Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 25/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Roman: OxygËne

2022/S 18-042790  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Roumanie-Roman: OxygËne 2022/S 018-042790 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Spitalul Municipal de Urgen?? Roman NumÈro national d'identification: 2613940 Adresse postale: Strada: Tineretului , nr. 28, Sector: -, Judet: Neamt Ville: Roman Code NUTS: RO214 Neam? Code postal: 611027 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Rotariu Nicu Eduard Courriel: achizitii@spitalroman.ro TÈlÈphone: +40 233741917 Fax: +40 0233741963 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spitalroman.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100135698 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Acord cadru furnizare oxigen medicinal lichefiat NumÈro de rÈfÈrence: L.D._20.04.02/1/2022
II.1.2) Code CPV principal 24111900 OxygËne
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Achizi?ionarea de oxigen medicinal lichefiat se face pentru acoperirea necesarului sec?iilor ?i compartimentului de primiri urgen?e din cadrul Spitalul Municipal de Urgen?? Roman pentru pacien?ii cu insuficien?? respiratorie. Autoritatea contractanta inten?ioneaz? s? achizi?ioneze oxigen medicinal lichefiat, cu o puritate de minim 99,5%. Furnizorul va pune la dispozi?ia Spitalului Municipal de Urgen?? Roman, pe toat? durata de valabilitate a acordului cadru, Ón baza unei chirii pl?tite lunar, un echipament tehnic de stocare ?i vaporizare a oxigenului lichefiat. Livrarea se va face cu mijloace de transport criogenice care s? Óndeplineasc? condi?iile de circula?ie pe drumurile publice, iar depozitarea se va face in stocator special, prev?zut cu instala?ie de vaporizare pentru transformarea acestuia in oxigen gazos. Nota: i) OEn conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, termenul limit? p'n? la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarific?ri sau informa?ii suplimentare Ón leg?tur? cu documenta?ia de atribuire este de maxim 16 zile Ónainte de data limit? de depunere a ofertelor. ii) OEn conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractant? va r?spunde Ón mod clar si complet tuturor solicit?rilor de clarfic?ri / informa?iilor suplimentare Ón a 11-a zi dinaintea termenului limit? de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarific?ri Ón afara termenelor men?ionate anterior va fi considerat? tardiv?.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 1 082 880.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO214 Neam? Lieu principal d'exÈcution:
SMU Roman - Str. Tineretului, nr. 28, Roman, jud. Neam?
II.2.4) Description des prestations:
SMU Roman va achizi?iona oxigen medicinal lichefiat, va Ónchiria un stocator cu vaporizator, pentru oxigen lichefiat (pe toat? perioada acordului cadru) ?i servicii de transport cu cistern? pentru oxigen lichid. Cantit??ile minime ?i maxime din acordul cadru, respectiv din contractele subsecvente, sunt prev?zute Ón caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: COMPONENT? TEHNIC? Cu c't termenul de interven?ie Ón caz de avarie este mai scurt, cu at't punctajul acordat va fi mai mare. / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: COMPONENT? TEHNIC? Cu c't termenul de livrare Ón caz de urgen?? este mai scurt, cu at't punctajul acordat va fi mai mare. / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 80
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 24 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 541440 RON.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Ofertan?ii/ asocia?ii/ter?ii sus?in?tori /subcontractan?ii nu trebuie sa se reg?seasc? Ón situa?iile prev?zute la art. 59, 60, 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrat? Óndeplinirea cerin?ei: Operatorii economici participan?i la procedura (inclusiv eventualii ter?i si subcontractan?i) vor completa cerin?ele corespunz?toare din documenta?ia de atribuire, Ón formularul DUAE, publicat de autoritatea contractant? Ón cadrul Documenta?iei de atribuire. OEncadrarea Ón situa?iile prev?zute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicat? pentru atribuirea contractului de achizi?ie public?. Documentele justificative care vor proba Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autorit??ii contractante, doar de c?tre ofertan?ii clasa?i pe primele dou? locuri Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. Documentele solicitate vor fi transmise prin intermediul SEAP, semnate cu semn?tur? electronic? extins?. Aceste documente sunt: - certificate constatatoare/certificate de atestare fiscala, privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local ?i buget de stat), valabile la momentul prezent?rii; - cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, a?a cum rezult? din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv. - dup? caz, documentele prin care se demonstreaz? faptul c? operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din legea 98/2016 privind achizi?iile publice. - alte documente edificatoare dup? caz. Autoritatea contractanta accept? ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se Óncadreaz? Ón una din situa?iile prev?zute la art. 164, 165 si 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, Ón ?ara de origine sau Ón ?ara in care ofertantul / candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorit??i competente din tara respectiva. Certificatele trebuie s? ateste lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor ?i a asigur?rilor sociale, la momentul prezent?rii acestora. Documentele se vor prezenta Ónso?ite de traducerea autorizat? a acestora Ón limba rom'n?. OEn cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul / candidatul nu se emit documente de natura celor prev?zute la alineatul precedent sau respectivele documente nu vizeaz? toate situa?iile prev?zute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractant? accept? o declara?ie pe propria r?spundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declara?ia pe propria r?spundere, o declara?ie autentica data Ón fa?a unui notar, a unei autorit??i administrative sau judiciare sau a unei asocia?ii profesionale care are competen?e Ón acest sens. Declara?ia privind art. 60 din Legea 98 din 2016 se va prezenta de c?tre to?i operatorii economici participan?i la procedur? p'n? la termenul limita de depunere a ofertelor, al?turi de DUAE. Persoanele cu func?ie de decizie din cadrul autorit??ii contractante Ón ceea ce prive?te organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: dr. Andrici Maria - Manager; dr. Bora Iulia- Director Medical, ec. Rus Magda - Director financiar contabil; as. jr. Chiril? Elena - Director de Óngrijiri; farm. Pricope Felicia - farmacist, ing. Pruteanu Adrian Octavian - ?ef Serviciu Tehnic; ing. Maftei Mih?i?? - inginer Serviciu Tehnic; ing. ?oiman D?nu? Gabriel- inginer Serviciu Tehnic, ing. Acsinia Tudor - ?ef Serviciu Administrativ, ec. Pal Elena- ?ef Birou Achizi?ii; ec. Rotariu Nicu Eduard - referent Birou Achizi?ii, jr. Maftei M?d?lina ?tefania - referent Birou Achizi?ii; Mocanu Doina - ?ef Birou Aprovizionare ?i Ciobanu Adrian - cadru tehnic PSI. Operatorii economici ce depun ofert? trebuie s? dovedeasc? o form? de Ónregistrare Ón condi?iile legii din ?ara de reziden??, este legal constituit si nu se afla in niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii, precum ?i faptul c? are capacitatea profesionala de a realiza activit??ile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata Óndeplinirea cerin?ei: Operatorii economici vor completa DUAE publicat de autoritatea contractant? Ón cadrul Documenta?iei de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor. Documentele justificative care probeaz? Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz? sa fie prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, doar de c?tre ofertan?ii clasa?i pe primele dou? locuri dup? aplicarea criteriului de atribuire Ón conformitate cu prevederile art.196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 coroborat cu prevederile art.132 alin (2) din HG nr. 395/2016. Aceste documente sunt: - Pentru persoane juridice/ fizice romane: Certificat constatator emis de ONRC scanat in format pdf si semnat electronic din care s? rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie s? aib? corespondent Ón codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informa?iile cuprinse Ón certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la momentul prezent?rii. - Persoane juridice/ fizice str?ine: documente edificatoare care s? dovedeasc? o forma de Ónregistrare ca persoana juridica sau Ónregistrare/atestare din punct de vedere profesional, Ón conformitate cu prevederile legale din ?ara in care ofertantul este rezident, scanate Ón format pdf si semnate electronic. - Pentru persoane juridice/ fizice romane: ï Autoriza?ie de punere pe pia?? pentru oxigen medicinal lichefiat emis? de Agen?ia Na?ional? a Medicamentului conform Legii 95/2006 privind reforma Ón domeniul s?n?t??ii; ï Autoriza?ie de fabrica?ie pentru oxigen medicinal lichefiat emis? de Agen?ia Na?ional? a Medicamentului; ï Certificat de bun? practic? de fabrica?ie (GMP) pentru oxigen medicinal lichefiat emisa de Agen?ia Na?ional? a Medicamentului (conform O.U.G. nr. 152/1999 ?i Legii nr. 92/2006); ï Autoriza?ie de distribu?ie pentru oxigen medicinal lichefiat emis? de Agen?ia Na?ional? a Medicamentului, conform Legii 95/2006, Ón cazul Ón care ofertantul nu este produc?tor; ï Autoriza?ie de la Agen?ia Na?ional? a Medicamentului pentru depozitul de oxigen, numai Ón cazul Ón care ofertantul nu este produc?tor Ón loca?ia din care se face distribu?ia. Autoriza?ii ISCIR pentru urm?toarele activit??i: ï Verificare ?i reparare rezervoare de gaze lichefiate, conform Legii 64/2008 privind func?ionarea Ón condi?ii de siguran?? a instala?iilor sub presiune ?i Ordinului nr. 1610 din 28 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind depozitarea buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; ï Reparare ?i verificare conducte de gaze, conform Legii 64/2008 privind func?ionarea Ón condi?ii de siguran?? a instala?iilor sub presiune ?i Ordinului nr. 1610 din 28 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind depozitarea buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; ï Supraveghere tehnic? Ómbuteliere gaze, conform Legii 64/2008 privind func?ionarea Ón condi?ii de siguran?? a instala?iilor sub presiune ?i Ordinului nr. 1610 din 28 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind depozitarea buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Licen?? pentru transport: ï Licen?? de transport ADR pentru transportul oxigenului medicinal lichefiat. - Persoane juridice/fizice str?ine: documente echivalente emise in conformitate cu prevederile legale din ?ara Ón care ofertantul este rezident cu condi?ia s? respecte legisla?ia na?ional? pentru punerea pe pia?a din Rom'nia ?i distribu?ia oxigenului medicinal lichefiat.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
Le marchÈ implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec plusieurs opÈrateurs Nombre maximal envisagÈ de participants l'accord-cadre: 2
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 25/02/2022 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 25/06/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 25/02/2022 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Operatorii economici pot participa la procedur? numai dac? sunt Ónregistra?i Ón SICAP.
   2.  Solicit?rile de clarific?ri ale poten?ialilor ofertan?i se vor adresa in mod exclusiv in SICAP la sec?iunea îSolicit?ri de clarificare / OEntreb?ri / Comunic?riî din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. R?spunsurile la solicit?rile de clarific?ri se vor posta Ón SICAP c?tre to?i operatorii economici la rubrica de "Lista clarific?ri, notific?ri si decizii" a anun?ului de participare publicat pe site ñul www.e-licitatie.ro. Comisia de evaluare va transmite solicit?rile de clarific?ri privind ofertele depuse, in SICAP la sec?iunea îSolicit?ri de clarificare / OEntreb?riî. Operatorii economici vor transmite r?spunsurile la clarific?ri si eventualele documente solicitate pe parcursul evalu?rii ofertelor prin intermediul SICAP, integral in sec?iunea corespunz?toare respectivei solicit?ri, sub forma unuia sau a mai multor documente/fi?iere distincte semnate cu semn?tura electronica extinsa.
   3.  Modul de departajare al ofertelor: Conform art. 139 din Legea 98/2016, Ón situa?ia Ón care, ca urmare a aplic?rii criteriului de atribuire ,,cel mai bun raport calitate - pre?î, rezult? dou? sau mai multe oferte clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face av'nd Ón vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare Ón ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. OEn situa?ia Ón care egalitatea se men?ine, se vor solicita noi propuneri financiare, ?i oferta c'?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?.
   4.  Ofertele depuse la o alta adresa dec't SICAP vor fi respinse.
   5.  Cerin?ele tehnice definite la nivelul anun?ului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit produc?tor, la m?rci, brevete, tipuri, la o origine sau la o produc?ie/metoda specifica de fabrica?ie/prestare/execu?ie, vor fi Ón?elese ca fiind Ónso?ite de men?iunea îsau echivalent. www.e-licitatie.ro
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Conform legii nr. 101/2016 privind remediile si c?ile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizi?ie publica.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Spitalul Municipal de Urgen?? Roman - Oficiul Juridic Adresse postale: Strada Tineretului , Nr. 28 Ville: Roman Code postal: 611027 Pays: Roumanie Courriel: secretariat@spitalroman.ro TÈlÈphone: +40 233741917 Adresse internet: www.spitalroman.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Roumanie-Roman: OxygËneType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 25/02/2022 26/01/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
24111900 - Oxygène