Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2021
Date de péremption : 01/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Re?i?a: Travaux gÈnÈraux de construction pour pipelines

2021/S 180-467482  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
16/09/2021 S180 Roumanie-Re?i?a: Travaux gÈnÈraux de construction pour pipelines 2021/S 180-467482 Avis de marchÈ ñ secteurs spÈciaux Travaux
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: S.C. AQUACARAS S.A.
NumÈro national d'identification: R 16868757 Adresse postale: Strada: P-ta Republicii, nr. 7 Ville: Resita Code NUTS: RO422 Cara?-Severin Code postal: 320026 Pays: Roumanie Point(s) de contact: LUDOVIC-LEONARD BRAUN Courriel: braunleonard@yahoo.com TÈlÈphone: +40 255212458 Fax: +40 255214421 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.aquacaras.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100127466 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.6) ActivitÈ principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
CS-CL-05 Extinderea ?i reabilitarea re?elelor de distribu?ie a apei ?i a re?elelor de canalizare Ón municipiul Re?ita 1 NumÈro de rÈfÈrence: 16868757_2021_PAAPD1311742
II.1.2) Code CPV principal 45231100 Travaux gÈnÈraux de construction pour pipelines
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Execu?ie lucr?ri aferente contractului CS-CL-05 ÑExtinderea ?i reabilitarea re?elelor de distribu?ie a apei ?i a re?elelor de canalizare Ón municipiul Re?ita 1î, incluz'nd: - execu?ia de lucr?ri de reabilitare ?i de extindere Ón municipiul Re?ita 1 pentru: Obiect 1 - Re?ele de distribu?ie Ón municipiul Re?ita 1: - Extinderea conductelor de distribu?ie a apei (L =
   1. 688, bran?amente De32 = 40 buc??i); - Reabilitarea conductelor de distribu?ie a apei (L=16.799m, bran?amente De32mm = 76 buc??i; De63mmm = 335 buc??i ?i De110mm = 84 buc??i); - Sta?ii noi de pompare apa potabila (3 buc??i). Obiect 2 - Re?ele de canalizare Ón municipiul Re?ita 1: - Extinderea re?elei de canalizare (L =
   4. 614m, racorduri De160mm = 80 buc??i); - Reabilitarea re?elei de canalizare (L = 24.361m, racorduri De160 mm = 746 buc??i ?i De200mm = 175 buc??i). Contractul include: a) Lucr?ri de construc?ie; b) Furnizare ?i montaj utilaje ?i echipamente tehnologice; c) Testare ?i punere Ón func?iune; d) Remedierea eventualelor defecte ap?rute Ón Perioada de Garan?ie. Durata de execu?ie ?i punere Ón func?iune a lucr?rilor este 23 de luni. Perioada de Garan?ie este de 36 luni. NOTE:
   1.  Num?r de zile p'n la care operatorii economici interesa?i pot solicita clarific?ri Ónainte de data limit de depunere a ofertelor: 19.
   2.  Termene-limit p'n la care entitatea contractant va r?spunde solicit?rilor de clarificare/informa?ii suplimentare: - 25 de zile Ónainte de data limita de depunere a ofertelor, pentru solicit?rile de clarific?ri transmise cu minim 34 de zile Ónainte de data limita de depunere a ofertelor; - 11 zile Ónainte de data limita de depunere a ofertelor, pentru solicit?rile de clarific?ri transmise cu minim 19 zile Ónainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 62 615 428.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45111000 Travaux de dÈmolition, travaux de prÈparation et de dÈgagement de chantier 45112000 Travaux de fouille et de terrassement 45231110 Travaux de pose de conduites 45232400 Travaux de construction d'Ègouts 45232423 Travaux de construction de stations de pompage des eaux usÈes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO422 Cara?-Severin Lieu principal d'exÈcution:
UAT Re?i?a 1
II.2.4) Description des prestations:
Execu?ie lucr?ri aferente contractului ÑCS-CL-05 Extinderea ?i reabilitarea re?elelor de distribu?ie a apei ?i a re?elelor de canalizare Ón municipiul Re?ita 1î. Durata de execu?ie ?i punere Ón func?iune a lucr?rilor este de 23 luni. Perioada de Garan?ie este de 36 luni. Valoarea estimat a contractului include Sume Provizionate Ón valoare total de 48.357 lei, pentru alimentare cu energie electric?. Valoarea estimata a contractului nu include sumele reprezent'nd "cheltuieli diverse ?i neprevazute".
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnica ñ Demonstrarea unei metodologii corespunz?toare pentru ob?inerea asigur?rii c activit??ile din cadrul contractului sunt realizate la parametrii calitativi solicita?i (Planul de management al calit??ii lucr?rilor executate) / PondÈration: 15 CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnica ñ Gradul de adecvare a graficului de execu?ie a contractului, resursele alocate pentru realizarea activit??ilor prevazute Ón cadrul contractului, prin raportare la metodologia de execu?ie / PondÈration: 15 Prix - PondÈration: 70
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 23 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de ap ?i ap uzat Ón jude?ul Cara?-Severin/Regiunea Vest, Ón perioada 2014-2020
II.2.14) Informations complÈmentaires POIM 2014-2020, Axa prioritara
   3.  Tipul de finan?are
:
Fondul de Coeziune Ón cadrul Programului Opera?ional Infrastructura Mare, bugetul de Stat, bugetele locale, contribu?ie proprie
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerin?a 1: Ofertan?ii Ón nume propriu sau Ón asociere, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractantii nu trebuie s se reg?seasc Ón situa?iile prev?zute la art. 177, 178 ?i 180 din Legea nr. 99/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Se va completa ?i prezenta DUAE - "Motive de excludere" - Sectiunea A "Motive referitoare la condamn?rile penale", Sectiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contribu?iilor la asigur?rile sociale", Sectiunea C "Motive legate de insolven??, conflicte de interese sau abateri profesionale" OEnainte de atribuirea contractului, Ofertantul clasat pe primul loc Ón clasamentul intermediar, dup aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Entit??ii Contractante, urm?toarele documente edificatoare care probeaz?/ confirm reÓncadrarea Ón situa?iile prevazute la art. 177, 178 ?i 180 din Legea 99/2016, at't pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, c't ?i pentru subcontractant/ter sus?in?tor declara?i Ón ofert?. Documentele emise Ón alt limb dec't limba rom'n trebuie s fie Ónso?ite de traducere autorizat Ón limba rom'n?. - Cazierul judiciar al operatorului economic - Cazierul judiciar al persoanelor care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau au putere de reprezentare, de decizie sau de control Ón cadrul acestuia, a?a cum rezult din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; Not?: se vor prezen?a caziere judiciare pentru ac?ionar sau asociat semnificativ respectiv orice persoan care exercit drepturi aferente unor ac?iuni care, cumulate, reprezint cel pu?in 10% din capitalul social sau i?i confer de?in?torului cel pu?in 10% din totalul drepturilor de vot i?n adunarea general?. - Persoanele juridice rom'ne vor prezenta certificat de atestare fiscal cu situa?ia obliga?iilor de plat c?tre bugetul general consolidat, eliberat de ANAF, ?i certificat de atestare fiscal privind situa?ia obliga?iilor de plat c?tre bugetul local, din care s reias lipsa datoriilor restante la momentul prezent?rii acestora; Certificatele se vor prezenta pentru toate punctele de lucru ?i sediile principale ?i secundare pentru care exista obliga?ii fiscale; - Persoanele juridice str?ine vor prezenta orice documente edificatoare (certificate de atestare fiscal?, caziere fiscale, alte documente echivalente) eliberate de autorit??ile competente ale tarii de origine, prin care sa dovedeasc faptul c ?i-au Óndeplinit obliga?iile de plat a impozitelor, taxelor ?i a contribu?iilor la bugetul de stat ?i local, Ón conformitate cu legisla?ia tarii de rezidenta a operatorului economic sau a ??rii Ón care acesta este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie s reias lipsa datoriilor restante la momentul prezent?rii acestora. - certificate, caziere, documente prin care se demonstreaz faptul ca operatorul economic poate beneficia de derog?rile prevazute la art. 180 alin. (2) si art. 184 din Legea 99/2016 - alte documente edificatoare, dup caz. NOTE:
   1.  Detalii privind modul de completare a DUAE sunt disponibile Ón cap. VI.3) Informa?ii suplimentare.
   2.  Neprezentarea DUAE odat cu oferta (completat inclusiv pentru asociat/subcontractant/ter sus?in?tor) atrage respingerea acesteia ca inacceptabil?.
   3.  Neprezentarea, odat cu DUAE, a angajamentului ferm al ter?ului sus?in?tor, din care rezulta modul efectiv Ón care se va materializa sus?inerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dup caz, constituie temei pentru solicitarea de clarific?ri pentru eventualele inadvertente de form ale informa?iilor cuprinse Ón sec?iunile DUAE, at't ale ofertantului, c't ?i ale subcontractantului/ter?ului sus?in?tor, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desf??urarea corespunz?toare a procedurii de atribuire.
   3.  OEn cazul Ón care Ón ?ara de origine sau Ón ?ara Ón care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizeaz toate situa?iile prev?zute la art.177, 178, 180 se va accepta o declara?ie pe propria r?spundere, conform art.181 alin. (3) din Legea nr.99/2016.
   4.  Entitatea contractant?, conform art.184 din Legea nr. 99/2016, nu va exclude din procedur ofertan?ii afla?i Ón oricare dintre situa?iile prev?zute la art.177, 178 ?i 180 care atrag excluderea din procedura de atribuire, daca ace?tia prezint dovezi prin care arat c m?surile luate sunt suficiente pentru a-?i demonstra Ón mod concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere.
   5.  Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dac?, anterior deciziei de excludere, Ó?i Óndepline?te obliga?iile prin plata impozitelor, taxelor sau contribu?iilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalit??i de stingere a acestora sau beneficiaz?, Ón condi?iile legii, de e?alonarea acestora ori de alte facilita?i Ón vederea pl??ii acestora, inclusiv, dup caz, a eventualelor dob'nzi ori penalit??i de Ónt'rziere acumulate sau a amenzilor.
   6.  Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci c'nd cuantumul impozitelor, taxelor ?i contribu?iilor la bugetul general consolidat datorate ?i restante este mai mic de 10.000 lei.
   7.  OEn cazul Ón care exist incertitudini Ón ceea ce prive?te situa?ia personal a unui ofertant, entitatea contractant are dreptul de a solicita Ón mod direct informa?ii de la autorit??ile competente care emit documente de natura celor cerute. Cerin?a 2: Ofertan?ii Ón nume propriu sau Ón asociere, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractantii nu trebuie s se reg?seasc Ón situa?iile de conflict de interese prevazute la art. 72 ?i 73 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale Se va completa DUAE - "Motive de excludere" - Sectiunea C "Motive legate de insolven??, conflicte de interese sau abateri profesionale". Al?turi de DUAE, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Ter?ul sus?in?tor va prezenta Formularul nr. 5 - Declara?ie privind reÓncadrarea Ón prevederile art. 72 si 73 alin. (1) din Legea 99/2016. Persoanele care de?in func?ii de decizie Ón cadrul Entit??ii Contractante, Ón ceea ce prive?te organizarea, derularea ?i finalizarea procedurii de atribuire sunt: Director General - Filipescu Gheorghe Director General Adjunct - Mutu Viorel Director Comercial - St?noiu ?tefan Director Economic - Irimia Lumini?a Director de program SCADA, GIS, Dispecerat, IT - Dobra Flavius Director Tehnic Opera?ional - Burneci Nicolae ?ef Serviciu Juridic - Petrisor Gabriela Manager Proiect UIP - Basaraba Daniel Manager Financiar UIP - Chita-Sporea Florentina Manager Contracte UIP - Mita Rodin Consilier Juridic - P?curariu Ovidiu Inginer UIP - StÓngu Ion Expert Achizi?ii Publice - Braun Leonard Expert Achizi?ii Publice - Cristescu Cristian Pre?edinte comisie de evaluare - Braun Leonard Membru comisie de evaluare - Chita-Sporea Florentina Membru comisie de evaluare - Cristescu Cristian Membru comisie de evaluare - StÓngu Ion Membru comisie de evaluare - P?curariu Ovidiu Membru de rezerv - Petri?or Gabriela Expert cooptat extern - ?tefan Monica (SC TADECO CONSULTING SRL) Cerin?a 1: Operatorii economici care depun oferta trebuie ? dovedeasc o form de Ónregistrare Ón condi?iile legii din ?ara de reziden??, din care s reias c operatorul economic (ofertant Ón nume propriu sau Ón asociere, ter sus?in?tor, subcontractant) este legal constituit, c nu se afl Ón niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii, precum ?i faptul c are capacitatea profesional de a realiza activit??ile care fac obiectul contractului. Se va completa DUAE - "Criterii de selec?ie" ñ Sectiunea A. Capacitatea de a corespunde cerin?elor OEnainte de atribuirea contractului, Ofertantul clasat pe primul loc Ón clasamentul intermediar, dup aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Entit??ii Contractante, urm?toarele documente de confirmare Ón vederea prob?rii celor asumate prin DUAE: (a) Operatori economici rom'ni - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comer?ului de pe l'ng Tribunalul Teritorial, din care s rezulte cel pu?in informa?iile legate de reprezentan?ii legali ?i domeniul/domeniile de activitate. OEn cazul unei oferte Ón asociere, autorizarea activit??ilor se va demonstra pentru fiecare asociat Ón raport cu implicarea Ón contractul pentru care se depune oferta. (b) Operatori economici nereziden?i (str?ini) ñ documente echivalente, care dovedesc o form de Ónregistrare / atestare ori apartenen? din punct de vedere profesional, Ón conformitate cu cerin?ele legale din ?ara de reziden??, din care s rezulte c domeniul de activitate al operatorului economic corespunde obiectului contractului supus procedurii. Documentele emise Ón alt limba dec't limba rom'n trebuie s fie Ónso?ite de traducere autorizata Ón limba rom'n?; - Certificat de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declara?ie, valabile pentru anul calendaristic Ón curs. NOTE:
   1.  Informa?iile din certificatele constatatoare trebuie s fie reale/actuale la data prezent?rii acestora, Ón urma solicit?rii Entit??ii contractante;
   2.  Obiectul contractului trebuie s aib corespondent Ón codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC (respectiv documentul echivalent prezentat de operatorul economic nerezident) pentru partea din contract pe care o realizeaz operatorul economic (ofertant individual / asociat / subcontractant / ter sus?in?tor).
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Specificati cifra de afaceri medie anualaMedia cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani financiari (2018, 2019, 2020) a ofertantului trebuie sa fie de cel pu?in 90.000.000 lei (sau echivalent). Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Se va completa ?i prezenta DUAE - "Criterii de selec?ie" ñ Sectiunea B. Capacitatea economic ?i financiar?, de c?tre fiecare operator economic participant la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat/ter sus?in?tor).La solicitarea Entit??ii contractante, ofertantul situat pe primul loc Ón clasamentul intermediar realizat dup evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, Ón vederea prob?rii celor asumate prin DUAE, urm?toarele documente doveditoare:- Bilan?urile contabile aferente exerci?iilor financiare Óncheiate pe ultimii 3 ani (2018, 2019, 2020) sau extrase de bilan Ónregistrate la organele competente sau alte documente edificatoare (de ex. rapoarte de audit), din care sa rezulte cifra de afaceri medie global?.Documentele emise Ón alta limba dec't limba rom'n?, trebuie s fie Ónso?ite de traducere autorizat Ón limba rom'n?.OEn cazul Ón care un grup de operatori economici depune ofert comun?, atunci Óndeplinirea cerin?ei se demonstreaz prin luarea Ón considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. OEn acest caz, fiecare asociat este obligat s prezinte documentele doveditoare.Pentru conversia Ón RON, dac situa?iile financiare sunt Óntocmite Ón alt moned?, se va lua Ón considerare cursul mediu de referin? publicat de Banca Na?ional a Rom'niei pentru anul respectiv. OEn cazul Ón care ofertantul Ó?i demonstreaz situa?ia economic ?i financiar invoc'nd ?i sus?inerea acordat de c?tre o alt entitate, conform art. 196 din Legea 99/2016, atunci are obliga?ia de a dovedi sus?inerea de care beneficiaz?, prin prezentarea unui angajament ferm al entit??ii respective, completat conform Formularului nr. 6 ?i Formular nr. 6A, prin care aceasta confirm faptul ca va pune la dispozi?ia ofertantului resursele financiare invocate, ?in'nd cont de prevederile art. 57 din HG 394/2016. Angajamentul ter?ului sus?in?tor va fi prezentat odat cu DUAE ?i va fi Ónso?it de documente transmise de c?tre ter?ul sus?in?tor, din care s rezulte modul efectiv Ón care se va materializa sus?inerea acestuia.Persoana care asigur sus?inerea financiar nu trebuie s se afle Ón situa?ii care determin excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 177, art. 178 ?i art. 180 din Legea nr. 99/2016.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificatOfertantul trebuie s demonstreze c Ón ultimii 5 ani, Ómplini?i la data termenului limit de depunere a ofertelor, a executat Ón conformitate cu normele profesionale Ón domeniu ?i a dus la bun sf'r?it lucr?ri de infrastructura de ap / ap uzat similare celor care fac obiectul contractului, Ón valoare cumulata de minim 55.000.000 lei, la nivelul a maximum 3 contracte. Prin îlucr?ri similareî se Ón?elege: lucr?ri de construire / reabilitare / modernizare / extindere re?ele de ap / canalizare ?i/sau aduc?iuni de ap ?i/sau re?ele de fluide / re?ele tehnice edilitare supraterane/subterane.Nota: Prin Ñdus la bun sf'r?itî se Ón?elege:- lucr?ri recep?ionate pe obiecte, Ónso?ite de proces-verbal de recep?ie Óntocmit Ón conformitate cu prevederile legale ?i tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului, sau- lucr?ri recep?ionate, Ónso?ite de proces-verbal de recep?ie la terminarea lucr?rilor, sau- lucr?ri recep?ionate, Ónso?ite de proces-verbal de recep?ie final?. Proportia de subcontractareInforma?ii privind partea/p?r?ile din contract pe care operatorul economic urmeaz s le subcontractezeOfertantul are dreptul s subcontracteze o parte/p?r?i din contract.Ofertantul va preciza categoriile de lucr?ri din contract pe care inten?ioneaz s le subcontracteze, precum ?i procentul sau valoarea aferenta activit??ilor indicate Ón oferta ca fiind realizate de c?tre subcontractanti ?i datele de identificare ale subcontractantilor propu?i.Ofertantul va completa c'mpurile corespunz?toare din DUAE cu privire la subcontractanti.Subcontractantul/subcontractan?ii propu?i nu trebuie s se afle Ón situa?ia prev?zut de art. 72,73, 177, 178 ?i 180 din Legea 99/2016, sub sanc?iunea excluderii din procedura de atribuire. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Operatorii participan?i la procedur vor completa, cu informa?iile aferente situa?iei lor, ?i prezenta DUAE - "Criterii de selec?ie" - Sectiunea C. Capacitatea tehnic ?i profesional?, rubrica ÑPentru contractele de achizi?ie de lucr?ri: executarea de lucr?ri de tipul specificatî. La nivelul DUAE ofertan?ii vor preciza informa?ii cum ar fi: num?rul ?i data contractului invocat drept experienta similar?, obiectul contractului, beneficiarul contractului ?i datele sale de contact, calitatea pe care a de?inut-o Ón contractul invocat (contractant unic, lider, asociat), caracteristicile lucr?rilor realizate pentru demonstrarea Óndeplinirii cerin?ei minime, data ?i num?rul documentului de recep?ie, ponderea ?i activit??ile pentru care a fost responsabil, Ómpreun cu valoarea acestora f?r TVA. La solicitarea entit??ii contractante, ofertantul situat pe primul loc Ón clasamentul intermediar realizat dup evaluarea ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, Ón vederea prob?rii celor asumate prin completarea DUAE, urm?toarele documente doveditoare: - copii ale unor p?r?i relevante ale contractelor / recomand?ri / procese-verbale de recep?ie final / certific?ri de bun execu?ie / documente constatatoare / orice tip de certificat sau document de bun execu?ie, datate, semnate ?i parafate de beneficiar (autoritate contractant sau beneficiar privat), care s ateste faptul c lucr?rile similare au fost executate ?i duse la bun sf'r?it; din documentele prezentate trebuie s reias?: beneficiarul, perioada de derulare (inclusiv data Óncheierii contractului) ?i locul execu?iei lucr?rilor, tipul ?i cantit??ile de lucr?ri similare executate. Documentele emise Ón alt limb dec't limba rom'n?, trebuie s fie Ónso?ite de traducere autorizata Ón limba rom'n?. OEn cazul contractelor semnate Ón alta moned?, conversia Ón RON se va face lu'nd Ón considerare cursul de referin? publicat de Banca Na?ional a Rom'niei pentru ziua semn?rii contractului. OEn cazul Ón care un grup de operatori economici depune ofert comun?, atunci Óndeplinirea cerin?ei privind "experienta similaraî se demonstreaz prin luarea Ón considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. OEn acest caz, fiecare asociat este obligat s prezinte documentele doveditoare. OEn cazul unei asocieri, fiecare asociat va completa DUAE cu informa?ii relevante ?i se va prezenta Acordul de asociere (model - Formular nr. 3). OEn cazul Ón care ofertantul Ó?i demonstreaz capacitatea tehnic ?i profesional invoc'nd ?i sus?inerea acordat de c?tre o alt entitate, conform art. 196 din Legea 99/2016, atunci are obliga?ia de a dovedi sus?inerea de care beneficiaz?, prin prezentarea unui angajament ferm al autorit??ii respective, completat conform Formularului nr. 7 - Angajament privind sus?inerea tehnic ?i profesional - a ofertantului/grupului de operatori economici ?i Formularului 7A ñ Declara?ie ter sus?in?tor tehnic ?i profesional, din care trebuie sa rezulte modul efectiv Ón care va asigura Óndeplinirea acestuia, prin care aceasta confirm faptul ca va pune la dispozi?ie ofertantului resursele tehnice ?i profesionale invocate, ?in'nd cont de prevederile art.57 din HG 394/2016. Persoana care asigura sus?inerea tehnic nu trebuie s se afle Ón situa?ii care determin excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art 177, art. 178 ?i art. 180 din Legea nr. 99/2016. Prin angajamentul ferm, ter?ul se va angaja c va r?spunde Ón mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizi?ie public?. R?spunderea solidar a ter?ului sus?in?tor se va angaja sub condi?ia neÓndeplinirii de c?tre acesta a obliga?iilor de sus?inere asumate prin angajament. Angajamentul ter?ului sus?in?tor va fi prezentat odat cu DUAE ?i va fi Ónso?it de documente transmise de c?tre ter?ul sus?in?tor, din care s rezulte modul efectiv Ón care ter?ul sus?in?tor va asigura Óndeplinirea angajamentului de sus?inere. Subcontractantii vor completa DUAE ?i se va/vor prezenta acordul/acordurile de subcontractare (Formular nr. 12), con?in'nd denumirea subcontractantilor, specializarea acestora ?i activit??ile care urmeaz a fi prestate de c?tre subcontractant/subcontractanti. Resursele materiale ?i umane ale subcontractantilor declara?i se iau Ón considerare pentru partea lor de implicare Ón contractul care urmeaz s fie Óndeplinit, dac sunt prezentate documente relevante Ón acest sens.
III.1.6) Cautionnement et garanties exigÈs:
Ofertantul va constitui Ón favoarea entit??ii contractante o garan?ie de participare Ón cuantum de 626.154 lei. GP se constituie Ón conformitate cu prevederile art. 42 din HG nr. 394/2016, prin virament bancar sau prin instrument de garantare emis de o institu?ie de credit din Rom'nia sau din alt stat sau de o societate de asigur?ri, Ón condi?iile legii ñ Formularul nr.
   1.  OEn cazul Ón care ofertantul opteaz pentru constituirea garan?iei de participare prin virament bancar, suma aferent garan?iei trebuie virat Ón contul S.C. AQUACARA S.A., nr. RO89RNCB0100022409840001 deschis la BCR-Re?i?a. Perioada de valabilitate a garan?iei pentru participare: 180 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Instrumentul de garantare trebuie s fie irevocabil ?i s prevad ca plata garan?iei de participare se va executa necondi?ionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declara?iei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Instr. de garantare trebuie: - s con?in Ón clar denumirea entit??ii contractante Ón favoarea c?reia s-a constituit; - s fac referire expres la procedura organizat de entitatea contractant?; - s fie constituit Ón cuantumul precizat mai sus; - s aib Ónscris perioada de valabilitate pentru care a fost constituit?, care trebuie s corespund cu cea Ónscris mai sus; - s con?in parafa lizibila a institu?iei emitente ?i/sau semn?tura autorizat?; OEn cazul depunerii de oferte Ón asociere, GP trebuie constituit Ón numele asocierii ?i s men?ioneze c acoper Ón mod solidar to?i membrii grupului de operatori economici. GP emisa Ón alt limb dec't rom'n va fi Ónso?it de traducerea autorizat Ón limba rom'n?. Dovada constituirii GP va fi transmis Ón format electronic, Ón SEAP, Ón sec?iunea ÑDocumente de calificareî, p'n la data ?i ora-limit de depunere a ofertelor. Pentru o eval. ?i raportare unitare ale cuantumului GP, echivalent pentru o GP depus Ón alt moned se va face la curs... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
III.1.8) Forme juridique que devra revÍtir le groupement d'opÈrateurs Èconomiques attributaire du marchÈ:
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Finalizarea procedurii de atribuire prin Óncheierea contractului este supus urm?toarei condi?ii: descrierea condi?iei se reg?se?te la sec?iunea VI.3) Informa?ii suplimentare, pct. 9
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 01/11/2021 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 01/05/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 01/11/2021 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Comisia de evaluare Expert cooptat extern
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Orice referire din cuprinsul prezentei documenta?ii de atribuire (inclusiv caietul de sarcini), prin care se indica o anumita origine, surs?, produc?ie, un procedeu special, standarde specifice, o marc de fabrica?ie sau de comer?, un brevet de inven?ie ?i/sau o licen? de fabrica?ie, o autoriza?ie/certificare/atestare, se va citi ?i interpreta ca fiind Ónso?it de men?iunea ìsau echivalentî.
   2.  Operatorii economici au obliga?ia de a transmite oferta ?i DUAE numai Ón format electronic p'n la data ?i ora limit de depunere a ofertelor, semnate cu semn?tur electronic?. Numai operatorii Ónscri?i Ón SEAP pot depune ofert?. Solicit?rile de clarific?ri ?i r?spunsurile la solicit?ri se transmit Ón SEAP cu semn?tur electronic?. Entitatea contractant poate solicita ofertan?ilor pe durata desf??ur?rii procedurii s depun toate sau o parte din documentele justificative ca dovad a informa?iilor cuprinse Ón DUAE, conform art. 205 alin. 1) din Legea nr.99/2016.
   3.  R?spunsurile la DUAE ale operatorilor economici care particip la procedur vor fi completate Ón SEAP Ón mod direct, dup autentificare, de c?tre fiecare participant. OEn cazul Ón care ofertantul este o asociere de operatori economici sau are subcontractan?i sau ter?i sus?in?tori, fiecare operator economic se va autentifica Ón sistem ?i va accesa procedura de atribuire, Ón vederea complet?rii DUAE Ón calitatea Ón care particip la respectiva procedur (asociat, subcontractant, ter sus?in?tor). Este necesar ca to?i cei care trebuie s r?spund la DUAE s fie Ónregistra?i ca utilizatori ai sistemului. La procedura de atribuire se Ónscrie ?i depune ofert unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care particip cu ofert individual iar ceilal?i participan?i completeaz direct Ón sistem doar DUAE ?i nu pot modifica oferta. OEn vederea evalu?rii r?spunsurilor DUAE ale operatorilor economici, entitatea contractanta va vizualiza direct Ón SEAP ceea ce a completat fiecare participant. Detalii cu privire la completarea DUAE sunt disponibile, dup autentificarea Ón sistem, Ón sec?iunea ÑInforma?ii DUAEî ñ Ghid de completare DUAE.
   4.  Solicit?rile de clarific?ri ale poten?ialilor ofertan?i se vor adresa Ón mod exclusiv Ón SEAP la Sectiunea îOEntreb?riî din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar r?spunsurile la acestea vor fi publicate Ón SEAP, la Sectiunea îDocumenta?ie ?i Clarific?riî din cadrul anun?ului de participare. Entitatea contractanta nu va da curs solicit?rilor de clarificare adresate prin alte modalit??i de comunicare. Pentru transmiterea solicit?rilor de clarificare Ón leg?tur cu Documenta?ia de atribuire, operatorii economici trebuie s se Ónregistreze Ón SEAP (e-licitatie.ro): - ca operator economic; - ca participant la procedura de atribuire.
   5.  Se recomand ofertan?ilor s inspecteze loca?ia proiectului ?i Ómprejurimile, pentru a evalua, pe propria r?spundere, cheltuiala ?i riscul, datele necesare pentru a preg?ti oferta. Entitatea contractant va organiza, pentru to?i operatorii economici interesa?i s participe la procedur?, vizitarea amplasamentelor Ón care vor fi executate lucr?rile ce fac obiectul contractului, iar datele Ónt'lnirilor vor fi anun?ate Ón SEAP. Participan?ii la vizita amplasamentelor Ó?i vor asigura mijloacele de transport Ón vederea efectu?rii vizitei.
   6.  Pentru comunic?rile ulterioare depunerii ofertelor: Comisia de evaluare va transmite solicit?rile de clarificare Ón leg?tur cu oferta prin utilizarea facilita?ilor tehnice disponibile Ón SEAP (Sectiunea ìOEntreb?riî), un termen de r?spuns, de regul de cel mult trei zile lucr?toare. Operatorii economici vor transmite r?spunsurile / clarific?rile ?i eventualele documente solicitate pe parcursul evalu?rii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea ìOEntreb?riî), integral Ón sec?iunea corespunz?toare respectivei solicit?ri, sub forma unuia sau a mai multor documente/fi?iere distincte semnate cu semn?tur electronic?.
   7.  P... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Persoana care se consider v?t?mat se poate adresa Consiliului Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor sau instantei de judecat?, Ón condi?iile ?i termenele prevazute de Legea 101/2016.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: S.C. AQUACARA S.A. - Serviciul Juridic Adresse postale: Str. F'nt'nilor nr. 1 Ville: Resita Code postal: 320060 Pays: Roumanie Courriel: office@aquacaras.ro TÈlÈphone: +40 255212458 Fax: +40 255214421 Adresse internet: www.aquacaras.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
11/09/2021 Roumanie-Re?i?a: Travaux gÈnÈraux de construction pour pipelinesType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: MarchÈ de travaux 01/11/2021 16/09/2021 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
45111000 - Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45112000 - Travaux de fouille et de terrassement 
45231100 - Travaux généraux de construction pour pipelines 
45231110 - Travaux de pose de conduites 
45232400 - Travaux de construction d'égouts 
45232423 - Travaux de construction de stations de pompage des eaux usées