Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption : 13/11/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Rovinari: Ordinateur tablette

2020/S 200-484468  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/10/2020 S200 Roumanie-Rovinari: Ordinateur tablette 2020/S 200-484468 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ora?ul Rovinari Numéro national d'identification: 5057520 Adresse postale: Str. Florilor nr. 2 Ville: Rovinari Code NUTS: RO412 Gorj Code postal: 215400 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Gheorghe Negreanu Courriel: apfe@primariarovinari.ro Téléphone: +40 253371095 Fax: +40 253371004 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.primariarovinari.ro/ Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100104899 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s) La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Achizi?ie tablete pentru uz ?colar cu conexiune la internet necesare facilit?rii activit??ilor didactice în cadrul ora?ului Rovinari Numéro de référence: 505752020201
II.1.2) Code CPV principal 30213200 Ordinateur tablette
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Achizitie tablete PC + Servicii de comunicatie date mobile la nivel national (minim 40GB/luna la viteza 3G/4G dupa care viteza de download scade la 128 kbps), conform Caietului de Sarcini.
   2.  Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 15 zile
   3.  Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
   4.  Codul unic de identificare: 505752020201
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 975 327.73 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO412 Gorj Lieu principal d'exécution:
Orasul Rovinari.
II.2.4) Description des prestations:
Achizitia unui numar de 1209 tablete PC + Servicii de comunicatie date mobile la nivel national (minim 40GB/luna la viteza 3G/4G dupa care viteza de download scade la 128 kbps), conform Caietului de Sarcini in vederea dotarii urmatoarelor instiutii de invatamant de pe raza orasului Rovinari: Scoala Gimnaziala Nr.1, Scoala Gimnaziala Nr.3 si Colegiul Gheorghe Tatarascu.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Componenta tehnica / Pondération: 50 Prix - Pondération: 50
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 60 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerinta nr. 1 Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 Privind achizitiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii Economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiilor lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea Celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locui I In clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente sunt: a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general Consolidat (buget local, buget de stat, etc) la momentul prezentarii; Pentru ofertantii straini se vor prezenta orice documente edificatoare, Eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa se dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante de plata A impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara rezidenta. b)cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului Operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestui, asa cum rezulta din certificatul Constatator, emis de ONRC/actul consitutiv; c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166, alin.2, Art.167, alin.2 si art.171 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice; d) alte documente edificatoare dupa caz. Cerinta nr. 2 a) Declaratie privind conflictul de interese, respectiv neincadrarea in prevederile art.60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art.60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura Aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica Persoanele cu functie de decizie în cadrul autoritatii contractante sunt:
   1.  Filip Robert Dorin - Primar
   2.  Geica Dragos - Administrator public
   3.  Ungureanu Ion - Director Executiv Directia Economica
   4.  Diaconu Maria Amelia- Consilier Achizitii Publice Compartiment APFE
   5.  Negreanu Gheorghe - Consilier Achizitii Publice Compartiment APFE
   6.  Podarelu Paul - Directia Administrare Patrimoniu.
   7.  Cretu Ancuta - Consilier Achizitii Publice Compartiment APFE
   8.  Pupazan Georgiana - Inspector de specialitate Comp. Fonduri Europene
   9.  Nastase Alexandra - Referent Compartiment Investitii Aceasta declaratie se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert Sustinator)
   1.  Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatile prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiilor lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertantii trebuie sa demonstreze ca detin, in ultimii 3 ani, experienta in furnizarea de echipamente IT similare cu cele ce fac obiectul prezentei proceduri, in valoare de cel putin 900.000 RON, valoare care se poate demonstra prin insumarea valorilor produselor furnizate la nivelul unuia sau mai multor contracte Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Pentru contractele ce constituie experienta similara se vor prezenta certificate constatatoare/ recomandari/procese verbale de receptie, etc, sau orice alte documente prin care sa se precizeze cel putin urmatoarele aspecte: denumirea beneficiarului, valoarea, perioada si locul livrarii produselor. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire cu mentiunea daca la contractele prezentate a fost contractant unic sau a participat impreuna cu altii, indicand procentul efectuat din contract. Certificate constatatoare/ recomandari/procese verbale de receptie, etc, sau orice alte documente, trebuie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art.196 alin(2)din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice. Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Acordul/contractul de subcontractare trebuie prezentat odata cu depunerea DUAE. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 13/11/2020 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 13/02/2021
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 13/11/2020 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita atestare, autorizare, certificare, origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie, o autorizatie/certificare/atestare, se va citi si interpreta ca fiind însotita de mentiunea "sau echivalent".
   2.  Modalitate departajare oferte
:
În cazul în care vor exista doi sau mai multi operatori economici pe primul loc, în vederea departajarii acestora si stabilirii ofertantului câstigator, autoritatea contractanta va solicita acestora o noua oferta financiara în plic închis. Pe baza noilor oferte financiare primite se va stabili oferta câstigatoare.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
10 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Compartiment APFE Adresse postale: Str. Florilor nr. 2, jude?ul Gorj Ville: Rovinari Code postal: 215400 Pays: Roumanie Courriel: apfe@primariarovinari.ro Téléphone: +40 253371011 Fax: +40 253371004 Adresse internet: www.primariarovinari.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/10/2020
 
 
C L A S S E    C P V
30213200 - Ordinateur tablette