Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-T'rgovi?te:Presses hydrauliques

2023/S 18-048931  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/01/2023 S18 Roumanie-T'rgovi?te: Presses hydrauliques 2023/S 018-048931 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: S.C. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI S.A.
NumÈro national d'identification: 3180070 Adresse postale: Strada: Laminorului, nr. 2 Ville: Targoviste Code NUTS: RO313 D'mbovi?a Code postal: 130095 Pays: Roumanie Point(s) de contact: NICOLAE VLAD Courriel: upscomercial@yahoo.com TÈlÈphone: +40 245217807 Fax: +40 0245217807 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.upsdragomiresti.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Filiala a C.N. Romarm S.A
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: 2540
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
PRESA ANTIEX 100 tf ñ 2 buc.
NumÈro de rÈfÈrence: 3180070_2022_PAAPD1368953
II.1.2) Code CPV principal 42636100 Presses hydrauliques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
PRESA ANTIEX 100 tf ñ 2 bucati, conform cerintelor din Caietul de sarcini. Termen limit? de solicitare clarific?ri la documenta?ie atribuire: 17 zile anterior datei limit? de depunere oferte. Autoritatea contractant? va r?spunde tuturor solicit?rilor de clarific?ri cel tarziu Ón a 11-a zi Ónainte de data limit? de depunere a ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 51530000 Services d'installation de machines-outils 71356200 Services d'assistance technique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO313 D'mbovi?a Lieu principal d'exÈcution:
S. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A., punct de lucru Comuna Dragomiresti, str. Intrarea Dumbrava, jud. D'mbovi?a
II.2.4) Description des prestations:
PRESA ANTIEX 100 tf ñ 2 bucati, conform cerintelor din Caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Perioada de garantie / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Cursa maxima de lucru: min. 400 mm ñ max.700 mm. / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Forta maxima de presare de min 100 tf / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Durata contractului mentionata la Sectiunea II.2.7 cuprinde: -furnizare - 8 luni; - perioada de garantie 24 - luni;
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 167-473197
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.OEn cazul Ón care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face av'nd Ón vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare Ón ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. OEn situa?ia Ón care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta c'?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?.
   2.  Potentialii ofertanti pot vizita amplasamentul pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuiala si risc, datele necesare pregatirii si elaborarii ofertei. Ofertantii interesati sa participe la vizitarea amplasamentului sunt rugati sa informeze, in scris, Autoritatea contractant? asupra intentiei de a vizita amplasamentul. Orice solicitare de clarificari care decurge din vizitarea amplasamentului va fi adresata Autoritatii Contractante (AC), Ón scris. AC precizeaz? ca orice solicitare suplimentar? pentru necesitatea execut?rii unor lucr?ri ca urmare a necunoa?terii amplasamentului nu va fi luat? Ón considerare.
   3.  Autoritatea contractant? informeaza oferantii ca va publica prin mijloace electronice denumirea ?i datele de identificare ale ofertantului/candidatului/subcontractantului propus/ter?ului sus?in?tor, Ón termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limit? de depunere a solicit?rilor de participare/ofertelor, cu excep?ia persoanelor fizice, Ón cazul c?rora se public? doar numele.
   4.  Informatii privind accesarea / completarea formularului DUAE se regasesc pe site-ul ANAP, www.anap.gov.ro, sectiunea Documente utile / Notificari - Notificare privind utilizarea DUAE integrat SEAP. Nota: Pentru incarcarea documentelor in SEAP, recomandam operatorilor economici ca acestea sa fie arhivate in arhive de maxim 48 MB semnate cu semnatura electronica extinsa , pentru a inlesni procesul de evaluare a ofertelor. Nu se vor depune alte documente decat cele solicitate prin documentatia de atribuire. Ofertantii vor prezenta datele de identificare (adresa, nr. telefon, fax, e-mail etc) ale tuturor operatorilor economici participanti la procedura (asociati/subcontractanti/terti sustinatori, dupa caz). www.anap.gov.ro
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI S.A.
Adresse postale: Strada: Str. Laminorului, bl. 2, punct de lucru Dragomiresti Ville: Targoviste Code postal: 130089 Pays: Roumanie Courriel: privatizare@upsdragomiresti.ro TÈlÈphone: +40 245632112 Adresse internet: https://upsdragomiresti.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
20/01/2023 PRESA ANTIEX 100 tf ñ 2 buc. 25/01/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
42636100 - Presses hydrauliques 
51530000 - Services d'installation de machines-outils 
71356200 - Services d'assistance technique