Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 01/03/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-T'rgu Mure?: Antiviraux usage systÈmique

2022/S 18-042926  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Roumanie-T'rgu Mure?: Antiviraux usage systÈmique 2022/S 018-042926 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES NumÈro national d'identification: 24014380 Adresse postale: Strada: Bernady Gyorgy, nr. 6, Sector: -, Judet: Mures Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 540072 Pays: Roumanie Point(s) de contact: NICOLETA SANDOR Courriel: achizitii_spitalms@yahoo.com TÈlÈphone: +40 365882554 Fax: +40 265230003 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.spitaljudeteanmures.ro/ Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100135739 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Acord cadru de furnizare Medicamente din grupele ,, Antivirale pentru uz sistemic, medicamente utilizate in cardiologie, medicamente impotriva maladiilor obstructive ale cailor respiratoriiî NumÈro de rÈfÈrence: pozitia 21/PAAPD2022
II.1.2) Code CPV principal 33651400 Antiviraux usage systÈmique
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Acord cadru de furnizare Medicamente din grupele ,, Antivirale pentru uz sistemic, medicamente utilizate in cardiologie, medicamente impotriva maladiilor obstructive ale cailor respiratorii", detaliat in caietul de sarcini si in sectiunea loturi. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari in a 11 -a zi, inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor : 14.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 1 648 915.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 3 Nombre maximal de lots pouvant Ítre attribuÈs un soumissionnaire: 3
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Favipiravirum comp film 200 mg
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651400 Antiviraux usage systÈmique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO125 Mure? Lieu principal d'exÈcution:
Farmacia nr. 1(str.Gh.Marinescu nr.5), Farmacia nr.2 (str.B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-26 ) sau Farmacia 3 (str.Gh.Doja nr. 127);(in functie de locul de livrare mentionat pe formularul de comanda)
II.2.4) Description des prestations:
Favipiravirum comp film 200 mg Cantitate AC min 10000- max 200000comp film.; Cant cct ssv .min 500- max 10000 comp film. Valoare max est cct ssc 71000 garantie de participare: 710lei
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 1 420 000.00 RON
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 12 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Erdosteinum 300mg
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33673000 MÈdicaments contre les maladies obstructives des voies respiratoires
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO125 Mure? Lieu principal d'exÈcution:
Farmacia nr. 1(str.Gh.Marinescu nr.5), Farmacia nr.2 (str.B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-26 ) sau Farmacia 3 (str.Gh.Doja nr. 127);(in functie de locul de livrare mentionat pe formularul de comanda)
II.2.4) Description des prestations:
Erdosteinum 300mg Cantitate AC min 6600- max 30000 caps.; Cant cct ssv .min 2000- max 10000 caps. Valoare max est cct ssc 13170 garantie de participare: 131.7lei
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 39 510.00 RON
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 12 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Noradrenalinum sol perf 2mg/ml - 8 ml
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33622100 MÈdicaments utilisÈs en cardiologie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO125 Mure? Lieu principal d'exÈcution:
Farmacia nr. 1(str.Gh.Marinescu nr.5), Farmacia nr.2 (str.B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-26 ) sau Farmacia 3 (str.Gh.Doja nr. 127);(in functie de locul de livrare mentionat pe formularul de comanda)
II.2.4) Description des prestations:
Noradrenalinum sol perf 2mg/ml - 8 ml Cantitate AC min 100- max 3000 fl.; Cant cct ssv .min 50- max 400 fl. Valoare max est cct ssc 25254 garantie de participare: 252.54lei
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 189 405.00 RON
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 12 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Ofertantii, tertii sustin?tori si subcontractantii nu trebuie s? se reg?seasca in situatiile prevazute la art.59-60, 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: SE VA COMPLETA DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Declaratia privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese va fi prezentat? atat de ofertan?i cat si de ter?i sus?in?tori ?i subcontractan?i . In cazul depunerii unei oferte comune DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic in parte. ODATA CU DEPUNEREA DUAE SE VA PREZENTA ACORDUL DE ASOCIERE sau subcontractare ( daca este cazul ) . Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii acestora; b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; c) dupa caz, documente prin care se demonstreaz? faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prev?zute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; d) alte documente edificatoare, dup? caz. Persoanele juridice/fizice straine , ce doresc a participa la procedura, vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara Ón care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca Óndeplinirea obligatiilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale, la momentul prezentarii acestora Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Conducerea Spitalului: MANAGER: Dr.Girbovan Ovidiu DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL: Ec. Negrea Ioana DIRECTOR MEDICAL: IANOSI EDITH SIMONA, DIRECTOR DE INGRIJIRI: As. Gafita Lates Sef Serviciu Achizitii Publice, Contratare, Aprovizionare: Kovacs Angela Daniela, Sef serviciu financiar contabil ?uteu Ibolya, Moldovan Maria, Dumitru Elena Mihaela Serviciul achizitii publice ñ contractare:Sandor Nicoleta Melania, Mirestean Niculina Liana , Grigore Camelia Cornelia Compartiment juridic: Dobru Gabriela Daniela; Olar Lucia Farm. Blaj Minodora; Farm. Taurean Alexandrina, Operatorii economici ce depun oferta trebuie s? dovedeasc? o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla Ón niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrate indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau Ón cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise Ón tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie REALE/VALIDE LA DATA PREZENTARII ACESTUIA.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
Le marchÈ implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec plusieurs opÈrateurs Nombre maximal envisagÈ de participants l'accord-cadre: 3
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 01/03/2022 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 01/06/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 01/03/2022 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
Pentru locul I: In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea, in vederea departajarii ofertelor. Ofertele vor fi incarcate in SEAP p'na la un termen limita clar stabilit ( si comunicat ofertantilor) de autoritatea contractanta . Ofertantul cu pretul cel mai scazut va fi desemnat c'stigator. OEn cazul Ón care si Ón urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va desemna c'?tig?tor ofertantul care, p?n? la termenul limit? de depunere al ofertelor stabilit Ón anun?ul de participare, a Ónc?rcat primul oferta financiar? ini?ial? ( zi, or?, minut). In situatia in care ofertantii clasati pe locul II, vor avea oferte egale de prÍt, li se vor solicita noi oferte de pret pt.departajare, ofertantul clasat pe locul I( loc superior ) nefiind afectat in nici o forma, intrucat in solicitarea de departajare se mentioneaza in mod ferm si neechivoc locul II pentru care ei reoferteaza. OEn cazul Ón care si Ón urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va desemna c'?tig?tor ofertantul care, p?n? la termenul limit? de depunere al ofertelor stabilit Ón anun?ul de participare, a Ónc?rcat primul oferta financiar? ini?ial? ( zi, or?, minut). In situatia in care ofertantii clasati pe locul III, vor avea oferte egale de prÍt, li se vor solicita noi oferte de pret pt.departajare, ofertantul clasat pe locul II( loc superior ) nefiind afectat in nici o forma, intrucat in solicitarea de departajare se mentioneaza in mod ferm si neechivoc locul III pentru care ei reoferteaza. OEn cazul Ón care si Ón urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va desemna c'?tig?tor ofertantul care, p?n? la termenul limit? de depunere al ofertelor stabilit Ón anun?ul de participare, a Ónc?rcat primul oferta financiar? ini?ial? ( zi, or?, minut). In situatia in care ofertantii clasati pe locul III, vor avea oferte egale de prÍt, li se vor solicita noi oferte de pret pt.departajare, ofertantul clasat pe locul II( loc superior ) nefiind afectat in nici o forma, intrucat in solicitarea de departajare se mentioneaza in mod ferm si neechivoc locul III pentru care ei reoferteaza. NOTA: DUAE a fost configurat de catre autoritatea contractanta in SEAP , la definirea documentatiei de atribuire.Raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participa la procedura, vor fi completate in SEAP, in mod direct, dupa autentificare de catre fiecare participant.Detalii cu privire la intocmirea duae, se regasesc , dupa autentificare in sistem, in sectiunea "informatii DUAE" -Ghid de completare DUAE
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Cf L.101/2016 privind remediile si caile de atac Ón materie de atrib a contr de achiz publica, a contr sect si a contr de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pt org si funct CNSC
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES-Compartimentul Contencios Adresse postale: str. Bernady Gyorgy nr. 6 Ville: Targu Mures Code postal: 540061 Pays: Roumanie Courriel: secretariat@spitaljudeteanmures.ro TÈlÈphone: +40 365882576 Fax: +40 265230002 Adresse internet: http://www.spitaljudeteanmures.ro/
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Roumanie-T'rgu Mure?: Antiviraux usage systÈmiqueType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 01/03/2022 26/01/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
33622100 - Médicaments utilisés en cardiologie 
33651400 - Antiviraux à usage systémique 
33673000 - Médicaments contre les maladies obstructives des voies respiratoires