Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 19/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Re?i?a: Travaux de construction de stations de traitement de l'eau potable

2020/S 147-361947  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
31/07/2020
S147
Roumanie-Re?i?a: Travaux de construction de stations de traitement de l'eau potable

2020/S 147-361947

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 138-340416)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: S.C. Aquacaras S.A.
Numéro national d'identification: R 16868757
Adresse postale: Pia?a Republicii nr. 7
Ville: Re?i?a
Code NUTS: RO422 Cara?-Severin
Code postal: 320026
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Ludovic-Leonard Braun
Courriel: braunleonard@yahoo.com
Téléphone: +40 255210090
Fax: +40 255210090 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.aquacaras.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro

www.aquacaras.ro
www.e-licitatie.ro
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Construirea ?i reabilitarea surselor de ap ?i sta?iilor de tratare a apei în Re?i?a, Boc?a, Anina ?i Oravi?a cod: CS-CL-01

Numéro de référence: 16868757_2020_PAAPD1134831

II.1.2)
Code CPV principal
45252126 Travaux de construction de stations de traitement de l'eau potable

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Lucr?rile de construc?ie pentru proiectarea ?i execu?ia urm?toarelor investi?ii: - Re?i?a: reabilitarea a 7 izvoare ?i a unei camere de colectare a apei; sta?ie de clorare nou?; rezervor nou de contact 100 m3; sistem SCADA; - Boc?a: realizarea a 4 foraje noi pu?uri de ap inclusiv cabine ?i zona de protec?ie sanitar?; înlocuirea conductelor de aduc?iune în lungime de aprox. 1,4 km; sta?ie de clorare nou?; dot?ri de laborator pentru determinarea calit??ii apei; post de transformare nou; sistem SCADA; - Anina: sta?ie nou de tratare cu cap. de 23 l/s, inclusiv centru opera?ional ?i laborator pentru determinarea calit??ii apei, post de transformare nou; sistem SCADA; - Oravi?a: reabilitarea a trei capt?ri de suprafa? (izvoare); înlocuirea conductelor de aduc?iune în lungime de aproximativ 9,2 km; dot?ri de laborator; sistem SCADA pentru cele 6 sta?ii de clorare existente. Lucr?rile includ: (a) activit??ile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru sta?ia de tratare, sta?iile de clorare, rezervorul de contact, conductele de aduc?iune, forajele de ap?, capt?rile de izvoare, inclusiv centru opera?ional ?i laborator pentru determinarea calit??ii apei, post de transformare nou; sistem SCADA. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dup cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea proiectului tehnic în conformitate cu legisla?ia na?ional ?i orice documenta?ie necesar pentru ob?inerea autoriza?iilor de construc?ie; (b) elaborarea documenta?iei necesare ob?inerii autoriza?iilor ?i avizelor necesare execu?iei; (c) lucr?ri de construc?ie; (d) furnizarea ?i montarea utilajelor ?i echipamentelor tehnologice; (e) testare ?i punere în func?iune; (f) monitorizarea func?ion?rii sta?iei ?i a celorlalte lucr?ri de investi?ie prezentate mai sus ?i acordarea de asisten??/consultan? personalului responsabil pe parcursul perioadei de notificare a defectelor, atunci când este necesar; (g) remedierea eventualelor defecte ap?rute în perioada de garan?ie de 36 de luni; (h) instruirea personalului beneficiarului ?i/sau operatorului Total general 11 500 000,00 RON f?r TVA. Valoarea estimata nu poate fi dep??it de ofertan?i în ofertele financiare depuse, dep??irea constituind motiv de excludere. Valoarea estimat nu cuprinde "cheltuieli diverse ?i neprev?zute". Durata contractului: 19 luni (proiectare ?i execu?ie lucr?ri) + 36 de luni (perioada de garan?ie) = 55 de luni. Perioada de garan?ie minim a lucr?rilor încadrate în categoria de importan? C este de 36 de luni. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarific?ri sau informa?ii suplimentare în leg?tur cu documenta?ia de atribuire, cu respectarea termenului-limit stabilit de entitatea contractant în anun?ul de participare. În m?sura în care solicit?rile de clarific?ri sau informa?ii suplimentare au fost adresate în termenul prev?zut în anun?ul de participare, r?spunsul entit??ii contractante la aceste solicit?ri va fi transmis cu cel pu?in 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Num?rul de zile pân la care se pot solicita clarific?ri înainte de data-limit de depunere a ofertelor este de 18 zile.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
28/07/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 138-340416

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Situa?ia economic ?i financiar

Au lieu de:

Specificati cifra de afaceri medie anuala ?i modalitatea de indeplinire. Cifra medie de afaceri anual din ultimii trei ani (2016, 2017, 2018) trebuie s fie de minimum 11 000 000 RON. Modalitatea de indeplinire: documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea informatiilor in DUAE: - bilanturile contabile sau extrase de bilant pentru anii 2016, 2017 si 2018 inregistrate la organele competente; - sau raport al cenzorilor sau raport de audit financiar daca este cazul; - sau orice alte documente echivalente acestora in tara de origine a ofertantului.

Lire:

Specificati cifra de afaceri medie anuala ?i modalitatea de indeplinire. Cifra medie de afaceri anual din ultimii trei ani (2017, 2018, 2019) trebuie s fie de minimum 11 000 000 RON. Modalitatea de indeplinire: documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea informatiilor in DUAE: - bilanturile contabile sau extrase de bilant pentru anii 2017, 2018 si 2019 inregistrate la organele competente; - sau raport al cenzorilor sau raport de audit financiar daca este cazul; - sau orice alte documente echivalente acestora in tara de origine a ofertantului.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
44162500 - Conduites d'eau potable 
45252126 - Travaux de construction de stations de traitement de l'eau potable 
45262220 - Forage de puits de captage 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil