Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-T'rgu Mure?:Gaz mÈdicaux

2023/S 194-608413  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/10/2023 S194 Roumanie-T'rgu Mure?: Gaz mÈdicaux 2023/S 194-608413 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu.Mures NumÈro national d'identification: 4323209 Adresse postale: Strada: Marinescu Gheorghe, nr. 50 Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 540136 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Loredana Ancuta Maria Pustai Courriel: loredana.pustai@spitalmures.ro TÈlÈphone: +40 0265212111 Fax: +40 0265213967 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spitalmures.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Acord cadru de furnizare gaze medicale NumÈro de rÈfÈrence: 4323209/2023/15410/30.05.2023
II.1.2) Code CPV principal 24111500 Gaz mÈdicaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Acord cadru de furnizare gaze medicale AC va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 18 zile.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 890 000.00 RON
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO125 Mure? Lieu principal d'exÈcution:
Gheorghe Marinescu, nr. 50 , Targu-Mures, Jud. Mures
II.2.4) Description des prestations:
1 STATIE PRODUCERE / STOCARE OXIGEN MEDICAL
   1. 1 SISTEM PENTRU PRODUCEREA OXIGENULUI Cant min CS 1 Cant max CS 2 Cant min AC 1 Cant max AC 2
   1. 2 COMPRESOR RIDICATOR PRESIUNE OXIGEN Cant min CS 1 Cant max CS 2 Cant min AC 1 Cant max AC 2
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnica / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 5,192,500.00 lei Aceast? achizi?ie este ini?iat? sub inciden?a prezentei clauze suspensive, Ón sensul c? achizi?ia este condi?ionat? de alocarea creditelor bugetare cu aceast? destina?ie, cu respectarea dispozi?iilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intr? sub inciden?a legisla?iei privind finan?ele publice. Av'nd Ón vedere dispozi?iile Legii nr. 98/2016 privind achzi?iile publice ?i H.G. nr. 395/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, autoritatea contractant? precizeaz? c? va perfecta achizi?ia cu ofertantul declarat c'?tig?tor numai Ón m?sura Ón care fondurile necesare achizi?iei vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu aceast? destina?ie. OEn cazul Ón care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, autoritatea contractant?, dup? primirea notific?rii cu privire la neacordarea finan??rii, Ó?i rezerv? dreptul de a anula prezenta achizi?ie, Ón condi?iile Ón care nu exist? o alt? surs? de finan?are. Ofertan?ii din cadrul acestei achizi?ii Ón?eleg c? autoritatea contractant? nu poate fi considerat? r?spunz?toare pentru vreun prejudiciu Ón cazul anul?rii achizi?iei indiferent de natura acestuia ?i indiferent dac? autoritatea contractant? a fost notificat? asupra existen?ei unui asemenea prejudiciu. Ofertan?ii din cadrul acestei achizi?ii accept? utilizarea condi?iilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asum'ndu-?i Óntreaga r?spundere Ón raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi Ón situa?ia descris?.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 106-332919
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 378 IntitulÈ:
Acord cadru de furnizare gaze medicale
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Microcomputer Service S.A.
NumÈro national d'identification: RO 2320656 Adresse postale: Strada Parului, Nr. 8A-8C Ville: Craiova Code NUTS: RO411 Dolj Code postal: 200385 Pays: Roumanie Courriel: office@microcomputer.ro TÈlÈphone: +40 251510347 Fax: +40 251547169 Adresse internet: www.microcomputer.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 5 192 500.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 890 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care particip? la procedur? vor fi completate Ón SEAP Ón mod direct, dup? autentificare, de c?tre fiecare participant. Detalii cu privire la Óntocmirea DUAE ve?i reg?si, dup? autentificarea Ón sistem, Ón sec?iunea ÑInforma?ii DUAEî ñ Ghid de completare DUAE. Modalitati de finantare si plata: Aceast? achizi?ie este ini?iat? sub inciden?a prezentei clauze suspensive, Ón sensul c? achizi?ia este condi?ionat? de alocarea creditelor bugetare cu aceast? destina?ie, cu respectarea dispozi?iilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intr? sub inciden?a legisla?iei privind finan?ele publice. Av'nd Ón vedere dispozi?iile Legii nr. 98/2016 privind achzi?iile publice ?i H.G. nr. 395/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, autoritatea contractant? precizeaz? c? va perfecta achizi?ia cu ofertantul declarat c'?tig?tor numai Ón m?sura Ón care fondurile necesare achizi?iei vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu aceast? destina?ie. OEn cazul Ón care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, autoritatea contractant?, dup? primirea notific?rii cu privire la neacordarea finan??rii, Ó?i rezerv? dreptul de a anula prezenta achizi?ie, Ón condi?iile Ón care nu exist? o alt? surs? de finan?are. Ofertan?ii din cadrul acestei achizi?ii Ón?eleg c? autoritatea contractant? nu poate fi considerat? r?spunz?toare pentru vreun prejudiciu Ón cazul anul?rii achizi?iei indiferent de natura acestuia ?i indiferent dac? autoritatea contractant? a fost notificat? asupra existen?ei unui asemenea prejudiciu. Ofertan?ii din cadrul acestei achizi?ii accept? utilizarea condi?iilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asum'ndu-?i Óntreaga r?spundere Ón raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi Ón situa?ia descris?. îCerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî. Operatorii economici vor avea Ón continuare posibilitatea de a semna electronic DUAE, prin exportarea/importarea documentului creat cu extensia .xml sau prin tip?rirea acestuia, direct din aplica?ie. Toate documentele vor purta in mod obligatoriu semnatura electronica extinsa.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures - Compartimentul Contencios Adresse postale: str Ghe. Marinescu nr 50 Ville: Targu Mures Code postal: 540136 Pays: Roumanie Fax: +40 265213967 Adresse internet: www.spitalmures.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/10/2023 Acord cadru de furnizare gaze medicale 09/10/2023 ROU National Original
 
 
C L A S S E    C P V
24111500 - Gaz médicaux