Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-T'rgu Mure?:Travaux de creusement de tranchÈes

2023/S 227-714466  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2023 S227 Roumanie-T'rgu Mure?: Travaux de creusement de tranchÈes 2023/S 227-714466 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: DELGAZ GRID S.A.
NumÈro national d'identification: RO10976687 Adresse postale: Strada: Pandurilor, nr. 42 Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 540554 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Mihaela Moldovan Courriel: mariana.fisca@delgaz-grid.ro TÈlÈphone: +40 365403600 Fax: +40 365403693 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://delgaz.ro/ Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.6) ActivitÈ principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Lucrari de spargere, sapatura, refacere sistem rutier aferente investitiilor si remedierii defectelor la liniile electrice subterane si aeriene, in instalatiile apartinand S.C. DELGAZ GRID S.A, zona de electricitate ñ 12 Loturi NumÈro de rÈfÈrence: RO10976687/2022/1253-1265
II.1.2) Code CPV principal 45112100 Travaux de creusement de tranchÈes
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Obiectul prezentei proceduri de achizi?ie este reprezentat de lucrarile de spargere, sapatura si refacere a sistemului rutier aferente investitiilor si remedierii defectelor la liniile electrice subterane si aeriene, lucrari care se execut? f?r? proiect tehnic, Ón baza fi?elor tehnologice, a instructiunilor tehnice si a normelor specifice de securitate si sanatate a muncii in vigoare. Spargerea, sapatura si refacerea sistemului rutier aferente investitiilor sunt lucrari care se fac pentru lucrarile de investitii la liniile electrice subterane si aeriene, in instalatiile apartinand S.C. DELGAZ GRID SA, la solicitarea Diviziei Conecare la Retea si Modernizare. Valoarea estimata a acestei achizitii se incadreaza in pragurile de publicitate de nivel European cf. art. 12 din Legea Nr. 99/2016. Valoarea total estimata supusa achizitie pentru toate cele 12 loturi este de 49,601,467.00 fara TVA, compusa din: 42,041,467.00 reprezentand contravaloarea lucrarilor si a materialelor care fac obiectul achizitei si 7,560,00.00 reprezentand valoarea cotei forfetare. Valoarile maxime estimate a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot in parte, sunt: Lot 1 - CORE Bacau + Pd.Turcului, (include: zona Bacau Municipal, Buhusi, Bacau Exterior, Podu Turcului):
   1. 500.534,00 lei Lot 2 - CORE Bacau, zona Onesti + Comanesti:
   1. 710.821,00 lei Lot 3 - CORE Botosani:
   1. 317.064,00 lei Lot 4 - CORE Iasi:
   2. 858.626,00 lei Lot 5 - CORE Iasi, zona Pascani: 397.450,00 lei Lot 6 - CORE Neamt, zona Piatra Neamt: 813.814,00 lei Lot 7 - CORE Neamt, zona Tg.Neamt + Roman: 838.668.00 lei Lot 8 - CORE Suceava, zona Suceava + Falticeni:
   1. 353.986,00 lei Lot 9 - CORE Suceava, zona Campulung: 595.895,00 lei Lot 10 - CORE Suceava, zona Radauti: 679.149,00 lei Lot 11 - CORE Vaslui, zona Vaslui: 974.004,00 lei Lot 12 - CORE Vaslui, zona Barlad: 974.004,00 lei Nota: Evaluarea propunerilor financiare se va face prin raportare la valoarea estimata fara a include cota forfetara. Cota forfetara reprezinta o suma fix? platita de Achizitor, lunar, pentru asigurarea disponibilitatii personalului, a utilajelor si a celorlalte mijloace implicate apartinand Executantului, pentru asigurarea interventiilor solicitate de catre Achizitor, disponibile 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana. Suma acopera cheltuielile suplimentare ale Executantului pentru asigurarea interventiilor solicitate de catre Beneficiar in afara programului normal de lucru (respectiv in weekend sau sarbatori legale), precum si posibilele costuri ale Executantului, survenite in urma modificarilor activitatilor programate pentru executarea unor activitati cu caracter urgent. Valoarea acesteia este stabilita in lei/an/lot (in functie de valoarea estimata maxima a Acordului cadru), fixa pe toata perioada derularii contractului si este acordata independent de valoarea si numarul interventiilor executate. In situatia in care nu se vor indeplini prevederile referitoare la timpul de la comunicare si pana la interventia propriu-zisa, volumul de personal necesar sau alocarea utilajelor necesare, o data de-a lungul unei luni calendaristice, plata forfetara lunara va fi diminuata cu 30%. Neindeplinirea de doua ori a acestor prevederi de-a lungul unei luni calendaristice duce la diminuarea cu 60% a platii forfetare pentru luna respectiva. Neindeplinirea de mai mult de doua ori a prevederilor sus-mentionate duce la suspendarea platii forfetare pentru luna in curs si permite rezilierea unilaterala a AC, la initiativa beneficiarului. Clarificarile privind achizitiile sectoriale sau informatiile suplimentare Ón legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise cu cel putin 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul entitatii contractante la aceste solicitari va fi transmis in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor/solicitarilor de participare, in conformitate cu art. 173 din Legea 99/ 2016 cu modificarile ulterioare.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 49 601 279.00 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 8 - CORE Suceava, zona Suceava + Falticeni
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45112100 Travaux de creusement de tranchÈes 45233222 Travaux de pavage et de resurfaÁage de chaussÈes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO215 Suceava Lieu principal d'exÈcution:
Suceava, zona Suceava + Falticeni
II.2.4) Description des prestations:
Lucrari de spargere, sapatura, refacere sistem rutier aferente investitiilor si remedierii defectelor la liniile electrice subterane si aeriene, in instalatiile apartinand S.C. DELGAZ GRID S.A - CORE Suceava, zona Suceava + Falticeni Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent:
   1. 353.986,00 lei. Garantia de participare reprezinta
   0. 03% din valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent, conform art.41, alin.3(a) din HG 394/2016.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Perioada de garantie / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 95
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 10 - CORE Suceava, zona Radauti
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45112100 Travaux de creusement de tranchÈes 45112200 Travaux de dÈcapage de terre 45233222 Travaux de pavage et de resurfaÁage de chaussÈes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO215 Suceava Lieu principal d'exÈcution:
CORE Suceava, zona Radauti
II.2.4) Description des prestations:
Lucrari de spargere, sapatura, refacere sistem rutier aferente investitiilor si remedierii defectelor la liniile electrice subterane si aeriene, in instalatiile apartinand S.C. DELGAZ GRID S.A - CORE Suceava, zona Radauti Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 679.149,00 lei. Garantia de participare reprezinta
   0. 03% din valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent, conform art.41, alin.3(a) din HG 394/2016
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Perioada de garantie / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 95
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 11 - CORE Vaslui, zona Vaslui
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45112100 Travaux de creusement de tranchÈes 45112200 Travaux de dÈcapage de terre 45233222 Travaux de pavage et de resurfaÁage de chaussÈes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO216 Vaslui Lieu principal d'exÈcution:
CORE Vaslui, zona Vaslui
II.2.4) Description des prestations:
Lucrari de spargere, sapatura, refacere sistem rutier aferente investitiilor si remedierii defectelor la liniile electrice subterane si aeriene, in instalatiile apartinand S.C. DELGAZ GRID S.A - CORE Vaslui, zona Vaslui Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 974.004,00 lei. Garantia de participare reprezinta
   0. 03% din valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent, conform art.41, alin.3(a) din HG 394/2016
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Perioada de garantie / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 95
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 2 - CORE Bacau, zona Onesti + Comanesti
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45112100 Travaux de creusement de tranchÈes 45112200 Travaux de dÈcapage de terre 45233222 Travaux de pavage et de resurfaÁage de chaussÈes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO211 Bac?u Lieu principal d'exÈcution:
Bacau, zona Onesti + Comanesti
II.2.4) Description des prestations:
Lucrari de spargere, sapatura, refacere sistem rutier aferente investitiilor si remedierii defectelor la liniile electrice subterane si aeriene, in instalatiile apartinand S.C. DELGAZ GRID S.A CORE Bacau, zona Onesti + Comanesti Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent:
   1. 710.821,00 lei. Garantia de participare reprezinta
   0. 03% din valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent, conform art.41, alin.3(a) din HG 394/2016.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Perioada de garantie / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 95
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 4 - CORE Iasi
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45112100 Travaux de creusement de tranchÈes 45112200 Travaux de dÈcapage de terre 45233222 Travaux de pavage et de resurfaÁage de chaussÈes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
Iasi
II.2.4) Description des prestations:
Lucrari de spargere, sapatura, refacere sistem rutier aferente investitiilor si remedierii defectelor la liniile electrice subterane si aeriene, in instalatiile apartinand S.C. DELGAZ GRID S.A CORE Iasi Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent:
   2. 858.626,00 lei. Garantia de participare reprezinta
   0. 03% din valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent, conform art.41, alin.3(a) din HG 394/2016.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Perioada de garantie / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 95
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 12 - CORE Vaslui, zona Barlad
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45112100 Travaux de creusement de tranchÈes 45112200 Travaux de dÈcapage de terre 45233222 Travaux de pavage et de resurfaÁage de chaussÈes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO216 Vaslui Lieu principal d'exÈcution:
CORE Vaslui, zona Barlad
II.2.4) Description des prestations:
Lucrari de spargere, sapatura, refacere sistem rutier aferente investitiilor si remedierii defectelor la liniile electrice subterane si aeriene, in instalatiile apartinand S.C. DELGAZ GRID S.A centrul CORE Vaslui, zona Barlad Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 974.004,00 lei. Garantia de participare reprezinta
   0. 03% din valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent, conform art.41, alin.3(a) din HG 394/2016
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Perioada de garantie / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 95
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 3 - CORE Botosani
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45112100 Travaux de creusement de tranchÈes 45112200 Travaux de dÈcapage de terre 45233222 Travaux de pavage et de resurfaÁage de chaussÈes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO212 Boto?ani Lieu principal d'exÈcution:
Botosani
II.2.4) Description des prestations:
Lucrari de spargere, sapatura, refacere sistem rutier aferente investitiilor si remedierii defectelor la liniile electrice subterane si aeriene, in instalatiile apartinand S.C. DELGAZ GRID S.A CORE Botosani Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent:
   1. 317.064,00 lei. Garantia de participare reprezinta
   0. 03% din valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent, conform art.41, alin.3(a) din HG 394/2016.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Perioada de garantie / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 95
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 7 - CORE Neamt, zona Tg.Neamt + Roman
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45112100 Travaux de creusement de tranchÈes 45112200 Travaux de dÈcapage de terre 45233222 Travaux de pavage et de resurfaÁage de chaussÈes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO214 Neam? Lieu principal d'exÈcution:
Neamt, zona Tg.Neamt + Roman
II.2.4) Description des prestations:
Lucrari de spargere, sapatura, refacere sistem rutier aferente investitiilor si remedierii defectelor la liniile electrice subterane si aeriene, in instalatiile apartinand S.C. DELGAZ GRID S.A - CORE Neamt, zona Tg.Neamt + Roman Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 838.668,00 lei. Garantia de participare reprezinta
   0. 03% din valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent, conform art.41, alin.3(a) din HG 394/2016.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Perioada de garantie / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 95
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 9 - CORE Suceava, zona Campulung
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45112100 Travaux de creusement de tranchÈes 45112200 Travaux de dÈcapage de terre 45233222 Travaux de pavage et de resurfaÁage de chaussÈes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO215 Suceava Lieu principal d'exÈcution:
Suceava, zona Campulung
II.2.4) Description des prestations:
Lucrari de spargere, sapatura, refacere sistem rutier aferente investitiilor si remedierii defectelor la liniile electrice subterane si aeriene, in instalatiile apartinand S.C. DELGAZ GRID S.A - CORE Suceava, zona Campulung Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 595.895,00 lei. Garantia de participare reprezinta
   0. 03% din valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent, conform art.41, alin.3(a) din HG 394/2016
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Perioada de garantie / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 95
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 6 - CORE Neamt, zona Piatra Neamt
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45112100 Travaux de creusement de tranchÈes 45112200 Travaux de dÈcapage de terre 45233222 Travaux de pavage et de resurfaÁage de chaussÈes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO214 Neam? Lieu principal d'exÈcution:
CORE Neamt, zona Piatra Neamt
II.2.4) Description des prestations:
Lucrari de spargere, sapatura, refacere sistem rutier aferente investitiilor si remedierii defectelor la liniile electrice subterane si aeriene, in instalatiile apartinand S.C. DELGAZ GRID S.A centrul CORE Neamt, zona Piatra Neamt. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 813.814,00 lei. Garantia de participare reprezinta
   0. 03% din valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent, conform art.41, alin.3(a) din HG 394/2016.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Perioada de garantie / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 95
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 1 - CORE Bacau + Pd.Turcului, (include: zona Bacau Municipal, Buhusi, Bacau Exterior, Podu Turcului)
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45112100 Travaux de creusement de tranchÈes 45112200 Travaux de dÈcapage de terre 45233222 Travaux de pavage et de resurfaÁage de chaussÈes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO211 Bac?u Lieu principal d'exÈcution:
zona Bacau Municipal, Buhusi, Bacau Exterior, Podu Turcului)
II.2.4) Description des prestations:
Lucrari de spargere, sapatura, refacere sistem rutier aferente investitiilor si remedierii defectelor la liniile electrice subterane si aeriene, in instalatiile apartinand S.C. DELGAZ GRID S.A centrul de retea BACAU zona Bacau Municipal, Buhusi, Bacau Exterior, Podu Turcului Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent:
   1. 500.534,00 lei. Garantia de participare reprezinta
   0. 03% din valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent, conform art.41, alin.3(a) din HG 394/2016.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Perioada de garantie / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 95
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 5 - CORE Iasi, zona Pascani
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45112100 Travaux de creusement de tranchÈes 45112200 Travaux de dÈcapage de terre 45233222 Travaux de pavage et de resurfaÁage de chaussÈes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
Iasi, zona Pascani
II.2.4) Description des prestations:
Lucrari de spargere, sapatura, refacere sistem rutier aferente investitiilor si remedierii defectelor la liniile electrice subterane si aeriene, in instalatiile apartinand S.C. DELGAZ GRID S.A CORE Iasi, zona Pascani Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 397.450,00 lei. Garantia de participare reprezinta
   0. 03% din valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent, conform art.41, alin.3(a) din HG 394/2016.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Perioada de garantie / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 95
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 121-345307
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4600030335
Lot n : 4 IntitulÈ:

Lot 4 - CORE Iasi
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
20/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RECOM INSTAL SRL NumÈro national d'identification: RO 27324394 Adresse postale: Strada Aurel Vlaicu, Constructia C1 cladirea birouri poarta, Nr. 88 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700173 Pays: Roumanie Courriel: recom.instal@yahoo.com TÈlÈphone: +40 332408527 Fax: +40 332408527
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 955 798.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 119 190.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4600030328
Lot n : 5 IntitulÈ:

Lot 5 - CORE Iasi, zona Pascani
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
20/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RECOM INSTAL SRL NumÈro national d'identification: RO 27324394 Adresse postale: Strada Aurel Vlaicu, Constructia C1 cladirea birouri poarta, Nr. 88 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700173 Pays: Roumanie Courriel: recom.instal@yahoo.com TÈlÈphone: +40 332408527 Fax: +40 332408527
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 603 345.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 516 810.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4600030307
Lot n : 1 IntitulÈ:

Lot 1 - CORE Bacau + Pd.Turcului, (include: zona Bacau Municipal, Buhusi, Bacau Exterior, Podu Turcului)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
20/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RECOM INSTAL SRL NumÈro national d'identification: RO 27324394 Adresse postale: Strada Aurel Vlaicu, Constructia C1 cladirea birouri poarta, Nr. 88 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700173 Pays: Roumanie Courriel: recom.instal@yahoo.com TÈlÈphone: +40 332408527 Fax: +40 332408527
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 012 695.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 794 942.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4600029697
Lot n : 12 IntitulÈ:

Lot 12 - CORE Vaslui, zona Barlad
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
15/12/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RECOM INSTAL SRL NumÈro national d'identification: RO 27324394 Adresse postale: Strada Aurel Vlaicu, Constructia C1 cladirea birouri poarta, Nr. 88 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700173 Pays: Roumanie Courriel: recom.instal@yahoo.com TÈlÈphone: +40 332408527 Fax: +40 332408527
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 519 178.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 940 273.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4600029694
Lot n : 11 IntitulÈ:

Lot 11 - CORE Vaslui, zona Vaslui
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
15/12/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RECOM INSTAL SRL NumÈro national d'identification: RO 27324394 Adresse postale: Strada Aurel Vlaicu, Constructia C1 cladirea birouri poarta, Nr. 88 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700173 Pays: Roumanie Courriel: recom.instal@yahoo.com TÈlÈphone: +40 332408527 Fax: +40 332408527
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 519 178.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 808 635.27 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4600029633
Lot n : 2 IntitulÈ:

Lot 2 - CORE Bacau, zona Onesti + Comanesti
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
06/12/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MAILAT DISTRIBUTIE SRL NumÈro national d'identification: RO 30279200 Adresse postale: Strada OITUZ, Nr. 11 Ville: Onesti Code NUTS: RO211 Bac?u Code postal: 601039 Pays: Roumanie Courriel: mailatdistributie@yahoo.com TÈlÈphone: +40 234313007 Fax: +40 234313007
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 552 620.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 848 280.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4600029690
Lot n : 10 IntitulÈ:

Lot 10 - CORE Suceava, zona Radauti
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
15/12/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LUHAN NumÈro national d'identification: RO 2560454 Adresse postale: Strada SAMOIL ISOPESCU, Nr. 18 Ville: Suceava Code NUTS: RO215 Suceava Code postal: 720036 Pays: Roumanie Courriel: luhan.dragos@yahoo.com TÈlÈphone: +40 230-220018 Fax: +40 230522018
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marchÈ/du lot: 546 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 62171
Lot n : 6 IntitulÈ:

Lot 6 - CORE Neamt, zona Piatra Neamt
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LUHAN NumÈro national d'identification: RO 2560454 Adresse postale: Strada SAMOIL ISOPESCU, Nr. 18 Ville: Suceava Code NUTS: RO215 Suceava Code postal: 720036 Pays: Roumanie Courriel: luhan.dragos@yahoo.com TÈlÈphone: +40 230-220018 Fax: +40 230522018
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RECOM INSTAL SRL NumÈro national d'identification: RO 27324394 Adresse postale: Strada Aurel Vlaicu, Constructia C1 cladirea birouri poarta, Nr. 88 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700173 Pays: Roumanie Courriel: recom.instal@yahoo.com TÈlÈphone: +40 332408527 Fax: +40 332408527
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 071 442.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 071 433.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 62165
Lot n : 2 IntitulÈ:

Lot 2 - CORE Bacau, zona Onesti + Comanesti
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MAILAT DISTRIBUTIE SRL NumÈro national d'identification: RO 30279200 Adresse postale: Strada OITUZ, Nr. 11 Ville: Onesti Code NUTS: RO211 Bac?u Code postal: 601039 Pays: Roumanie Courriel: mailatdistributie@yahoo.com TÈlÈphone: +40 234313007 Fax: +40 234313007
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LUCY STAR SRL NumÈro national d'identification: RO 4036970 Adresse postale: Strada Victoriei, Nr. 3 Ville: Negresti-Oas Code NUTS: RO115 Satu Mare Code postal: 445200 Pays: Roumanie Courriel: lucystar.sm@gmail.com TÈlÈphone: +40 361804510 Fax: +40 374092402 Adresse internet: www.lucystar.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LUHAN NumÈro national d'identification: RO 2560454 Adresse postale: Strada SAMOIL ISOPESCU, Nr. 18 Ville: Suceava Code NUTS: RO215 Suceava Code postal: 720036 Pays: Roumanie Courriel: luhan.dragos@yahoo.com TÈlÈphone: +40 230-220018 Fax: +40 230522018
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 6 032 463.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 6 032 340.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 65658
Lot n : 12 IntitulÈ:

Lot 12 - CORE Vaslui, zona Barlad
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RECOM INSTAL SRL NumÈro national d'identification: RO 27324394 Adresse postale: Strada Aurel Vlaicu, Constructia C1 cladirea birouri poarta, Nr. 88 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700173 Pays: Roumanie Courriel: recom.instal@yahoo.com TÈlÈphone: +40 332408527 Fax: +40 332408527
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LUCY STAR SRL NumÈro national d'identification: RO 4036970 Adresse postale: Strada Victoriei, Nr. 3 Ville: Negresti-Oas Code NUTS: RO115 Satu Mare Code postal: 445200 Pays: Roumanie Courriel: lucystar.sm@gmail.com TÈlÈphone: +40 361804510 Fax: +40 374092402 Adresse internet: www.lucystar.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LUHAN NumÈro national d'identification: RO 2560454 Adresse postale: Strada SAMOIL ISOPESCU, Nr. 18 Ville: Suceava Code NUTS: RO215 Suceava Code postal: 720036 Pays: Roumanie Courriel: luhan.dragos@yahoo.com TÈlÈphone: +40 230-220018 Fax: +40 230522018
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 552 012.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 552 009.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 62176
Lot n : 11 IntitulÈ:

Lot 11 - CORE Vaslui, zona Vaslui
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LUCY STAR SRL NumÈro national d'identification: RO 4036970 Adresse postale: Strada Victoriei, Nr. 3 Ville: Negresti-Oas Code NUTS: RO115 Satu Mare Code postal: 445200 Pays: Roumanie Courriel: lucystar.sm@gmail.com TÈlÈphone: +40 361804510 Fax: +40 374092402 Adresse internet: www.lucystar.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LUHAN NumÈro national d'identification: RO 2560454 Adresse postale: Strada SAMOIL ISOPESCU, Nr. 18 Ville: Suceava Code NUTS: RO215 Suceava Code postal: 720036 Pays: Roumanie Courriel: luhan.dragos@yahoo.com TÈlÈphone: +40 230-220018 Fax: +40 230522018
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RECOM INSTAL SRL NumÈro national d'identification: RO 27324394 Adresse postale: Strada Aurel Vlaicu, Constructia C1 cladirea birouri poarta, Nr. 88 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700173 Pays: Roumanie Courriel: recom.instal@yahoo.com TÈlÈphone: +40 332408527 Fax: +40 332408527
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 552 012.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 552 009.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 62175
Lot n : 10 IntitulÈ:

Lot 10 - CORE Suceava, zona Radauti
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RECOM INSTAL SRL NumÈro national d'identification: RO 27324394 Adresse postale: Strada Aurel Vlaicu, Constructia C1 cladirea birouri poarta, Nr. 88 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700173 Pays: Roumanie Courriel: recom.instal@yahoo.com TÈlÈphone: +40 332408527 Fax: +40 332408527
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LUCY STAR SRL NumÈro national d'identification: RO 4036970 Adresse postale: Strada Victoriei, Nr. 3 Ville: Negresti-Oas Code NUTS: RO115 Satu Mare Code postal: 445200 Pays: Roumanie Courriel: lucystar.sm@gmail.com TÈlÈphone: +40 361804510 Fax: +40 374092402 Adresse internet: www.lucystar.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LUHAN NumÈro national d'identification: RO 2560454 Adresse postale: Strada SAMOIL ISOPESCU, Nr. 18 Ville: Suceava Code NUTS: RO215 Suceava Code postal: 720036 Pays: Roumanie Courriel: luhan.dragos@yahoo.com TÈlÈphone: +40 230-220018 Fax: +40 230522018
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ENERGO-CONSULT NumÈro national d'identification: RO 22895101 Adresse postale: Strada M?r??ti, Nr. 4 Ville: Suceava Code NUTS: RO215 Suceava Code postal: 720182 Pays: Roumanie Courriel: energo_consult@yahoo.com TÈlÈphone: +40 732117011 Fax: +40 0358815875
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 397 447.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 397 447.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 62170
Lot n : 5 IntitulÈ:

Lot 5 - CORE Iasi, zona Pascani
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LUHAN NumÈro national d'identification: RO 2560454 Adresse postale: Strada SAMOIL ISOPESCU, Nr. 18 Ville: Suceava Code NUTS: RO215 Suceava Code postal: 720036 Pays: Roumanie Courriel: luhan.dragos@yahoo.com TÈlÈphone: +40 230-220018 Fax: +40 230522018
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RECOM INSTAL SRL NumÈro national d'identification: RO 27324394 Adresse postale: Strada Aurel Vlaicu, Constructia C1 cladirea birouri poarta, Nr. 88 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700173 Pays: Roumanie Courriel: recom.instal@yahoo.com TÈlÈphone: +40 332408527 Fax: +40 332408527
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 552 350.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 552 344.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4600029698
Lot n : 9 IntitulÈ:

Lot 9 - CORE Suceava, zona Campulung
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
15/12/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ENERGO-CONSULT NumÈro national d'identification: RO 22895101 Adresse postale: Strada M?r??ti, Nr. 4 Ville: Suceava Code NUTS: RO215 Suceava Code postal: 720182 Pays: Roumanie Courriel: energo_consult@yahoo.com TÈlÈphone: +40 732117011 Fax: +40 0358815875
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 971 483.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 481 117.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4600029665
Lot n : 8 IntitulÈ:

Lot 8 - CORE Suceava, zona Suceava + Falticeni
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
08/12/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LUHAN NumÈro national d'identification: RO 2560454 Adresse postale: Strada SAMOIL ISOPESCU, Nr. 18 Ville: Suceava Code NUTS: RO215 Suceava Code postal: 720036 Pays: Roumanie Courriel: luhan.dragos@yahoo.com TÈlÈphone: +40 230-220018 Fax: +40 230522018
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 873 680.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 086 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4600029692
Lot n : 7 IntitulÈ:

Lot 7 - CORE Neamt, zona Tg.Neamt + Roman
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/12/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RECOM INSTAL SRL NumÈro national d'identification: RO 27324394 Adresse postale: Strada Aurel Vlaicu, Constructia C1 cladirea birouri poarta, Nr. 88 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700173 Pays: Roumanie Courriel: recom.instal@yahoo.com TÈlÈphone: +40 332408527 Fax: +40 332408527
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 195 375.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 048 090.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4600029698
Lot n : 3 IntitulÈ:

Lot 3 - CORE Botosani
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
15/12/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LUHAN NumÈro national d'identification: RO 2560454 Adresse postale: Strada SAMOIL ISOPESCU, Nr. 18 Ville: Suceava Code NUTS: RO215 Suceava Code postal: 720036 Pays: Roumanie Courriel: luhan.dragos@yahoo.com TÈlÈphone: +40 230-220018 Fax: +40 230522018
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 779 728.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 526 600.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4600030156
Lot n : 6 IntitulÈ:

Lot 6 - CORE Neamt, zona Piatra Neamt
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LUHAN NumÈro national d'identification: RO 2560454 Adresse postale: Strada SAMOIL ISOPESCU, Nr. 18 Ville: Suceava Code NUTS: RO215 Suceava Code postal: 720036 Pays: Roumanie Courriel: luhan.dragos@yahoo.com TÈlÈphone: +40 230-220018 Fax: +40 230522018
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 161 815.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 999 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 62174
Lot n : 9 IntitulÈ:

Lot 9 - CORE Suceava, zona Campulung
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PROLUX NumÈro national d'identification: Ro24293048 Adresse postale: Strada molidului, Nr. 9 Ville: Campulung Moldovenesc Code NUTS: RO215 Suceava Code postal: 725100 Pays: Roumanie Courriel: prolux.instal@yahoo.com TÈlÈphone: +40 0742054476
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RO UTIL INSTAL SRL NumÈro national d'identification: RO 18576201 Adresse postale: Strada gura negrii, Nr. 29 Ville: Vatra Dornei Code NUTS: RO215 Suceava Code postal: 727200 Pays: Roumanie Courriel: florinrosca.aktr@yahoo.com TÈlÈphone: +40 722693729 Fax: +40 230576214
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BUCOVINA ENERGO CONSULT S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 20745370 Adresse postale: Strada Stefan cel Mare, Nr. 55 Ville: Gura Humorului Code NUTS: RO215 Suceava Code postal: 725300 Pays: Roumanie Courriel: bucovina_energo_consult@yahoo.com TÈlÈphone: +40 230235066 Fax: +40 230235066
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ENERGO-CONSULT NumÈro national d'identification: RO 22895101 Adresse postale: Strada M?r??ti, Nr. 4 Ville: Suceava Code NUTS: RO215 Suceava Code postal: 720182 Pays: Roumanie Courriel: energo_consult@yahoo.com TÈlÈphone: +40 732117011 Fax: +40 0358815875
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LUCY STAR SRL NumÈro national d'identification: RO 4036970 Adresse postale: Strada Victoriei, Nr. 3 Ville: Negresti-Oas Code NUTS: RO115 Satu Mare Code postal: 445200 Pays: Roumanie Courriel: lucystar.sm@gmail.com TÈlÈphone: +40 361804510 Fax: +40 374092402 Adresse internet: www.lucystar.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RECOM INSTAL SRL NumÈro national d'identification: RO 27324394 Adresse postale: Strada Aurel Vlaicu, Constructia C1 cladirea birouri poarta, Nr. 88 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700173 Pays: Roumanie Courriel: recom.instal@yahoo.com TÈlÈphone: +40 332408527 Fax: +40 332408527
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LUHAN NumÈro national d'identification: RO 2560454 Adresse postale: Strada SAMOIL ISOPESCU, Nr. 18 Ville: Suceava Code NUTS: RO215 Suceava Code postal: 720036 Pays: Roumanie Courriel: luhan.dragos@yahoo.com TÈlÈphone: +40 230-220018 Fax: +40 230522018
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 147 685.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 147 685.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4600029640
Lot n : 1 IntitulÈ:

Lot 1 - CORE Bacau + Pd.Turcului, (include: zona Bacau Municipal, Buhusi, Bacau Exterior, Podu Turcului)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/01/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LUCY STAR SRL NumÈro national d'identification: RO 4036970 Adresse postale: Strada Victoriei, Nr. 3 Ville: Negresti-Oas Code NUTS: RO115 Satu Mare Code postal: 445200 Pays: Roumanie Courriel: lucystar.sm@gmail.com TÈlÈphone: +40 361804510 Fax: +40 374092402 Adresse internet: www.lucystar.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 266 140.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 583 867.94 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 62172
Lot n : 7 IntitulÈ:

Lot 7 - CORE Neamt, zona Tg.Neamt + Roman
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LUHAN NumÈro national d'identification: RO 2560454 Adresse postale: Strada SAMOIL ISOPESCU, Nr. 18 Ville: Suceava Code NUTS: RO215 Suceava Code postal: 720036 Pays: Roumanie Courriel: luhan.dragos@yahoo.com TÈlÈphone: +40 230-220018 Fax: +40 230522018
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RECOM INSTAL SRL NumÈro national d'identification: RO 27324394 Adresse postale: Strada Aurel Vlaicu, Constructia C1 cladirea birouri poarta, Nr. 88 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700173 Pays: Roumanie Courriel: recom.instal@yahoo.com TÈlÈphone: +40 332408527 Fax: +40 332408527
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 145 426.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 145 424.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 62164
Lot n : 1 IntitulÈ:

Lot 1 - CORE Bacau + Pd.Turcului, (include: zona Bacau Municipal, Buhusi, Bacau Exterior, Podu Turcului)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LUHAN NumÈro national d'identification: RO 2560454 Adresse postale: Strada SAMOIL ISOPESCU, Nr. 18 Ville: Suceava Code NUTS: RO215 Suceava Code postal: 720036 Pays: Roumanie Courriel: luhan.dragos@yahoo.com TÈlÈphone: +40 230-220018 Fax: +40 230522018
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RECOM INSTAL SRL NumÈro national d'identification: RO 27324394 Adresse postale: Strada Aurel Vlaicu, Constructia C1 cladirea birouri poarta, Nr. 88 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700173 Pays: Roumanie Courriel: recom.instal@yahoo.com TÈlÈphone: +40 332408527 Fax: +40 332408527
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LUCY STAR SRL NumÈro national d'identification: RO 4036970 Adresse postale: Strada Victoriei, Nr. 3 Ville: Negresti-Oas Code NUTS: RO115 Satu Mare Code postal: 445200 Pays: Roumanie Courriel: lucystar.sm@gmail.com TÈlÈphone: +40 361804510 Fax: +40 374092402 Adresse internet: www.lucystar.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 5 401 602.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 5 401 590.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 62167
Lot n : 3 IntitulÈ:

Lot 3 - CORE Botosani
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RECOM INSTAL SRL NumÈro national d'identification: RO 27324394 Adresse postale: Strada Aurel Vlaicu, Constructia C1 cladirea birouri poarta, Nr. 88 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700173 Pays: Roumanie Courriel: recom.instal@yahoo.com TÈlÈphone: +40 332408527 Fax: +40 332408527
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LUHAN NumÈro national d'identification: RO 2560454 Adresse postale: Strada SAMOIL ISOPESCU, Nr. 18 Ville: Suceava Code NUTS: RO215 Suceava Code postal: 720036 Pays: Roumanie Courriel: luhan.dragos@yahoo.com TÈlÈphone: +40 230-220018 Fax: +40 230522018
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 4 581 192.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 4 581 189.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 65646
Lot n : 8 IntitulÈ:

Lot 8 - CORE Suceava, zona Suceava + Falticeni
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RECOM INSTAL SRL NumÈro national d'identification: RO 27324394 Adresse postale: Strada Aurel Vlaicu, Constructia C1 cladirea birouri poarta, Nr. 88 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700173 Pays: Roumanie Courriel: recom.instal@yahoo.com TÈlÈphone: +40 332408527 Fax: +40 332408527
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ENERGO-CONSULT NumÈro national d'identification: RO 22895101 Adresse postale: Strada M?r??ti, Nr. 4 Ville: Suceava Code NUTS: RO215 Suceava Code postal: 720182 Pays: Roumanie Courriel: energo_consult@yahoo.com TÈlÈphone: +40 732117011 Fax: +40 0358815875
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LUCY STAR SRL NumÈro national d'identification: RO 4036970 Adresse postale: Strada Victoriei, Nr. 3 Ville: Negresti-Oas Code NUTS: RO115 Satu Mare Code postal: 445200 Pays: Roumanie Courriel: lucystar.sm@gmail.com TÈlÈphone: +40 361804510 Fax: +40 374092402 Adresse internet: www.lucystar.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LUHAN NumÈro national d'identification: RO 2560454 Adresse postale: Strada SAMOIL ISOPESCU, Nr. 18 Ville: Suceava Code NUTS: RO215 Suceava Code postal: 720036 Pays: Roumanie Courriel: luhan.dragos@yahoo.com TÈlÈphone: +40 230-220018 Fax: +40 230522018
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 4 691 958.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 4 691 955.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 62168
Lot n : 4 IntitulÈ:

Lot 4 - CORE Iasi
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LUHAN NumÈro national d'identification: RO 2560454 Adresse postale: Strada SAMOIL ISOPESCU, Nr. 18 Ville: Suceava Code NUTS: RO215 Suceava Code postal: 720036 Pays: Roumanie Courriel: luhan.dragos@yahoo.com TÈlÈphone: +40 230-220018 Fax: +40 230522018
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RECOM INSTAL SRL NumÈro national d'identification: RO 27324394 Adresse postale: Strada Aurel Vlaicu, Constructia C1 cladirea birouri poarta, Nr. 88 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700173 Pays: Roumanie Courriel: recom.instal@yahoo.com TÈlÈphone: +40 332408527 Fax: +40 332408527
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GIGA INSTAL S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 19130478 Adresse postale: Strada CALEA CHISINAULUI, Nr. 17 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700173 Pays: Roumanie Courriel: giga_instal@yahoo.com TÈlÈphone: +40 332110952 Fax: +40 332110952
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 9 475 878.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 9 475 854.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4600032181
Lot n : 2 IntitulÈ:

Lot 2 - CORE Bacau, zona Onesti + Comanesti
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MAILAT DISTRIBUTIE SRL NumÈro national d'identification: RO 30279200 Adresse postale: Strada OITUZ, Nr. 11 Ville: Onesti Code NUTS: RO211 Bac?u Code postal: 601039 Pays: Roumanie Courriel: mailatdistributie@yahoo.com TÈlÈphone: +40 234313007 Fax: +40 234313007
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 552 620.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 840 700.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Se vor incheia 12 acorduri cadru pe o perioada de 36 de luni, cate unul pentru fiecare lot, cu cate 5 operatori economici care indeplinesc cerintele de calificare si cerintele din caietul de sarcini/specificatia tehnica si anexele acestuia.pentru ÑLucrari de spargere, sapatura, refacere sistem rutier aferente investitiilor si remedierii defectelor la liniile electrice subterane si aeriene, in instalatiile apartinand S.C. DELGAZ GRID S.A, zona de electricitateî . OEn cazul Ón care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face av'nd Ón vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare, Ón ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. OEn situa?ia Ón care egalitatea se mentine, EC are dreptul sa solicite noi propuneri financiare si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica. Ctr subsecvente se vor incheia prin reluarea competitiei in SEAP intre semnatarii acordului cadru. Daca numarul operatorilor economici care au Óndeplinit criteriile de calificare si selectie si au prezentat oferte admisibile este mai mic dec't numarul indicat in prezenta documentatie entitatea contractanta in conformitate cu Art.95, alin.(8) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale va putea continua procedura numai cu acel/acei ofertant/ofertanti care indeplineste/indeplinesc criteriile solicitate. Adresa la care se depune oferta: SEAP (www.e-licitatie.ro ); DUAE (inclusiv garantia de participare), ofertele tehnice si financiare, vor fi depuse pana la data si ora limita precizate in anuntul de participare. Intrucat prezenta procedura se desfasoara integral online toate documentele depuse in SEAP vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii certificare acreditat, in conditiile Legii nr. 455/200. Garantia de participare - Dovada constituirii GP emisa in alta limba decat romana va fi prezentata cel mai tarziu la termenul limita de depunere a ofertelor, prin incarcarea in SEAP in format electronic cu semnatura electronica extinsa, insotita de traducerea autorizata in limba romana. Neprezentarea constituirii GP conduce la declararea ofertei ca inacceptabila. Dovada constituirii GP trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la termenul limita de depunere a ofertelor, prin incarcarea in SEAP in format electronic cu semnatura electronica extinsa odata cu incarcarea documentului DUAE (Garantia de participare NU se incarca in sectiunea de oferte tehnice si financiare, ci la documentele de calificare). Nu se accepta fila cec sau depunere de numerar la caseria unitatii. Incadrarea in prevederile art. 43 alin (1) din HGR nr. 394/2016 da dreptul entitatii contractante de a retine garantia de participare. Ofertantii vor transmite oferta, documentele de calificare si raspunsul la solicitarile de clarificari formulate de catre comisia de evaluare a entitatii contractante in format electronic, prin intermediul SEAP, in conformitate cu art. 60, 61 si 62 din HGR nr. 394/2016. Oferta Tehnica, financiara, documentele de calificare /selectie si raspunsul la solicitarile de clarificari formulate de catre comisia de evaluare vor fi semnate de reprezentantul legal sau de o persoana imputernicita de acesta cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificate calificat, eliberat de un furnizor de servicii certificare acreditat, in conditiile Legii nr. 455/2001. Documentele scanate trebuie sa fie lizibile. Documentele solicitate depuse, trebuie sa fie numerotate, semnate si stampilate (acolo unde este cazul) . Clarificare venite din partea ofertantilor se acceseaza sectiunea ÑIntrebariî, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art.78 alin.(1) din Legea nr. 99/2016. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SICAP la Sectiunea "Intrebariî. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (Sectiunea "Intrebariî), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente /fisiere distincte semnate cu semnatura electronica extinsa. www.e-licitatie.ro
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Juridic Delgaz- Grid SA Adresse postale: B-dul Pandurilor nr. 42 Ville: Targu Mures Code postal: 540554 Pays: Roumanie Courriel: angela.vasile@delgaz-grid.ro TÈlÈphone: +40 365403769 Adresse internet: www.delgaz.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
20/11/2023 Lucrari de spargere, sapatura, refacere sistem rutier aferente investitiilor si remedierii defectelor la liniile electrice subterane si aeriene, in instalatiile apartinand S.C. DELGAZ GRID S.A, zona de electricitate ñ 12 Loturi 24/11/2023 ROU National Original
 
 
C L A S S E    C P V
45112100 - Travaux de creusement de tranchées 
45112200 - Travaux de décapage de terre 
45233222 - Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées