Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/06/2021
Date de péremption : 24/06/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Satu Mare: Actionneurs

2021/S 111-290484  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
10/06/2021
S111
Roumanie-Satu Mare: Actionneurs

2021/S 111-290484

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 089-228051)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Jude?ul Satu Mare
Numéro national d'identification: 3897378
Adresse postale: Str. 25 Octombrie nr. 1, sector: -, jude Satu Mare
Ville: Satu Mare
Code NUTS: RO115 Satu Mare
Code postal: 440026
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Savu Ramona Ina Mihaela
Courriel: sap@cjsm.ro
Téléphone: +40 261805152
Fax: +40 261710395
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cjsm.ro
Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Re?ea automatizat de generatoare terestre în scopul combaterii c?derilor de grindin?, inclusiv proiectare, în cadrul proiectului "Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county", cod ROHU-102, acronim Silver

Numéro de référence: 6/2021

II.1.2)
Code CPV principal
31131100 Actionneurs

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Obiectul contractului de furnizare: retea automatizata de generatoare terestre în scopul combaterii caderilor de grindina, inclusiv proiectare, în cadrul proiectului "Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county", cod ROHU-102, acronim Silver, cuprinde urmatoarele etape: - etapa I - proiectare ?i certificare; - etapa II - calibrare; - etapa III - testare. Etapa I - proiectare ?i certificare, constand în: - realizare proiect tehnologic ?i toate serviciile aferente, conform descrierilor de la sec?iunea
   3. 4.1.5. din caietul de sarcini; - realizare documenta?ii de avizare pentru ob?inerea avizelor, conform descrierilor de la sec?iunea
   3. 4.1.5. din caietul de sarcini; - elaborarea studiului de impact asupra mediului, conform descrierilor de la sec?iunea
   3. 4.1.5. din caietul de sarcini; Etapa II - calibrare si etapa III testare, constand în: - realizarea ?i furnizarea re?elei antigrindin propriu-zise, incluzând realizarea ?i certificarea prototipului, parcurgerea tuturor pa?ilor descri?i în etapa de calibrare ?i în etapa de testare în cadrul sec?iunii
   3. 4.1.5. din caietul de sarcini; - realizare panouri de informare, conform descrierii de la sec?iunea
   3. 4.1.4.4. din caietul de sarcini. Reteaua de combatere a caderilor de grindina este bazata pe tehnologia generatoarelor terestre, amplasate în 40 de locatii din judet, coordonate printr-un modul de operare online. Solicitarile de clarificari se vor adresa pana in a 19-a zi înainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari transmise in termen în mod clar si complet in a 11-a zi inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
05/06/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 089-228051

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termen limit pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

Au lieu de:

Date: 10/06/2021

Lire:

Date: 24/06/2021

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Condi?ii de deschidere a ofertelor

Au lieu de:

Date: 10/06/2021

Lire:

Date: 24/06/2021

Numéro de section: IV.2.6)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Perioada minim pe parcursul c?reia ofertantul trebuie s î?i men?in oferta

Au lieu de:

Date: 10/02/2022

Lire:

Date: 24/02/2022

VII.2)
Autres informations complémentaires: Roumanie-Satu Mare: ActionneursType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournituresfournitures
24/06/2021
10/06/2021
RO
National

 
 
C L A S S E    C P V
31131100 - Actionneurs 
79930000 - Conception de modèles