c?tre ofertant unic/ ofertant asociat/ subcontractant - dup caz. Operatorul economic va prezenta ODATA CU DUAE si Acordul de subcontractare - Formularul 8, dup caz. Acordurile de subcontractare vor fi încheiate în condi?ii similare cu cele prev?zute în contractul principal ?i vor include cel pu?in urm?toarele informa?ii: denumirea ?i datele de identificare ale subcontractantului, specializarea acestuia, lucr?rile care urmeaz a fi realizate de c?tre subcontractant si valoarea lucr?rilor ce vor fi realizate de c?tre subcontractant (lei, f?r TVA). Documentele justificative care probeaz îndeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaz a fi prezentate la solicitarea Entit??ii Contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor, in urma aplic?rii criteriului de atribuire ofertelor admisibile. Note:
   1.  Documentele in alta limba vor fi înso?ite de traducerea autorizata in limba romana.
   2.  În cazul în care exista incertitudini sau neclarit??i în ceea ce prive?te anumite documente prezentate, Entitatea Contractanta are dreptul de a solicita detalii, preciz?ri sau confirm?ri suplimentare atât de la ofertantul în cauza, cât ?i de la autorit??ile competente care pot furniza informa?ii în acest sens.
   3.  Contractele încheiate intre ofertantul unic/ofertantul asociat ?i Subcontractan?i vor deveni anexe la contractul încheiat între Entitatea Contractanta ?i acesta. Se vor respecta prevederile art. 232 alin. (4) si (5) din Legea 99/2016.
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Cuantumul garantiei de participare: 330.000 RON. Echivalen?a leu/alt moned?, pentru garan?iile de participare constituite în alt moned?, se face la cursul valutar BNR valabil anterior datei-limit de depunere a ofertelor cu 5 zile. Perioada de valab. a garan. pentru participare este de 120 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. GP trebuie s fie irevocabil?. Modul de constituire a garan?iei de participare: prin virament bancar în contul AC-: RO89RNCB0100022409840001 deschis la BCR-Resita, sau printr-un instr. de garantare, emis de o institu?ie de credit din România sau din alt stat sau de o soc. de asig., în cond. legii, în conf. cu art. 42 alin. (1) din HG 394/2016 (Model Formular 1). GP trebuie s fie const. în suma ?i pentru perioada de valab. prev?zute în doc. de atribuire. Instr. de garantare trebuie s prevad c plata GP se va executa necondi?ionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declara?iei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Dovada constituirii garan?iei de participare se va face astfel: se va transmite în SEAP în format electronic, semnat cu semn?tur electronic extins?, în baza art. 67 alin. (1) din HG nr. 394/2016; Ofertele pentru care nu a fost prezentata dovada constituirii garan?iei de participare pân la data ?i ora limit de depunere a ofertelor vor fi respinse, conform art. 143 alin. (2) lit. a) din HG nr. 394/2016. În cazul asocierilor, garantia trebuie constituita în numele asocierii si sa men?ioneze ca acoper în mod solidar to?i membrii asocierii (model Formular nr. 1). Eventualele neconcordan?e cu privire la îndepl. condi?iilor de forma a garan?iei de participare, inclusiv cele privind cuantumul ?i valab., se vor clarifica de c?tre comisia de evaluare cu ofertan?ii în termen de o zi lucr?toare de la data-limita de depunere a ofertelor în temeiul art. 138 alin. (3) din HG 394/2016, acordând ofertantului un termen de 3 zile pentru r?spuns, sun sanc?. respingerii... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 15/10/2020 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 15/02/2021
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 15/10/2020 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP.
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Comisia de evaluare Expert cooptat extern
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Oferta câ?tig?toare este oferta clasata pe primul loc (punctaj maxim). Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc ob?in acela?i punctaj, Entitatea Contractanta va desemna câ?tig?tor pe acel ofertant care a prezentat pre?ul cel mai sc?zut. Dac ?i preturile sunt egale, Entitatea Contractanta va desemna câ?tig?tor pe acel ofertant care a ob?inut punctajul cel mai mare pentru Factorul de evaluare
   2.  Dac punctajele sunt în continuare egale, Entitatea Contractanta va desemna câ?tig?tor pe acel ofertant care a ob?inut punctajul cel mai mare pentru Factorul de evaluare
   3.  În situa?ia în care egalitatea se men?ine, Entitatea Contractant are dreptul s solicite noi propuneri financiare ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat cea cu propunerea financiar cea mai mic?. Odat cu semnarea contractului de lucr?ri, se va semna conven?ia privind asigurarea m?surilor de securitate ?i s?n?tate în munc ?i situa?ii de urgen? (Formular nr. 17) Odat cu semnarea contractului, se va semna FORMULARUL DE COMPROMIS (Acord de arbitraj) (F16) care va deveni anexa la contract Acordul de asociere, acordurile de subcontractare si/sau angajamentele de sus?inere (împreun cu documentele anexate de la ter?), dup caz, vor fi prezentate ODATA CU DUAE si vor deveni anexe la contract Poten?ialii Ofertan?i, reziden?i în ??rile Comunit??ii Europene ?i ??rile Spa?iului Economic European (EEA), pot consulta site-ul web al Comisiei Europene - DG Cre?tere economic disponibile la urm?toarea adresa: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do pentru a identifica ?i compara documentele echivalente (daca sunt disponibile) solicitate de c?tre Entitatea Contractanta în FDA. În cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizat s angajeze ofertantul lider, trebuie confirmat prin înaintarea împuternicirilor semnate în original de to?i reprezentan?ii cu drept de semn?tur ai partenerilor. Criteriul de atribuire se va aplica numai ofertelor admisibile Ofertan?ii din cadrul acestei proceduri în?eleg ca Entitatea Contractanta nu poate fi considerata r?spunz?toare pentru vreun prejudiciu în cazul anul?rii procedurii de atribuire indiferent de natura acestuia ?i indiferent dac Entitatea Contractanta a fost notificat asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertan?ii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea condi?iilor speciale de mai sus, asumându-?i întreaga r?spundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situa?ia descris?. În ceea ce prive?te modificarea contractului de achizi?ie sectorial?, Entitatea Cocontractant î?i rezerv dreptul de a aplica prevederile art. 240 ?i 241 din Legea 99/2016. Modificarea contractului în perioada de valabilitate, altfel decât în cazurile ?i condi?iile prev?zute la Art.240 ?i 241 din Legea 99/2016, se realizeaz prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozi?iile legii. Reguli de comunicare ?i transmitere a datelor: Solicit?rile de clarific?ri referitoare la prezenta documenta?ie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SICAP (https://e-licitatie.ro), iar r?spunsurile la acestea vor fi publicate în SICAP, Entitatea Contractanta urmând s nu dea curs solicit?rilor adresate prin alt modalitate de comunicare decât cea stabilit în conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale. Entitatea Contractanta va r?spunde în mod clar ?i complet la orice solicitare de clarific?ri sau informa?ii suplimentare, conf. art. 172 alin.(2) din Legea nr. 99/2016. Pentru clarific?rile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicit?rile de clarificare în leg?tur cu oferta prin SICAP. Ofertan?ii vor r?spunde la ?i vor transmite clarific?ri ?i eventualele documente solicitate pe parcursul evalu?rii ofertelor prin intermediul SICAP, în format electronic, semnate cu semn?tur electronic?. Poten?ialii ofertan?i care inten?ioneaz s?... detalii pe www.e-licitatie.ro http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do https://e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro www.cnsc.ro
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 - 10 zile începând cu ziua urm?toare lu?rii la cuno?tin? despre actul autorit??ii contractante considerat nelegal, conform prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: S.C. Aquacara S.A. - Serviciul juridic Adresse postale: Str. Fântânilor nr. 1 Ville: Re?i?a Code postal: 320060 Pays: Roumanie Courriel: office@aquacaras.ro Téléphone: +40 255212458 Fax: +40 255214421 Adresse internet: www.aquacaras.ro www.aquacaras.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/09/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45231300 - Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance 
45232150 - Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau 
45232152 - Travaux de construction de stations de pompage 
45232400 - Travaux de construction d'égouts